An Ráiteas Deiridh de Chruinniú Urghnách Choiste Feidhmiúcháin OIC ar “Na Forbairtí le Déanaí agus an Staid Dhaonnúil san Afganastáin”

Áitíonn [OIC] ar Údaráis na hAfganastáine de facto cead a thabhairt do mhná agus do chailíní a gcearta a fheidhmiú agus rannchuidiú le forbairt shochaí na hAfganastáine i gcomhréir leis na cearta agus na freagrachtaí a ráthaítear dóibh leis an Ioslam agus leis an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine.” – Pointe 10, Teachtaireacht ón Eagraíocht um Chomhar Ioslamach.

Réamhrá an Eagarthóra

Abhcóidí do Bhan Scoláirí agus Ghairmithe na hAfganastáine, sínitheoirí na litreach chuig na NA agus chuig an OIC ó eagraíochtaí creidimh agus daonnúla, gach abhcóide chearta an duine agus an chomhionannais inscne, gach duine a fheiceann iad féin mar shaoránaigh dhomhanda agus gach duine atá buartha faoi thodhchaí na hAfganastáine, ceiliúradh a dhéanamh ar an teachtaireacht seo ón Eagraíocht um Chomhar Ioslamach. Is é an ráiteas seo, a dhearbhaíonn go soiléir go ráthaíonn Ioslam an ceart chun oideachais agus rannpháirtíochta i ngnóthaí poiblí do mhná, ar an ráiteas is cumhachtaí agus is ábhartha de gach a leithéid a rinneadh mar fhreagra ar chosc an Taliban ar oideachas agus fostaíocht ban. Tagann sé ón bpobal Moslamach domhanda, a ionadaíonn do na dílis ar fud an domhain, agus ceannairí na náisiún Moslamach.

Tréaslaímid le OIC as an ngníomh eiseamláireach seo de fhreagracht Ioslamach agus idirnáisiúnta agus molaimid an eagraíocht as an soiléireacht a chuireann sí in iúl na prionsabail Ioslamacha ábhartha agus na caighdeáin idirnáisiúnta dlí um chearta an duine lena mbunaítear comhionannas idir fir agus mná mar rud atá riachtanach do shochaithe agus do shíocháin dhomhanda. Mar atá leagtha amach i gCairt na NA agus sa Bhrollach a ghabhann leis an Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine tá prionsabal an chomhionannais mar bhunús leis an bpobal domhanda, agus cuireann an doiciméad seo go mór le dícheall na mban ar son an chomhionannais ar fud an domhain.

Molaimid aird na léitheoirí ar na moltaí praiticiúla a chuirtear ar fáil sa communiqué. Tá gealltanas ar leith ag iarraidh ar Ard-Rúnaí na NA toscairí ardleibhéil a sheoladh chun an teachtaireacht a sheachadadh chuig údaráis de facto na hAfganastáine. D’fhéadfadh misean den sórt sin tógáil ar thoscaireacht ardleibhéil Eanáir, cé nár éirigh léi aisiompú na dtoirmisc, a chuir in iúl go speisialta go raibh siad toilteanach dul i mbun oibre. Is léir gur cheart leanúint den rannpháirtíocht. Iarraimid freisin ar OIC tacaíocht a thabhairt agus páirt a ghlacadh sa chomhdháil idirnáisiúnta ar mhná san Ioslam, a moladh den chéad uair sa tuarascáil sin a d’eisigh UNSG Amina Mohammed; agus, ag an am céanna, leanúint den chomhar le gluaiseachtaí ban ar fud an domhain a neartú trí thoscaireacht a chur chuig seisiún bliantúil 2023 de Choimisiún na NA ar Stádas na mBan, a bheidh ar siúl go comhuaineach leis an gcomhdháil. D'fhéadfadh cur i láthair ar an gcumarsáid ag CSW a éifeachtaí a neartú.

Maidir lenár bpáirt féin, leanfaimid ar aghaidh ag cothú aird ar an gcáipéis shuntasach seo agus ag spreagadh léitheoirí/comhaltaí GCPE uile an rud céanna a dhéanamh, é a sheoladh chuig reachtóirí agus aireachtaí eachtracha, agus é a phlé i ranganna agus in eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar fud an domhain. D’fhéadfadh go spreagfadh na cainteanna seo ceannairí chreidimh eile chun beart a dhéanamh maidir le róil agus eispéiris ban i measc a ndílsí, chun comhsheasmhacht le prionsabail reiligiúnacha, ceartas inscne agus comhionannas a chinntiú. Is fada mná de gach creideamh ag iarraidh a leithéid. (BAR, 1/28/23)

[Féach clúdach breise ar an Afganastáin anseo.]

An Ráiteas Deiridh de Chruinniú Urghnách Choiste Feidhmiúcháin OIC ar “Na Forbairtí le Déanaí agus an Staid Dhaonnúil san Afganastáin”

(Arna fhreagairt ó: Gréasán Faoisimh. 11 Eanáir, 2023)

Ar chuireadh comhpháirteach ó Ríocht na hAraibe Sádaí, Cathaoirleach an Chruinnithe Mullaigh Ioslamach reatha agus an Choiste Feidhmiúcháin agus Phoblacht na Türkiye, agus cuireadh ó Phoblacht na Gaimbia, thionóil Coiste Feidhmiúcháin na hEagraíochta um Chomhar Ioslamach (OIC) cruinniú urghnách an 18 Jumada Al-Akhir 1444 AH, a fhreagraíonn don 11 Eanáir 2023, ag ceanncheathrú Ardrúnaíocht OIC in Jeddah chun an staid san Afganastáin a bhreithniú tar éis na gcinntí a rinne údaráis de facto na hAfganastáine scoileanna agus ollscoileanna a dhúnadh. do chailíní agus do mhná ar feadh tréimhse neamhshonraithe agus mná a chur ar fionraí ó bheith ag obair i ngach eagraíocht neamhrialtasach náisiúnta agus idirnáisiúnta (ENRanna) de shárú ar chuspóirí an dlí Ioslamach agus ar mhodheolaíocht Teachtaire Allah, an Prophet Muhammad - síocháin agus beannachtaí na Bealtaine Allah bheith air. Coiste Feidhmiúcháin na hEagraíochta um Chomhar Ioslamach;

Faoi threoir na bprionsabal agus na gcuspóirí atá cumhdaithe i gCairt OIC agus ag rúin ábhartha na Comhdhála um Chruinniú Mullaigh Ioslamach agus Chomhairle na nAirí Gnóthaí Eachtracha, agus an Teachtaireacht Deiridh de Chruinniú Urghnách Oscailte Choiste Feidhmiúcháin OIC ar leibhéal na mBuanionadaithe a thionólfar. in Jeddah an 22 Lúnasa, 2021 maidir leis an staid san Afganastáin, agus le réiteach an tSeisiúin Urghnách de Chomhairle Airí Eachtracha an OIC ar an “Staid Dhaonnúil san Afganastáin” a tionóladh in Islamabad, Poblacht Ioslamach na Pacastáine, an 19 Nollaig 2021, agus an Dearbhú Makkah Al-Mukarramah arna eisiúint an 11 Iúil 2018 ag Comhdháil Idirnáisiúnta Ulemas Moslamach (Scoláirí) maidir le síocháin agus cobhsaíocht san Afganastáin;

Ag aithint na luachanna Ioslamacha seanbhunaithe a chomhdhéanann spiorad an phobail Mhoslamaigh;

Ag aithint freisin gur saincheisteanna idirspleácha iad an fhorbairt, an tsíocháin, an tslándáil, an chobhsaíocht agus cearta an duine a threisíonn a chéile;

ag athdhearbhú tiomantas láidir Bhallstáit OIC do cheannasacht, neamhspleáchas agus aontacht náisiúnta na hAfganastáine; agus meas a léiriú ar nósanna agus traidisiúin ard Ioslamacha;

Ag tabhairt dá haire na dálaí daonnúla, sóisialta, eacnamaíocha agus cearta daonna san Afganastáin atá ag dul in olcas;

Ag cur béime ar a thábhachtaí atá sé infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt dhaonna d’fhonn síocháin agus forbairt inbhuanaithe a bhaint amach san Afganastáin;

Béim a chur ar ról suntasach na mban i bhforbairt shóisialta agus eacnamaíoch agus i síocháin agus slándáil – tógáil san Afganastáin;

Ag meabhrú dóibh gur ceart bunúsach é ceart na mban agus na gcailíní rochtain a fháil ar gach leibhéal oideachais, lena n-áirítear leibhéal na hollscoile, atá ag teacht le teagasc an shariah uasal Ioslamaigh;

Ag meabhrú dóibh na coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le deireadh a chur le gach cineál idirdhealaithe in aghaidh na mban, cearta leanaí, cearta sibhialta agus polaitiúla, Cairt OIC, Clár Gníomhaíochta Deich mBliana 2025 (TYPOA), agus Plean Gníomhaíochta OIC chun Cinn. na mBan sna Ballstáit (OPAAW);

Ag meabhrú di rún 4/48-POL maidir leis na Tionscnaimh Réigiúnacha chun Tacú leis an Afganastáin arna nglacadh ag Comhairle Airí Eachtracha OIC a aithníonn “an tábhacht a bhaineann le cuimsitheacht níos fearr, lena n-áirítear trí rannpháirtíocht na mban agus na gcailíní i ngach gné de shochaí na hAfganastáine a neartú”;

Ag meabhrú dóibh ionchais Bhallstáit OIC agus an phobail idirnáisiúnta ó údaráis de facto na hAfganastáine go n-urramóidh cearta an duine, lena n-áirítear cearta na mban agus na leanaí;

an-imní faoin staid dhaonnúil agus chearta an duine san Afganastáin atá ag dul in olcas;

Cuireann sé béim ar an ngá atá le gach iarracht a stiúradh i dtreo fhorbairt na hAfganastáine agus leas a muintire a bhaint amach;

 1. Athdhearbhaíonn sí dlúthpháirtíocht le muintir na hAfganastáine, agus an tiomantas chun cabhrú leo an tsíocháin, an tslándáil, an chobhsaíocht agus an fhorbairt a bhunú;
 2. Fáiltíonn sí roimh iarrachtaí Ardrúnaíocht an OIC, Toscaire Speisialta Ard-Rúnaí an OIC don Afganastáin, agus Acadamh Idirnáisiúnta Fiqh Ioslamach (IIFA) dul i dteagmháil le húdaráis de facto na hAfganastáine maidir le saincheisteanna ríthábhachtacha, i gcomhréir leis na prionsabail uasal Ioslamacha. agus luachanna agus rúin ábhartha OIC;
 3. Athdhearbhaíonn sí tiomantas OIC don Afganastáin mar atá cumhdaithe ina rúin is déanaí arna nglacadh ag Seisiún Urghnách de chuid Chomhairle na nAirí Eachtracha (CFM) a tionóladh an 19 Nollaig 2021 in Islamabad, i bPoblacht Ioslamach na Pacastáine, agus ag an 48ú Seisiún den CFM a tionóladh an 23 Nollaig 2022. XNUMX Márta XNUMX in Islamabad, Poblacht Ioslamach na Pacastáine;
 4. Is mór aici an chuairt ar an Afganastáin i mí an Mheithimh 2022 a rinne an toscaireacht de scoláirí móra le rá reiligiúnacha agus lucht dlí faoi stiúir an Acadaimh Idirnáisiúnta Ioslamach Fiqh (IIFA) agus na cruinnithe a bhí aige le húdaráis de facto na hAfganastáine; iarrann sé go n-eagrófar an dara cuairt ar thoscaireacht scoláirí Moslamacha chun dul i dteagmháil leis na hoifigigh is airde san Afganastáin;
 5. Leagann sé béim ar an bpointe gur buncheart daonna é an t-oideachas nach mór do gach duine a theachtadh ar bhonn comhdheiseanna agus ar bhealach neamh-idirdhealaitheach, agus gan é a bhaint de;
 6. Cuireann sí in iúl go bhfuil díomá air faoi oideachas na mban a chur ar fionraí san Afganastáin agus an cinneadh lena n-ordaítear do gach eagraíocht neamhrialtasach náisiúnta agus idirnáisiúnta (ENRanna) fostaithe baineanna a chur ar fionraí go dtí go bhfógrófar a mhalairt;
 7. Iarrann sí ar údaráis de facto na hAfganastáine cloí le prionsabail agus le críocha Chairt na Náisiún Aontaithe agus Chairt OIC, agus cloí lena oibleagáidí faoi chonarthaí agus comhaontuithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear a n-oibleagáidí faoi chúnaint idirnáisiúnta um chearta an duine, go háirithe maidir leis na cearta. mná, leanaí, daoine óga, daoine scothaosta agus daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu;
 8. Iarrann sí ar údaráis de facto na hAfganastáine a dícheall a dhéanamh chun scoileanna agus ollscoileanna a athoscailt do chailíní agus cur ar a gcumas rollú i ngach leibhéal oideachais agus i ngach speisialtóireacht a theastaíonn ó mhuintir na hAfganastáine;
 9. Cuireann sé béim ar an ngá atá le cearta bunúsacha a chosaint, lena n-áirítear an ceart chun na beatha, an tslándáil, an dínit agus an ceart chun oideachais do mhná agus do chailíní uile na hAfganastáine i gcomhréir le luachanna Ioslamacha agus caighdeáin uilíocha um chearta an duine;
 10. Iarrann sí ar údaráis na hAfganastáine de facto ligean do mhná agus do chailíní a gcearta a fheidhmiú agus rannchuidiú le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch shochaí na hAfganastáine i gcomhréir leis na cearta agus na freagrachtaí a ráthaítear dóibh leis an Ioslam agus leis an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine;
 11. rabhaidh in aghaidh cur isteach ar sheachadadh cabhrach daonnúla ar an talamh mar aon leis an sreabhadh gan bhac de chúnamh daonnúil idirnáisiúnta, oideachas, sláinte agus seirbhísí sóisialta eile do mhuintir na hAfganastáine mar gheall ar ghanntanas pearsanra baineann;
 12. spreagann sé eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta agus idirnáisiúnta (ENRanna) leanúint ar aghaidh le hoibríochtaí daonnúla agus faoisimh in ainneoin deacrachtaí praiticiúla ar an talamh;
 13. Cuireann sí i bhfios go láidir gur gá tacaíocht a bheith ag an bpobal idirnáisiúnta chun a áirithiú go dtabharfar cúnamh don Afganastáin ina cuid iarrachtaí forbairt shocheacnamaíoch a bhaint amach gan cur isteach ar a gnóthaí inmheánacha;
 14. Cinneann sé comhordú a dhéanamh le húdaráis de facto na hAfganastáine chun toscaireacht OIC agus na hinstitiúidí ábhartha a sheoladh d’fhonn measúnú a dhéanamh ar na riachtanais le haghaidh cúnaimh theicniúil agus forbartha, go háirithe d’earnálacha agus do ghníomhaíochtaí giniúna ioncaim (ar scála beag) sa tír;
 15. Iarrann sí ar an bpobal idirnáisiúnta agus ar an bpobal OIC cúnamh teicniúil agus forbartha a sholáthar go háirithe d’earnálacha agus do ghníomhaíochtaí ginte ioncaim (ar scála beag) sa tír d’fhonn feabhas a chur ar shaolta agus ar shlite beatha mhuintir na hAfganastáine, ag glacadh leis go bhfuil an ghéarchéim eacnamaíoch ann. is fachtóir mór é as a dtagann an staid thragóideach dhaonnúil san Afganastáin inniu;
 16. Iarrann sí go seolfar Toscaire Speisialta Ard-Rúnaí na hAfganastáine chun cuairt a thabhairt ar an tír chun teachtaireacht OIC maidir le tacú leis an Afganastáin a sheachadadh agus a thábhachtaí atá sé athmhachnamh a dhéanamh ar na cinntí a rinne údaráis de facto na hAfganastáine le déanaí maidir le hoideachas mná agus cailíní atá ag obair;
 17. Ag moladh ina leith seo an tacaíocht a thug Rialtas Ríocht na hAraibe Sádaí do bhuiséad an Toscaire Speisialta don Afganastáin, rud a chuir ar a chumas a mhisean a chur i gcrích, chomh maith lena síntiús flaithiúil don Chiste Iontaobhais Daonnúil don Afganastáin faoin maoirseacht. den Bhanc Forbartha Ioslamach; molann sí freisin an tacaíocht a thug Ballstáit eile a chuir ranníocaíochtaí leis an gCiste;
 18. Iarrann sí ar an Ard-Rúnaí obair leantach agus measúnú a dhéanamh ar staid na hAfganastáine, agus aon bhearta is gá a ghlacadh i gcomhar le comhaltaí an Choiste Feidhmiúcháin, agus tuarascáil ar an méid sin a thíolacadh don chéad seisiún eile de Chomhairle na nAirí Gnóthaí Eachtracha.
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr