Yr hyn sydd arnom ni i deuluoedd Afghanistan nawr

“Gwnewch y Peth Cywir”

Mae Chloe Breyer a Ruth Messinger, ill dau â phrofiad sylweddol mewn cymdeithas sifil ryngwladol ac yn gyfarwydd ag Afghanistan, yn galw ar yr Unol Daleithiau i gymryd cam cyfiawn ac effeithiol tuag at gyflawni rhwymedigaethau'r Unol Daleithiau i bobl Afghanistan, gan ddad-rewi'r arian sy'n perthyn yn gywir i nhw.

Yn yr achos hwn, gallai gwneud y peth iawn wneud yn bosibl nid yn unig rhywfaint o ryddhad rhag yr argyfwng dyngarol erchyll y mae'r wlad yn ei ddioddef, ond agor posibiliadau ar gyfer ymgysylltu adeiladol â'r Taliban. Heb ymgysylltu o’r fath, nid oes fawr o obaith am godi’r iau trwm o ormes y mae’r gyfundrefn wedi’i gosod ar fenywod, na goresgyn ystod eang o achosion o gam-drin hawliau dynol.

Anogir addysgwyr heddwch i gael myfyrwyr i ddarllen yr op-gol hon fel sail i archwilio’r rhesymau dros a chanlyniadau posibl dadrewi, ac i ddyfalu ar sut i agor deialog o ymgysylltu â’r Taliban heb wirioneddol neu ymddangosiad o oddefgarwch i ddynolryw gros. troseddau hawliau. Sut y gellid llunio deialog y byddai'r ddwy ochr yn ei weld er mantais iddynt, gan wneud dechrau newid yn bosibl? (BAR, 8/20/22)

Yr hyn sydd arnom ni i deuluoedd Afghanistan nawr

Gan Chloe Breyer a Ruth Messinger

(Wedi'i ymateb o: New York Daily News. Awst 19, 2022)

Nid darnau o offer milwrol yw'r offer sydd eu hangen ar Afghanistan ond buddsoddiad economaidd, diplomyddol a dyngarol. Daw'r offer hyn gyda thag pris yn y miliynau, nid triliynau. A bydd eu heffeithiau yn genhedlaethol—i ni ac i Afghanistan.

Flwyddyn ar ôl i fyddin yr Unol Daleithiau adael Afghanistan, mae ein milwyr, staff y llysgenhadaeth a dehonglwyr Afghanistan wedi hen ddiflannu. Ond erys y cwestiwn, a yw rôl America yn Afghanistan drosodd?

Fel Efrog Newydd a menywod Americanaidd o ffydd amrywiol sydd ag ymrwymiad hirdymor i les menywod yn Afghanistan, aethom y gwanwyn hwn i Kabul i ddarganfod drosom ein hunain. Fel y dirprwyaethau cymdeithas sifil cyntaf i ferched yn unig o'r Unol Daleithiau, daethom â chymorth mewn arian parod, cwrdd ag arweinwyr y llywodraeth ac arweinwyr crefyddol, ac ymweld ag ysgolion, llochesi trais domestig a chyrff anllywodraethol.

Gwelsom yr hyn y mae llawer o bobl eisoes yn ei wybod: Yr argyfwng hawliau dynol i ferched a menywod Afghanistan a'r aciwt newyn yn wynebu bron i hanner y genedl yn mynd i'r afael â'r rhagolygon hirdymor ar gyfer sefydlogrwydd a heddwch ac yn dad-ddirwyn 20 mlynedd o gynnydd ym maes iechyd ac addysg.

Mae'r argyfwng hawliau dynol i ferched a menywod Afghanistan a'r newyn acíwt sy'n wynebu bron i hanner y genedl yn mynd i'r afael â'r rhagolygon hirdymor ar gyfer sefydlogrwydd a heddwch ac yn dad-ddirwyn 20 mlynedd o gynnydd ym maes iechyd ac addysg.

Mae ein traddodiadau ffydd priodol ac ymdeimlad o gyfrifoldeb dinesig yn dweud wrthym fod gwaith ein gwlad yn anorffenedig. Maent hefyd yn rhoi'r gobaith a'r dychymyg i ni ddychmygu ffordd newydd ymlaen. Pan oedd angen cymorth ar y Prydeinwyr i frwydro yn erbyn Hitler, anogodd Winston Churchill yr Arlywydd Franklin Roosevelt: “Rhowch yr offer i ni, a byddwn yn gorffen y swydd.”

Nid darnau o offer milwrol yw'r offer sydd eu hangen ar Afghanistan ond buddsoddiad economaidd, diplomyddol a dyngarol. Daw'r offer hyn gyda thag pris yn y miliynau, nid triliynau. A bydd eu heffeithiau yn genhedlaethol—i ni ac i Afghanistan.

Am bron i flwyddyn, mae gweinyddiaeth Biden wedi rhewi mwy na $7 biliwn o Gronfeydd Banc Canolog Afghanistan a gedwir yn y Gronfa Ffederal, heb fod eisiau i'r arian ddisgyn i ddwylo'r Taliban. Yn awr, mae gan y weinyddiaeth yn ôl pob sôn wedi penderfynu na fydd yn rhyddhau dim o'r arian ac mae wedi gohirio trafodaethau gyda'r Taliban ar ôl i streic drôn yr Unol Daleithiau ladd arweinydd Al Qaeda Ayman al-Zawahiri yn Kabul.

Yn hytrach na brifo'r Taliban, bydd y penderfyniad hwn yn cosbi pobl Afghanistan yn anghymesur. Mae busnesau bach wedi colli arian. Mae Afghanistan unigol wedi colli eu cynilion. Ni all y llywodraeth dalu cyflogau athrawon a gweithwyr iechyd. Mae miliynau yn cael trafferth fforddio bwyd.

Ar un adeg yn ystod wythnos ein dirprwyaeth yn Kabul, gwnaethom gyfarfod â menyw a'i theulu ar safle dosbarthu bwyd Rhaglen Bwyd y Byd. Siaradodd hi â ni trwy gyfieithydd. Roedd ei gŵr yn labrwr dydd ac roedd yn cael trafferth cynnal eu teulu o wyth.

A aeth unrhyw un o'i phlant i'r ysgol o dan lywodraeth y Taliban, gofynnon ni? Na, atebodd hi trwy gyfieithydd. Nid oedd a wnelo'r rheswm â pholisïau cyfyngol newydd y llywodraeth ynghylch addysg merched. Yn hytrach, ni allai hi eu cofrestru oherwydd ni allai fforddio'r pensil a'r llyfr nodiadau angenrheidiol ar gyfer dysgu.

A aeth unrhyw un o'i phlant i'r ysgol o dan lywodraeth y Taliban, gofynnon ni? Na, atebodd hi trwy gyfieithydd. Nid oedd a wnelo'r rheswm â pholisïau cyfyngol newydd y llywodraeth ynghylch addysg merched. Yn hytrach, ni allai hi eu cofrestru oherwydd ni allai fforddio'r pensil a'r llyfr nodiadau angenrheidiol ar gyfer dysgu.

Llinellau diwrnodau o hyd ar gyfer bara y tu allan i becws, teuluoedd yn gwerthu eu heiddo mewn ffeiriau pop-up yn Kabul, ac yn waeth na dim, nifer cynyddol o ferched ifanc gwerthu i briodasau gorfodol fel y gallai eu teuluoedd fwyta: Roedd y rhain i gyd yn ganlyniadau'r economi fregus wedi dirywio drwy sancsiynau a chronfeydd Banc Canolog wedi'u rhewi.

Rhaid i'r arlywydd wyrdroi ei benderfyniad a thrafod mecanwaith cyfrifol i ryddhau arian banc canolog yr Afghanistan. Yn ôl o leiaf un cynnig, gallwn ryddhau'r arian mewn cyfrannau bob mis. Bydd goruchwyliaeth sylfaenol yn dweud wrthym yn eithaf cyflym os yw'r cyllid yn mynd i'r lle cywir. Ac os nad yw, yna rydyn ni'n stopio ac yn ei ail-rewi.

Yn ein hymweliad, aethom hefyd i agoriad Siambr Fasnach Menywod Afghanistan. Yn eistedd wrth ymyl swyddog y Taliban a oedd yn llywyddu roedd swyddog Tsieineaidd. Roedd gan y Tsieineaid, fel yr Ewropeaid, bresenoldeb diplomyddol yn Afghanistan. Mae angen aelodau craff o wasanaeth tramor yr Unol Daleithiau ar lawr gwlad yn cymhwyso eu gwybodaeth i'r her wirioneddol o sut i gynnal dylanwad heb gydnabod y Taliban yn swyddogol. Ymgysylltu yw’r unig lwybr ymlaen.

Ymhlith pethau eraill, gallai diplomyddion roi mwy o bwysau ar Sefydliad Gwledydd Cynadledda Islamaidd i bwyso'n galetach ar gyd-wladwriaeth fwyafrifol Fwslimaidd i addysgu merched. Afghanistan yw'r unig wlad â mwyafrif Mwslimaidd sydd â pholisi o beidio â chaniatáu i ferched oedran ysgol uwchradd fynd i'r ysgol.

Yn olaf, mae angen inni roi mwy o gymorth dyngarol. Syrthiodd cynhadledd addo'r Cenhedloedd Unedig ym mis Mawrth $2 biliwn yn brin o'r cymorth dyngarol brys sydd ei angen ar Afghanistan. Costiodd y rhyfel tua $300 miliwn y dydd i ni am ddau ddegawd. Gallwn helpu i gau'r bwlch o $2 biliwn.

Mae defnyddio'r holl offer hyn yn gwasanaethu ein cyn-filwyr sy'n rhoi eu bywydau ar y lein. Mae'n gwasanaethu ein buddiannau diogelwch hirdymor ein hunain trwy ei gwneud hi'n anoddach i ISIS ac Al Qaeda neu sefydliadau terfysgol eraill ddod o hyd i hafan ac ail-grwpio.

Ac mae'n gwasanaethu cenhedlaeth o ferched a merched Afghanistan a aeth i'r ysgol ac a redodd am y swydd dros ddau ddegawd. Cyn belled â bod eu gwaith yn anorffenedig, felly hefyd ein gwaith ni.

Breyer, offeiriad Esgobol, yw cyfarwyddwr Canolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd. Aeth i Afghanistan am y tro cyntaf yn 2003 ar gyfer ymdrech ryng-ffydd i ailadeiladu mosg wedi'i fomio. Messinger yw cyn-lywydd Gwasanaeth Byd Iddewig America (AJWS). Mae hi'n gyn-aelod o Gyngor Dinas Efrog Newydd ac yn llywydd bwrdeistref Manhattan.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig