Rôl Fawr Merched mewn Diwylliant Heddwch

Llysgennad Chowdhury Yn Cadeirio Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. (Llun: peacexpeace.org)

Rôl Fawr Merched mewn Diwylliant Heddwch

Gan y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury
(Rhan 2 o 2. Cyrchwch ran 1 yma)

(Erthygl wreiddiol: Asiantaeth Newyddion Gwasanaeth Inter Press. Medi 7, 2016)

Mae'r Llysgennad Chowdhury yn Gadeirydd Pwyllgor Drafftio Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer y Datganiad a'r Rhaglen Weithredu ar Ddiwylliant Heddwch (1998-1999).

CENHEDLOEDD UNEDIG, Medi 7 2015 (IPS) - Realiti arall sy'n dod i'r amlwg yn wahanol iawn yn niwylliant heddwch yw na ddylem fyth anghofio pan fydd menywod - hanner saith biliwn a mwy o bobl y byd - yn cael eu gwthio i'r cyrion ac nad yw eu cydraddoldeb wedi'i sefydlu ym mhob cylch o weithgaredd dynol, nid oes siawns i'n byd i gael heddwch cynaliadwy yn yr ystyr go iawn.

Llun trwy garedigrwydd y Llysgennad Chowdhury

Llun trwy garedigrwydd y Llysgennad Chowdhury

Byddwn yn ailadrodd bod gan fenywod yn benodol ran fawr i'w chwarae wrth hyrwyddo diwylliant heddwch yn ein cymdeithasau trais, a thrwy hynny ddod â heddwch a chymod parhaol i mewn. Er mai menywod yn aml yw dioddefwyr cyntaf gwrthdaro arfog, rhaid iddynt hefyd gael eu cydnabod fel allwedd i ddatrys y gwrthdaro.

Credaf gyda fy holl argyhoeddiad nad yw datblygiad yn bosibl heb heddwch, heb ddatblygiad, nid oes modd cyflawni heddwch, ond heb fenywod, ni ellir gwireddu heddwch na datblygiad.

Cysylltiad annatod rhwng datblygiad a heddwch

Yn y byd sydd ohoni, rydym yn parhau i ganfod paradocs cynhenid ​​sydd angen ein sylw. Mae'r broses globaleiddio wedi creu tuedd anghildroadwy tuag at gymuned integredig fyd-eang, ac ar yr un pryd, mae rhaniadau a diffyg ymddiriedaeth yn parhau i amlygu mewn ffyrdd gwahanol a chymhleth.

Mae gwahaniaethau ac anghydraddoldebau o fewn ac ymhlith cenhedloedd wedi bod yn achosi ansicrwydd ac ansicrwydd sydd wedi dod yn realiti digroeso yn ein bywydau. Dyna pam y credaf yn gryf fod heddwch a datblygiad yn ddwy ochr i'r un geiniog. Mae un yn ddiystyr heb y llall; ni ellir cyflawni un heb y llall.

Addysg fel yr elfen fwyaf hanfodol yn niwylliant heddwch

Cynhwysyn allweddol wrth adeiladu diwylliant heddwch yw addysg. Mae angen derbyn addysg heddwch ym mhob rhan o'r byd, ym mhob cymdeithas a gwlad fel elfen hanfodol wrth greu'r diwylliant heddwch.

Mae pobl ifanc heddiw yn haeddu addysg hollol wahanol - “un nad yw’n gogoneddu rhyfel ond yn addysgu ar gyfer heddwch, di-drais a chydweithrediad rhyngwladol.” Mae angen y sgiliau a'r wybodaeth arnyn nhw i greu a meithrin heddwch i'w hunain, yn ogystal ag i'r byd maen nhw'n perthyn iddo.

Fel yr oedd Maria Montessori wedi mynegi mor briodol, “Y rhai sydd eisiau ffordd dreisgar o fyw, paratowch bobl ifanc ar gyfer hynny; ond mae’r rhai sydd eisiau heddwch wedi esgeuluso eu plant ifanc a’u glasoed ac yn y ffordd honno ni allant eu trefnu ar gyfer heddwch. ”

Sylweddolir yn gynyddol bod gor-bwyslais ar ddysgu gwybyddol mewn ysgolion ar gost datblygu agweddau emosiynol, cymdeithasol, moesol a dyneiddiol plant wedi bod yn gamgymeriad costus.

Honnodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol Ban Ki-moon yn y Fforwm Lefel Uchel cyntaf ar Ddiwylliant Heddwch yn 2012 ““. Rydyn ni yma i siarad am sut i greu'r diwylliant hwn o heddwch. Mae gen i ateb syml, un gair: addysg. Trwy addysg, rydyn ni'n dysgu plant i beidio â chasáu. Trwy addysg, rydyn ni'n codi arweinwyr sy'n gweithredu gyda doethineb a thosturi. Trwy addysg, rydyn ni'n sefydlu diwylliant heddwch gwir, parhaol. ”

Yn y cyd-destun hwn, cymeradwyaf fenter Prifysgol America Soka sydd wedi'i lleoli ger Los Angeles wrth gychwyn yn 2014 ei “Deialog ar Ddiwylliant Heddwch a Di-drais” fel fforwm deallusol annibynnol, diduedd, amhleidiol, i amlinellu llwybrau a chyfeiriad ar gyfer ymgorffori'r diwylliant o heddwch a di-drais ym mhob cylch o'r profiad addysgol.

Ni fu erioed yn bwysicach inni ddysgu am y byd a deall ei amrywiaeth. Mae'r dasg o addysgu plant a phobl ifanc i ddod o hyd i ddulliau di-ymosodol i uniaethu â'i gilydd o'r pwys mwyaf.

Fel yr oeddwn wedi tanlinellu yn y gynhadledd a gynhaliwyd gan Apêl yr ​​Hâg dros Heddwch ar “Addysgu tuag at Fyd heb Drais” yn Albania yn 2004, “mae cyfranogiad pobl ifanc yn y broses hon yn hanfodol iawn. Rhaid ystyried eu mewnbynnau o ran eu syniadau eu hunain ar sut i gydweithredu â’i gilydd er mwyn dileu trais yn ein cymdeithasau yn llawn. ”

Mae addysg heddwch yn fwy effeithiol ac ystyrlon pan gaiff ei fabwysiadu yn unol â'r cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol ac anghenion a dyheadau'r wlad. Dylai gael ei gyfoethogi gan ei werthoedd diwylliannol ac ysbrydol ynghyd â'r gwerthoedd dynol cyffredinol.

Dylai hefyd fod yn berthnasol yn fyd-eang. Mae Agenda Hague dros Heddwch a Chyfiawnder yn pwysleisio’n gywir “… y bydd diwylliant heddwch yn cael ei gyflawni pan fydd dinasyddion y byd yn deall problemau byd-eang; yn meddu ar y sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol; gwybod a byw yn ôl safonau rhyngwladol hawliau dynol, rhyw a chydraddoldeb hiliol; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; a pharchu cyfanrwydd y Ddaear. ”

Yn wir, dylid galw hyn yn fwy priodol yn “addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang”. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg heddwch systematig, fwriadol a systematig sy'n arwain y ffordd at ddiwylliant heddwch.

Amcan hanfodol Menter Addysg Gyntaf Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yw hyrwyddo dinasyddiaeth fyd-eang fel prif amcan addysg. Gan gysylltu rôl unigolion ag amcanion byd-eang ehangach, cadarnhaodd Dr. Martin Luther King Junior “Nid yw unigolyn wedi dechrau byw nes y gall godi uwchlaw cyfyngiadau cul ei bryderon unigolyddol i bryderon ehangach yr holl ddynoliaeth.”

Gadewch imi gloi trwy haeru, er mwyn troi diwylliant heddwch yn fudiad byd-eang, cyffredinol, y cyfan sydd ei angen yw i bob un ohonom fod yn wir gredwr mewn heddwch a di-drais, ac ymarfer yr hyn yr ydym yn ei broffesu.

Boed hynny mewn digwyddiadau fel y Fforymau Lefel Uchel blynyddol, mewn addoldai, mewn ysgolion neu yn ein cartrefi, gellir cyflawni llawer wrth hyrwyddo diwylliant heddwch trwy ddatrys a gweithredu unigol. Dylai heddwch a di-drais ddod yn rhan o'n bodolaeth feunyddiol. Dyma'r unig ffordd y byddwn yn sicrhau heddwch cyfiawn a chynaliadwy yn y byd.

Gall Rhan Un fod ddarllen yma.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...