آموزش برای صلح، عدالت و مراقبت از سیاره با کشیش دکتر Leonisa Ardizzone (اعتکاف/کارگاه آموزشی)

مرکز رفاه دارمکایا 191 Cragsmoor Road, Cragsmoor, NY

به کشیش دکتر Leonisa Ardizzone برای کاوشی همهجانبه و گفتگوی آخر هفته (3 تا 5 دسامبر) در مورد ارزش ها و شیوه های آموزش صلح برای مربیان، مدیران، سازمان دهندگان جامعه، مربیان مذهبی، رهبران محلی، و فعالان بپیوندید.

$ 200