Pam mae gwerthoedd moesegol yn chwarae rhan hanfodol yn y system addysg (India)

(Wedi'i ymateb o: Amseroedd Addysg. Awst 9, 2023)

Gan Koneru Satyanarayana - canghellor, KL Yn cael ei ystyried yn Brifysgol

Mae gwerthoedd a normau moesegol yn gysyniadau hanfodol sy'n dylanwadu ar weithredoedd, penderfyniadau a rhyngweithiadau pobl ag eraill; mae'n hollbwysig archwilio sut y gall sefydliadau addysgol ymgorffori moeseg yn eu systemau i greu cymeriad rhagorol a rhedeg yn effeithlon heb gyfaddawdu ar ansawdd academaidd. Yn fframwaith system addysg India, mae'n hollbwysig sefydlu egwyddorion a chonfensiynau moesegol ymhlith disgyblion.

Dyma pam yr ysgrifennodd y Comisiwn Grantiau Prifysgolion (UGC) at brifysgolion yn ddiweddar, yn gofyn am ychwanegu cwrs sylfaen ar werthoedd dynol a moeseg broffesiynol at y cwrs uwch ar y lefel ôl-raddedig. Mae'r system addysg yn hanfodol i fowldio cenedlaethau'r dyfodol India, a gall addysgeg ddatblygu cymdeithas sy'n gryf yn academaidd ac yn foesol unionsyth trwy ymgorffori delfrydau a chonfensiynau moesegol yn y cwricwlwm. Felly, gadewch inni edrych ar bwysigrwydd safonau a normau moesegol yn system addysgol India a'u manteision a'u hanfanteision yn y diwydiant sy'n newid yn barhaus.

Gall sefydliadau feithrin unigolion sy'n cyfrannu'n adeiladol i gymdeithas trwy gyflwyno rhinweddau moesegol megis gonestrwydd, uniondeb, empathi, parch, a chyfrifoldeb o fewn y fframwaith addysgol. Mae addysg foesol yn meithrin meddwl beirniadol, ymwybyddiaeth gymdeithasol, ac ymdeimlad o gyfiawnder, gan baratoi myfyrwyr i ddod o hyd i benblethau moesegol heriol. 

Yn ddiamau, mae'n wir bod addysg foesol yn helpu plant i ganfod rhwng da a drwg ac yn gymorth i ddatblygu bywydau personol a phroffesiynol cadarnhaol. O ystyried eu pwysigrwydd, mae egwyddorion moesegol yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer datblygiad cymeriad a meddwl moesol disgyblion. Gall sefydliadau feithrin unigolion sy'n cyfrannu'n adeiladol i gymdeithas trwy gyflwyno rhinweddau moesegol megis gonestrwydd, uniondeb, empathi, parch, a chyfrifoldeb o fewn y fframwaith addysgol. Mae addysg foesol yn meithrin meddwl beirniadol, ymwybyddiaeth gymdeithasol, ac ymdeimlad o gyfiawnder, gan baratoi myfyrwyr i ddod o hyd i benblethau moesegol heriol. 

Meithrin gonestrwydd a thosturi  

Mae myfyrwyr yn dysgu parchu gwahanol safbwyntiau, gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol, a gweithio'n effeithiol, gan greu perthnasoedd heddychlon o fewn a thu allan i'r ystafell ddosbarth. 

Mae addysg foesegol yn meithrin gwerthoedd fel gonestrwydd, empathi, a thosturi, sy'n angenrheidiol ar gyfer twf personol a chydlyniant cymdeithasol. Mae'n dysgu myfyrwyr sut i sefydlu cwmpawd moesol cadarn a gwneud penderfyniadau cadarn mewn sefyllfaoedd bywyd amrywiol. Ar ben hynny, mae addysg foesegol yn datblygu sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, a galluoedd datrys anghydfod. Mae myfyrwyr yn dysgu parchu gwahanol safbwyntiau, gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol, a gweithio'n effeithiol, gan greu perthnasoedd heddychlon o fewn a thu allan i'r ystafell ddosbarth. 

Yn ogystal, mae myfyrwyr sy'n dod i gysylltiad â gwerthoedd moesegol yn dod yn fwy ymwybodol o faterion cymdeithasol ac yn ennill ymdeimlad o ddyletswydd tuag at eraill.

Yn ogystal, mae myfyrwyr sy'n dod i gysylltiad â gwerthoedd moesegol yn dod yn fwy ymwybodol o faterion cymdeithasol ac yn ennill ymdeimlad o ddyletswydd tuag at eraill. Gall hyn arwain at fwy o ymgysylltiad cymunedol a chyfranogiad mewn prosiectau sy'n mynd i'r afael â materion cymdeithasol. Mewn gwirionedd, gall sefydliadau addysgol hefyd helpu i feithrin arweinwyr y dyfodol sy'n arwain gydag uniondeb, yn ysbrydoli ymddiriedaeth, ac yn blaenoriaethu'r budd mwyaf trwy gyflwyno delfrydau moesegol. Gall arweinwyr moesegol achosi newid buddiol mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys gwleidyddiaeth, busnes a gweithgaredd cymdeithasol. 

Er gwaethaf y manteision amlwg, mae ymgorffori cysyniadau moesegol yn system addysg India yn wynebu rhai heriau, gan gynnwys diffyg fframwaith wedi'i ddiffinio'n dda, hyfforddiant athrawon, sensitifrwydd diwylliannol a chrefyddol, ac asesu a gwerthuso. Dyma lle mae dirfawr angen moeseg a moesau ar y system addysg. O ganlyniad, er mwyn cwrdd â’r materion, mae’r llywodraeth wedi gweithredu canllawiau UGC newydd sy’n integreiddio argymhellion craidd y Polisi Addysg Cenedlaethol, (NEP) 2020. Yn y cyd-destun hwn, mae’r “Polisi Addysg” yn rhoi pwyslais cryf ar y datblygiad o botensial creadigol pob unigolyn. Mae’n seiliedig ar y syniad bod yn rhaid i addysg ddatblygu nid yn unig galluoedd gwybyddol—y ‘galluoedd sylfaenol’ fel llythrennedd a rhifedd a galluoedd gwybyddol ‘uwch’ fel meddwl yn feirniadol a datrys problemau—ond hefyd ‘cymdeithasol,’ ‘moesegol. ,' a 'galluoedd emosiynol' a 'tueddiadau.'  

Dysgu addasu mewn byd sy'n newid 

Dylai addysg ymwneud â hyfforddiant mewn meddwl rhesymegol a chynorthwyo cenedlaethau’r dyfodol i addasu i’r byd sy’n newid, ac nid dim ond rhoi gwybodaeth mewn pwnc. Bydd colli safonau moesegol yn y system addysg yn arwain at weithwyr proffesiynol afreolus a myfyrwyr afreolus. Yn ôl arolwg a gynhaliwyd gan International Journal of Education, Modern Management, Applied Science, and Social Science (IJEMMASSS), dim ond 33.3% o ymatebwyr sy'n credu bod arferion System Addysg India yn foesegol. Dyma pam mae delfrydau a normau moesegol wedi dod yn angen yr awr wrth newid deinameg y system addysg ar gyfer cenhedlaeth y dyfodol. 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig