Lorgaíonn AHDR Oifigeach Tionscadail Oideachais - Oideachas Stairiúil (An Chipir)

Oscailt poist: Oifigeach Tionscadail Oideachais - Oideachas Staire (Post lánaimseartha)
Eagraíocht:  Cumann um Idirphlé Stairiúil agus Taighde (AHDR)
suíomh: An Chipir
Spriocdháta an iarratais: Ní mór d’iarratasóirí ar spéis leo a CV agus a ndoiciméad ábhartha a chur isteach in éineacht le Litir Spéise le 10 2021 Samhain.

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh 

cúlra

Is eagraíocht uathúil il-phobail, neamhbhrabúis, neamhrialtasach é an Cumann um Idirphlé Stairiúil agus Taighde (AHDR) a bunaíodh sa Niocóis i 2003. Tá envisions ag an AHDR i sochaí ina mbíonn idirphlé ar shaincheisteanna staire, staireagrafaíochta agus teagaisc staire agus meastar gur bealach í an fhoghlaim chun tuiscint agus smaointeoireacht chriticiúil a chur chun cinn agus cuirtear fáilte roimhe mar chuid dhílis den daonlathas agus de chultúr na síochána. Chuige seo, soláthraíonn an AHDR rochtain rochtana ar dheiseanna foghlama do dhaoine aonair de gach cumas agus de gach cúlra eitneach, reiligiúnach, cultúrtha agus sóisialta, bunaithe ar an meas ar éagsúlacht agus ar idirphlé smaointe. Ó bunaíodh é, leathnaigh an AHDR a mhisean trí oideachas síochána a chur chun cinn i suíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla agus faoi láthair tá sé ag tabhairt le chéile leanaí scoile, an óige agus múinteoirí ó gach pobal ar an oileán; sa chomhthéacs seo, fuair an AHDR moladh ó Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus eagraíochtaí idirnáisiúnta as a ról i gcur chun cinn teagmhála agus comhair idir na glúine atá le teacht sa Chipir.

Cúlra d’obair AHDR ar Oideachas Staire: Is é misean an AHDR idirphlé agus taighde táirgiúil ar theagasc staire a chosaint agus a chur chun cinn agus, ar an gcaoi sin, an tsíocháin, an chobhsaíocht agus an daonlathas a neartú. Ar an mbealach seo, is iad il-dearcadh agus smaointeoireacht chriticiúil an dá phríomhchuid d’obair AHDR. Sa chreat seo, díríonn obair an AHDR ar Oideachas Staire ar Thaighde agus Oiliúint. Ó bunaíodh é, dhírigh iarrachtaí an AHDR ar dheiseanna a sholáthar d’oideachasóirí, staraithe, mic léinn agus taighdeoirí a bheith níos oilte chun castachtaí theagasc na staire i dtimpeallachtaí coimhlinte agus iarchoinbhleachta a láimhseáil. Sa chomhthéacs seo, díríonn ár ngníomhaíochtaí oideachais staire agus staire ar:

 • Ceardlanna oiliúna múinteoirí dé-phobail agus mona-phobail a bhaineann le Stair na Cipire, Stair Shóisialta agus Chultúrtha, agus Modheolaíocht Teagaisc Staire;
 • Ábhar oideachasúil forlíontach agus oiliúint ghaolmhar a tháirgeadh;
 • Gníomhaíochtaí taighde a dhearadh agus a chur i bhfeidhm agus torthaí taighde a scaipeadh;
 • Comhdhálacha, díospóireachtaí painéil agus siompóisiamaí a eagrú;
 • Moltaí beartais a fhorbairt;
 • Eagrú taispeántas a bhaineann le hOideachas Staire agus Staire;
 • Eagrú siúlóidí cathrach agus turais rothair;
 • Líonrú le páirtithe leasmhara áitiúla agus idirnáisiúnta i réimse an oideachais staire;
 • Feachtas agus abhcóideacht.

Post

Chun tacú lena chuid oibre, éilíonn an AHDR seirbhísí lánaimseartha Oifigeach Tionscadail Oideachais le taithí léirithe i réimse na Oideachas Staire chun cabhrú le riachtanais tionscadail oideachais an Chomhlachais a chur i bhfeidhm faoi láthair agus amach anseo.

Cáilíochtaí & Inniúlachtaí Riachtanacha don Oifigeach Tionscadail Oideachais

Cáilíochtaí:

 • Céim Mháistir i ndisciplíní ábhartha le 3 bliana ar a laghad de thaithí ábhartha nó;
 • Céim Bhaitsiléara i ndisciplíní ábhartha le 5 bliana ar a laghad de thaithí ábhartha.

Inniúlachtaí:

 • Saineolas substaintiúil agus teicniúil i réimsí ábhartha;
 • Taithí i ndearadh (scríobh tograí) agus i gcur i bhfeidhm tionscadal oideachais agus / nó taighde;
 • Scileanna taighde agus anailíse den scoth;
 • Taithí ar thiomsú airgid agus ar fheachtasaíocht ar son an oideachais;
 • Taithí ar fhor-rochtain agus cumarsáid;
 • Cumas multitasking;
 • Eolas den scoth ar an staid pholaitiúil sa Chipir agus ar dhúshláin ghaolmhara;
 • Cumas iarracht ghníomhach a dhéanamh roghanna cruthaitheacha a fheabhsú nó a thairiscint chun fadhbanna a réiteach;
 • Scileanna idirphearsanta den scoth le cumas oibriú mar chuid d’fhoireann;
 • Cumas tacaíocht riaracháin agus lóistíochta a sholáthar do thionscadail oideachais;
 • Cumas léirithe pleananna a oiriúnú, tascanna a chur in ord tosaíochta agus a sheachadadh in am;
 • Scileanna ríomhaireachta den scoth, go háirithe ceannas an-mhaith ar MS Office;
 • Teastaíonn líofacht i mBéarla scríofa agus labhartha;
 • Measfar gur rud breise é eolas ar an Tuircis agus / nó an Ghréigis.

Meastóireacht & Roghnú Feidhmchlár

Roghnófar iarratasóirí de réir a gcáilíochtaí agus léireofar leibhéal taithí dóibh. Déanfaidh coiste meastóireachta athbhreithniú ar léiriú na leasanna / na n-iarratas a fhaightear agus gearrliostafidh sé na hiarrthóirí rathúla a dtabharfar cuireadh dóibh chun agallaimh. Ní dhéanfar teagmháil ach le hiarrthóirí ar an ngearrliosta.

Aighneacht Mionsonraí

Ní mór d’iarratasóirí ar spéis leo a CV agus a ndoiciméad ábhartha a chur isteach in éineacht le Litir Leasa trí ríomhphost chuig [ríomhphost faoi chosaint] by 10 2021 Samhain.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...