Mae Addysgwyr Heddwch y Byd yn Sefyll gydag Athrawon Afghanistan

Athrawon: Asiantau Datblygiad Dynol a Chymdeithasol

“Addysg yw prif floc adeiladu pob cymdeithas.” - Cenhedloedd Unedig, Addysg i Bawb

“… Ailddatgan ffydd mewn hawliau dynol sylfaenol…. Hawliau cyfartal dynion a menywod… ”- Siarter y Cenhedloedd Unedig

“Mae gan bawb yr hawl i addysg.” - Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol

“… Sicrhau addysg gynhwysol o ansawdd teg i bawb [gan gynnwys, addysg gynradd ac uwchradd am ddim i bob bachgen a merch]” - Cenhedloedd Unedig, Nodau Datblygu Cynaliadwy

Am ganrifoedd mae addysg wedi cael ei chydnabod fel rhywbeth sy'n gyfystyr â datblygiad y person dynol. Mae cymdeithasau a nodweddir gan gyfranogiad pobl yn ei ystyried yn hanfodol i lywodraethu da. Ers sefydlu'r Cenhedloedd Unedig, mae wedi dod yn sine qua nad ydynt yn datblygiad cymdeithasol. Mae'r egwyddorion sylfaenol hyn, a grynhoir yn y dyfyniadau uchod o safonau'r Cenhedloedd Unedig ac a gadarnhawyd gan gymdeithas sifil ryngwladol, bellach yn y fantol enbyd o dan reol ffwndamentalaidd-misogynistaidd y Taliban.

Mae addysg o safon, paratoi ar gyfer bywyd boddhaus a dinasyddiaeth gyfrifol yng nghymdeithas genedigaeth rhywun a chymryd rhan mewn cymuned fyd-eang amrywiol a chyflym, yn cael ei thanseilio gan ddehongliad idiosyncratig ac an-uniongred y Taliban o Islam fel cwricwla cynradd pob ysgol. Nid yw'r Koran yn neilltuo gwerth dynol llai i fenywod.

Mae'r cyfyngiad difrifol ar addysg merched a menywod ifanc wrth wahardd eu presenoldeb mewn ysgolion uwchradd a phrifysgolion yn torri eu hawl sylfaenol i addysg o safon, yn gwadu'r gymdeithas o botensial hanner y boblogaeth, ac yn sefyll yn ffordd y datblygiad economaidd a gwleidyddol. , yn angenrheidiol i ddyfodol hyfyw i Afghanistan.

Mae cyfranogwyr yn yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'i dilynwyr wedi dod yn gyfarwydd ag angenrheidrwydd addysg merched a dycnwch addysgwyr Afghanistan wrth ei ddarparu. adroddiadau gan Sakena Yacoobi, Sylfaenydd Sefydliad Dysgu Afghanistan. Adroddir yn eang am enghraifft fwyaf byw o ddycnwch ac ymrwymiad galwedigaethol addysgwyr Afghanistan cynhadledd i'r wasg, gan fynnu talu cyflogau athrawon.

Y rhwystr mwyaf egnïol a phoenus amlwg i addysg Afghanistan ar hyn o bryd yw sefyllfa ei hathrawon ymroddedig a dewr. Mae llawer wedi bod yn dysgu heb gyflogau ers misoedd, heb os wrth wneud cyfraniadau cymdeithasol eraill y mae athrawon wedi'u gwneud erioed. Mae llawer ohonyn nhw, dynion yn ogystal â menywod, yn unig ddarparwyr ar gyfer eu teuluoedd.

Ar yr adeg hon, y cam unigol mwyaf adeiladol i'w gymryd er lles yr addysgwyr hyn, eu teuluoedd a'u gwlad yw i Fanc y Byd drosglwyddo peth o'r cymorth dyngarol a allai dalu eu cyflogau.

Mae'r llythyr wedi'i ddrafftio a'i gylchredeg gan Code Pink (atgynhyrchir isod a ar gael i'w lofnodi yma) yn cael ei gyfeirio at yr Arlywydd Biden, gan fod yr Unol Daleithiau yn cario mwy o bwysau gyda'r Banc na chenhedloedd eraill. Anogir darllenwyr i arwyddo'r llythyr hwn, a gallai'r rhai sy'n dymuno cymryd mwy o gamau annerch llythyrau yn uniongyrchol at Fanc y Byd ac at eu penaethiaid gwladwriaeth eu hunain, a chynrychiolwyr y Cenhedloedd Unedig, gan alw am eu cefnogaeth i'r fenter hon, ac ar gyfer corff y byd, ei holl asiantaethau a phob aelod o'r gymuned ryngwladol i fynnu cydymffurfiad â safonau rhyngwladol fel rhagamodau ar gyfer unrhyw ddelio â'r Taliban, a phob un ohonynt.  (-BAR, 10/5/21)

Dywedwch wrth weinyddiaeth Biden a Banc y Byd i ryddhau arian i dalu athrawon a gweithwyr iechyd Afghanistan

Mae menywod o Afghanistan wedi rhoi galwad frys ynglŷn â pheidio â thalu cyflogau i athrawon benywaidd a gweithwyr gofal iechyd yn Afghanistan. Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb yn galw ar Weinyddiaeth Biden, Banc y Byd, ac aelodau allweddol o’r Gyngres i ddadrewi cronfeydd Afghanistan i dalu cyflogau athrawon a gweithwyr gofal iechyd Afghanistan.

llofnodwch y llythyr yma

Annwyl Arlywydd Biden, Banc y Byd, ac aelodau allweddol o'r Gyngres (gweler isod am aelodau penodol y Gyngres),

Yn ôl menywod yn Afghanistan, mae'r Taliban yn caniatáu i ferched fynd i'r ysgol gynradd (graddau 1-6). Nid ydyn nhw wedi agor graddau 7-12 i ferched o hyd ond maen nhw wedi addo gwneud hynny. Fodd bynnag, mae yna rwystr mawr: peidio â thalu cyflogau i athrawon. Ar hyn o bryd mae mwy na 120,000 o athrawon benywaidd mewn ysgolion cyhoeddus ledled y wlad, a thua hanner ohonynt yw'r unig ffynhonnell incwm i'w teuluoedd. Mae'n anodd iawn, hyd yn oed yn amhosibl, gofyn i'r athrawon hyn barhau i ddysgu heb dâl.

Rhyddhewch gronfeydd Afghanistan i dalu cyflogau athrawon Afghanistan.

Mae'r un argyfwng yn wynebu gweithwyr gofal iechyd benywaidd Afghanistan. Mae dros 13,000 o weithwyr gofal iechyd benywaidd yn Afghanistan, gan gynnwys meddygon, bydwragedd, nyrsys, brechwyr a staff benywaidd eraill. Roedd y mwyafrif ohonyn nhw'n cael eu talu trwy Fanc y Byd trwy Gronfa Ymddiriedolaeth Ailadeiladu Afghanistan (ARTF), ond ers mis Mehefin, mae'r cyllid wedi dod i ben. Yn y cyfamser, mae'r system iechyd ar fin cwympo. Bu ymchwydd mewn achosion o'r frech goch a dolur rhydd; mae adfywiad polio yn risg fawr; mae bron i hanner y plant yn dioddef o ddiffyg maeth; mae bron i 1 o bob 4 ysbyty COVID wedi cau ac mae 2 filiwn dos o frechlynnau COVID19 yn parhau i fod heb eu defnyddio oherwydd diffyg personél i'w gweinyddu.

Os gwelwch yn dda dadrewi cronfeydd Afghanistan i dalu gweithwyr gofal iechyd ac athrawon menywod o Afghanistan. Gallai'r arian hwn ddod o Gronfa Ymddiriedolaeth Afghan Banc y Byd neu'r $ 9.4 biliwn o gronfeydd Afghanistan wedi'u rhewi ym manciau'r UD.

Yn gywir,

* Yn ogystal â chontractio'r Arlywydd Biden, rydym yn galw ar yr aelodau allweddol canlynol o'r Gyngres ar gyfer y mater hwn:

Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol Tŷ:
Y gadeirydd Maxine Waters, yr Aelod Safle Patrick McHenry, a'r Is-lywydd Jake Auchincloss;

Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol Tŷ ar Fasnach Ryngwladol, Custom, a Chystadleurwydd Byd-eang:
Cadeirydd Thomas Carper a'r Aelod Safle John Cornyn;

Pwyllgor Cyllid y Senedd:
Cadeirydd Ron Wyden a'r Aelod Safle Mike Crapo;

Pwyllgor y Senedd ar Fancio, Tai a Datblygu Trefol:
Cadeirydd Sherrod Brown a'r Aelod Safle Patrick Toomey;

Pwyllgor Is-bwyllgor Pwyllgor y Senedd ar Fancio, Tai a Datblygu Trefol ar Ddiogelwch a Masnach Ryngwladol a Chyllid:
Mark Warner, Bill Hagerty, Jon Tester, Jon Ossoff, Krysten Sinema, Mike Crapo, Steve Daines, John Kennedy.

 

1 Trackback / Pingback

  1. Yn llwgu'r Taliban - neu bobl Afghanistan? - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Ymunwch â'r drafodaeth ...