Glaoch chun Coinsiasa ar Chearta Daonna mhuintir na hAfganastáine

Glaoch chun Coinsiasa ar Chearta Daonna mhuintir na hAfganastáine

Cé nach raibh an pobal domhanda ar an eolas faoi, reáchtáladh cruinniú suntasach ardleibhéil idirnáisiúnta ar chás na hAfganastáine in Doha le déanaí. Tá sé le leanúint ag ceann eile tar éis tuilleadh faisnéise a fháil. Dírítear an litir thíos, a n-iarrtar sínithe ina leith, chuig an rud a éilíonn grúpa de mholtóirí na sochaí sibhialta do chearta daonna na hAfganastáine mar shubstaint an chruinnithe sin.

Léirímidne, na sínitheoirí bunaidh, tacaíocht do chinntí an chéad chruinnithe seo gan aitheantas oifigiúil a thabhairt don Taliban, agus láithreacht NA a choinneáil sa tír. Iarraimid oraibh a bheith linn chun tacú leis na hiarratais a chuireamar isteach anseo don chruinniú atá le teacht, go háirithe rannpháirtíocht ban na hAfganastáine atá ina gcónaí faoin Taliban anois. Nuair a bheidh an liosta aguisín de edicts a eisíodh i mblianta riail an Taliban, arna dtiomsú ag an US Institute for Peace, léite agat, tuigfidh tú an phráinn a bhaineann lena gcur san áireamh, ní hamháin sa chéad seisiún Doha eile, ach i ngach cruinniú den sórt sin.

Iarraimid ar gach rannpháirtí san Fheachtas Domhanda um Oideachas Síochána do shíniú agus do thacaíocht a thabhairt do gach iarracht chun cearta daonna mhuintir na hAfganastáine a chosaint. (BAR, 25 Bealtaine 2023)

Beyond Doha: Ag Tacú le Cearta Daonna san Afganastáin

Tacaíonn an litir seo le ráiteas a d’eisigh grúpa de gníomhaíoch mná agus ionadaithe eagraíochtaí ó gach ceann de na 34 cúigí san Afganastáin. I bhfianaise an choisc ar mhná na hAfganastáine a bheith ag obair do na NA chomh maith le heagraíochtaí neamhrialtasacha eile, líon scanrúil na n-eagarthóireacht a sháraíonn cearta ban na hAfganastáine, tá an cinneadh gan aitheantas foirmiúil a dheonú d’údaráis De Facto bailí. Tá súil againn go n-aimseofar bealaí chun iad siúd atá toirmiscthe ó fhostaíocht na NA a athbhunú, lena chinntiú go n-éistfear le glórtha na mban de réir mar a fhilleann na NA agus na CSOanna ar a gcuid oibre cúnaimh, agus na bearta riachtanacha a ghlacadh chun na hacmhainní ríthábhachtacha sin a chinntiú. chun faoiseamh a thabhairt don ghéarchéim dhaonnúil atá ag dul i ngleic leis an tír anois.

Cliceáil anseo chun formhuiniú a sholáthar don ráiteas seo a chruthaigh eagraíochtaí neamhrialtasacha na hAfganastáine

Bealtaine 15, 2023

Chuig: Sármhaitheasa,

An tUasal Antonio Guterres, Ard-Rúnaí, na Náisiúin Aontaithe,
Amina Mohammed Uasal, Leas-Ardrúnaí, na Náisiúin Aontaithe,
Ms Sima Bahous, Fo-Rúnaí agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Mná na Náisiún Aontaithe,
Ms Roza Isakovna OtunbayevaIonadaí Speisialta an Ard-Rúnaí don Afganastáin agus Ceannaire Mhisean Cúnaimh na Náisiún Aontaithe san Afganastáin (UNAMA)
An tUasal. Ramiz AlakbarovLeas-Ionadaí Speisialta an Ard-Rúnaí, an Comhordaitheoir Cónaitheach agus Daonnúil,
Markus Potzel, Leas-Ionadaí Speisialta an Ard-Rúnaí (Polaitiúil),
An tOnórach Joseph Biden, Uachtarán na Stát Aontaithe
An tUasal Thomas West, Ionadaí Speisialta SAM don Afganastáin
Ms. Rina Amiri, Toscaire Speisialta SAM do Mhná, Cailíní agus Cearta Daonna na hAfganastáine AmiriR@state.gov
An tUasal Josh Dickson, Comhairleoir Sinsearach sa Teach Bán um Rannpháirtíocht Phoiblí agus Leas-Stiúrthóir ar Oifig an Teach Bán um Chomhpháirtíochtaí Creidimh agus Comharsanachta
An tUasal Hissein Brahim Taha, Rúnaí Ginearálta na hEagraíochta um Chomhar Ioslamach (OIC)

Táimid ag scríobh chun ár dtacaíocht iomlán a chur in iúl do thorthaí na gcainteanna ardleibhéil a tugadh chun críche le déanaí le Toscairí Speisialta na hAfganastáine i Doha. Ag dul ar aghaidh, creidimid gur bonn iad seo chun cúnamh daonnúil agus cosaint níos fearr a thabhairt do chearta daonna mhuintir na hAfganastáine, go háirithe mná.

Chun tacú le hiarrachtaí chun glórtha na mban a chuimsiú i bpleanáil bheartais na hAfganastáine, formhuinímid agus ceanglaímid thíos ráiteas a d’eisigh grúpa de ghníomhaithe ban agus ionadaithe eagraíochtaí ó gach ceann de na 34 cúigí san Afganastáin le déanaí. I bhfianaise an choisc le déanaí ar mhná na hAfganastáine a bheith ag obair do na NA, líon scanrúil na n-eagarthóirí a sháraíonn cearta na n-Afganastáine agus go háirithe cearta na mban, tá an cinneadh gan aitheantas foirmiúil a thabhairt d’údaráis defacto an Taliban bailí. Tá súil againn go n-aimseofar bealaí chun iad siúd atá toirmiscthe ó fhostaíocht na NA a athbhunú, lena chinntiú go n-éistfear le glórtha na mban de réir mar a fhilleann na NA agus na CSOanna ar a gcuid oibre cúnaimh, agus na bearta riachtanacha a ghlacadh chun na hacmhainní ríthábhachtacha sin a chinntiú. chun faoiseamh a thabhairt don ghéarchéim dhaonnúil atá ag dul i ngleic leis an tír anois.

Tá súil againn go dtabharfaidh na pointí sa ráiteas ó ghníomhaithe treoir d’obair na dToscairí Speisialta agus na n-ionadaithe de chuid na NA a chruinnigh chun plé a dhéanamh ar “an gá atá le rannpháirtíocht straitéiseach a cheadóidh cobhsaíocht na hAfganastáine ach a cheadaíonn freisin aghaidh a thabhairt ar ábhair imní tábhachtacha.” Áirítear ar na hábhair imní tábhachtacha sin an ghéarchéim dhaonnúil agus an ghéarchéim a bhaineann le cearta na mban agus na gcailíní. Mar a luaigh an Rúnaí Guterres go mbeidh cruinniú comhchosúil á chomóradh aige tar éis babhta comhairliúcháin, impímid ar na NA ionadaithe ban na hAfganastáine a áireamh sna chéad chruinnithe eile, go háirithe na mná sin atá laistigh den tír faoi láthair agus atá ag obair chun tacú le cearta na mban. agus síocháin.

Mar abhcóidí idirnáisiúnta na sochaí sibhialta – lena n-áirítear ceannairí eagraíochtaí creideamh-bhunaithe sna SA – atá bainteach leis an Afganastáin le breis agus fiche bliain, tacaímid leis na moltaí atá leagtha amach thíos agus iarraimid ar ár rialtas féin agus ar an bpobal idirnáisiúnta níos mó a dhéanamh.

Iarraimid ar UNAMA agus ar chomhlachtaí eile de chuid na NA fanacht san Afganastáin, tacú le cearta bunúsacha na mban agus leanúint lena gcúnamh do na daoine agus tuarastail a íoc le fostaithe agus conraitheoirí ban na hAfganastáine agus iad fós i mbun idirphlé leis na hÚdaráis De Facto.

Ar deireadh, cuirimidne atá sínithe thíos leis an liosta cuimsitheach iarratas seo nach mór do Chomhdháil na Stát Aontaithe agus don Bhanc Domhanda leanúint lena gcabhair do mhuintir na hAfganastáine—go háirithe i bhfoirm tuarastail do mhúinteoirí agus d’oibrithe sláinte agus do ghairmeacha eile atá á n-áitiú ag mná go príomha, fiú amháin i bhfianaise. de na coscanna páirteacha ar oideachas cailíní agus ar obair na mban.


Ráiteas ó ghníomhaithe um chearta na mBan agus ó ionadaithe na sochaí sibhialta san Afganastáin an 30 Aibreán 2023

An tArd-Rúnaí Antonio Guterres, a chara, Ionadaithe agus Toscaire Speisialta measúil don Afganastáin, agus ceannaireacht na NA laistigh agus amach as an Afganastáin,

Is grúpa ad hoc d’Afganastáin sa tír muid a chuireann idirphlé chun cinn agus a lorgaíonn réitigh fhadtéarmacha don Afganastáin. Táimid comhdhéanta d’Afganastáin atá ina gcónaí agus ag obair laistigh den Afganastáin thar raon earnálacha agus róil lena n-áirítear cosantóirí chearta an duine, tógálaithe síochána, an tsochaí shibhialta, na daonnúla, na meáin, agus an earnáil phríobháideach.

Agus tú ag teacht le chéile an 1 agus an 2 Bealtaine 2023 chun an staid leanúnach san Afganastáin a phlé, molaimid duit iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí rannpháirtíochta agus idirphlé chun réiteach a fháil ar an mbraon a bhí ag muintir na hAfganastáine agus an phobail idirnáisiúnta le 19 mí anuas. .

Mar is eol duit go maith, tá na hAfganastáine ag fulaingt de bharr na géarchéime daonnúla is measa ar domhan faoi thiomáint ag geilleagar lag agus easpa creata le haghaidh idirphlé polaitiúil. Cé go raibh rannpháirtíocht dhaonnúil ina riachtanas tábhachtach, ní mór dúinn a aithint don phobal domhanda nach bhfuil sé seo inbhuanaithe ná barrmhaith chun riocht an duine san Afganastáin a mhaolú. Tá gá le cur chuige prionsabal, pragmatach agus céimnithe chun folláine mhuintir na hAfganastáine a chinntiú agus chun deireadh a chur leis na bacainní a chuireann bac orainn dul i mbun fhorbairt shóisialta agus eacnamaíoch ár dtíre.

Mar sin, molaimid duit na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

Rian polaitiúil

 • Agus sainordú UNAMA á athnuachan le déanaí, ní mór an eagraíocht a thacú, a neartú agus a chumhachtú mar an t-eintiteas mór polaitiúil a ionadaíonn an pobal idirnáisiúnta atá i láthair san Afganastáin.
 • Ba cheart don phobal idirnáisiúnta oibriú le hAfganastáine laistigh den Afganastáin chun réitigh Afganacha ar fhadhbanna na hAfganastáine a fhorbairt. Spreagaimid cruthú spásanna chun tionscnaimh áitiúla um chothú na síochána agus idirphlé atá ann cheana féin a chur chun cinn, agus tacaímid leo cur lena gcuid oibre.
 • Comhairliúchán leathan le hAfganastáine a bhfuil cónaí orthu laistigh den Afganastáin lena n-áirítear rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí idirnáisiúnta a bheidh ar siúl san Afganastáin.

Rian cúnaimh

 • Cur chun feidhme éifeachtach agus prionsabal an chúnaimh dhaonnúil a áirithiú trí I/NGOanna agus Gníomhaireachtaí na NA le gnáthfhaireachán agus athluacháil ar an gcur chuige, tiomantas do sheachadadh tráthúil agus éifeachtach cúnaimh, agus rannpháirtíocht bhríoch na mban mar dhaonnúla agus mar chliaint araon.
 • Solúbthacht i maoiniú – le nádúr athraitheach an tsoláthair cúnaimh dhaonnúil sa tír, impímid ar dheontóirí a bheith solúbtha ina dtacaíocht d’eagraíochtaí náisiúnta, réimsí oibríochta, leathnú an chláir i réimsí inar féidir le mná oibriú.
 • Modhanna malartacha maoinithe a iniúchadh lena n-áirítear cúnamh forbartha a leathnú agus tacaíocht mhéadaithe go háirithe d’eagraíochtaí náisiúnta agus gníomhaithe na sochaí sibhialta –
 • Maoiniú ARTF a athúsáid agus a athlánú le bheith oiriúnach don fheidhm sa chomhthéacs oibríochtúil reatha trí thacaíocht a thabhairt do shásraí faoi stiúir áitiúil chun cabhair a sholáthar agus chun cláir forbartha a chur chun feidhme.
 • Díriú ar eagraíochtaí atá faoi cheannas na mban agus faoi úinéireacht ban a mhaoiniú agus iniúchadh a dhéanamh ar dheiseanna chun an earnáil phríobháideach a mhaoiniú chun a dtionscnaimh a fhorbairt agus a leathnú.
 • Tacaíocht do na meáin áitiúla, d’institiúidí gairmoideachais, do chaomhnú na hoidhreachta cultúrtha agus do chláir ealaíon inar féidir le mná agus cailíní páirt bhríoch a ghlacadh.
 • Tionscnaimh atá ag dul i ngleic le hathrú aeráide san Afganastáin a mhaoiniú sula mbíonn sé ró-dhéanach – tá éifeachtaí an athraithe aeráide ag éirí níos soiléire, rud a chuireann na milliúin beatha agus slite beatha eacnamaíoch i mbaol.

Rian eacnamaíoch

 • Cé nach bhfuil an geilleagar ag titim saor a thuilleadh agus go bhfuil fianaise ann go bhfuil cobhsú ar leibhéal íseal ann, leanann constaicí seachtracha d'éifeachtaí díobhálacha suntasacha a bheith acu ar gheilleagar na hAfganastáine. Iarraimid go n-ardófaí smachtbhannaí ar idirbhearta airgeadais atá ag cur isteach ar earnáil phríobháideach atá ag streachailt cheana féin agus as a dtagann ró-chomhlíonadh an chórais bhaincéireachta idirnáisiúnta.
 • Sócmhainní Bhanc Ceannais na hAfganastáine a dhíreoite chun an ghéarchéim baincéireachta agus leachtachta atá ag cur as don tír a fheabhsú agus an córas SWFIT a athbhunú.
 • Tacaíocht theicniúil do Bhanc Ceannais na hAfganastáine sna réimsí a bhaineann le Frith-Sciúradh Airgid, Frith-mhaoiniú Sceimhlitheoireachta, agus ranna ábhartha um bheartas fioscach chun muinín a chothú in earnáil na baincéireachta agus tacú le gníomhaíocht eacnamaíoch.

Rian dioplómait

 • Láithreacht taidhleoireachta laistigh den tír chun rannpháirtíocht dhíreach agus idirphlé a áirithiú gan a bheith ag brath ar idirghabhálaithe
 • Treochlár soiléir a bhunú le haghaidh idirphlé idirnáisiúnta leis an IEA.
 • Grúpaí oibre neamhfhoirmiúla a sheoladh leis an IEA ar shaincheisteanna comhleasa: Sceimhlitheoireacht, drugaí aindleathacha, imirce neamhrialta, caomhnú na hoidhreachta cultúrtha.

Mar Afgánaigh a bhfuil cónaí orthu agus a oibríonn san Afganastáin, táimid ag moladh ar son an 40 milliún duine atá fós anseo - atá ag fulaingt de bharr an iliomad géarchéimeanna de dhéantús an duine. Iarraimid oraibh go léir machnamh a dhéanamh orthu nuair a thagann sibh le chéile [an tseachtain seo] chun an cás san Afganastáin a phlé. Níor mhéadaigh an cur chuige reatha i leith na hAfganastáine ach an fhulaingt sa tír seo. Tá ár ndaoine nuálaíoch, diongbháilte, ceannródaíoch agus athléimneach – déanaimis oibriú i dtreo na bacainní atá ar ár ndul chun cinn a bhaint.

Le meas,

 (Ionadaithe Afganacha ó na 34 cúigí ar fad)

Cabúl, Samangan, Badakhshan, Kapisa, Helmand, Nimroz, Jawzjan, Kandahar, Herat, Farah, Ghor Nangarhar, Bamyan, Die – Kundi, Baglan, Kundoz, Logar, Wardak, Parwan, Khost, Paktika, Paktia, Ghazni, Laghman, Faryab , Badghes, Noristan, Panjshir, Kunar, Takhar, Uruzgan, Zabul, Sar -e-Pul.


An Dr. Chloe Breyer, Ionad Idirchreidmheach Nua-Eabhrac
Masuda Sultan, Comhghuaillíocht Neamhreoite
Medea Benjamín, CÓDEPINK
Sunita Viswanath, Hindus do Chearta an Duine
Ruth Messinger, Seirbhís Domhanda Giúdach Mheiriceá, Ambasadóir Domhanda
An Dr. Tony Jenkins, Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána
Daisy Khan, Tionscnamh Ioslamach na mBan sa Spioradáltacht agus sa Chomhionannas
an Dr Betty Reardon, An Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána


Cliceáil anseo chun formhuiniú a sholáthar don ráiteas seo a chruthaigh eagraíochtaí neamhrialtasacha na hAfganastáine
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr