در محدوده زمانی معین

روز جهانی خشونت

جهانی

روز جهانی عدم خشونت در تاریخ 2 اکتبر ، روز تولد ماهاتما گاندی ، رهبر جنبش استقلال هند و پیشگام فلسفه و استراتژی عدم خشونت مشاهده می شود.

در محدوده زمانی معین

روز جهانی خشونت

جهانی

روز جهانی عدم خشونت در تاریخ 2 اکتبر ، روز تولد ماهاتما گاندی ، رهبر جنبش استقلال هند و پیشگام فلسفه و استراتژی عدم خشونت مشاهده می شود.