Achomharc chuig Rúnaí Oideachais SAM ag tacú le hoideachas síochána

An Dr Miguel A. Cardona
Rúnaí Oideachais
US Department of Education

Rúnaí a chara Cardona,

Tá saoránaigh Mheiriceá, comhlachtaí rialaithe, agus lucht athraithe ag tabhairt aghaidhe faoi láthair ar an dúshlán is cosúil go dodhéanta a bhaineann le saincheisteanna a bhaineann le foréigean struchtúrach agus díreach i Meiriceá nua-aimseartha a leigheas agus a mhaolú. Tá ciníochas agus claontacht, éagóir comhshaoil, foréigean polaitiúil forleathan, agus polarú atá ag méadú de réir a chéile fréamhaithe i raidhse de choirnéil de shochaí Mheiriceá agus glacann siad infheictheacht i gcúram sláinte, i bhfostaíocht agus i dtithíocht, i measc earnálacha eile. As na hinstitiúidí sóisialta atá in ann athrú a chruthú sna Stáit Aontaithe, is é an córas oideachais poiblí an institiúid is tábhachtaí, ach is polaitíocht, atá i láthair sa tsochaí. Tugann oideachas poiblí an chumhacht chun dearcthaí Meiriceánaigh ar an domhan mórthimpeall orthu a mhúnlú agus mar sin an dóigh a n-iompraíonn siad agus a gcaitheann siad le Stáit Aontaithe Mheiriceá atá ag síor-éagsúlú; Mar sin féin, bíonn daoine gairmiúla san oideachas faoi léigear neamhéifeachtúlachta ginearálta maidir le daoine aonair saolta, fulangach agus íogair a chruthú atá in ann athrú a shamhlú ar bhealach cothromasach agus inghníomhaithe. Seasann samhlacha oideachais traidisiúnta a úsáidtear sna SA foréigean eipistéimeach, eitnealárnacht, agus ‘eile’ grúpaí imeallaithe, chomh maith le glacadh foriomlán le foréigean mar fhíric den saol atá bunaithe ar an stair. Is féidir tús a chur leis na saincheisteanna comhaimseartha seo a thrasnaíonn beagnach gach gné de shaol Mheiriceá agus a chuireann bac ar idirghabhálacha éifeachtacha beartais eachtraigh (mar gheall ar hypocrisy an cheartais baile) trí oideachas poiblí a athdhíriú i dtreo oideachas síochána go trasdisciplíneach.

Is léir gur bhain tú leas as do thaithí mar oideachasóir bunscoile poiblí trí na hidirghabhálacha a rinne tú le déanaí sa chóras oideachais poiblí laistigh de do thionacht i riarachán an Uachtaráin Biden. Is díol suntais an rud a chuir tú leis an oideachas le déanaí maidir le cúrsaí foghlama sóisialta agus mothúchánacha saor in aisce a sholáthar, mar go gcuireann siad oideachas níos nua-aimseartha agus iomlánaíoch ar fáil d'ógánach Mheiriceá a dhéanann iarracht i ndáiríre oideachas a chur ar an duine ar fad, ní hamháin scileanna cainníochtúla nó cáilíochtúla an duine a neartú gan a bheith aireach. i dtreo an chaoi a n-idirghníomhaíonn siad leis an domhan mórthimpeall orthu. É sin ráite, áfach, tá go leor feabhsuithe is féidir fós san oideachas a bhfuil an chumhacht acu na saincheisteanna thuasluaite i sochaí Mheiriceá a mhaolú, eadhon oideachas síochána agus laghdú ar fhoréigean eipistéimeach.

Mar Rúnaí Oideachais, is féidir leat difríocht a dhéanamh chun oideolaíocht éifeachtach a bhrú ar aghaidh a chuireann béim ar rannpháirtíocht dhomhanda agus ar smaointeoireacht chriticiúil i gcomhthéacs na saoránachta domhanda, in ionad na foghlama éighníomhacha ina bhfuil athbheochan fíricí.

Feidhmíonn foréigean eipistéimeach chun peirspictíochtaí díchoilíneacha agus imeallaithe san oideachas a chur ina thost, tosaíocht a thabhairt do reitric bhán an Iarthair agus í a chur ar bhonn seasta agus, mar sin, na scéalta sin a bhuanú trína spotsolas san oideachas. Sainmhínítear foréigean eipistéimeach féin mar “uirlis pholaitiúil agus oideachais a chuireann bac ar eispéiris nó cuir chuige neamh-Iarthair agus a bhaineann an bonn díobh i leith eolais” (Moncrieffe 2018). I scoileanna poiblí na SA, déantar foréigean eipistéimeach a bhuanú go príomha trí chúrsaí staidéir shóisialta atá i bhfabhar modhanna réasúnacha teagaisc an Iarthair, a sháraíonn oideachas síochána, agus faillí a dhéanamh ar scéalta na ngrúpaí imeallaithe ar fud na staire a phlé. Mar Rúnaí Oideachais, is féidir leat difríocht a dhéanamh chun oideolaíocht éifeachtach a bhrú ar aghaidh a chuireann béim ar rannpháirtíocht dhomhanda agus ar smaointeoireacht chriticiúil i gcomhthéacs na saoránachta domhanda, in ionad na foghlama éighníomhacha ina bhfuil athbheochan fíricí. Teastaíonn fíorais foghlama ón teagasc go soiléir mar bhunús le machnamh criticiúil; mar sin féin, treoraítear scéalta go héagórach i dtreo dearcadh neamhchóireálta a chruthú ar pholaitíocht agus ar shochaí Mheiriceá nach spreagann claochlú gníomhach trí dhíriú ar ghníomhartha Meiriceánacha “cóir” de réir dealraimh agus ar ghníomhartha eachtracha “éagórach”. Cruthaíonn a leithéid d’oideachas indoctrination de náisiúnachas nach spreagann mic léinn a bheith ina saoránaigh ghníomhacha domhanda agus lucht athraithe. Os a choinne sin, is féidir le hoideachas trasréasúnach “dul thar theorainneacha an choilíneachais agus aird a thabhairt ar ghnéithe mothúchánacha, corpraithe agus meafaiseacha” an oideachais síochána (Cremin et al 2018). Déantar gnéithe fíorthábhachtacha de scéalta stairiúla a pholaitiú laistigh de scoileanna; Múintear stair Mheiriceá mar imeachtaí scoite ar leith, mar Ghluaiseacht na gCearta Sibhialta, Atógála, Stonewall, agus gluaiseacht na Suffragette, in ionad gluaiseachta leanúnach atá ag forbairt ar son na síochána agus an chomhionannais. Is cosúil go bhfuil oideachas poiblí dírithe ar “tírghráthóir” a thógáil in ionad smaointeoirí gníomhacha. Is léir go bhfuil go leor brú ann reitric Mheiriceá a bhrú mar an “tír is mó ar domhan”; Cruthaíonn sé seo teannas ollmhór, áfach, sna glúine nua-aimseartha ina bhfuil éagóir intíre le sonrú, eadhon sa ghluaiseacht Black Lives Matter agus éagóir cúram sláinte. Nuair a dhalltar scoláirí ar fhíor-stair a dtíre cruthaítear buile nuair a aimsíonn scoláirí réaltacht dorcha stair Mheiriceá – má mhúintear é seo ón tús féadann mic léinn a bheith ina ndaoine atá in ann oibriú go criticiúil chun an tsochaí a athrú, in ionad a bheith ag dul trí theorainneacha na tíre. aineolas níos déanaí sa saol. Ní mór múnlaí a athdhíriú i dtreo bunathrú coinbhleachta laistigh den seomra ranga, le ranganna staidéir shóisialta ina mbíonn tobsmaointeoireachta gníomhach ar thógáil na síochána agus spásanna oscailte chun eispéiris phearsanta na mac léinn a phlé. Athraíonn tactics den sórt sin spásanna seomra ranga ó athbheochan fíricí go spásanna gníomhacha smaointeoireachta criticiúla.

Ba cheart oideachas síochána a chur i bhfeidhm go trasdisciplíneach trí chúrsaí éagsúla chun mic léinn a bhrú go héifeachtach le bheith ina lucht athraithe sa domhan. Is féidir curaclam den sórt sin a fhí isteach ar fud chúrsaí bitheolaíochta, cathartha agus staire. I gcúrsaí staire ina mbíonn plé ar chogaí agus plé teoranta ar chothú na síochána agus ar chomhoibriú, is féidir le mic léinn glacadh le cogadh mar iompar daonna dúchasach – iompar nach féidir a stopadh agus nach féidir ach a mhaolú. Ba cheart go n-athoibreodh cúrsaí staire a gcuraclaim chun díriú ar amanna athmhuintearais sa stair, chomh maith le plé a dhéanamh ar chomhar agus ar chothú na síochána. Ba chóir spás a thabhairt do dhaltaí smaoineamh dóibh féin ar conas an t-athmhuintearas agus an ceartas aisiríoch a bhrú chun cinn. Má chuirtear béim air seo i gcúrsaí staire, in ionad a bheith ag foghlaim faoi uafáis agus ag bogadh ar aghaidh, cuirfear brú ar dhaltaí a bheith ina smaointeoirí gníomhacha agus criticiúla sa domhan mórthimpeall orthu a bhfuil an cumas acu athruithe a chruthú sa todhchaí, seachas fanacht bogásach. Ba cheart a mhúineadh do mhic léinn i gcúrsaí bitheolaíochta nach tréith dhúchasach daonna é an foréigean, ach freagra comhshaoil. Is féidir le plé ar éabhlóid iompú go tapa ina dhearcaí míthuiscintí ar mharthanas na ndaoine is feiliúnaí a léiríonn creidimh Shóisialta Darwinist agus a chruthaíonn glacadh le foréigean agus géilleadh - ba chóir na creidimh seo a ghearradh amach ag an bhfréamh agus iad a mhíniú thar ildhisciplíní.

Ba cheart oideachas síochána a chur i bhfeidhm go trasdisciplíneach trí chúrsaí éagsúla chun mic léinn a bhrú go héifeachtach le bheith ina lucht athraithe sa domhan.

Faoi láthair tá na NA ag iarraidh aistriú ó bhainistíocht géarchéime i síocháin agus ceartas: coinnítear éifeachtúlacht theoranta sa scéim mhór chun fulaingt a chosc nuair nach n-athraíonn idé-eolaíochtaí iad féin i dtreo cogaidh agus foréigin trí choimhlint a mhaolú agus gan ach úsáid a bhaint as an tsíocháin dhiúltach. Ina áit sin, tá na Náisiúin Aontaithe ag iarraidh aistriú chuig tactics coiscthe príomhúla a “bhíonn an tsíocháin idirnáisiúnta i ngach gné” (Coleman & Fry 2021). Tá an poitéinseal ag oideachas síochána teacht isteach sa ról seo mar an tactic coiscthe bunscoile is tábhachtaí agus is éifeachtaí, ag athrú an chaoi a dtuigeann daoine aonair foréigean agus an domhan thart timpeall orthu ón óige ar aghaidh. Ag stopadh dearcadh foréigneach ag an bhfréamh, is féidir le hoideachas síochána a bheith ar an ngníomh is mó a mbíonn tionchar aige ar shíocháin dhearfach. Chun go mbeidh oideachas síochána éifeachtach, uilechuimsitheach agus uilechuimsitheach, ní mór dul i ngleic le foréigean eipistemach trí ghníomh. Mar sin, is tactic thar a bheith éifeachtach é infheistiú in oideachas poiblí ar an mbealach seo chun saoránaigh Mheiriceá a fhás le bheith ina saoránaigh dhomhanda, íogair, agus tuisceanach a bhfuil an chumhacht acu an éagóir a chosc sa bhaile agus go hidirnáisiúnta. Tá an cumas ag oideachas síochána smaoineamh na samhlaíochta síochána a mhúineadh do mhic léinn ó aois óg agus nach bhfuil iontu ach cogadh agus foréigean ach aireagáin shóisialta. Leis na peirspictíochtaí seo, is féidir go réadúil brú i dtreo domhan níos síochánta agus níos neamhfhoréigean.

Tá an cumas ag oideachas síochána smaoineamh na samhlaíochta síochána a mhúineadh do mhic léinn ó aois óg agus nach bhfuil iontu ach cogadh agus foréigean ach aireagáin shóisialta.

Go raibh maith agat as do chuid ama agus aire. Tá súil agam go gcuirfidh tú na smaointe seo san áireamh le linn do thréimhse mar Rúnaí Oideachais. Tá sé ríthábhachtach go n-athraímid oideachas chun na Stáit Aontaithe a athrú ina dtír níos síochánta, níos cothroime agus níos córa.

Le meas,
Danielle Whisnant
Mac Léinn, Scoil Sláinte Ollscoil Georgetown

* Danielle Whisnant ag déanamh céime sa tsláinte dhomhanda in Ollscoil Georgetown le fócas ar an dtrasnaíonn sláinte agus cearta daonna.

tagairtí

Coleman, PT, & Fry, DP (2021). Cad is féidir linn a fhoghlaim ó na sochaithe is síochánta ar domhan? Maith níos mó. Ar ais 11 Nollaig, 2022, ó https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_can_we_learn_from_the_worlds_most_peaceful_societies

Cremin, H., Echavarría, J., & Kester, K. (2020). Oideachas tras-réasúnach um thógáil na síochána chun foréigean eipistéimeach a laghdú. Síocháin agus Cogadh a Mhúineadh, 119–126. https://doi.org/10.4324/9780429299261-16

Moncrieffe, M. (2018). ‘Foréigean eipiste’ a ghabháil: An curaclam náisiúnta don stair a dhíchoilíneacht. BERA. Ar ais 11 Nollaig, 2022, ó https://www.bera.ac.uk/blog/arresting-epistemic-violence-decolonising-the-national-curriculum-for-history

 

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr