Hyb Ieuenctid

Hyb Ieuenctid Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

(Llun: Banciau Clai on Unsplash)

Croeso i Hyb Ieuenctid Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a gynhyrchwyd gan Dîm Ieuenctid GCPE! Mae'r dudalen hon yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ac adnoddau addysg heddwch yn benodol gyda gwneuthurwyr newid ifanc mewn golwg! Archwiliwch y cynnwys isod i ddechrau cymryd rhan yng ngwaith ystyrlon addysg heddwch a gwiriwch yn ôl yn fuan am adnoddau ychwanegol sy'n dod yn y dyfodol! Dysgu hapus!

Addysg Ieuenctid a Heddwch

Beth yw addysg heddwch?

Diffinnir addysg heddwch yn fras fel “addysg am heddwch ac ar gyfer heddwch.” Mae addysg “am” heddwch yn archwilio’r cwestiwn beth yw heddwch (a chyfiawnder) ac yn archwilio’r posibiliadau ar gyfer sut i sicrhau heddwch. Mae hefyd yn cynnwys deall ac archwilio trais yn feirniadol yn ei holl ffurfiau ac amlygiadau lluosog.

Mae addysg “dros” heddwch yn paratoi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau i ddilyn heddwch a chyfiawnder cymdeithasol ac i ymateb yn ddi-drais i wrthdaro. Mae hefyd yn ymwneud â meithrin adnoddau moesol a moesegol mewnol sy'n hanfodol i weithredu heddwch allanol.

Mae addysg heddwch yn digwydd mewn llawer o gyd-destunau a lleoliadau, y tu mewn a'r tu allan i ysgolion. Nid yw pob addysg heddwch wedi'i labelu'n benodol fel “addysg heddwch.” Mae'r rhan fwyaf o ymdrechion addysg heddwch yn deillio o brofiadau lleol o drais a / neu anghyfiawnder. Efallai y byddant yn mynd i'r afael â chyfiawnder hiliol, adeiladu heddwch ar ôl gwrthdaro, cyfiawnder rhyw, cymodi, atal trais mewn ysgolion, addysg gwrth-ryfel, ac yn y blaen. (Am ragor o wybodaeth, gweler: “Beth yw addysg heddwch?")

Rôl Ieuenctid mewn Addysg Heddwch

Cymerwch eiliad i ystyried sut y gallech ymgorffori addysg heddwch yn eich bywyd a'ch gwaith yn eich cymuned. Fel pobl ifanc, rydych chi'n ganolog i weithrediad a llwyddiant addysg heddwch. Mae eich nwydau, eich diddordebau, a'ch cymhellion yn gwneud addysg heddwch yn bosibl, a thrwy eich ymdrechion chi y gallwn weithio tuag at ddyfodol mwy cyfiawn. Gan fod angen addysg heddwch nawr yn fwy nag erioed i frwydro yn erbyn anghyfiawnder systemig a thrais ledled y byd, rydym yn eich gwahodd i ystyried sut y gallech chi gymryd rhan mewn ymdrechion addysg heddwch neu sut y gallech ddefnyddio offer a fframweithiau addysg heddwch i fynd ar drywydd y materion sy'n bwysig i chi. mwyaf am. Rydych chi ar flaen y gad o ran newid, ac rydym yn gobeithio darparu adnoddau defnyddiol i chi er mwyn arwain y newid hwnnw.

Adroddiad Arolwg Ieuenctid: Gwybodaeth Ieuenctid a Diddordeb mewn Addysg Heddwch

Mae cyfranogiad ieuenctid mewn addysg heddwch yn hanfodol ar gyfer twf mudiadau heddwch a chyfiawnder ar draws y byd. Ond beth mae pobl ifanc yn ei wybod am addysg heddwch a sut hoffen nhw gymryd rhan? Beth sydd ei angen i sicrhau bod pobl ifanc yn gallu dysgu'n llawn am addysg heddwch a chymryd rhan ynddi? I ateb y cwestiynau hyn, cynhaliodd Tîm Ieuenctid yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch arolwg yn 2021 a chreu adroddiad yn seiliedig ar y canfyddiadau. O'r arolwg hwn, fe wnaethom ddysgu bod gan bobl ifanc ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn gwaith addysg heddwch, ond nad oes ganddynt yr adnoddau i wneud hynny. Er mwyn mynd i’r afael â’r diffyg addysg heddwch mewn ysgolion a chyd-destunau eraill, mae llawer o awydd ymhlith pobl ifanc i ddysgu sut i eiriol dros addysg heddwch o fewn eu cymunedau.

Dyna lle mae'r hwb ieuenctid yn dod i mewn! Rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r adnoddau addysgol a'r offer sydd eu hangen arnoch chi, y rhai sy'n gwneud newidiadau ieuenctid, i eiriol dros addysg heddwch yn eich cymunedau a phlymio i waith addysg heddwch ledled y byd. Rydym yn eich annog i archwilio adroddiad yr arolwg i ddeall yn well y dirwedd bresennol o addysg ieuenctid a heddwch, yn ogystal ag ystyried rhai o'r ffyrdd i lenwi'r bylchau a ganfuwyd gan yr arolwg mewn gwybodaeth ieuenctid ac ymgysylltiad ag addysg heddwch a chael eich cyfoedion i gymryd rhan mewn gwaith addysg heddwch. Yna, edrychwch ar yr adnoddau isod i ddechrau eich ymdrechion eiriolaeth addysg heddwch!

Cymryd Rhan mewn Addysg Heddwch

Ydych chi'n barod i ddechrau eirioli dros addysg heddwch yn eich cymuned a dylunio eich prosiect addysg heddwch eich hun i wneud newid ystyrlon? Edrychwch ar y pecyn cymorth isod i gael gwybodaeth am addysg heddwch a gwaith eiriolaeth a chanllaw cam wrth gam ar gyfer dylunio a gweithredu eich prosiect eich hun!

Addysg Heddwch i Ieuenctid:
Pecyn Cymorth ar gyfer Eiriolaeth a Chynllunio

Fe wnaethom ddylunio'r pecyn cymorth hwn, sy'n darparu gwybodaeth am beth yw addysg heddwch a sut y gellir ei roi ar waith ar lefel ymarferol, gyda gwneuthurwyr newidiadau ieuenctid mewn golwg. Gobeithiwn amlygu pwysigrwydd strategaethau addysg heddwch mewn cyd-destunau ffurfiol ac anffurfiol fel modd o effeithio ar newid. Er y gellir addasu'r pecyn cymorth hwn i ymdrechion eiriolaeth lluosog, mae wedi'i gynllunio'n benodol i gefnogi ieuenctid i eiriol dros addysg heddwch mewn gofodau ffurfiol (ysgolion, prifysgolion) a dysgu heb fod yn ffurfiol (lleoliadau cymunedol). Yn barod i ddysgu mwy am addysg heddwch a sut y gallwch chi ddechrau eich prosiect eich hun? Edrychwch ar y pecyn cymorth yn y ddolen isod!

(Llun: Andy Blackledge drwy Flickr. CC gan 2.0 DEED)

Adnoddau Addysgol

Geirfa Astudiaethau Heddwch

Wrth i chi archwilio a chymryd rhan mewn addysg heddwch, efallai y byddai'n ddefnyddiol cael dealltwriaeth o'r iaith a ddefnyddir mewn astudiaethau heddwch. Nod yr adnodd hwn yw rhoi esboniad i chi o dermau a all ymddangos yn eich darlleniadau sy'n ymwneud â heddwch a chyfiawnder a'ch cefnogi i gynnal sgyrsiau gwybodus am heddwch. Nid yw'r eirfa a ddarperir isod yn cwmpasu pob term sy'n ymwneud ag astudiaethau heddwch, ond bydd yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer eich taith i'r maes.

Ieuenctid yn Arwain y Mudiad: Deialog Fyd-eang ar Wrth-Hiliaeth

Un o'r ffyrdd gorau o ddysgu am faterion cymdeithasol a symudiadau ar gyfer newid yw gan y rhai sy'n ymgymryd â gwaith i greu heddwch a chyfiawnder cynaliadwy! Gellir dysgu llawer oddi wrth y rhai sydd ar flaen y gad yn y mudiadau hyn, a gallant ein hysbrydoli i ymuno yn y gwaith dros heddwch. Yn 2020, cynhaliodd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch y weminar “Ieuenctid yn Arwain y Mudiad: Deialog Fyd-eang ar Wrth-Hiliaeth.” Yn y seminar hon, cewch gyfle i glywed gan bobl ifanc o bob rhan o'r byd am sut y maent yn gweithio yn y mudiad gwrth-hiliaeth a gwahaniaethu gwrth-ethnig. Mae hefyd yn archwilio sut y gellir defnyddio addysg heddwch yn arbennig i fynd i'r afael â gormes a chreu heddwch cynaliadwy. Y gobaith yw y bydd yn ehangu eich dealltwriaeth o symudiadau gwrth-hiliaeth a gwahaniaethu gwrth-ethnig ac yn eich annog i ystyried sut y gallwch ddefnyddio addysg heddwch fel modd o gyflawni newid mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Newyddion ac Adnoddau Pobl Ifanc

Darllenwch y newyddion, adnoddau ac adroddiadau diweddaraf sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc yma! Cyrchwch yr archif lawn o gynnwys sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc neu cynhaliwch chwiliad â ffocws gan ddefnyddio'r Peace Education Clearinghouse.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig