Léitheoireacht Riachtanach do Shaoránaigh Dhomhanda: Sannta do gach Lucht Síochána an 10 Nollaig, 1948

Lá um Chearta an Duine

Breathnaítear ar Lá um Chearta an Duine gach bliain an 10 Nollaig - an lá a ghlac Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, i 1948, an Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine (UDHR).

Téama 2021: Comhionannas - Neamhionannais a laghdú, cearta an duine a chur chun cinn

Lá um Chearta an Duine i mbliana baineann an téama le 'Comhionannas' agus le hAirteagal 1 den UDHR - "Beirtear gach duine saor agus comhionann le dínit agus cearta."

Tá prionsabail an chomhionannais agus an neamh-idirdhealaithe i gcroílár chearta an duine. Tá an comhionannas ailínithe leis an Clár Oibre 2030 agus le cur chuige na Náisiún Aontaithe atá leagtha amach sa doiciméad Creat Comhroinnte maidir le hAon Duine a Fhágáil: Comhionannas agus Neamh-Idirdhealú i gCroílár na Forbartha Inbhuanaithe. Áirítear leis seo aghaidh a thabhairt ar réitigh agus iad a aimsiú le haghaidh cineálacha domhain idirdhealaithe a chuaigh i bhfeidhm ar na daoine is leochailí i sochaithe, lena n-áirítear mná agus cailíní, pobail dhúchasacha, daoine de shliocht na hAfraice, daoine LGBTI, imircigh agus daoine faoi mhíchumas, i measc daoine eile.

Is é comhionannas, uilechuimsitheacht agus neamh-idirdhealú, i bhfocail eile - cur chuige bunaithe ar chearta an duine i leith na forbartha - an bealach is fearr chun éagothroime a laghdú agus ár gcosán i dtreo Chlár Oibre 2030 a bhaint amach.

 

Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine

Réamhrá

Cé go bhfuil aitheantas do dhínit bhunúsach agus do chearta comhionanna agus doshannta gach ball de theaghlach an duine mar bhunús leis an tsaoirse, an ceartas agus an tsíocháin ar domhan,

Cé gur eascair gníomhartha barbaracha as neamhshuim agus díspeagadh ar chearta an duine, rud a sháraigh coinsiasa an chine daonna, agus fógraíodh teacht an domhain ina mbeidh saoirse cainte agus creidimh ag daoine agus saoirse ó eagla agus easpa mar an aidhm is airde. de na daoine coitianta,

De bhrí go bhfuil sé riachtanach, mura gcuirtear iallach ar an duine dul ar iontaoibh, mar rogha dheiridh, éirí amach i gcoinne tyranny agus cos ar bolg, gur cheart cearta an duine a chosaint leis an smacht reachta,

Cé go bhfuil sé riachtanach forbairt an chaidrimh chairdiúil idir náisiúin a chur chun cinn,

De bhrí gur athdhearbhaigh pobail na Náisiún Aontaithe sa Chairt a gcreideamh i gcearta bunúsacha an duine, i ndínit agus fiúntas an duine agus i gcearta comhionanna fir agus mná agus tá rún daingean acu dul chun cinn sóisialta agus caighdeáin mhaireachtála níos fearr a chur chun cinn i saoirse níos mó,

De bhrí gur gheall na Ballstáit iad féin a bhaint amach, i gcomhar leis na Náisiúin Aontaithe, meas uilíoch ar chearta an duine agus saoirsí bunúsacha a urramú agus a urramú,

Cé go bhfuil comhthuiscint ar na cearta agus na saoirsí seo thar a bheith tábhachtach chun an gealltanas seo a chur i gcrích go hiomlán,

Anois, mar sin,

An Tionól Ginearálta,

Fógraíonn sé an Dearbhú Uilechoiteann seo um Chearta an Duine mar chomhchaighdeán gnóthachtála do gach pobal agus do gach náisiún, chun na críche go ndéanfaidh gach duine agus gach orgán den tsochaí, agus an Dearbhú seo á choinneáil i gcuimhne i gcónaí, a dhícheall trí theagasc agus oideachas chun meas orthu seo a chur chun cinn. cearta agus saoirsí agus trí bhearta forásacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta, chun a n-aitheantas agus a urramú uilíoch agus éifeachtach a chinntiú, i measc phobail na mBallstát féin agus i measc na bpobal críocha atá faoina ndlínse.

Airteagal 1

Beirtear gach duine saor agus comhionann le dínit agus cearta. Tá cúis agus coinsiasa acu agus ba chóir dóibh gníomhú i dtreo a chéile de mheon na bráithreachais.

Airteagal 2

Tá gach duine i dteideal na gceart agus na saoirsí uile atá leagtha amach sa Dearbhú seo, gan idirdhealú de chineál ar bith, mar chine, dath, gnéas, teanga, reiligiún, tuairim pholaitiúil nó eile, bunús náisiúnta nó sóisialta, maoin, breith nó stádas eile. Ina theannta sin, ní dhéanfar aon idirdhealú ar bhonn stádas polaitiúil, dlínse nó idirnáisiúnta na tíre nó na críche lena mbaineann duine, bíodh sé neamhspleách, muiníneach, neamhrialaithe nó faoi aon teorannú eile ar fhlaitheas.

Airteagal 3

Tá sé de cheart ag gach duine beatha, saoirse agus slándáil an duine.

Airteagal 4

Ní dhéanfar aon duine a choinneáil i sclábhaíocht ná i seirbhís; Toirmiscfear an sclábhaíocht agus trádáil na sclábhaithe i ngach foirm.

Airteagal 5

Ní dhéanfar aon duine a chéasadh ná a chóireáil nó a phionósú cruálach, mídhaonna nó táireach.

Airteagal 6

Tá sé de cheart ag gach duine aitheantas a fháil i ngach áit mar dhuine os comhair an dlí.

Airteagal 7

Tá siad uile comhionann os comhair an dlí agus tá siad i dteideal gan aon idirdhealú ar chosaint chomhionann ar an dlí. Tá gach duine i dteideal cosanta comhionanna i gcoinne aon idirdhealaithe de shárú ar an Dearbhú seo agus i gcoinne aon ghríosú chun idirdhealú den sórt sin.

Airteagal 8

Tá sé de cheart ag gach duine leigheas éifeachtach a fháil ó na binsí náisiúnta inniúla ar ghníomhartha a sháraíonn na cearta bunúsacha a dheonaigh an bunreacht nó an dlí dó.

Airteagal 9

Ní bheidh aon duine faoi réir gabhála, coinneála nó deoraíochta treallach.

Airteagal 10

Tá gach duine i dteideal éisteacht chothrom phoiblí a fháil ó bhinse neamhspleách neamhchlaonta, chun a chearta agus a oibleagáidí agus aon chúiseamh coiriúil ina choinne a chinneadh.

Airteagal 11

 1. Tá sé de cheart ag gach duine a chúiseofar i gcion pionóis a mheas go bhfuil sé neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é de réir dlí i dtriail phoiblí ina bhfuair sé na ráthaíochtaí go léir is gá chun é a chosaint.
 2. Ní bheidh aon duine ciontach in aon chion pionóis mar gheall ar aon ghníomh nó neamhghníomh nach raibh ina chion pionóis, faoin dlí náisiúnta nó idirnáisiúnta, an tráth a rinneadh é. Ní ghearrfar pionós níos troime ná an pionós a bhí infheidhmithe an tráth a rinneadh an cion pionóis.

Airteagal 12

Ní chuirfear aon duine isteach go treallach ar a phríobháideacht, a theaghlach, a theach nó a chomhfhreagras, ná ní dhéanfaidh sé ionsaí ar a onóir agus ar a cháil. Tá sé de cheart ag gach duine an dlí a chosaint ar chur isteach nó ionsaithe den sórt sin.

Airteagal 13

 1. Tá sé de cheart ag gach duine saoirse gluaiseachta agus cónaithe laistigh de theorainneacha gach stáit.
 2. Tá sé de cheart ag gach duine tír ar bith a fhágáil, a thír féin san áireamh, agus filleadh ar a thír.

Airteagal 14

 1. Tá sé de cheart ag gach duine tearmann ón ngéarleanúint a lorg agus taitneamh a bhaint as i dtíortha eile.
 2. Ní fhéadfar an ceart seo a agairt i gcás ionchúiseamh a eascraíonn go fírinneach as coireanna neamhpholaitiúla nó as gníomhartha atá contrártha le críocha agus prionsabail na Náisiún Aontaithe.

Airteagal 15

 1. Tá sé de cheart ag gach duine náisiúntacht.
 2. Ní bhainfear aon duine dá náisiúntacht go treallach ná ní dhiúltófar dó an ceart a náisiúntacht a athrú.

Airteagal 16

 1. Tá sé de cheart ag fir agus mná lán-aoise, gan aon teorannú mar gheall ar chine, náisiúntacht nó reiligiún, pósadh agus teaghlach a bhunú. Tá siad i dteideal cearta comhionanna maidir le pósadh, le linn an phósta agus nuair a díscaoileadh é.
 2. Ní dhéanfar an pósadh ach le toiliú saor in aisce agus iomlán na gcéilí beartaithe.
 3. Is é an teaghlach aonad grúpa nádúrtha agus bunúsach na sochaí agus tá sé i dteideal cosanta ag an tsochaí agus ag an Stát.

Airteagal 17

 1. Tá sé de cheart ag gach duine maoin a bheith aige ina aonar agus i gcomhar le daoine eile.
 2. Ní bhainfear aon duine dá mhaoin go treallach.

Airteagal 18

Tá sé de cheart ag gach duine saoirse smaoinimh, coinsiasa agus reiligiúin; Cuimsíonn an ceart seo saoirse chun a reiligiún nó a chreideamh a athrú, agus saoirse, ina aonar nó i bpobal le daoine eile agus go poiblí nó go príobháideach, chun a reiligiún nó a chreideamh i dteagasc, i gcleachtadh, in adhradh agus i urramú a léiriú.

Airteagal 19

Tá sé de cheart ag gach duine saoirse tuairime agus cainte a bheith aige; Cuimsíonn an ceart seo saoirse chun tuairimí a shealbhú gan cur isteach agus faisnéis agus smaointe a lorg, a fháil agus a thabhairt trí mheán ar bith agus beag beann ar theorainneacha.

Airteagal 20

 1. Tá sé de cheart ag gach duine saoirse tionóil agus comhlachais síochánta.
 2. Ní féidir iallach a chur ar aon duine baint a bheith aige le cumann.

Airteagal 21

 1. Tá sé de cheart ag gach duine páirt a ghlacadh i rialtas a thíre, go díreach nó trí ionadaithe a roghnaítear go saor.
 2. Tá sé de cheart ag gach duine rochtain chomhionann a fháil ar sheirbhís phoiblí ina thír féin.
 3. Beidh toil na ndaoine mar bhunús le húdarás an rialtais; léireofar é seo i dtoghcháin thréimhsiúla agus dhílse a dhéanfar trí vótáil uilíoch agus chomhionann agus a thionólfar trí vóta rúnda nó trí nósanna imeachta vótála saor in aisce coibhéiseacha.

Airteagal 22

Tá sé de cheart ag gach duine, mar bhall den tsochaí, slándáil shóisialta a fháil agus tá sé i dteideal na cearta eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha atá fíor-riachtanach chun réadú, trí iarracht náisiúnta agus trí chomhoibriú idirnáisiúnta agus de réir eagraíochta agus acmhainní gach Stáit. a dhínit agus saorfhorbairt a phearsantachta.

Airteagal 23

 1. Tá sé de cheart ag gach duine obair, saor-rogha fostaíochta, coinníollacha oibre atá cóir agus fabhrach agus cosaint a fháil ar dhífhostaíocht.
 2. Tá sé de cheart ag gach duine, gan aon idirdhealú, pá comhionann as obair chomhionann.
 3. Tá sé de cheart ag gach duine a oibríonn luach saothair cóir agus fabhrach a chinntiú go bhfuil sé ann ar fiú dínit an duine é féin agus a theaghlach, agus a fhorlíonadh, más gá, trí bhealaí eile cosanta sóisialta.
 4. Tá sé de cheart ag gach duine foirm a dhéanamh agus dul isteach i gceardchumainn chun a leasanna a chosaint.

Airteagal 24

Tá sé de cheart ag gach duine scíth a ligean agus fóillíocht, lena n-áirítear teorannú réasúnta ar uaireanta oibre agus laethanta saoire tréimhsiúla le pá.

Airteagal 25

 1. Tá sé de cheart ag gach duine caighdeán maireachtála atá leordhóthanach chun sláinte agus folláine a bheith aige féin agus ag a theaghlach, lena n-áirítear bia, éadaí, tithíocht agus cúram leighis agus na seirbhísí sóisialta riachtanacha, agus an ceart chun slándála i gcás dífhostaíochta, breoiteachta , míchumas, baintreach, seanaois nó easpa maireachtála eile in imthosca nach bhfuil faoina smacht.
 2. Tá máithreachas agus óige i dteideal cúram agus cúnamh speisialta. Beidh an chosaint shóisialta chéanna ag gach leanbh, cibé acu a rugadh laistigh nó lasmuigh de phósadh é.

Airteagal 26

 1. Tá sé de cheart ag gach duine oideachas a fháil. Beidh an t-oideachas saor in aisce, sna céimeanna bunúsacha agus bunúsacha ar a laghad. Beidh oideachas tosaigh éigeantach. Cuirfear oideachas teicniúil agus gairmiúil ar fáil go ginearálta agus beidh an t-ardoideachas chomh hinrochtana do chách ar bhonn fiúntais.
 2. Díreofar an t-oideachas ar fhorbairt iomlán phearsantacht an duine agus ar urraim do chearta an duine agus saoirsí bunúsacha a neartú. Cuirfidh sé tuiscint, caoinfhulaingt agus cairdeas chun cinn i measc na náisiún uile, grúpaí ciníocha nó reiligiúnacha, agus cuirfidh sé gníomhaíochtaí na Náisiún Aontaithe chun síocháin a chothabháil chun cinn.
 3. Tá sé de cheart ag tuismitheoirí roimh ré an cineál oideachais a thabharfar dá leanaí a roghnú.

Airteagal 27

 1. Tá sé de cheart ag gach duine páirt a ghlacadh i saol cultúrtha an phobail, taitneamh a bhaint as na healaíona agus dul chun cinn eolaíoch agus a buntáistí a roinnt.
 2. Tá sé de cheart ag gach duine na leasanna morálta agus ábhartha a chosaint a eascraíonn as aon léiriú eolaíoch, liteartha nó ealaíonta a bhfuil sé ina údar air.

Airteagal 28

Tá gach duine i dteideal ordú sóisialta agus idirnáisiúnta inar féidir na cearta agus na saoirsí atá leagtha amach sa Dearbhú seo a réadú go hiomlán.

Airteagal 29

 1. Tá dualgais ar gach duine i leith an phobail nach féidir ach forbairt iomlán agus iomlán a phearsantachta a dhéanamh.
 2. I bhfeidhmiú a chearta agus a shaoirsí, ní bheidh gach duine faoi réir ach na teorainneacha a chinnfear le dlí chun aitheantas agus meas cuí a thabhairt do chearta agus do shaoirsí daoine eile agus chun riachtanais chóir na moráltachta, oird phoiblí a chomhlíonadh agus an leas ginearálta i sochaí dhaonlathach.
 3. Ní fhéadfar na cearta agus na saoirsí seo a fheidhmiú ar aon chuma contrártha le críocha agus prionsabail na Náisiún Aontaithe.

Airteagal 30

Ní féidir aon ní sa Dearbhú seo a léirmhíniú mar rud a thugann le tuiscint d’aon Stát, grúpa nó duine aon cheart dul i mbun aon ghníomhaíochta nó aon ghníomh a dhéanamh atá dírithe ar aon cheann de na cearta agus na saoirsí atá leagtha amach anseo a scriosadh.

 

 

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr