ADRODDIAD AROLWG IEUENCTID: Gwybodaeth a Diddordeb Ieuenctid mewn Addysg Heddwch

Gwybodaeth a Diddordeb Ieuenctid mewn Addysg Heddwch

Ym mis Ebrill 2021, y Ymgyrch Byd-eang ar gyfer Addysg Heddwch (GCPE) cynnal arolwg sy'n canolbwyntio ar ieuenctid i ddeall yn well ymwybyddiaeth a diddordeb mewn addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol ymhlith ieuenctid ysgol uwchradd a choleg. Mae'r adroddiad hwn yn ganlyniad i ganfyddiadau a dadansoddiad yr Ymgyrch Fyd-eang. Yn y pen draw, mae GCPE yn gobeithio y bydd yr adroddiad hwn yn rhoi mewnwelediad i ymwybyddiaeth ieuenctid o addysg heddwch a diddordeb ynddi mewn ymgais i gynyddu ymgysylltiad ieuenctid.

Cynhaliwyd yr Arolwg Ieuenctid ar Addysg Heddwch a Chyfiawnder Cymdeithasol gan Dîm Ieuenctid yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, a gyfansoddwyd yn bennaf o fyfyrwyr yn y Rhaglen Astudiaethau Cyfiawnder a Heddwch ym Mhrifysgol Georgetown. Mae aelodau'r tîm yn cynnwys: Keaton Nara, Caelan Johnston, Maude Peters, Heather Huang, a Gabby Smiley. Goruchwyliwyd yr adroddiad a'r dadansoddiad gan Micaela Segal de la Garza, Rheolwr Rhaglen, a Tony Jenkins, Cydlynydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch.

Mae Tîm Ieuenctid yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn dilyn hynt ag ymatebwyr yr arolwg i archwilio datblygiad rhwydwaith ieuenctid addysg heddwch.

Mae canfyddiadau ac argymhellion allweddol wedi'u hatgynhyrchu isod. I gael rhagor o fanylion a dadansoddiadau, lawrlwythwch yr adroddiad cyflawn.

Lawrlwythwch yr Adroddiad Cyflawn

Canfyddiadau Allweddol

 • O ran prosiectau a rhaglenni addysg heddwch presennol, dangosodd ymatebwyr y lefelau uchaf o ddiddordeb mewn atal trais, hawliau dynol, datblygiad byd-eang, dinasyddiaeth fyd-eang, a thrais rhyw.
 • Dangosodd yr ymatebwyr y lleiaf o ymwybyddiaeth mewn myfyrdod ac arferion adferol.
 • Roedd diddordeb mawr mewn cyfiawnder cymdeithasol, yn benodol o ran materion trais rhywedd, terfysgaeth, a thrais hiliol, a nodwyd pob un ohonynt yn bynciau arwyddocaol ar draws grwpiau demograffig.
 • Ar gyfer demograffeg oedran coleg y byd - y ddau wedi cofrestru a heb gofrestru mewn rhaglenni astudiaethau heddwch - polareiddio gwleidyddol oedd y pwnc a gafodd y sgôr uchaf ar gyfer diddordeb mewn prosiectau a rhaglenni cyfiawnder cymdeithasol.
 • Wrth fesur diddordeb mewn hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar ieuenctid, canfu’r arolwg fod ymatebwyr, ar gyfartaledd, yn dangos y lefel uchaf o ddiddordeb mewn allfeydd creadigol (hy cyfleoedd i gyflwyno syniadau newydd trwy fynegiant creadigol)

Argymhellion

 • Dysgodd mwyafrif yr ymatebwyr, waeth beth fo'u hoedran, lleoliad, neu gofrestriad ar raglenni astudiaethau heddwch, am raglenni addysg heddwch a phrosiectau y tu allan i'r ysgol. Mae diffyg amlwg o addysg heddwch ffurfiol mewn ysgolion er gwaethaf diddordeb amlwg.
  Argymhelliad: Cefnogi datblygiad cyfleoedd addysg heddwch mewn ysgolion sy'n mynd i'r afael â diddordebau myfyrwyr; galluogi myfyrwyr â sgiliau fel y gallant eiriol dros raglennu addysg heddwch (rhywbeth y dangosodd ymatebwyr ddiddordeb mawr ynddo).
 • Mae addysg heddwch yn gynhenid ​​yn cael ei gyrru gan y gymuned, a dyma'r union agwedd gymunedol y mae'n ymddangos bod gan bobl ifanc ddiddordeb pennaf ynddi.
  Argymhelliad: Creu clybiau mewn ysgolion sy'n addysgu myfyrwyr am addysg heddwch ac ar yr un pryd yn creu gofod i feithrin cysylltiadau cymunedol; dod ag addysg heddwch i ganolfannau cymunedol; darparu rhaglenni addysg heddwch ar ôl ysgol.
 • Mae darparu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan weithredol yn eu haddysg o'r pwys mwyaf.
  Argymhelliad: Dylai rhaglenni a chynnwys addysg heddwch ddeillio o ddiddordebau cyfiawnder cymdeithasol myfyrwyr a'u dylunio i'w bodloni ac nid buddiannau athrawon/cyfadran yn unig.
 • Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn hynod o bwysig ar gyfer rhaglenni ieuenctid ac ymgysylltu cymunedol. Daeth Instagram, Facebook, Twitter, a chylchlythyrau i'r amlwg fel yr offer a ddefnyddir fwyaf ymhlith ymatebwyr.
  Argymhelliad: Creu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol sy'n ennyn diddordeb ieuenctid; creu swyddi sy'n apelio at y pynciau penodol o fewn addysg heddwch y maent yn mynegi diddordeb ynddynt; dangosodd ymatebwyr, ar gyfartaledd, y lefel uchaf o ddiddordeb mewn canolfannau creadigol ar gyfer hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc, ac mae’r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng rhagorol ar gyfer hyn.
 • Dangosodd llawer o ymatebwyr ddiddordeb mewn rhwydwaith newydd yn canolbwyntio ar ieuenctid, er bod cofrestru ar raglen astudiaethau heddwch yn gyffredinol yn dangos lefel uwch o ddiddordeb.
  Argymhelliad: Datblygu rhwydwaith newydd sy'n canolbwyntio ar ieuenctid ar gyfer y rhai sydd â diddordeb i gymryd rhan a gwneud cysylltiadau â'i gilydd.

Eiriolaeth Addysg Heddwch

Mae gan y GCPE ddiddordeb arbennig mewn myfyrwyr yn gallu eiriol dros eu cwricwlwm a'u haddysg eu hunain. Mae cynhwysiant ieuenctid wrth wneud penderfyniadau o'r pwys mwyaf, a dyna pam y gofynnwyd i ymatebwyr am eu diddordeb mewn dysgu sgiliau i eiriol dros addysg heddwch yn eu hysgolion a'u cymunedau. Yn gyffredinol, dangosodd ymatebwyr lefelau uchel o ddiddordeb mewn dysgu sgiliau eiriolaeth addysg heddwch gyda'r ymateb cyfartalog ar draws grwpiau yn 3.6 a 5 oedd y lefel uchaf o ddiddordeb. Dangosir y tueddiadau hyn yn y graff isod:

sut 1

 1. Mae llawer o gwestiynau cymhleth yn wynebu arweinyddiaeth y byd a phob hyfforddwr crefyddol blaenllaw sy'n sychedu am gasgliad unfrydol am ddiogelwch byd-eang yn y sefyllfa bresennol o amlhau niwclear yng nghyd-destun yr argyfwng moesol mewn moeseg wleidyddol a gwrthdaro crefyddol.

  Ar hyn o bryd, dim ond i fynd i'r afael ag ymgorfforiad y problemau y mae'r byd academaidd, sefydliadau a chyrff llywodraethu wedi'u neilltuo; anwybyddu ei agweddau negyddol sy'n cynyddu o ddydd i ddydd fel her gymhleth o flaen y byd i gyd. O fewn effeithiau globaleiddio a newid technegol cyflym, rydym yn golygu heddiw y gallwn weld sut mae llygredd ac anghydraddoldeb yn codi pryder economaidd ac yn tanseilio cydlyniant cymdeithasol, hawliau dynol a heddwch yn llesteirio ymddiriedaeth y cyhoedd yn gyffredinol.

  O dan yr amgylchiadau hyn, addysg sy’n seiliedig ar werthoedd craidd SDG 4.7 yw’r offeryn gorau i ailddiffinio’r arfau gwleidyddol a phroffesiynol cyfoes sydd eu hangen arnom ar gyfer gweithredu integredig i gyflawni Agenda 2030. Ymhellach mae ein syniad i hyrwyddo SDG 4.7 yn ddwfn yn yr ideoleg sylfaenol i arwain y gymuned fyd-eang i fabwysiadu'r SDG 16.a mewn un syniad, ar gyfer hyrwyddo heddwch a di-drais a gwerthfawrogiad o gyfraniad diwylliannau at ddatblygiadau cynaliadwy. Mewn gwirionedd, heb heddwch ac undod byd-eang, mae'n amhosibl i arweinyddiaeth y byd roi sylw defosiynol i lwyddiant SDGs erbyn amser.

  Ar hyn o bryd mae cydwybod ein cenhedlaeth ifanc rhwng 10 a 29 oed yn arbennig o agored i niwed, yn cael ei defnyddio ym mhob math o drais a dyma'r her fyd-eang fwyaf sydd angen “casgliad unfrydol” er mwyn gwella cenhedlaeth ein dyfodol ac atal yr ymlediad niwclear mewn gwirionedd. ffaith.

  Yn fwy na hynny, mae’r bwlch a’r gwahaniaeth rhwng ein dysgeidiaeth grefyddol yn darparu’r tir diogel ar gyfer busnes hiliaeth a ffanatigiaeth sy’n gwaethygu sail rhyfel a therfysgaeth wrth anwybyddu’r agwedd angheuol ar amlhau niwclear yn ôl eu safiadau a’u safbwyntiau gwleidyddol eu hunain. Felly, mae sail rhyfel a therfysgaeth eto'n anorchfygol i arweinyddiaeth y byd a'r holl ddysgeidiaeth grefyddol flaenllaw sy'n brwydro ag arwyddlun heddwch ac amrywiaeth ddiwylliannol hyd yn hyn. Wedi hynny yn yr amgylchiadau hyn nid yw arian a grym gwn y byd yn ddigon potensial i frwydro yn erbyn y meddyliau o hiliaeth, radicaleiddio a therfysgaeth sy'n cuddio eu pechodau y tu ôl i narsisiaeth grefyddol.

  Mae'r rhain yn ffeithiau dilys na ellir eu hanwybyddu ar unrhyw gost. Yn hyn o beth, mae angen arloesi pŵer deallusol (llenyddiaeth) ar gymuned y byd i ailddiffinio cydwybod ein cenhedlaeth ifanc a swynodd mewn drysfeydd ffydd (dysgeidiaeth grefyddol), hudoliaeth ddaearol ac agweddau angheuol rhwystredigaeth, wrth ddatblygu eu sgiliau proffesiynol. Dyma'r hyn a olygwn yw'r diffiniad o “UN-SDG 4.7”, yr unig un ffordd i helpu cymuned y byd i gyflawni'r “UN-SDG16.a” mewn gwirionedd.

  Ar hyn o bryd mae nofelau a llenyddiaeth awduron gwych o bob rhan o’r byd a argymhellodd ar gyfer “argraffiad ysgol cryno” yn llywio cydwybod y genhedlaeth newydd yn bennaf i fyd anodd dod allan o’u dychymyg i hyrwyddo’r amrywiaeth ddiwylliannol y mae angen inni ei adeiladu. “byd tecach”. Yn ddiau, mae'n cynrychioli'r ideolegau gwych a oedd yn ymwneud â sefyllfa'r gorffennol a'r presennol, ond heb ateb cywir mae angen inni hyrwyddo'r amrywiaeth ddiwylliannol mewn gwirionedd. Mae'n adloniant ar gyfer datblygiad moesol o fewn terfyn a hefyd yn helpu'r myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu. Yma yr hyn a gynigiwn yw estyniad o’r syniad hwnnw trwy ddatblygu grasau llenyddiaeth ar gyfer adloniant a goleuedigaeth, oherwydd heddiw mae cyflawniadau dirnadaeth broffesiynol, wleidyddol a gwyddonol yn atgyfodi y tu hwnt i broses Natur ac mae grasusau dynoliaeth ac ysbrydolrwydd yn disgyn i affwys peryglus, a chreu sail ar gyfer hiliaeth, radicaleiddio, anoddefgarwch ac argyfwng dyngarol arall fel rhwystrau ar y llwybr i adeiladu ymddiriedaeth ymhlith pob diwylliant, norm a mwy, y mae angen i ni hyrwyddo amrywiaeth diwylliannol i gyfrannu at lwyddiant pob cynaliadwy. nodau datblygu.

  Mae ein prosiect wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer canolfannau academaidd, i gyfleu’r sail ar gyfer goleuedigaeth trwy gyfrwng adloniant a datguddiad. Mae'n arbrawf gyda llenyddiaeth Saesneg i grynhoi'r amser ar gyfer ei ddarllenwyr gydag esboniad effeithiol ac archwiliad hanfodol o fewn ychydig eiriau. Mae ein hegwyddor lywodraethol yn dwyn gwyddor a ffydd ynghyd er uno holl ddynolryw tu hwnt i derfynau, terfynau, a gwahaniaethau crefyddol yn unig; ond hefyd safbwyntiau gwleidyddol i oleuo sylfeini gwyddonol byw'n effeithiol ac i ddangos sut mae meddylfryd a rhinweddau cadarnhaol yn cyfoethogi bywydau unigolion ac, yn y pen draw, lles cymdeithas.

  Ein bwriad yw nid yn unig uno bodolaeth dynolryw sydd wedi’u gwahanu gan ymwahaniadau a chystadlaethau crefyddol, ond hefyd hyrwyddo’r holl ddiffiniadau o’n ffydd mewn un syniad, syniad, a chysyniad y tu hwnt i’n systemau meddwl etifeddol i hyrwyddo deialog â gwyddoniaeth sy’n yn dileu ysbrydolrwydd. Fe'i cynlluniwyd, yn onest, ar gyfer uno ein bodolaeth ar seiliau heddwch - nid ar gyfer cystadleuaeth, dadl neu ddadl.

  Rwy'n credu y byddech chi i gyd yn falch o dalu sylw i fabwysiadu ein ideoleg arfaethedig gan fod angen i ni gyflawni ein nodau mewn gwirionedd. Diolch

Ymunwch â'r drafodaeth ...