Rauhaa etsimässä: Intian eliittikoulun etnografia

Ashmeet Kaurin väitöstutkimus "In search of peace: Ethnography of an elite school in India" (2021) tutkii rauhankasvatuksen institutionalisoitumista virallisessa koulussa.

Citation: Kaur, A. (2021) Rauhaa etsimässä: Intian eliittikoulun etnografia. [Väitöskirja, TERI School of Advanced Studies, New Delhi, Intia]

Abstrakti

Taistelu humanisoinnista on pitkään ollut sivilisaatioiden huolenaihe. Mutta tänään; siitä on tullut epistemologisesti vaativa, ja se antaa äänen nykyiselle keskustelulle inhimillisen toimivuuden uudelleenjärjestelystä. Koulutus rauhan puolesta ei ainoastaan ​​aio rakentaa osaamista, arvoja, käyttäytymistä ja taitoja kohdata väkivaltaa, vaan siitä tulee käytäntö, jossa tarkoitus eli miksi opettaa, sisältö eli mitä opettaa ja pedagogiikka eli miten opettaa tulevat suotuisiksi vaalivat rauhan arvoja. (Kester, 2010:59). Se esittää väitteen, että ennen kuin koulutusta voidaan käyttää rauhan edistämiseen, sen oma humanistinen potentiaali on pelastettava (Kumar, 2018).

EfP:n tavoite rakentaa rauhaa koulutuksen kautta on kuitenkin ristiriidassa sen muodollisimman ilmentymän perinteisen koulunkäynnin kanssa. Tästä syystä tämän tutkimuksen lähtökohtana on huoli siitä, onko EfP:n valtavirtaistaminen mahdollista nykyisen muodollisen koulutuksen rakenteissa ja prosesseissa. Tätä tarkoitusta varten tutkimuksessa tarkastellaan EfP:n institutionalisoitumista eli sen ymmärtämistä, miten se käytännössä toteutuu virallisessa koulussa.

Tämä institutionaalinen etnografia avaa Intian eliittien kansainvälisen asuinkoulun, joka on salanimellä Rolland School, diskursiivista dynamiikkaa vastaamaan olettamukseen, että on mahdollista kouluttaa rauhaa tai rauhan edistämistä. (Kumar, 2018, Gur-Ze'ev, 2001). Tutkimuksen päätavoitteena oli analysoida koulun institutionaalisen käytännön ja EfP:n ihanteiden välistä vuorovaikutusta. Se tutkii rauhanteorioiden ja Rollandin koulutuskäytäntöjen risteyskohdassa olevia erilaisia ​​ääniä.

Tästä syystä keskeisenä pyrkimyksenä oli tutkia institutionaalisten käytäntöjen monimutkaisuutta sen dekonstruoinnissa, kuinka EfP-malleja rakennetaan, välitetään ja myös kumotaan sen jokapäiväisessä elämässä. Tätä varten tämä tutkimus tutkii 1) Miten Rolland käsitteelistää EfP:n 2) Miten se mahdollistaa/helpottaa EfP-käytäntöjä 3) Mitkä systeemiset ja rakenteelliset vaikutukset rajoittavat EfP-käytäntöjä koulussa.

Sysäys tälle tutkimukselle juontui Rollandin arjen koetuista kokemuksista ja pedagogisista havainnoista. Se perustuu jatkuvan kenttätyön tuloksena kehitettyyn havaintotutkimukseen. Tämä sisälsi myös varjostamisen, luokkahuoneen havainnot, jäsennellyt, puolistrukturoidut haastattelut, heijastavat muistiinpanot ja kuratoinnit tiedon keräämiseksi. Siinä tutkittiin institutionaalisten vuorovaikutusten ja sosiaalisten prosessien monimuotoisuutta ymmärtääkseen systeemisiä symboleja ja merkityksiä. Paksut kuvaukset siitä, kuinka toimijat rakentavat sosiaalisia todellisuuksiaan, ymmärrettiin ollessaan osallistujien arjen pitkittyneessä läheisyydessä ja uppoutumalla kouluelämän todellisuuksiin.

Etnografista lähestymistapaa noudattaen kentältä esiin nousevat näkyvät teemat ohjasivat analyysiä. Tutkimus rakentuu koulunkäynnin institutionaalisille vaikutuksille, samalla kun se turvautuu rauhanteoriaan. Kasvatusdiskurssin hallitsevat narratiivit ovat katsoneet syrjäytyneiden maailmaa ymmärtävän hierarkian pohjaa. Eliitin otantatutkimus tarjoaa vaihtoehdon valtavirran retoriikalle. Se tarjoaa 1) teoreettisia pohdintoja tarjoamalla uusia käsitteellisiä lähestymistapoja EfP:hen. Se tuo sosiaalisia näkökulmia ja tarjoaa epistemologista lisäystä EfP-teoriaan 2) empiiristä panosta tarjoamalla kuinka koulu toteuttaa EfP:tä 3) sekä paikallisen ja paikallisen määritelmän rauhasta ja väkivallasta, joka on tärkeä koulun ekologian kannalta.

[Avainsanat: Rakenteellinen väkivalta, School Convivencia, SDG 4.7, Koulutus rauhan puolesta, Rauhankasvatus, Gandhi, Kokonaisvaltainen koulutus, Sosiaalinen etäisyys, Rauha, Väkivalta, Pääoman lisääntyminen, Eliittikoulu, Koulutus, Portinvartiointi, Instituutioiden etnografia]

Jos haluat saada kopion tästä tutkimuksesta, ota yhteyttä kirjoittajaan:

 

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...