Pwy sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan yr Ysgol i Biblinell Carchar?

(Wedi'i ymateb o: Ysgol Addysg Prifysgol America. Chwefror 24, 2021)

Mae'r biblinell ysgol i garchar yn cyfeirio at arferion a pholisïau sy'n gosod myfyrwyr lliw yn anghymesur yn y system cyfiawnder troseddol. Mae cymhwyso mesurau disgyblu llym a gor-ddefnyddio atgyfeiriadau i orfodi'r gyfraith yn cyfrannu at y broblem, gan sefydlu myfyrwyr agored i niwed am fethu ac anwybyddu'r achosion sylfaenol.

Sut gall addysgwyr ddod â'r biblinell ysgol i garchar i ben? Y cam cyntaf yw ystyried dull amgen o ddisgyblu ysgolion.

I ddysgu mwy, edrychwch ar yr infograffig (wedi'i bostio isod) a grëwyd gan Brifysgol America Doethuriaeth mewn Polisi ac Arweinyddiaeth Addysg rhaglen.

Peryglon Polisïau Dim Goddefgarwch

Mae polisïau dim goddefgarwch yn deillio o'r rhyfel ar gyffuriau a deddfau troseddau caeth a gynyddodd garcharu torfol yn yr Unol Daleithiau yn ystod yr 1980au a'r 1990au. Arweiniodd ehangu polisïau o'r fath i fynd i'r afael â throsedd ymysg pobl ifanc ac amgylcheddau ysgolion at yr hyn y mae eiriolwyr addysg a chyfiawnder cymdeithasol bellach yn ei alw'n biblinell ysgol i garchar.

Tarddiad Polisïau Dim Goddefgarwch

Deilliodd polisïau dim goddefgarwch mewn ysgolion cyhoeddus â Deddf Ysgolion Di-gwn 1994 (GFSA). O dan y ddeddf hon, mae'r gosb am ddod â dryll i'r ysgol yn ataliad am o leiaf un flwyddyn academaidd. Arweiniodd cyflwyniad y GFSA at ehangu polisïau dim goddefgarwch i gyd-fynd â throseddau eraill a chynyddu adroddiadau i orfodi'r gyfraith. Er 1994, mae ardaloedd ysgolion hefyd wedi mabwysiadu polisïau llym sy'n gorfodi cosb llym am droseddau llai difrifol mewn ymdrech i annog troseddau mwy difrifol i beidio.

Effeithiau Polisïau Dim Goddefgarwch

Mae polisïau dim goddefgarwch wedi cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n cael eu gwahardd neu eu diarddel yn ddramatig. Mae hyn wedi arwain at oblygiadau difrifol. Er enghraifft, mae myfyrwyr sy'n colli o leiaf 15 diwrnod o'r ysgol mewn blwyddyn hyd yn oed saith gwaith yn fwy tebygol o adael yr ysgol uwchradd. Mae myfyrwyr sy'n methu â chwblhau eu haddysg yn fwy tebygol o brofi canlyniadau negyddol fel tlodi, iechyd gwael, neu amser yn y system cyfiawnder troseddol. Ymhellach, penderfynwyd bod gwahaniaethau mewn disgyblaeth ysgol yn cyfrannu at wahaniaethau yn y cyfleoedd dysgu. Penderfynwyd hefyd bod myfyrwyr Du yn colli bron i bum gwaith cymaint o ddyddiau o gyfarwyddyd o ganlyniad i ataliadau y tu allan i'r ysgol o gymharu â myfyrwyr gwyn.

Ar hyd y ffordd, mae ysgolion wedi cyflogi mwy o swyddogion adnoddau ysgolion (SROs), gweithwyr proffesiynol gorfodaeth cyfraith sy'n gyfrifol am ddiogelwch myfyrwyr ac atal troseddau. Mae lleoliad cynyddol SROs wedi arwain at gynnydd yn nifer y myfyrwyr a arestiwyd, yn ogystal â nifer yr atgyfeiriadau at orfodaeth cyfraith a llysoedd ieuenctid.

Pwy sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan y biblinell ysgol i garchar?

Mae'r ystadegau'n paentio darlun llwm: myfyrwyr o grwpiau ymylol yw'r risg fwyaf o gael eu tynnu i mewn i'r biblinell ysgol i garchar.

Ffactorau Risg ar gyfer Cynnwys Pobl Ifanc yn y System Gyfiawnder

Mae haenau ffactor risg gwahanol yn ymwneud ag ymglymiad pobl ifanc yn y system gyfiawnder. Mae ffactorau risg unigol yn cynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol, gorfywiogrwydd a chamddefnyddio sylweddau. Mae ffactorau risg teulu yn cynnwys rhieni camdriniol, statws economaidd-gymdeithasol isel, a bod yn rhiant yn eu harddegau. Mae ffactorau risg cyfoedion yn cynnwys bwlio gan gyfoedion, aelodaeth gangiau, a chysylltiadau cymdeithasol gwan. Mae ffactorau ysgol a chymuned yn cynnwys cymunedau tlawd neu anhrefnus a pherfformiad academaidd gwael.

Faint o Fyfyrwyr sy'n Derbyn Ataliadau y Tu Allan i'r Ysgol?

Derbyniodd 2.7 miliwn o fyfyrwyr K-12 un neu fwy o ataliadau y tu allan i'r ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol 2015-16. Datgelodd y nifer hwn effaith anghymesur ar fyfyrwyr Du neu Affricanaidd Americanaidd. Er mai dim ond 8% o'r myfyrwyr gwrywaidd a benywaidd oedd y ddemograffig hwn, roeddent yn cynrychioli 25% a 14% o ataliadau y tu allan i'r ysgol eu rhyw.

Mewn cymhariaeth, derbyniodd myfyrwyr gwyn ataliadau y tu allan i'r ysgol ar gyfradd is na'u cofrestriad. Er bod 25% o'r boblogaeth myfyrwyr gwrywaidd a 24% o'r boblogaeth myfyrwyr benywaidd yn wyn, dim ond 24% ac 8% o ataliadau y tu allan i'r ysgol yr oeddent yn eu cynrychioli.

Ymhlith myfyrwyr Sbaenaidd neu Latinx, cafodd myfyrwyr gwrywaidd lawer mwy o ataliad y tu allan i'r ysgol na myfyrwyr benywaidd. Roedd gwrywod a benywod Hispanc a Latinx ill dau yn 13% o boblogaeth y myfyrwyr, ond roeddent yn cynrychioli 15% a 6% o ataliadau y tu allan i'r ysgol, yn y drefn honno.

Faint o Fyfyrwyr Y mae Atgyfeiriadau a Arestiadau Gorfodi'r Gyfraith yn Effaith?

Cyfeiriwyd 290,600 o fyfyrwyr at asiantaethau gorfodaeth cyfraith neu eu harestio yn ystod blwyddyn ysgol 2015-16. Dim ond 15% o'r myfyrwyr oedd yn Ddu neu'n Americanaidd Affricanaidd, ond roedd y myfyrwyr hyn yn cynrychioli 31% o atgyfeiriadau ac arestiadau gorfodaeth cyfraith. Roedd 49% o fyfyrwyr yn wyn, ond dim ond 36% o atgyfeiriadau neu arestiadau gorfodaeth cyfraith oedd y myfyrwyr hyn. Roedd 26% o'r myfyrwyr yn Sbaenaidd neu'n Latinx, ac roedd y myfyrwyr hyn yn cynrychioli 24% o atgyfeiriadau neu arestiadau gorfodaeth cyfraith.

Pam yr effeithir yn anghymesur ar fyfyrwyr lliw

Mae myfyrwyr o gymunedau ymylol yn fwy tebygol o ddod i ben ar y gweill o'r ysgol i'r carchar oherwydd hiliaeth systemig. Fe'i gelwir hefyd yn hiliaeth strwythurol neu sefydliadol, mae hiliaeth systemig yn cyfeirio at systemau a pholisïau sy'n creu a / neu'n cynnal anghydraddoldebau hiliol.

Mae camau disgyblu sy'n arwain at atgyfeiriadau llys, ataliadau neu ddiarddeliadau - pob un ohonynt yn cynyddu'r tebygolrwydd o adael a mynd i mewn i'r system cyfiawnder ieuenctid - yn cael eu cymhwyso'n anghymesur i fyfyrwyr lliw. Yn ogystal, mae myfyrwyr Du yn fwy tebygol na'u cyfoedion gwyn o gael eu hatal, eu diarddel neu eu harestio am yr un math o ymddygiad. At hynny, mae myfyrwyr Du yn cael eu hatal neu eu diarddel ar gyfradd bron i 3.5 gwaith yn fwy na chyfradd myfyrwyr gwyn.

Sut Effeithir ar Fyfyrwyr Lliw

Mae'r biblinell ysgol i garchar yn achosi i nifer anghymesur o fyfyrwyr lliw adael yr ysgol a mynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol, a all gael effeithiau negyddol sy'n newid bywyd.

Er enghraifft, mae myfyrwyr sy'n methu â chwblhau ysgol uwchradd yn fwy tebygol o gael eu carcharu. Mae hyn yn rhoi cofnod troseddol iddynt, a all wedyn ei gwneud yn anoddach cyrraedd tai, adeiladu credyd, ennill cyflogaeth, a bod yn gymwys i gael cymorth cyhoeddus. Yn ogystal, mae myfyrwyr sy'n cael eu dyfarnu'n euog o drosedd ffeloniaeth yn wynebu mwy fyth o rwystrau wrth ddod o hyd i gyflogaeth, ac efallai y byddant yn colli eu hawliau pleidleisio a'u cymhwysedd i gael cymorth ariannol. Mae myfyrwyr nad ydynt yn cwblhau ysgol uwchradd hefyd yn mynd ymlaen i ennill cyflogau is o gymharu â chyfoedion sy'n graddio.

Pwer Iachau Cyfiawnder Adferol

Er mwyn helpu i gael gwared ar y biblinell ysgol i garchar, dylai addysgwyr ystyried disodli polisïau dim goddefgarwch â chyfiawnder adferol.

Dull Newydd: Cyfiawnder Adferol

Mae cyfiawnder adferol yn ceisio deall achosion sylfaenol camymddwyn, atgyweirio difrod, ac adeiladu ymdeimlad o gymuned. Mae'r broses hon yn rhannu'n sawl practis adferol. Yr arfer cyntaf yw mynd i'r afael â'r gwahaniaethau mewn arferion disgyblu trwy adolygu a monitro polisïau ac arferion i sicrhau nad yw mesurau disgyblu yn cael eu gweithredu'n annheg. Yr ail arfer yw creu amgylchedd ysgol gefnogol sy'n canolbwyntio ar gytuno a chyfryngu yn lle cosb. Y trydydd arfer yw defnyddio hyfforddiant a datblygiad proffesiynol i ddatblygu cymhwysedd diwylliannol, ehangu sgiliau cyfathrebu, mynd i'r afael â thuedd ddiwylliannol, a dysgu am drawma addysgol.

Gwell Dull

Mae cyfiawnder adferol yn ddull amgen o ddisgyblaeth ysgol sydd â'r potensial i ddatgelu achosion sylfaenol camymddwyn a gwella canlyniadau myfyrwyr. Trwy fuddsoddi yn iechyd a lles myfyrwyr, mae addysgwyr yn buddsoddi yn nyfodol y wlad hon.

Ffynonellau

 

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig