Camau Galw Arweinwyr Ieuenctid: Dadansoddiad o Drydydd Penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch

(Wedi'i ymateb o: Rhwydwaith Byd-eang o Fenywod Adeiladwyr Heddwch. Gorffennaf 17, 2020.)

Gan Katrina Leclerc

“Yn dod o gymuned lle mae ieuenctid yn parhau i brofi trais, gwahaniaethu, cynhwysiant gwleidyddol cyfyngedig, ac ar drothwy colli ymddiriedaeth yn systemau’r llywodraeth, mae mabwysiadu UNSCR 2535 yn chwa o obaith a bywyd i ni. Nid oes unrhyw beth mwy grymusol na chael ein cydnabod, ein cynnwys yn ystyrlon, ein cefnogi, ac o ystyried yr asiantaeth i helpu i adeiladu presennol a dyfodol lle rydym ni, yr ieuenctid, yn cael ein hystyried yn hafal ar draws gwahanol dablau gwneud penderfyniadau. ” - Lynrose Jane Genon, Arweinydd Menyw Ifanc yn Ynysoedd y Philipinau

Ar Orffennaf 14, 2020, mabwysiadodd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ei drydydd penderfyniad ar Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch (YPS), a gyd-noddwyd gan Ffrainc a’r Weriniaeth Ddominicaidd. Penderfyniad 2535 (2020) yn anelu at gyflymu a chryfhau gweithrediad penderfyniadau YPS trwy:

  • sefydlogi'r agenda o fewn system y Cenhedloedd Unedig a sefydlu mecanwaith adrodd 2 flynedd;
  • galw am amddiffyniad adeiladwyr heddwch ac actifyddion ieuenctid ledled y system;
  • pwysleisio brys cyfranogiad ystyrlon adeiladwyr heddwch ieuenctid wrth wneud penderfyniadau ar ymateb dyngarol; a
  • gan gydnabod y synergeddau rhwng pen-blwyddi Penderfyniad 1325 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig (menywod, heddwch a diogelwch), y 25th pen-blwydd Datganiad a Phlatfform Gweithredu Beijing, a'r 5th pen-blwydd y Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Mae rhai o gryfderau allweddol UNSCR 2535 yn adeiladu ar waith parhaus ac eiriolaeth grwpiau cymdeithas sifil, gan gynnwys y Rhwydwaith Byd-eang o Fenywod Adeiladwyr Heddwch (GNWP). Wrth i ni groesawu'r penderfyniad newydd, edrychwn ymlaen at eu gweithredu'n effeithiol!

Croestoriad

Uchafbwynt y penderfyniad yw ei fod yn pwysleisio'r croestoriadoldeb o agenda YPS ac mae'n cydnabod nad yw ieuenctid yn grŵp unffurf, yn galw am “Amddiffyn pob ieuenctid, yn enwedig menywod ifanc, ffoaduriaid ac ieuenctid sydd wedi’u dadleoli’n fewnol mewn gwrthdaro arfog ac ar ôl gwrthdaro a’u cyfranogiad mewn prosesau heddwch.” Mae GNWP wedi bod yn eiriol dros, ac yn gweithredu, dulliau croestoriadol o heddwch a diogelwch ers dros ddegawd. Er mwyn adeiladu heddwch cynaliadwy, credwn ei bod yn angenrheidiol mynd i'r afael â rhwystrau cronnus y mae gwahanol bobl a grwpiau yn eu hwynebu ar sail eu rhyw, rhyw, hil, gallu (dis), statws cymdeithasol ac economaidd, a ffactorau eraill.

Cael gwared ar rwystrau i gyfranogi

Yn ymarferol, mae croestoriadoldeb yn golygu cydnabod a chael gwared ar rwystrau i gymryd rhan mewn prosesau adeiladu heddwch - gan gynnwys atal gwrthdaro, datrys gwrthdaro, ac ailadeiladu ar ôl gwrthdaro. Amlinellir rhwystrau o'r fath ledled UNSCR 2535, sy'n galw am ddulliau cynhwysfawr o adeiladu heddwch a chynnal heddwch trwy fynd i'r afael ag achosion sylfaenol gwrthdaro.

Mae hyn yn arbennig o bwysig oherwydd bod rhwystrau strwythurol yn dal i gyfyngu ar gyfranogiad a gallu ieuenctid, yn enwedig menywod ifanc. GNWP's Arweinwyr Merched Ifanc (YWL) yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) yn uniongyrchol yn profi “y buddsoddiad annigonol i hwyluso cynhwysiant.” Er enghraifft, yn nhalaith Gogledd Kivu, mae menywod ifanc wedi creu a rhedeg micro-fusnesau am ddwy flynedd a hanner gan ddarparu refeniw bach iddynt i gynnal eu gwaith maes a threuliau personol cymedrol. Er gwaethaf incwm isel eu micro-fusnesau, a'r ffaith eu bod yn buddsoddi'r holl elw mewn mentrau sydd o fudd i'w cymunedau, mae awdurdodau lleol wedi bod yn gosod 'trethi' mympwyol ymddangosiadol ar y menywod ifanc - heb ddogfennaeth na chyfiawnhad. Mae hyn wedi rhwystro eu gallu i dyfu a datblygu economaidd gan fod llawer wedi canfod nad oedd y 'trethi' hyn wedi'u haddasu'n gyfrannol i'w refeniw bach. Mae hefyd wedi rhwystro eu gallu i ail-fuddsoddi eu helw bach i gefnogi eu mentrau adeiladu heddwch.

Mae cydnabod UNSCR 2535 o'r rhwystrau cymhleth ac aml-haenog i gyfranogiad ieuenctid yn bwysig er mwyn sicrhau bod arferion anghyfiawn a beichus, a orfodir i bobl ifanc ac yn enwedig i ferched ifanc, yn cael eu dileu. Rhaid blaenoriaethu systemau cefnogol i sicrhau llwyddiant mentrau ieuenctid lleol sy'n cyfrannu at gynnydd cyffredinol a lles cymdeithasau.

Pobl ifanc ac atal eithafiaeth dreisgar

Mae'r penderfyniad hefyd yn cydnabod rôl pobl ifanc mewn gwrthderfysgaeth ac atal eithafiaeth dreisgar (PVE). Mae Arweinwyr Heddwch Merched Ifanc GNWP yn enghraifft o arweinyddiaeth ieuenctid ar PVE. Yn Indonesia, mae YWL yn defnyddio addysg ac eiriolaeth i fynd i'r afael â radicaleiddio menywod ifanc. Yn nhaleithiau Poso a Lamongan, lle mae'r YWL yn gweithredu, maent yn gweithio i atal a gwrthsefyll eithafiaeth dreisgar trwy fynd i'r afael â'r achosion sylfaenol o fewn fframwaith diogelwch dynol.

Galwad am synergedd WPS ac YPS

Mae'r penderfyniad yn galw ar Aelod-wladwriaethau i gydnabod a hyrwyddo synergeddau rhwng y Merched, Heddwch a Diogelwch (WPS); ac agendâu Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch - gan gynnwys 20fed Pen-blwydd UNSCR 1325 (menywod, heddwch a diogelwch) a 25 mlynedd ers Datganiad a Phlatfform Gweithredu Beijing.

Mae cymdeithas sifil, yn enwedig menywod ac adeiladwyr heddwch ieuenctid, wedi galw ers amser am fwy o synergedd rhwng agendâu WPS ac YPS gan fod llawer o'r rhwystrau a'r heriau sy'n wynebu menywod ac ieuenctid yn rhan o'r un diwylliannau gwaharddol. Mae'r gwahaniaethu, ymyleiddio a thrais y mae merched a menywod ifanc yn eu profi yn aml yn parhau i fod yn oedolion, oni bai bod amodau galluogi yn cael eu creu ar gyfer eu grymuso. Ar y llaw arall, mae merched a menywod ifanc sydd â chefnogaeth gref gan deulu, ysgol a sefydliadau cymdeithasol eraill mewn gwell sefyllfa i wireddu eu potensial llawn fel oedolion.

Mae GNWP wedi cymryd yr alwad hon am synergeddau cryfach rhwng WPS ac YPS yn y prosesau o amgylch y Fforwm Cydraddoldeb Cynhyrchu (GEF) trwy ei eiriolaeth dros Glymblaid Weithredu ar WPS ac YPS. Cydnabuwyd yr eiriolaeth hon gan Grŵp Craidd y GEF gyda datblygiad y Clymblaid Compact ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol ym mhroses adolygu Beijing + 25. Er nad yw enw'r Compact yn cynnwys YPS, amlygwyd cynnwys menywod ifanc wrth wneud penderfyniadau yn nodyn cysyniad y Compact.

Rôl ieuenctid mewn ymateb dyngarol

Mae'r penderfyniad yn cydnabod effaith y pandemig COVID-19 ar bobl ifanc yn ogystal â'r rôl y maent yn ei chymryd wrth ymateb i'r argyfwng iechyd hwn. Mae'n galw ar lunwyr polisi a rhanddeiliaid i warantu bod ymgysylltiad ieuenctid ystyrlon mewn cynllunio ac ymateb dyngarol yn hanfodol i wella effeithiolrwydd cymorth dyngarol.

Mae pobl ifanc wedi bod ar flaen y gad yn ymateb pandemig COVID-19, gan ddarparu cefnogaeth achub bywyd mewn cymunedau lleol yr effeithir arnynt yn ddifrifol ac yn agored i'r argyfwng iechyd. Er enghraifft, bu Arweinwyr Merched Ifanc GNWP yn Afghanistan, Bangladesh, DRC, Indonesia, Myanmar, Philippines a De Swdan darparu cefnogaeth rhyddhad a lledaenu gwybodaeth i hyrwyddo mesurau rhagofalus diogel a gwrth-'newyddion ffug' o fewn y cyfryngau cymdeithasol. Yn Ynysoedd y Philipinau, mae YWL wedi dosbarthu 'citiau urddas' i gymunedau lleol i sicrhau iechyd a diogelwch unigolion a theuluoedd bregus sydd wedi'u hynysu ymhellach gan y pandemig.

Amddiffyn gweithredwyr ifanc a chefnogaeth i oroeswyr

Yn hanesyddol, mae'r penderfyniad yn cydnabod yr angen i amddiffyn gofod dinesig adeiladwyr heddwch ac actifyddion ieuenctid - gan gynnwys yr angen pwysig am amddiffyniadau penodol amddiffynwyr hawliau dynol. Mae hefyd yn galw ar Aelod-wladwriaethau i ddarparu “Mynediad i addysg o safon, cefnogaeth economaidd-gymdeithasol a datblygu sgiliau fel hyfforddiant galwedigaethol, i ailafael mewn bywyd cymdeithasol ac economaidd” i oroeswyr gwrthdaro arfog a goroeswyr trais rhywiol.

Mae profiad yr Arweinwyr Merched Ifanc yn DRC wedi pwysleisio pwysigrwydd ymateb amlweddog a goroeswr-ganolog i drais rhywiol, yn ogystal â rolau allweddol adeiladwyr heddwch ieuenctid wrth fynd i'r afael ag effeithiau gwrthdaro. Mae'r menywod ifanc sy'n adeiladu heddwch yn cefnogi goroeswyr trais rhywiol trwy ddarparu cefnogaeth seicolegol a moesol i oroeswyr. Trwy godi ymwybyddiaeth a chydweithio â phartneriaid lleol ar lawr gwlad maent wedi dechrau i symud y naratif o ddioddefwr i oroeswr, cynnydd pwysig ar gyfer gwarthnodi ac asiantaeth menywod ifanc. Fodd bynnag, gall siarad am y mater sensitif hwn eu rhoi mewn perygl - felly, mae'n hanfodol sicrhau amddiffyniadau digonol ar gyfer gweithredwyr benywaidd ifanc.

Mecanwaith gweithredu ac atebolrwydd

Yr UNSCR 2535 hefyd yw'r mwyaf gweithredol-ganolog o benderfyniadau YPS. Mae'n cynnwys anogaeth benodol i Aelod-wladwriaethau ddatblygu a gweithredu mapiau ffordd ar ieuenctid, heddwch a diogelwch - gydag adnoddau pwrpasol a digonol. Dylai'r adnoddau hyn fod yn groestoriadol ac yn realistig. Mae hyn yn adleisio GNWP's eiriolaeth hirsefydlog am adnoddau digonol i gefnogi adeiladu heddwch dan arweiniad menywod, gan gynnwys menywod ifanc. Yn rhy aml o lawer, mae mapiau ffyrdd a chynlluniau gweithredu yn cael eu datblygu heb gyllidebau pwrpasol, sy'n cyfyngu ar weithrediad yr agenda a chyfranogiad ystyrlon pobl ifanc wrth gynnal heddwch. At hynny, mae'r penderfyniad yn annog cyllid pwrpasol ar gyfer sefydliadau sy'n cael eu harwain gan ieuenctid ac sy'n canolbwyntio ar ieuenctid, ac mae'n pwysleisio sefydlogi agenda YPS yn y Cenhedloedd Unedig. Bydd hyn yn dileu'r rhwystrau ychwanegol y mae pobl ifanc yn eu hwynebu gan eu bod yn aml mewn gwaith ansicr ac o dan anfantais economaidd. Disgwylir i bobl ifanc ddarparu eu sgiliau a'u profiadau fel gwirfoddolwyr, sy'n cynyddu'r rhaniad economaidd ymhellach ac yn gorfodi llawer i aros neu i fyw mewn tlodi.

Mae gan bobl ifanc ran i'w chwarae wrth gynnal heddwch a lles economaidd cymdeithasau. Felly, mae'n hanfodol eu bod yn cael eu cynnwys ym mhob agwedd ar ddylunio, gweithredu a monitro cyfleoedd a mentrau sy'n canolbwyntio ar yr economi; yn enwedig, bellach yng nghyd-destun pandemig byd-eang COVID-19 sydd wedi creu gwahaniaethau a beichiau ychwanegol yn nhalaith economi'r byd. Mae mabwysiadu UNSCR 2535 yn gam pwysig tuag at warantu hynny. Nawr - ymlaen at y gweithredu!

Sgyrsiau parhaus gydag Arweinwyr Merched Ifanc ar Berthnasedd UNSCR 2535

Mae GNWP yn cynnal sgyrsiau parhaus gydag Arweinwyr Merched Ifanc ledled y byd ar berthnasedd UNSCR 2535 a phenderfyniadau YPS eraill. Dyma eu barn:

“Mae UNSCR2535 yn berthnasol yn ein cymunedau ac yn fyd-eang oherwydd ei fod yn atgyfnerthu pwysigrwydd cyfranogiad ystyrlon ieuenctid wrth greu cymdeithas gyfiawn a thrugarog. O ystyried bod ein gwlad wedi pasio’r Gyfraith Gwrthderfysgaeth yn ddiweddar, gall y penderfyniad hwn hefyd fod yn fecanwaith amddiffynnol ar gyfer gweithredwyr ieuenctid sy’n ymwneud â gwahanol eiriolwyr megis adeiladu heddwch, amddiffyn hawliau dynol a sicrhau proses briodol. ” - Sophia Dianne Garcia, Arweinydd Menyw Ifanc yn Ynysoedd y Philipinau

“Yn dod o gymuned lle mae ieuenctid yn parhau i brofi trais, gwahaniaethu, cynhwysiant gwleidyddol cyfyngedig, ac ar drothwy colli ymddiriedaeth yn systemau’r llywodraeth, mae mabwysiadu UNSCR 2535 yn chwa o obaith a bywyd i ni. Nid oes unrhyw beth mwy grymusol na chael ein cydnabod, ein cynnwys yn ystyrlon, ein cefnogi, ac o ystyried yr asiantaeth i helpu i adeiladu presennol a dyfodol lle rydym ni, yr ieuenctid, yn cael ein hystyried yn hafal ar draws gwahanol dablau gwneud penderfyniadau. ” - Lynrose Jane Genon, Arweinydd Menyw Ifanc yn Ynysoedd y Philipinau

“Fel gweithiwr yn yr uned llywodraeth leol, rwy’n credu bod angen i ni ymgysylltu â’r ieuenctid trwy gydol y broses adeiladu heddwch hon. Mae ymgysylltu â'r ieuenctid yn golygu ein cydnabod ni, fel un o'r actorion gwleidyddol a all ddylanwadu ar benderfyniadau. A bydd y penderfyniadau hynny'n effeithio arnom yn y pen draw. Nid ydym am gael ein hanwybyddu. Ac ar y gwaethaf, cael eich gwastraffu. Cyfranogi, felly, yw grymuso. Ac mae hynny'n bwysig. ” - Cynth Zephanee Nakila Nietes, Arweinydd Menyw Ifanc yn Ynysoedd y Philipinau

“Gan fod UNSCR 2535 (2020) nid yn unig yn cydnabod sefyllfa benodol pobl ifanc, ond hefyd yn trosoli eu rôl a’u potensial i atal gwrthdaro, adeiladu cymdeithasau heddychlon a chynhwysol a mynd i’r afael yn effeithiol ag anghenion dyngarol. Gellir cyflawni hynny trwy gryfhau rôl adeiladwyr heddwch ifanc, yn enwedig menywod, ennyn diddordeb ieuenctid mewn ymateb dyngarol, gwahodd sefydliadau ieuenctid i friffio'r Cyngor, ac ystyried sefyllfa benodol ieuenctid yn nhrafodaethau a gweithredoedd yr organ y mae eu hangen i gyd yn yr oedran hwn. cymuned pawb. ” - Shazia Ahmadi, Arweinydd Menyw Ifanc yn Afghanistan

“Yn fy marn i, mae hyn yn berthnasol iawn. Oherwydd fel aelod o'r genhedlaeth iau, yn enwedig yn ein rhanbarth, rydym am allu cymryd rhan gyda'r warant o amddiffyniad. Felly, gyda hynny, gallwn hefyd gael ein hystyried mewn ymdrechion i gynnal heddwch ei hun hyd yn oed wrth wneud penderfyniadau a materion eraill sy'n ymwneud â heddwch a dynoliaeth. ” - Jeba, Arweinydd Menyw Ifanc yn Indonesia

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig