Oideachas Saoránachta & Comhtháthú Sóisialta sa Liobáin

Oideachas Saoránachta & Comhtháthú Sóisialta sa Liobáin

Rinne Ionad Staidéar na Liobáine sraith tionscadal agus clár taighde a raibh sé mar aidhm acu ról an oideachais i gcomhtháthú sóisialta a chur chun cinn.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Tabhair cuairt ar láithreán Gréasáin Ionad Staidéar na Liobáine chun níos mó a fhoghlaim

SAORÁNACHT AGUS EISCEACHT I LEBANON 2016

Is é aidhm an tionscadail scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a n-athraíonn coincheapa saoránachta i gcomhthéacsanna corraíl polaitiúla suntasacha sa Liobáin. Tá sé seo á stiúradh ag an gComhalta CLS reatha i gColáiste St Anthony, Oxford. Is iad dhá phríomhchuspóir an tionscadail tuiscint a fháil: i) coinníollacha agus próisis an athraithe, agus ii) na 'gníomhaithe': cé agus conas a dhéantar dioscúrsaí den sórt sin a tháirgeadh agus a idirghníomhú.

Tá coincheapa 'saoránachta' an-ábhartha ar fud raon leathan réimsí beartais, lena n-áirítear oideachas, inimirce, eadóirseacht, dídeanaithe agus comhtháthú sóisialta. Tá an tionscadal seo thar a bheith ábhartha inniu, ag am nuair a léiríonn réabhlóidí saoránach ar fud an domhain Arabach glaonna práinneacha ar ‘chonradh sóisialta’ nua idir saoránaigh agus an stát, ag tabhairt dúshlán scálaí an eisiaimh agus fo-leibhéil na saoránachta a théann i bhfeidhm go forleatach ar shaol daoine. Tá sé de chumas ag an taighde seo cur le stair intleachtúil na saoránachta lasmuigh den Liobáin, ag tabhairt dúshlán do choincheapa traidisiúnta saoránachta, daonlathais, na sochaí sibhialta, an chomhionannais agus an cheartais.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise déan teagmháil le: Dina Kiwan. Seoladh ríomhphoist: dina.kiwan@sant.ox.ac.uk

CEARTA DAONNA AGUS OIDEACHAS SÍOCHÁIN I dTÉACSANNA SHIBHIALTA LEBANESE 2015

I 1997 d’fhoilsigh rialtas na Liobáine a churaclam agus a théacsleabhair nuafhorbartha tar éis cogadh cathartha fada fíochmhar, a thosaigh i 1975. Chuir an curaclam nua béim ar thógáil náisiúin, athmhuintearas agus saoránacht. Tá sé mar aidhm ag an staidéar seo scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar thug na téacsleabhair chathartha sa Liobáin aghaidh ar oideachas ar chearta an duine agus ar shíocháin, agus tá an dá cheann acu ríthábhachtach in aon iarracht comhtháthú a thógáil i sochaí iarchoinbhleachta. Léirigh na torthaí gur formhuiníodh aidhmeanna agus cuspóirí churaclam 1997 cearta daonna agus oideachas síochána. Thug na téacsleabhair aghaidh go díreach ar chuid de na téamaí seo, go háirithe cearta an duine agus oideachas síochána go pointe níos lú. Tuairisciúil go príomha a bhí san oideolaíocht a leanadh sna téacsleabhair chun an dá choincheap a theagasc. In ainneoin gur glacadh leis an gcur chuige cuiditheach mar chuid de chuspóirí an churaclaim, tá cur i bhfeidhm an chur chuige seo beagnach as láthair ó na téacsleabhair cathartha. Déanann an staidéar comparáid idir na torthaí seo agus oideachas saoránachta in dhá thír eile sa réigiún, an Tuirc agus an Phalaistín.

Léigh tuilleadh faoin bpáipéar a foilsíodh ar an taighde:
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Oideachas um Chearta an Duine agus Síocháin i dTéacsleabhair Saoránachta na Liobáine: Lionsa Comparáideach

CUR CHUIGE SCOILE UILE DO OIDEACHAS CHUN CÓRAS SÓISIALTA 2013

Rinne an Tionscadal staidéar ar an bpróiseas agus ar an tionchar a bhí ag cur chuige scoile uile a chur i bhfeidhm maidir le hoideachas saoránachta gníomhach agus scileanna-bhunaithe a raibh sraith idirghabhálacha i gceist lena n-áirítear forbairt ghairmiúil múinteoirí a sholáthar, cultúr na scoile a athmhúnlú agus deiseanna a sholáthar le haghaidh rannpháirtíochta mac léinn níos cuimsithí agus níos gníomhaí.

Forbraíodh an cur chuige seo i bhfianaise taighde a rinne CLS roimhe seo a léirigh gur éirigh níos fearr le scoileanna a ghlac leis an tsamhail seo saoránacht ghníomhach chriticiúil a chur chun cinn. Rinneadh an staidéar i gceithre mheánscoil (ceann príobháideach i Mt. na Liobáine, trí phobal i mBéiriút, Sliabh na Liobáine agus an Tuaisceart). Chuir na torthaí tosaigh béim ar ról tábhachtach na meantóireachta i bhforbairt chleachtais múinteoirí. Chuir sé béim freisin ar ról bhainistíocht na scoile i gcur chun cinn coincheap gníomhach criticiúil oideachas saoránachta. Ba léir an tábhacht a bhaineann le machnamh chun cleachtais nua a athbhreithniú agus a fhorbairt (m.sh. comhairle mac léinn a bhunú, cur chuige nua teagaisc a ghlacadh) le linn an staidéir.

Léigh tuilleadh faoin bpáipéar a foilsíodh ar an taighde:

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  دلالات تأثير تهميش التماسك الاجتماعي في المدارس الثانوية في اتجاهات التلامذة السياسية والاجتماعية والمد.
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Athmhachnamh a dhéanamh ar Oideachas don Chomhtháthú Sóisialta: Cás-staidéir idirnáisiúnta

ATHCHÓIRIÚ CHUN OIDEACHAS SAORÁNACHTA IN LEBANON 2012

I Meán Fómhair 2012, bhunaigh Ionad Staidéar na Liobáine, an Institiúid um Oideachas in Ollscoil Londain, Cumann Léann na Liobáine um Staidéar Oideachais (LAES) agus Cumann um Theagasc Saoránachta (ACT) cuibhreannas agus bhuaigh siad an tairiscint chun athchóiriú ar oideachas saoránachta a chuir Tionscnamh ar bun. Aireacht Oideachais agus Ardoideachais na Liobáine (MEHE) agus maoinithe ag an gCoimisiún Eorpach EuropeAid / 131-916 / M / ACT / LB.

Aistríonn an clár an tríú tosaíocht den Straitéis Náisiúnta Oideachais a d’fhorbair Aireacht Oideachais agus Ardoideachais na Liobáine (MEHE) in 2010. Tacaíonn an tionscadal seo le gníomhaíochtaí uile ceann dá dheich gcomhpháirt, Oideachas Saoránachta. Cuimsíonn Athchóiriú ar Oideachas Saoránachta trí phríomhghníomhaíocht:

  • Curaclaim oideachais na saoránachta agus a acmhainní foghlama agus teagaisc a mheas agus a fhorbairt.
  • Múinteoirí agus riarthóir chun clár saoránachta gníomhaí a chur i bhfeidhm.
  • Timpeallacht dhaonlathach scoile a fhorbairt trí chomhairlí tuismitheoirí agus mac léinn agus cláir seirbhíse pobail.

I Meán Fómhair 2012, seoladh an tionscadal ag an Aireacht Oideachais le láithreacht an Stiúrthóra Ghinearálta agus bhaill an choiste saoránachta agus na ngeallsealbhóirí ábhartha.

Ar feadh 30 mí oibreoidh baill na gcuibhreannas go dlúth leis an Aireacht Oideachais chun a chumas i bhfeabhsú, i gcur i bhfeidhm agus i monatóireacht na n-athchóirithe san earnáil oideachais a fheabhsú. Díreoidh cuspóirí sonracha an tionscadail ar:

  • Déan curaclam agus téacsleabhair an oideachais saoránachta a nuashonrú chun iompraíochtaí gníomhacha saoránachta a chur chun cinn i measc mac léinn
  • Oiliúint a chur ar mhúinteoirí, príomhoidí scoile agus foireann riaracháin chun na coincheapa a chothú agus cleachtais na saoránachta gníomhaí a chur i bhfeidhm,
  • Ról agus feidhm na gComhairlí Tuismitheora a fheabhsú, Comhairlí Mac Léinn a bhunú agus cumas na mac léinn a fhorbairt agus iad a chumhachtú chun páirt a ghlacadh i saol na scoile,
  • Píolótach clár seirbhíse pobail i 100 meánscoil phoiblí
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr