Lorgaíonn an tIonad um Oideachas in aghaidh Foréigin Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Lorgaíonn an tIonad um Oideachas in aghaidh Foréigin Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Is eagraíocht phobalbhunaithe é an Lárionad um Oideachas Frith-Fhoréigin (CAE) a fhorbraíonn agus a chuireann cláir chuimsitheacha um chosc ar fhoréigean ar bun do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí. Trí mheascán d’oideachas, cumhachtú fisiceach agus forbairt ceannaireachta, soláthraíonn CAE scileanna do phobail tearc-chosanta ar fud limistéar cathrach Nua Eabhrac chun timthriallta foréigin a bhriseadh agus iad féin a chosaint ar fhoréigean ciníoch, homafóbach agus míogynist.

Díríonn cláir CAE ar mhná, ar chailíní agus ar phobail LGBTQ, le híogaireacht speisialta do riachtanais na marthanóirí. Tógann na rannpháirtithe na scileanna agus an neart chun leigheas a dhéanamh ar fhoréigean, é a chosc agus a chomhrac. Déanann CAE an obair seo chun domhan síochánta, cóir agus cothrom a chruthú go gníomhach.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Léigh an tuairisc poist iomlán anseo

Cad a dhéanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin?

Cuimsíonn obair an Stiúrthóra Feidhmiúcháin na tosaíochtaí agus na freagrachtaí seo a leanas iontu:

A. Ceannaireacht & Bainistíocht

 • Oibriú go gníomhach chun cultúr oibre, eagraíochtúil agus eagraíochtúil sláintiúil, comhoibritheach a chinntiú;
 • Maoirseacht a dhéanamh ar chruinnithe foirne, oiliúint agus cúlaithe;
 • Deiseanna forbartha gairmiúla a chur chun cinn agus infheistíocht a dhéanamh iontu do gach leibhéal foirne;
 • Tacú leis an bhFoireann Ceannaireachta maidir le baill foirne a bhainistiú, lena n-áirítear tacaíocht a sholáthar maidir le baill foirne a fhostú, a choinneáil agus a bhaint de réir mar is gá;
 • Oibriú leis an bhFoireann Ceannaireachta chun eolas oibre roinnte a choinneáil ar stádas agus dul chun cinn na gclár agus na n-oibríochtaí.
 • Oibriú i gcomhpháirtíocht smaoinimh leis an Stiúrthóir Cláir chun forbairt straitéiseach rathúil agus cur chun feidhme chláir CAE a chinntiú;

B. Cláir & Abhcóideacht

 • Straitéis a fhorbairt chun tacú le hobair thaighde agus bheartas CAE agus í a chothú;
 • Tacú le Stiúrthóir na gClár cláir agus comhpháirtíochtaí nua a fhorbairt, de réir mar is gá, agus lena chinntiú go bhfreagraíonn gach clár do riachtanais an phobail agus go bhfuil siad ailínithe le misean CAE;
 • Straitéis gníomhaíochta láidir, céimeanna gníomhaíochta agus freagraí eagrúcháin agus cláir iomchuí a fhorbairt tar éis athruithe agus imeachtaí beartais stáit agus áitiúla a théann i bhfeidhm ar ár rannpháirtithe;
 • Tionchar chláir CAE sna pobail a ndéanaimid freastal orthu a mheas agus a mheas

C. Forbairt Acmhainní & Bainistíocht Airgeadais

 • Bonn deontóirí aonair CAE a leathnú trí phróiseas dúthrachtach taighde, sainaithint, saothrú, iarradh agus admháil;
 • Píblíne seasmhach, sláintiúil de bhunmhaoiniú a chinntiú trí athbhreithniú a dhéanamh ar thograí deontais, cuairteanna a thabhairt ar láithreáin agus caidrimh a chothabháil le maoinitheoirí bunáite;
 • Caidrimh a chothú le hoifigigh cathrach agus stáit chun maoiniú rialtais CAE a chothú agus a fhás
 • Ioncam a fhás ó imeachtaí tiomsaithe airgid bliantúla CAE - an Feachtas Prom You Always Wanted agus Ten for Ten, ag aithint agus ag cothú urraíochtaí corparáideacha agus aonair;
 • Bainistigh oibríochtaí airgeadais agus acmhainní daonna CAE, lena n-áirítear monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachais agus ar ioncam i rith na bliana i ndlúthpháirtíocht leis an Coimeádaí Leabhar agus le Cisteoir an Bhoird.

D. Forbairt Eagrúcháin Inmheánach

 • Maoirseacht a dhéanamh ar chórais agus ar chleachtais riaracháin láidre agus chomhsheasmhacha, lena n-áirítear párolla, acmhainní daonna, árachas, TF agus eile, de réir mar is gá;
 • Maoirseacht a dhéanamh ar fhás agus neartú bonneagair CAE trí fhás straitéiseach na foirne agus leathnú an Bhoird
 • Oibriú leis an Coimeádaí Leabhar agus le Coiste Airgeadais an Bhoird chun iniúchadh bliantúil a ullmhú agus a mhaoirsiú.

E. Fís Eagrúcháin a chruthú

 • Oibriú leis an bhFoireann Ceannaireachta foirne agus leis an mBord chun fís straitéiseach a bhunú do CAE gach bliain, lena n-áirítear tosaíochtaí cláir agus oibríochta a chomhtháthú i bplean eagrúcháin amháin;
 • Fís shoiléir a bhunú agus a choinneáil do chláir CAE agus aidhmeanna agus cuspóirí beartais CAE suas go dtí clár oibre eagraithe a leagan síos.

F. An Bord Stiúrthóirí a bhainistiú

 • Oibriú i gcomhar leis an mBord Stiúrthóirí chun buiséad bliantúil agus plean tiomsaithe airgid CAE a fhorbairt agus chun straitéisí tiomsaithe airgid a aithint agus a chur i bhfeidhm a chinntíonn acmhainní atá leordhóthanach chun an buiséad bliantúil a chomhlíonadh
 • Oibriú leis an mBord Stiúrthóirí chun foinsí maoinithe CAE a fhás
 • Comhpháirtíocht láidir oibre a bhainistiú agus a chothabháil leis an mBord Stiúrthóirí, lena n-áirítear cumarsáid oscailte rialta agus nuashonruithe eagrúcháin, forbairt agus tacaíocht coistí agus straitéisí a shainaithint agus a shaothrú chun a gcuid smaointe agus tacaíocht is fearr de CAE a thabhairt amach;
 • Ábhair a ullmhú do chruinnithe an Bhoird agus cúlú bliantúil an Bhoird, ag obair le Cathaoirleach an Bhoird chun cláir oibre a phleanáil agus a chur i bhfeidhm go tráthúil.

G. Cumarsáid agus Caidreamh Pobail

 • Deiseanna a aithint agus a chur chun cinn do cheannaireacht smaoinimh CAE maidir le croí-shaincheisteanna na heagraíochta, lena n-áirítear trí chainteanna cainte, foilseacháin, imscaradh straitéiseach na meán sóisialta agus rannpháirtíocht na meán traidisiúnta;
 • Caidrimh láidre a fhorbairt agus a chothabháil le comhpháirtithe uile an chláir CAE, le comhpháirtithe institiúideacha agus le páirtithe leasmhara seachtracha;
 • Ionadaíocht a dhéanamh ar CAE ag cruinnithe, imeachtaí agus comhdhálacha ábhartha, lena n-áirítear páirt a ghlacadh i dtionscnaimh rialtais, cruinnithe timpeall agus coistí;
 • Láimhseáil iarratais ó na meáin agus faigh amach cathain agus conas is féidir scéalta rannpháirtithe CAE a ardú trí na meáin sin.

Conas iarratas a dhéanamh:

Seol ríomhphost le do thoil a atosú reatha agus litir chlúdaigh ag díriú ar do spéis sa phost seo. Seol ríomhphost le do thoil chuig CAESearch@gmail.com tráth nach déanaí ná Dé hAoine, 31 Márta, 2017. Is féidir gach ceist a bhaineann leis an gcuardach a sheoladh chuig Ellen Gurzinsky, Comhairleoir Cuardaigh, trí ríomhphost chuig CAESearch@gmail.com.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr