Pam fod fy Kindergartner yn cael ei baratoi ar gyfer y fyddin yn yr ysgol?

Mae ymdrechion recriwtio milwrol, p'un a ydynt yn gymdeithasol neu'n cael eu noddi'n uniongyrchol gan fyddin yr Unol Daleithiau, yn cyrraedd plant mor ifanc â'r ysgol gynradd, gan eu cymell i feddwl am ryfel a milwrio mor cŵl a chyffrous, heb unrhyw drafodaeth o'r trawma a'r farwolaeth a ddaw yn eu sgil. (Delwedd: Jared Rodriguez / Truthout)

(Erthygl wreiddiol: Sarah Gray, Truthout, Chwefror 4, 2016)

Pan gyrhaeddodd adref o Irac, dechreuodd Hart Viges ddidoli trwy ei deganau llanc, gan edrych am rai y gallai eu trosglwyddo i'w nai babi newydd. Daeth o hyd i stash o GI Joes - ei hen ffefrynnau - a daeth yr atgofion yn ôl.

“Meddyliais am eu rhoi iddo,” meddai. Ond roedd pwysau blwyddyn mewn parth rhyfel wedi cryfhau ffydd Gristnogol Viges, a dywedodd wrth y Fyddin “pe bawn i’n caru fy ngelyn ni allwn weld eu lladd, am unrhyw reswm.” Gadawodd fel gwrthwynebydd cydwybodol. O ran y GI Joes, “Fe wnes i eu taflu i ffwrdd yn lle.” Roedd Viges wedi tyfu i fyny yn chwarae gwisg i fyny gyda hen wisgoedd milwrol ei dad, ei dad-cu a'i ewythrod. “Mae'r hyn rydyn ni'n ei ddweud wrth blant bach yn cael effaith mor enfawr,” meddai wrth Truthout. “Doeddwn i ddim eisiau bod yr un yn dweud wrtho am freuddwydio am y fyddin.”

Fel mam plentyn 6 oed, dwi'n gwybod beth mae'n ei olygu. Mae fy mhartner a minnau, fel gweithredwyr antiwar hirhoedlog, yn gweithio'n galed i siarad â'n merch am ryfel, trais a heddwch mewn ffyrdd sy'n briodol i'w hoedran.

Dyna pam y cawsom sioc ym mis Tachwedd pan ddaeth ein merch adref o ysgol feithrin yn fuan ar ôl Diwrnod y Cyn-filwyr gyda thaflen waith a ofynnodd i'r plant benderfynu pa gangen o'r fyddin yr hoffent ymuno â hi. Roedd y dosbarth wedi bod yn gweithio ar siartiau mewn dosbarth mathemateg, yn cynnal arolygon barn ac yn graffio'r canlyniadau, a oedd fel arfer yn disgyn yn fwy tebyg i ba flasau pastai oedd yn well ganddyn nhw.

Gall recriwtio milwrol ddechrau mor gynnar ag ysgolion meithrin pan fydd athrawon yn defnyddio deunyddiau ystafell ddosbarth am ddim fel y daflen waith hon, sy'n annog plant i ystyried pa gangen o'r fyddin yr hoffent ymuno â hi. (Credyd: Sarah Gray)
Gall recriwtio milwrol ddechrau mor gynnar ag ysgolion meithrin pan fydd athrawon yn defnyddio deunyddiau ystafell ddosbarth am ddim fel y daflen waith hon, sy'n annog plant i ystyried pa gangen o'r fyddin yr hoffent ymuno â hi. (Credyd: Sarah Gray)

Yn ansicr beth i'w wneud, postiais lun o'r daflen waith ar Facebook, gyda phennawd syml: “Nid wyf yn hapus am hyn.” Dechreuodd hyn ddadl enfawr trwy'r dydd ar Diolchgarwch, gyda llawer o gychwynnwyr (yn enwedig y rhai dramor) yn mynegi arswyd ac eraill yn pendroni beth oedd y fargen fawr. Nododd sawl un gynnwys y daflen waith fel plant “ymbincio” ar gyfer recriwtio milwrol yn ddiweddarach.

Efallai mai'r peth mwyaf llechwraidd am y meithrin perthynas amhriodol hon yw nad oedd hyd yn oed yn fwriadol. Mae'r taflen waith ni ddaeth gan recriwtwyr milwrol. Nid oedd yn rhaid. Chwiliwch ar-lein am “printables kindergarten milwrol” ac fe welwch gyfoeth o ddeunyddiau am ddim i athrawon - adnodd i'w groesawu mewn ysgolion cyhoeddus sydd â arian parod, lle mae athrawon yn aml yn talu symiau sylweddol o'u poced am ddeunyddiau ystafell ddosbarth.

Nid oedd athro fy mhlentyn yn dosbarthu propaganda yn fwriadol. Pan wnaethon ni siarad â hi am y peth, roedd hi'n synnu ac yn ymatebol iawn. Mae hi'n athrawes wych. Dim ond bod ein gwlad ni Peiriant rhyfel $ 598.5 biliwn mor hollbresennol fel nad oes llawer o bobl hyd yn oed yn meddwl ddwywaith am ei rôl ym mywydau ein plant.

Ond dylem. Nid dim ond bod y rhyfeloedd presennol yn ymwneud llai â “democratiaeth” nag ag olew ac ymerodraeth. Nid cyfrif y corff yn unig mohono, er bod hynny'n syfrdanol: Ymchwilwyr yn y Prosiect Costau Rhyfel ym Mhrifysgol Brown amcangyfrif 92,000 o farwolaethau yn Afghanistan, 26,000 ohonyn nhw'n sifiliaid, gyda mwy na dwy ran o dair o Affghaniaid bellach yn profi problemau iechyd meddwl. Mae o leiaf 165,000 o sifiliaid Irac wedi bod lladdwyd yn rhyfel Irac er 2003. Mae streiciau drôn yr Unol Daleithiau hefyd wedi lladd tua 3,800 o bobl yn Pacistan, y mwyafrif ohonyn nhw'n sifiliaid. Mae hynny'n ychwanegol at yr amcangyfrif 6,800 o filwyr yr UD a 7,000 o gontractwyr sydd wedi marw, heb sôn bod cyn-filwyr Irac ac Affghanistan wedi ffeilio bron i filiwn o hawliadau anabledd gydag Adran Materion Cyn-filwyr yr Unol Daleithiau…

Ewch i TruthOut.org i ddarllen gweddill y stori hon…

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...