Tá Stiúrthóir nua á lorg ag Graines de Paix

Ré an chonartha      buan
Dáta tosaitheMárta 2022
Uaireanta oibreLánaimseartha
Laethanta Saoire25 lá in aghaidh na bliana + 9 lá saoire poiblí sa Ghinéiv
An CheantarR. Cornavin 11, 1201 An Ghinéiv, an Eilvéis (féach an léarscáil)
Dáta deiridh7th Feabhra 2022
cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

Tá a Stiúrthóir fostaithe ag Graines de Paix chun a oibríochtaí méadaitheacha a threorú. Beidh sé/sí freagrach as oibríochtaí agus as riarachán, ag tiomáint fás sláintiúil na heagraíochta mar fhreagra ar na dúshláin sochaíocha reatha maidir le hoideachas agus comhtháthú sochaíoch.

Tá an comhthéacs spreagúil agus dúshlánach. Tá athruithe bunathraithe móra á ndéanamh ar chórais oideachais ar fud an domhain, lena n-áirítear cuspóir ghairm na múinteoireachta. Tá míshuaimhneas ar mhúinteoirí faoin aistriú ó fhíorais agus eolas a tharchur go dtí scileanna saoil a fhorbairt i gcomhthráth go dtí an fhoghlaim. Níl a ndóthain oiliúna acu maidir le hinniúlachtaí mothúcháin, caidrimh, réitigh chruthaitheacha agus rannpháirtíochta a fhorbairt. Tá go leor mac léinn ar fud an domhain ag fulaingt go mór i gcórais oideachais phoiblí toisc nach dtugann siad seo daonnacht, cumasú nó cuspóir dóibh. An iomarca bhraitheann go ndiúltaítear. Tá go leor fós ag fulaingt ó fhoréigean araíonachta, bíodh sé fisiciúil, briathartha, síceolaíoch nó idirdhealaitheach. Ach foghlaimíonn mic léinn níos mó, níos tapúla agus níos marthanaí nuair a bhíonn siad i síocháin, mothaíonn siad sábháilte go fisiciúil agus go mothúchánach, go bhfuil meas orthu agus go bhfuil meas orthu. Spreagtar níos mó cailíní agus buachaillí chun dul ar scoil agus níos lú ag fágáil amach agus ag tréigean ar fad. Is é ár dteoiric athraithe ná go mbíonn tionchar dearfach ní hamháin ar tháscairí oideachais ach ar tháscairí sochaíocha ag athrú an oideachais a bhfuil cuspóir soiléir na síochána leis. Áirítear orthu sin níos lú foréigean teaghlaigh, sóisialta agus geochultúrtha, níos lú achrann sibhialta, meabhairshláinte feabhsaithe leanaí agus múinteoirí, comhchuibheas sochaíoch níos fearr agus cuimsiú eacnamaíoch níos leithne.

Fondúireacht Graines de Paix Is eagraíocht neamhbhrabúis neamhspleách agus dhaonnúil aitheanta í, atá bunaithe sa Ghinéiv agus gníomhach san Eilvéis, sa Fhrainc, san Afraic Thiar agus i réigiún MENA. Bunaíodh é in 2005 mar chomhlachas agus rinneadh fondúireacht de in 2020.

Forbraíonn sé cláir agus acmhainní oiliúna trasfhoirmeacha oideachais a chothaíonn agus a chomhcheanglaíonn oideachas Cáilíochta iomlán, cosc ​​ar fhoréigean de gach cineál agus síocháin shochaíoch. Is í an t-aon eagraíocht idirnáisiúnta í a sholáthraíonn sraith chórasach amháin de chláir agus d’acmhainní praiticiúla oiliúna a bhaineann na trí chuspóir sochaíocha sin amach do chomhriachtanais na nAirí Oideachais, Gnóthaí Sóisialacha agus/nó Mná. Cabhraíonn sé le rialtais agus eagraíochtaí a gcuid spriocanna SDG 3, 4, 5, 16 agus 17 a bhaint amach go comhuaineach.

Cabhraímid le múinteoirí agus le hoideachasóirí dul i ngleic leis na dúshláin thuas trí bhreisoiliúint a chur orthu sna hinniúlachtaí teagaisc a theastaíonn le go mbeidh leanaí ina saoránaigh shláintiúla. Dearaimid gníomhaíochtaí scoile do dhaltaí le foghlaim trí chomhphlé agus cleachtaimid daonnacht eatarthu féin mar mhodh chun dul chun cinn agus fás a dhéanamh ar gach dalta gan eisceacht. Dírímid ar mhúinteoirí cabhrú lena gcuid mac léinn a bhféinmhuinín agus muintearas a fhorbairt, scileanna tuisceana a fháil, modhanna idirghníomhaithe neamhfhoréigneach a chleachtadh agus a bheith spreagtha chun domhan níos fearr a fhorbairt timpeall orthu. Cabhraímid le hordlathais a theagasc agus le hoibrithe sóisialta dul níos faide ná foghlaim faoi Chearta Leanaí, Cearta an Duine agus Cearta Comhshaoil: cabhraímid leo iad seo a dhéanamh ina réaltacht laethúil ina n-idirghníomhaíochtaí chun a chinntiú go mbeidh an fhorbairt slán, cuimsitheach, cothrom agus inbhuanaithe.

Cur síos ar an Staid

Is é an Stiúrthóir príomhcheannaire bainistíochta Fhondúireacht Graines de Paix. Tá sé/sí freagrach as oibríochtaí agus riarachán, ag tiomáint fás sláintiúil na heagraíochta mar fhreagra ar na dúshláin sochaíocha atá ann faoi láthair agus ag teacht leis an bplean straitéiseach. Áirítear leis seo cláir nua a aithint agus a bhrú ar aghaidh, a chinntiú go n-éireoidh leis na cinn atá ann cheana féin agus a chinntiú go ndéantar an dá chineál a mheas go seachtrach agus a bhainistiú go cruinn. I measc na bpríomhdhualgais eile tá bainistíocht ar rialú agus tuairisciú airgeadais, tiomsú airgid, maoiniú trí réitigh nuálaíocha maoinithe, abhcóideacht, for-rochtain pobail, AD agus riarachán. Tá an fhoireann shinsearach a thuairiscíonn don Stiúrthóir an-eolach. Tuairiscíonn an seasamh go díreach chuig an mBord Fondúireachta a bhfuil an tUachtarán/Bunaitheoir i gceannas air.

Príomhfhreagrachtaí

 • An eagraíocht a threorú, a bhainistiú agus a fhás ar aon dul leis an mBord.
 • Cláir na NGOanna a threorú agus a bhainistiú go héifeachtach, iad seo a fhorbairt agus a maoiniú a fháil.
 • Sláinte airgeadais agus fás na heagraíochta a chinntiú de réir mar a fhorbraíonn sí.
 • Tacú leis an mBainisteoir Tiomsaithe Airgid chun a chinntiú go dtugtar tosaíocht don mhaoiniú agus go gclúdaíonn sé cláir, forbairt, riarachán agus fás.
 • Tóg agus cuir in iúl cáil na heagraíochta agus bí mar phríomh-urlabhraí don NGO.
 • An fhoireann a fhostú, a bhainistiú, a fhorbairt agus a spreagadh. Comhoibriú dearfach a chinntiú idir gach duine.
 • Oibriú go dlúth leis an mBord agus a chomhaltaí chun an straitéis a shainiú, an misean, na spriocanna agus na cuspóirí a chomhlíonadh, agus ardfheidhmíocht a bhaint amach. Tuairisciú go rialta ar dhul chun cinn, ar éachtaí agus ar shaincheisteanna a bhaineann le forbairt clár, cur i bhfeidhm, maoiniú, airgeadas agus foireann. A chinntiú go gcomhlíonann an eagraíocht na reachtanna, na fodhlíthe agus na beartais rialachais agus a ceanglais dhlíthiúla agus fhioscacha.

Cáilíochtaí gairmiúla ag teastáil

 • Ceannaireacht láidir, ard-ionracas, ar a suaimhneas le gach leibhéal den ordlathas, céim-oilte.
 • 5+ bliana de thaithí bainistíochta sinsearaí ar NGO dinimiciúil a bhfuil cuntas teiste aige maidir le torthaí airgeadais a mhéadú, deiseanna maoinithe nua a ghiniúint agus leathnú isteach i dtíortha nua.
 • Taithí agus scil i gcomhoibriú le Bord Stiúrthóirí.
 • Eitic láidir oibre agus leibhéal ard fuinnimh.
 • Smaointeoireacht agus pleanáil straitéiseach ardleibhéil. Cumas todhchaí straitéiseach na heagraíochta a shamhlú agus a chur in iúl go diongbháilte don fhoireann, don Bhord, do mhaoinitheoirí agus do gheallsealbhóirí.
 • Cumais soladacha eagrúcháin, lena n-áirítear pleanáil, tarmligean agus comhoibriú i measc na foirne.
 • Cumas léirithe le bainistiú, spreagadh agus comhoibriú le foireann ildisciplíneach de 20-50 duine ó chultúir éagsúla agus ó láithreacha geografacha éagsúla chun iad seo a bhaint amach.
 • Scileanna bainistíochta airgeadais iomlána, lena n-áirítear buiséadú, anailís, measúnú riosca agus tuairisciú.
 • Rath cruthaithe maidir le caidreamh den scoth a bhunú le maoinitheoirí, gníomhaireachtaí comhpháirtíochta, aireachtaí, príomh-thioncharóirí agus geallsealbhóirí agus tuiscint a fháil ar an éiceachóras maoinithe.
 • Líofacht i mBéarla agus i bhFraincis, le scileanna láidre cumarsáide scríofa agus ó bhéal chun dul i ngleic le maoinitheoirí, rialtais, na meáin agus páirtithe leasmhara, lena n-áirítear labhairt poiblí.
 • Scileanna digiteacha líofa agus an cumas leas iomlán a bhaint as próisis na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha a bhrú ar aghaidh.

Scileanna boga de dhíth

 • Ard-inspreagadh agus cumas chun ár misean a thabhairt ar aghaidh maidir le hoideachas a chlaochlú le bheith dírithe ar an leanbh agus saindeartha le haghaidh na bpríomhspriocanna sochaíocha de chomhlíonadh oideachais, foréigean agus radacú a chosc; comhtháthú sochaíoch, comhchuibheas, síocháin agus éiceasaoránacht.
 • Fuinneamh dearfach, fócas agus serenity chun cláir agus gníomhaíochtaí iolracha a threorú, a threorú agus a chur in ord tosaíochta.
 • Meon cruthaitheach atá dírithe ar réitigh chun fadhbanna a réiteach agus teannas a réiteach.
 • An léargas agus an aclaíocht chun deiseanna a thapú agus iad a thógáil isteach i gcláir inmhaoinithe.
 • Cumasú scileanna bainistíochta bunaithe ar chomhbhá chun cumas iomlán na foirne a fhorbairt, spiorad foirne a thógáil agus caidrimh chomhshásúla a chothú, lena n-áirítear leis an mBord.

 

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr