Braint Gwyn: Treiddiol a Gwrthnysig

Cyflwyniad y Golygyddion

Cysylltiadau Corona eu geni o benderfyniad yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch i ymgodymu â phandemig COVID-19 bob dysgu posibl tuag at y trawsnewid byd-eang sy'n bwrpas i ni. Mewn ychydig fisoedd byr mae un dysgu canolog wedi dod yn amlwg, a hyd yma, bu prif ffocws y gyfres: mae'r drefn fyd-eang yn ddiymwad yn anghyfartal, yn annheg ac yn dreisgar. Mae anghyfiawnderau strwythurol yn treiddio ar bob lefel yn y mwyafrif o gymdeithasau dynol. Credwn fod trais yn rhan annatod o gynnal y drefn bresennol: a bod trawsnewid byd-eang yn dibynnu ar wireddu urddas dynol cyffredinol, gwireddiad a fydd yn gofyn am newid trawsnewidiol ar bob lefel o'r gorchymyn, ac, ar frys, sydd ei angen ar frys ein bywydau personol, newidiadau yn y byd-olwg, gwerthoedd, ac ymddygiadau sy'n nodweddu'r drefn.

Mae'r hyn a ddysgwyd, a gafwyd o fyfyrdodau ar brofiad y pandemig yn ystod yr wythnosau diwethaf, wedi dod ag anghyfiawnder byd-eang hiliaeth i'r amlwg fel erioed o'r blaen. Mae'r mudiad heddwch cyfan bellach yn cydnabod bod heddwch dilys yn dibynnu ar ddileu hiliaeth. Y Cysylltiad hwn, gan oleuo Braint Gwyn, yn siarad â thasg ddysgu y mae'n rhaid iddi bellach ddod yn gyfrifoldeb gweithredol dros addysg heddwch.

 

Braint Gwyn: Treiddiol a Gwrthnysig

Yn "Rhagdybiaethau braint wen a'r hyn y gallwn ei wneud yn ei chylch, ”(Gohebydd Catholig Cenedlaethol, Mehefin 1, 2020), Fr. Mae Bryan Massingale, offeiriad du, yn annerch neges sy'n berthnasol i bob ffydd, pob sefydliad a sefydliad, ac yn fwyaf arbennig i bob person gwyn yn yr Unol Daleithiau, i gyd-Babyddion. Gan ddefnyddio cyfarfyddiad diweddar rhwng cerddwr cŵn gwyn, Amy Cooper, a gwyliwr adar du, Christian Cooper, ym Mharc Canolog Efrog Newydd, fel enghraifft mae'n cyflwyno crynodeb o'r mwyafrif (ond nid pob un) o'r rhagdybiaethau sy'n sail i ymddygiadau braint wen. Mae'n rhaid ei ddarllen i bawb sy'n ceisio deall hiliaeth ar y lefel honno o ddyfnder sy'n angenrheidiol i'w oresgyn a'r anghyfiawnderau systemig eraill a oddefir gan genedlaethau o gymdeithas wyn. Rhaid ei ddarllen yng ngoleuni'r honiad hwn gan hyfforddwr pêl-fasged gwyn, Gregg Popovich, “Mae hyd yn oed yn ddyfnach nag yr oeddech chi'n meddwl, a dyna wnaeth i mi ddechrau meddwl: Rydych chi'n fab breintiedig i ast, a rydych chi dal ddim yn ei gael cymaint ag yr ydych chi'n meddwl eich bod chi'n ei wneud. Rydych chi'n gotta weithio'n galetach. Rydych chi'n fwy ymwybodol. Rhaid i chi gael eich gwthio a'ch cywilyddio. Rydych chi wedi galw allan”(Dyfynnwyd gan Maureen Dowd yn“Slam Dunk Gwrth-Trump, ”The New York Times, Mehefin 14, 2020).

Hiliaeth yw rhesymoli difrifol, costus a marwol gwadu cydraddoldeb dynol ac urddas pawb. O'r diwedd, mae realiti byw hiliaeth fel grym ysgogol trais rhyngbersonol, cymdeithasol a gwladwriaethol wedi dod yn ddiymwad i Americanwyr Gwyn, cyhyd â gwadu'r dinistr dynol difrifol a phellgyrhaeddol y mae eu gwadiad wedi'i wneud yn bosibl. Ledled y byd, nid yw ieuenctid bellach yn goddef y distawrwydd a'r gwadiad hwn. O amgylch y byd, fel sydd ganddyn nhw gyda'r argyfwng hinsawdd, mae pobl ifanc a dinasyddion iau yn arwain y ffordd at wrthdaro gormes hiliol a chyfrifo cyfrifoldeb amdano. Mae maniffestiadau o undod â phobl dduon a phobl o liw yn ymddangos mewn gwrthdystiadau mewn gwahanol wledydd. Gwyddom fod ffurfiau cyfochrog o hiliaeth a gormes lleiafrifoedd yn pla ar lawer o genhedloedd. Boed i'r amlygiad byd-eang hwn, wrth i gynifer godi i fynd y tu hwnt i'r anghyfiawnder difrifol hwn, fod yn achlysur o ddysgu i bawb, yn enwedig y rhai ohonom sydd wedi byw trwy genedlaethau o gymhlethdod distaw a arweiniodd at anghydbwysedd effaith COVID-19.

Hiliaeth yw rhesymoli difrifol, costus a marwol gwadu cydraddoldeb dynol ac urddas pawb.

Y cysylltiad hiliaeth â'r pandemig (a nodwyd yn Corona Connections blaenorol), wedi cael tystiolaeth trwy'r cyfraddau uwch o heintiau a marwolaethau, ac effeithiau economaidd mwy difrifol ymhlith Americanwyr Du, ac mae bywydau cwarantîn sy'n canolbwyntio ar y sgrin wedi dwyn y sylw. Yn llythrennol, daeth cydgyfeiriant bywydau a lywodraethir gan corona, a oedd yn byw ar y sgrin ac ar-lein gydag hollbresenoldeb camerâu ffôn symudol, â'r gormes hiliol strwythurol a ddioddefodd Americanwyr Affricanaidd ers i Ewropeaid ddod â nhw mewn cadwyni i gyflawni'r llafur gorfodol a adeiladodd economi yr Unol Daleithiau. Y tro hwn ni allai Americanwyr, ac ni wnaethant, edrych i ffwrdd o orchfygu troseddau heddlu yn erbyn dinasyddion du, a ddigwyddodd yn ystod yr wythnosau o “gloi i lawr,” gan ailadrodd canrif a hanner o orfodaeth cyfraith fel un o brif fecanweithiau rheolaeth dros bobl ddu a ddisodlodd gaethwasiaeth chattel. Atafaelwyd miloedd gan ddicter a anwyd o gydnabyddiaeth hwyr, ond dwys, o anghyfiawnder dybryd, gan fynd i'r strydoedd i fynnu bod trais yr heddlu yn dod i ben sydd bellach wedi dod yn amlycaf o'r amlygiadau lluosog o hiliaeth Americanaidd. O'r postiad hwn, mae llawer o ddiwygiadau ar y gweill o wneud cofnodion o ddefnydd di-rym blaenorol swyddogion, gwahardd chokeholds, a swyddogion yn gwisgo camerâu corff, i demilitarizing, disundund, hyd yn oed diddymu heddluoedd arfog. Mae hon, yn wir, yn foment o drawsnewid sy'n dal y potensial i symud tuag at genedl a byd llawer llai treisgar. Mae'r trawsnewidiad hwnnw, fodd bynnag, yn dibynnu mwy ar feddyliau a chalonnau dinasyddion nag ar unrhyw un o'r diwygiadau cymdeithasol a newidiadau strwythurol penodol hyn, sy'n angenrheidiol oherwydd cymhlethdod gwyn. Mae hiliaeth wedi'i wreiddio'n ddwfn yn niwylliant America ac yn y psyche Americanaidd, gan ganiatáu ar gyfer nifer o niwed heb ei adlewyrchu a achoswyd braint wen. Anghyfiawnder strwythurol a sefydliadol goruchafiaeth gwyn yn cael eu hamlygu a'u cynnal yn bennaf braint wen. Oni bai a hyd nes y bydd Americanwyr gwyn yn wynebu ac yn cydnabod yn onest y manteision a roddir gan ddim mwy na chael eu geni i groen gwyn, a derbyn yr her bersonol a chymdeithasol o ddileu'r fraint honno, ni all fod cymod dilys a chydweithrediad cymdeithasol ymhlith yr holl Americanwyr.

Anghyfiawnder strwythurol a sefydliadol goruchafiaeth gwyn yn cael eu hamlygu a'u cynnal yn bennaf braint wen. Oni bai a hyd nes y bydd Americanwyr gwyn yn wynebu ac yn cydnabod yn onest y manteision a roddir gan ddim mwy na chael eu geni i groen gwyn, a derbyn yr her bersonol a chymdeithasol o ddileu'r fraint honno, ni all fod cymod dilys a chydweithrediad cymdeithasol ymhlith yr holl Americanwyr.

Mae'r Tad Massingale yn cynnig set o gamau a argymhellir i'w cymryd gan Babyddion yn eu cymunedau eglwysig. Efallai y bydd rhai yn gallu cael eu haddasu i leoliadau seciwlar. Mae un argymhelliad nad yw’n ei wneud i’w ddarllenwyr Catholig, sy’n debygol o fod wedi dysgu bod sacrament y cymod yn gofyn am archwiliad llawn a diffuant o gydwybod, yn wrthdaro dwys o’r hunan. Nid yw'n ddigonol dwyn i gof eiliadau o ddiffyg gweithredu llwfr. Nid yw'n ddigonol teimlo'r euogrwydd a'r anghysur o ganlyniad. Mae cymodi yn dibynnu ar edifeirwch a hunan-ddealltwriaeth. I'r perwyl hwnnw a thuag at ildio braint wen, mae angen i bobl wyn gymryd rhan mewn holi dwys a phoenus o'n hunain dyfnaf. Mae'n ddigon posib y bydd y broses fewnol bersonol honno'n gwasanaethu pob Americanwr Gwyn o unrhyw gred grefyddol, os o gwbl, yn wir, unrhyw ddinasyddion cymdeithasau hiliol wrth iddynt ymdrechu i oresgyn hiliaeth bersonol, yn ogystal â hiliaeth gymdeithasol a strwythurol.

Mae'r dilyniant myfyrio - trafodaeth - gweithredu a awgrymir yn benodol ar gyfer addysgwyr heddwch, wedi'i fwriadu fel ffordd i ddechrau, mewn ffordd gyfyngedig, y broses angenrheidiol honno o'r gwaith mewnol; o leiaf ddigon o'r broses i fod yn sylfaen ar gyfer wynebu braint wen mewn lleoliadau dysgu. Dim ond un ffordd bosibl yw'r dilyniant awgrymedig hwn i osod rhywfaint o waith sylfaenol yn gyntaf, yna ymgysylltu, ac yna gweithredu. Pwrpas y newyddiaduraeth yw hwyluso'r adlewyrchiad personol hanfodol y gallai dysgwyr fod eisiau ei gadw'n breifat, a chofnodi sylwedd y myfyrdodau y mae'n rhaid eu hwynebu a'u dilyn os ydym am ddysgu cydnabod a goresgyn braint wen. Gallwn ddechrau gyda darlleniad gofalus a myfyriol o Neges y Tad Massingale.

  • Cylchgrawn. Dechreuwch gyfnodolyn ar eich profiad o amlyncu, amlygu, cael eich effeithio gan fraint wen. Ydych chi'n cydnabod unrhyw beth mae'r erthygl hon yn ei ddatgelu? Pa deulu a ysgol, ffactorau a phrofiadau cymdeithasol a chrefyddol a allai fod wedi effeithio ar y graddau rydych chi wedi'i amsugno? Pryd a sut y daethoch yn ymwybodol eich bod yn elwa ar fraint wen neu'n cael eich niweidio? Pryd a sut wnaethoch chi benderfynu ei herio?
  • Dysgu mwy am fywydau pobl dduon. Dewiswch un neu fwy o lyfrau o'r rhestr sydd ar gael o'r Canolfan Ymchwil Schomburg mewn Diwylliant Du i ddarllen fel grŵp dysgu cyfan. Trafodwch beth mae pawb yn ei ddysgu, a sut mae pawb yn ymateb i'r dysgu hwnnw. Pa ddealltwriaethau arwyddocaol a ddarparodd y llyfr? Gwnewch nodiadau yn eich cyfnodolion am berthnasedd y “dysgu llyfrau” i'ch profiad byw.
  • Darganfod am gamau gweithredu a symudiadau ar gyfer newid. Chwiliwch ar y we a chyfnewid gwybodaeth am gynigion sy'n cael eu gwneud i oresgyn creulondeb yr heddlu ac amlygiadau eraill o hiliaeth. Beth yw dibenion y grwpiau? Beth yw'r rhagdybiaethau y mae eu dibenion a'u strategaethau wedi'u cynllunio oddi tanynt? A yw'r dibenion a'r rhagdybiaethau hyn yn ddigonol i'r her o oresgyn braint wen fel y mae'r Tad Massingale yn ei disgrifio? Pa gamau maen nhw'n eu cymryd? Pa rai o'r grwpiau hyn efallai yr hoffech chi weithio gyda nhw? Gwnewch nodyn yn eich cyfnodolyn ynghylch pam y byddech chi eisiau gweithio gyda grŵp penodol.
  • Codi ymwybyddiaeth. Ffurfiwch grwpiau i ddechrau'r broses o ddod yn “ddeffro.” Ar gyfer y sesiynau cyntaf, mae dysgwyr gwyn yn ymuno â'i gilydd ac mae dysgwyr lliw yn ymuno i rannu eu gwybodaeth a'u profiadau o'r hyn y mae'r Tad Massingale yn gofyn inni roi sylw iddo, ac unrhyw beth y maent yn barod i'w rannu o'u cyfnodolion neu unrhyw brofiadau perthnasol eraill. Ceisiwch gael gwell dealltwriaeth o sut mae pobl wyn yn amlygu braint wen a sut mae pobl o liw yn cael eu niweidio ganddo. Beth mae pobl o liw yn meddwl sydd ei angen fwyaf ar bobl wyn i'w glywed? Beth sydd ei angen fwyaf ar bobl wyn i'w ddweud wrth bobl o liw? Gwnewch nodyn yn eich cyfnodolyn o beth fyddai eich datganiad personol chi.
  • Realiti sy'n wynebu. Nawr dewch â'r ddau grŵp at ei gilydd. Ar ôl dewis siaradwyr cyntaf, dechreuwch y “gwiriad realiti” hwn gyda phob un yn gwneud datganiadau cryno o'u gwirionedd i'r llall. Cymerwch amser o dawelwch ceisiwch amsugno a myfyrio ar y datganiadau cyntaf hyn ar ôl i bob un gael ei roi allan. Pan fyddwch chi'n barod, cymerwch amser i egluro er mwyn ceisio deall ystyr a bwriad pob neges mor glir â phosib. Gwnewch nodiadau yn eich cyfnodolyn am ddysgu a phrofiadau'r cyfnewid hwn.
  • Tuag at realiti cyffredin fel sylfaen ar gyfer gweithredu ar gyfer newid. Pwrpas bwriadedig y sgwrs gyffredin yw ceisio gweld realiti cyffredin y parth cymdeithasol rydyn ni'n ei rannu a lle gallwn ni weithio dros newid. Pa realiti sy'n deillio o fraint wen y gallem ei newid fel cam cyntaf yn y broses hirach o newid trawsnewidiol, systemig a strwythurol? Tuag at ba un o'r rhain y gallem ni gymryd camau cyffredin? Unwaith eto, gwnewch nodyn yn eich cyfnodolyn ynghylch pa grŵp sydd fwyaf addas ar gyfer eich galluoedd a'ch pryderon yn eich barn chi. Ysgrifennwch ei wybodaeth gyswllt fel posibilrwydd ar gyfer gweithredu personol.
  • Cyrraedd. Unwaith y bydd dewis o fenter y byddai'r mwyafrif yn gyffyrddus yn gweithio gyda hi, gwneud y cysylltiadau a dechrau arni. Byddai'n rhoi mwy fyth o gryfder i'r mudiad ar gyfer newid pe bai gan bob un grŵp penodol y gallent roi gwybodaeth i eraill amdano wrth iddynt weithio gydag ef. Parhewch i gyfnodolyn am brofiadau, dysgiadau, cyflawniadau, methiannau a chysyniadau. Os oes angen, daliwch ati i gaffael cyfnodolion newydd. Rydych chi'n debygol iawn o greu hanes.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...