Galwad Ieuenctid ar y Cenhedloedd Unedig i Hyrwyddo diarfogi ac Addysg Heddwch

(Llun: trwy Swyddfa Heddwch Basel)

(Wedi'i ymateb o: Amgylcheddwyr yn Erbyn Rhyfel. Hydref 15, 2020)

Gan Gymdeithas Sifil ar y Cyd Addysg Ieuenctid a Diarfogi

2020 Datganiad ar y Cyd y Gymdeithas Sifil ar Ymgysylltu â Phobl Ifanc ac Addysg Heddwch, diarfogi ac Ymlediad

I'w ddanfon ar 13 Hydref 2020 i Bwyllgor Cyntaf Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Ddiarfogi a Diogelwch Rhyngwladol

CENEDLAETHAU UNEDIG, Efrog Newydd (Hydref 13, 2020) - Y Datganiad:

1. Rydym yn aml yn clywed pobl ifanc yn cael eu disgrifio fel dyfodol y byd. Er ei fod yn wir, nid yw'r ystrydeb hon yn adrodd y stori gyfan. Mae mwy na 40% o boblogaeth y byd o dan 25 oed. Rydyn ni yma nawr, yn yr oes sydd ohoni, yn cynrychioli bron i fwyafrif o boblogaeth y byd. Ond rydyn ni'n cael ein tangynrychioli'n ddifrifol mewn fforymau fel yr un hwn, lle mae penderfyniadau am ein presennol a'n dyfodol - ein heddwch, ein diogelwch, ein hawliau dynol - yn cael eu gwneud. Gall addysg diarfogi, os caiff ei gweithredu mewn ffyrdd sy'n cymryd ein lleisiau o ddifrif, alluogi cyfranogiad gweithredol pobl ifanc amrywiol i wneud y byd yn lle mwy cyfiawn, heddychlon a chynaliadwy.

2. Mae ein bywydau ar rengoedd croestoriadol cymaint o broblemau diogelwch dynol. Mae toreth o freichiau bach yn bygwth bywydau ieuenctid sy'n cael eu dal rhwng grwpiau arfog a lluoedd diogelwch. Nid yw hyd yn oed lleoedd dysgu yn ddiogel - rydym yn ofni saethu torfol a bomio ein hysgolion. Mae militaroli yn sefydlu cymynroddion trefedigaethol ac anghydraddoldebau rhyw. Wrth i lawer ohonom gymryd rhan mewn symudiadau cymdeithasol yn galw am ddulliau mwy cyfiawn a democrataidd o sicrhau diogelwch dynol, mae ein cyrff yn cael eu targedu gan y rhai sydd i fod i amddiffyn a gwasanaethu'r cyhoedd.

3. Mae dargyfeirio adnoddau'r byd i arfau rhyfel a gormes yn mynd ag arian a thalent sydd wedi'u cyfeirio'n well at fynd i'r afael ag argyfyngau iechyd cyhoeddus a chreu swyddi mewn economi gynaliadwy. Rydym yn wynebu trychineb hinsawdd, ein cymunedau'n cael eu curo gan drychinebau naturiol, colli bioamrywiaeth a chymynroddion gwenwynig trais, gan gynnwys halogiad ymbelydrol a llygredd milwrol.

Mae Pobl Gynhenid ​​a chymunedau ymylol yn ysgwyddo effeithiau'r canlyniadau amgylcheddol hyn o arfau a rhyfel yn anghymesur. Mathau uwch-dechnoleg o dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu cam-drin lladd o bell ac ymreolaethol, y gellid eu defnyddio i adeiladu cysylltiadau cynhyrchiol rhwng pobl ifanc y byd.

4. Pwysleisiodd astudiaeth Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn 2002 ar Ddiarfogi ac Addysg Ymlediad, fod yn rhaid i addysg nid yn unig fod am diarfogi, ond hefyd ar gyfer diarfogi. Os caiff ei dargedu'n dda, gall addysg diarfogi rymuso ieuenctid - yn enwedig cymunedau ymylol, menywod, goroeswyr trais a phobl frodorol o ranbarthau yr effeithir arnynt - gan adeiladu ein gallu i gymryd rhan mewn llunio polisïau heddwch a diogelwch. Un o'r ffyrdd mwyaf pwerus i hybu heddwch, diarfogi ac addysg amlhau yw ei gyfuno â gweithredu diriaethol.

Mae pobl ifanc yn aml yn dod i waith diarfogi trwy symudiadau cymdeithasol, fel y rhai sy'n mynd i'r afael â materion croestoriadol hiliaeth, camfanteisio, anabledd, hawliau LGBTQA, yr amgylchedd, trais ar sail rhywedd, a hawliau Pobl Gynhenid. Dyma pam mae'n rhaid i ni weithio ar groestoriadoldeb a chysylltu diarfogi â phrofiadau beunyddiol pobl o ansicrwydd. I lawer o bobl ifanc yn y ddinas hon ac o amgylch y byd, mae ein cyfranogiad yn arddangosiadau Black Lives Matter wedi ein sbarduno i addysgu ein hunain ac eraill am effaith ddinistriol, hiliol trais yr heddlu.

5. Mae cymdeithas sifil, y byd academaidd a mudiadau cymdeithasol yn ysgwyddo llawer o faich eiriolaeth a chyfarwyddyd ar faterion heddwch a diarfogi. Ond mae'n rhaid i Aelod-wladwriaethau hefyd gadw at eu rhwymedigaethau dros addysg diarfogi. Anaml yr ymdrinnir â materion heddwch, diarfogi a diffyg ymlediad mewn addysg gynradd ac uwchradd gyhoeddus. Mae'n siomedig bod cyn lleied o Aelod-wladwriaethau'n cyflwyno adroddiadau i'r Ysgrifennydd Cyffredinol ar gyfer adroddiadau ar Ddiarfogi ac Addysg Ymlediad.

Mae yna ddiffyg cyllid ac ychydig o gyfleoedd proffesiynol i ieuenctid sy'n angerddol am faterion diarfogi, gan adael llawer ohonom wedi ymddieithrio yn y pen draw - yn enwedig y rhai ohonom sy'n wynebu croestorri mathau o ymyleiddio. Nid yw strwythurau diplomyddiaeth diarfogi wedi'u cynllunio ar gyfer cyfranogiad ieuenctid, yn enwedig nid ieuenctid o gymunedau yr effeithir arnynt. Mae'n bryd symud y tu hwnt i siarad am bwysigrwydd cynnwys ieuenctid; rhaid inni eu gweld yn cael eu cynnwys ar baneli, mewn trafodaethau, ac, yn bwysicaf oll, mewn cyfarfodydd polisi lefel uchel.

6. Mae effeithiau llethol COVID-19 ar y sector addysg fyd-eang yn her fawr i'r Cenhedloedd Unedig, aelod-wladwriaethau a sefydliadau cymdeithas sifil sy'n darparu addysg ddiarfogi effeithiol. Yn ôl UNESCO, “Mae 1 biliwn o fyfyrwyr ac ieuenctid ledled y blaned yn cael eu heffeithio gan gau ysgolion a phrifysgolion oherwydd yr achosion o COVID-19.” Bu’n rhaid i ddigwyddiadau addysg diarfogi’r Cenhedloedd Unedig a chymdeithas sifil symud ar-lein oherwydd pandemig COVID-19.

Gall trosglwyddo llunio polisi diarfogi i fformatau ar-lein llai tryloyw gyfyngu ar fynediad pobl ifanc i ymgysylltiad personol â diplomyddiaeth ac eiriolaeth. Ond mae diplomyddiaeth ddigidol eleni hefyd yn cynnig cyfle i fod yn fwy cynhwysol a chlywed yn uniongyrchol gan y rhai na allant deithio i Efrog Newydd, Genefa neu Fienna fel rheol

7. Yn wir, mae gweithredu amlochrog newydd ar addysg diarfogi ac ieuenctid yn rhoi rhesymau inni am obaith. Mae Targed 4.7 o’r Nod Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Addysg yn cynnwys “hyrwyddo diwylliant o heddwch a di-drais,” ymrwymodd Agenda Diarfogi 2018 yr Ysgrifennydd Cyffredinol i’r Cenhedloedd Unedig “fuddsoddi ymhellach mewn addysg diarfogi [ac]… ymgysylltu ag ieuenctid.” Mae Penderfyniad 2419 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn tynnu sylw at bwysigrwydd “cyfranogiad ieuenctid mewn prosesau heddwch, gan gynnwys diarfogi….”

Pwysleisiodd penderfyniad Pwyllgor Cyntaf y llynedd ar Ieuenctid, diarfogi a pheidio â lluosogi yr “angen i hyrwyddo mynediad cynaliadwy pobl ifanc i faes diarfogi a pheidio â lluosogi.” Mae rhaglen Youth4Disarmament UNODA wedi bod yn gam gwych ymlaen.

8. Rydym yn arbennig o galonogol gan fod y Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (TPNW) bron â dod i rym, sy'n pwysleisio “pwysigrwydd addysg heddwch a diarfogi ac o godi ymwybyddiaeth o risgiau a chanlyniadau arfau niwclear ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. ” Mae'r TPNW wedi dangos bod newid sylweddol yn bosibl, yn enwedig gyda phartneriaeth gref rhwng Aelod-wladwriaethau a chymdeithas sifil. Ar gyfer y cenedlaethau iau heddiw, mae byd heb arfau niwclear yn bosibilrwydd o fewn ein hoes.

9. Saith deg pum mlynedd yn ôl, ymrwymodd sylfaenwyr y Cenhedloedd Unedig i “achub cenedlaethau olynol o ffrewyll rhyfel.” Ugain mlynedd yn ôl, pasiodd y corff hwn ei benderfyniad cyntaf ar ddiarfogi ac addysg ymlediad. Yn y flwyddyn pen-blwydd nodedig hon, rydym yn galw arnoch i ailgyflwyno i'r rhai ohonom yn y “cenedlaethau olynol.”

Rhaid i henuriaid ac ieuenctid o wahanol gefndiroedd a diwylliannau ddod ynghyd yn ysbryd cydweithredu a chydsafiad rhwng cenedlaethau, gan weithio i fyd lle nad yw heddwch a diogelwch yn dibynnu ar ddefnydd a bygythiad trais torfol. Clywch ein lleisiau, cynhwyswch ni wrth wneud y penderfyniadau sy'n llythrennol yn penderfynu a fyddwn ni'n byw.

10. Felly, rydym yn galw ar ddirprwyaethau i:

  • Mynegi cefnogaeth egnïol i weithredu ar ddiarfogi ac addysg ymlediad,
  • Hyrwyddo mwy o gysylltiadau rhwng addysg diarfogi a grymuso ieuenctid, yn enwedig y rheini o gymunedau ymylol,
  • Cymryd rhan mewn cydweithrediad a chymorth rhyngwladol i gefnogi ymgysylltiad ieuenctid ac addysg heddwch, diarfogi a pheidio â lluosogi, megis prosiectau Pencampwyr Ieuenctid a Diarfogi Ieuenctid UNODA,
  • Cynhwyswch ni yn eich dirprwyaethau ac ehangwch interniaeth â thâl, cymrodoriaeth a chyfleoedd proffesiynol i fyfyrwyr a phobl ifanc sy'n dilyn galwedigaethau mewn diarfogi a diffyg ymlediad, yn enwedig y rheini o gymunedau ymylol,
  • Gweithredu addysg heddwch, diarfogi a pheidio â lluosogi mewn ffyrdd sy'n sensitif i hawliau dynol, rhyw a mynediad gwahaniaethol,
  • Defnyddiwch ddulliau creadigol ac arloesol, gan gynnwys technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, i ehangu mynediad i addysg ddiarfogi a rhwydweithio ieuenctid, yn enwedig i'r rhai sy'n cael eu torri i ffwrdd o sefydliadau addysgol gan y pandemig COVID-19.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...