Mudiadau ieuenctid dros adeiladu heddwch yn Ne Affrica

Mudiadau ieuenctid dros adeiladu heddwch yn Ne Affrica

(Wedi'i ymateb o: Y Llais BW. Mawrth 8, 2017)

Trafododd symudiadau ieuenctid International Youth Youth Group (IPYG) ac Affrica Unite (PA) Nodau Datblygu Cynaliadwy a rolau ar sicrhau heddwch o dan y teitl 'A Piece by Peace: A Sustainable Peace Dialogue.'

Cafodd 'A Piece by Peace: A Sustainable Peace Dialogue' ei gyd-gynnal gan Africa Unite (PA) a'r Grŵp Ieuenctid Heddwch Rhyngwladol ar 23 Chwefror yn Cape Town, De Affrica. Pwnc y fforwm oedd: Sut allwn ni fel ieuenctid, gan weithio gyda'r llywodraeth sicrhau ein bod yn adeiladu cymunedau diogel a heddychlon ac yn creu diwylliant o heddwch sydd wedi'i ymgorffori yn y Datganiad Heddwch a Rhoi'r Gorau i Ryfel.

Ymhlith y 70 o gyfranogwyr roedd y Cynghorydd Mzwakhe Nqavashe o Gyngor Dinas Western Cape, intern Katie Trippe yn Affrica yn uno, ac Uwch Arbenigwr Ymchwil a Monitro Monitor Affricanaidd, Yared Tsegay.

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn gyda'r nod o ddod o hyd i fesurau ymarferol i sicrhau heddwch yn y gymuned, yn ogystal â chadw yn unol â nodau datblygu cynaliadwy De Affrica.

Beth bynnag, hysbyswyd cyfranogwyr am fesurau adeiladu heddwch byd-eang a ddarperir gan Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig a'r Datganiad Heddwch a Rhoi'r Gorau i Ryfel (DPCW), sy'n mynd i'r afael â sefydlu heddwch fel diwylliant.

Cynigiodd cyfranogwyr ac aelodau'r gynulleidfa lawer o atebion o ran problemau economaidd-gymdeithasol Cape Town a realiti'r problemau y mae pobl yn eu hwynebu bob dydd.

Dechreuodd y digwyddiad gydag araith gan intern PA, Katie Trippe, yn mynd i’r afael ag ystyr heddwch a chydweithrediad ymhlith y ddau sefydliad cynnal.

Dywedodd: “Mae Affrica Unite a’r IPYG wedi cydweithio i ddod â’r ddeialog hon atoch oherwydd mae gennym y nod cyffredin o rymuso’r ieuenctid lleol i ddod yn ddinasyddion gweithredol wrth eiriol dros heddwch, yn ogystal â sicrhau heddwch cynaliadwy trwy ddod â’r diwylliant trais i ben , sydd, yn ein barn ni, yn nod realistig, cyraeddadwy i holl gymunedau Cape Town. ”

Pwysleisiodd Vesta Mangwiro, cynrychiolydd yr IPYG mai heddwch yw'r pwnc craidd ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Meddai, “Diffyg heddwch a sefydlogrwydd yw’r gwreiddyn sy’n ysgogi’r materion fel trais, addysg wael a gangsteriaeth y mae ein cymunedau yn eu hwynebu heddiw.

Ychwanegodd hefyd mai'r prif nod ar gyfer IPYG yw sicrhau heddwch byd a rhoi'r gorau i bob rhyfel a gwrthdaro trwy'r DPCW trwy ymdrechion ar y cyd ieuenctid ledled y byd.

Mae'r DPCW, a ddrafftiwyd gan 21 o arbenigwyr cyfraith ryngwladol, yn cynnwys 10 Erthygl a 38 Cymal. Ychwanegodd cynrychiolydd yr IPYG y gellir lleihau a dileu materion cymunedol trwy newid meddyliau pobl ifanc trwy ddiwylliant o heddwch - lle maent yn caru ac yn cofleidio ei gilydd.

Mae HWPL yn mynd â’r erthygl hon i weithredu’n fyd-eang, trwy addysg heddwch ac Ymgyrch “Deddfwriaeth Heddwch” sydd wedi derbyn mwy na thua 700,000 o lofnodion cefnogaeth i wneud y DPCW yn ddogfen sy’n rhwymo’n gyfreithiol.

Mae Cangen Cape Town IPYG ac Affrica Unite wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth er 2016. Mae'r ddau sefydliad yn hyrwyddo mwy o gyfranogiad ieuenctid mewn gweithgareddau heddwch lleol i gefnogi'r DCPW.

Dywedodd Katie Trippe, gwesteiwr PA “Rydym yn addo cymryd y wybodaeth rydym wedi’i chasglu heno a mynd ar drywydd yr heriau a’r atebion a godwyd gan ein pobl ifanc, aelodau o’r gymuned leol, a rhanddeiliaid ac i wneud ein rhan wrth sicrhau heddwch cynaliadwy.”

Sefydliad anllywodraethol ac nid er elw yw IPYG, sydd â sefydliadau cyswllt â 4.6 miliwn o aelodau mewn 110 o wledydd. Er mwyn i ryfel a heddwch byd ddod i ben, mae IPYG yn gweithio i oleuo ieuenctid gyda'u rôl mewn adeiladu heddwch gyda dwy brif weledigaeth: 'Ieuenctid yn amddiffyn eu hunain rhag rhyfeloedd' a 'Gadael heddwch fel etifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol'.

Mae De Affrica yn dal i fod yn un o'r ardaloedd sydd â llawer o wrthdaro, gan ei fod yn safle 126 allan o 162 o wledydd ym Mynegai Heddwch Byd-eang. Os bydd ieuenctid De Affrica, sy'n cynnwys 46% o gyfanswm y boblogaeth, yn codi eu llais dros heddwch, bydd yn help mawr i ddatrys gwrthdaro lleol.

I gyfeirio ymhellach: Gwefan Swyddogol IPYG: http://ipyg.org/

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 thought on “Youth movements for building peace in South Africa”

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig