Yr hyn y gall Islam ei ddysgu inni am ymyrraeth gan wrthwynebwyr

Mae patrolwyr o Main Street Patrol yn cymryd y strydoedd i amddiffyn y gymuned yn Flushing, Efrog Newydd. (Llun: Instagram / Patrol Main Street)

(Wedi'i ymateb o Waging Nonviolence, Mai 21, 2021)

Gan: Adam Arman

Yn ystod mis ymprydio Mwslimaidd Ramadan (y mae Mwslemiaid yn ei ddeall fel y mis gorau i ystyried, a deddfu newid cadarnhaol), tynnwyd fy sylw at y cynnydd sydyn mewn troseddau casineb tuag at Asiaid. Fel y nodwyd gan y New York Times ddechrau mis Ebrill, adroddwyd am fwy na 110 o achosion o droseddau casineb gwrth-Asiaidd amlwg yn yr Unol Daleithiau ers mis Mawrth 2020, a oedd yn amrywio o ymosodiadau corfforol a geiriol i weithredoedd o fandaliaeth. Fel Mwslim ac Asiaidd, rwy'n monitro'r tueddiadau byd-eang hyn wrth geisio adennill termau wedi'u cam-ddefnyddio o'm diwylliant ffydd fel ffordd o fynd i'r afael ag Islamoffobia rhemp ledled y byd.

Mae casineb gwrth-Asiaidd ac Islamoffobia yn deillio o wleidyddiaeth arallgyfeirio a dad-ddyneiddio, lle mae goruchafiaeth wen a systemau gormes eraill yn cael eu hadeiladu ac yn amlhau. Gyda'r cyd-destun hwn mewn golwg, mae gwersi o fy nhraddodiad crefyddol i ddeall yn well rôl unigolyn wrth wrthweithio casineb ac adeiladu heddwch.

Gall yr hyn y mae eraill yn ei wneud yn y pen draw fod y tu hwnt i'n rheolaeth, ac eto mae'r ffordd yr ydym yn dewis ymateb ymhell o fewn ein gallu.

Mae “Jihad” yn wefr a ddefnyddir yn ormodol Cyfryngau'r gorllewin, mae hynny wedi cael ei gam-ddefnyddio, ei gyd-destunoli a'i dynnu o hanfod ei alwad. Y tu hwnt i ryw fath o ryfel sanctaidd, gellir deall jihad fel y weithred o (ail) ddatrys gwrthdaro heb drais. Mae'r term jihad yn cyfieithu'n uniongyrchol i “frwydro,” neu “ymdrechu,” sy'n arfer beunyddiol o hunan-atebolrwydd a gwelliant, yn ogystal â pheidio â chymryd rhan mewn bywyd o is. Mae i amgáu yn yr hyn sy'n dda a gwahardd yr hyn sy'n ddrwg. Mae moeseg yr hyn sy'n dda neu'n ddrwg yn destun dadl - er y byddai'r mwyafrif ohonom yn cytuno nad oes dim byd da neu ddim ond yn dod allan o hiliaeth. Erlid cysylltu'r da a gwahardd y drwg yw sut mae jihad yn ymwneud ag “ymyrraeth gan wrthwynebwyr.”

Mae ymyrraeth Bystander yn alwad i bawb fod yn gyfrifol ac yn feddylgar, ac i ymyrryd a dad-ddwysáu sefyllfa pan fydd anghyfiawnder - neu wahanol fathau o aflonyddu a / neu drais - yn digwydd. Mae yna ychydig o gafeatau. Mae bob amser yn dda gofyn a oes angen eich cymorth ar yr unigolyn sy'n cael ei aflonyddu ac, os yw'n poeni am eich diogelwch eich hun wrth ymyrryd, ceisiwch ofyn am gefnogaeth gan eraill sy'n agos.

Hollaback!, platfform byd-eang i roi diwedd ar aflonyddu yn ei holl ffurfiau, wedi datblygu pum dull poblogaidd o ymyrryd y maent yn eu galw'n 5Ds. Maent i dynnu sylw, dirprwyo, dogfennu, oedi a chyfarwyddo. Tynnu sylw yw tynnu sylw'r tramgwyddwr o'u targed. Gellir gwneud hyn mewn amryw o ffyrdd, fel esgus eich bod ar goll a gofyn i'r targed am gyfarwyddiadau, esgus eich bod chi'n gyfarwydd â'r targed, canu ar hap yn uchel, neu hyd yn oed sefyll rhwng y tramgwyddwr a'r targed mewn gweithred o strategol strategol cynnil “ blocio, ”i dorri'r cyswllt gweledol rhyngddynt.

Dirprwyo yw ceisio cymorth gan bobl mewn swyddi awdurdod (fel athrawon, gwarchodwyr diogelwch, gweithwyr tramwy neu oruchwylwyr siopau) a gwrthwynebwyr eraill wrth ofyn a ydyn nhw'n barod i roi help llaw i ymyrryd gyda'i gilydd.

Dogfennu yw recordio fideo o'r digwyddiad sy'n digwydd, dim ond pan fydd eraill eisoes yn ceisio ymyrryd (os na, defnyddiwch un o'r 4Ds eraill). Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pellter diogel, a soniwch am amser, dyddiad a lleoliad y recordiad. Ar ôl i'r sefyllfa ddad-ddwysáu, gofynnwch i'r targed beth hoffent ei wneud gyda'r clip.

I oedi yw mewngofnodi gyda'r person a dargedir ar ddigwyddiad, ac empathi â nhw am yr hyn sydd wedi digwydd, a gofyn beth y gellir ei wneud i'w cefnogi. Mae'n bwysig rhoi gwybod iddyn nhw nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

Cyfarwyddo yw codi llais yn erbyn y tramgwyddwr, yn aml dim ond wrth asesu lefelau diogelwch y sefyllfa. Gadewch iddyn nhw wybod beth maen nhw'n ei wneud sy'n anghyfiawn / anghywir ac i adael y targed ar ei ben ei hun, gan osod ffin gadarn mewn modd byr a chryno. Yna, symudwch ffocws i'r targed i weld sut maen nhw'n gwneud a gofyn sut orau i ddangos eich gofal a'ch cefnogaeth.

Yn y bôn, ymyrraeth gan wrthwynebydd yw'r weithred o fewnosod eich hun mewn digwyddiad aflonyddu trwy gefnogi a chysuro'r person (au) a dargedir, wrth gadw'r aflonyddwr / tramgwyddwr yn y bae.

Gwych enghraifft o ymyrraeth lwyddiannus yw achos Raymond Hing, dyn 21 oed o Singapôr yr ymosodwyd arno yn y DU ym mis Ebrill. YouTuber Prydeinig a elwir yn Sherwin, digwydd bod wedi bod yn mentro o amgylch yr ardal wrth ffrydio'n fyw. Cymerodd sylw o'r digwyddiad sy'n datblygu ac ymyrrodd heb betruso. Rhuthrodd Sherwin i ochr Hing a gweiddi dro ar ôl tro, “Gadewch lonydd iddo!” yna ymlaen i rwystro'r ymosodwr rhag cael gafael ar Hing. Achosodd gweithredoedd Sherwin i’r ymosodwr ffoi o’r olygfa, a chysylltwyd â’r heddlu yn fuan wedi hynny. Fe allai bywyd Hing gael ei achub o bosib, gan fod yr ymosodwr wedi tynnu cyllell arno i ddechrau. Mae'r cofnodi aeth y digwyddiad yn firaol ar YouTube ac mae wedi ysbrydoli llawer i fod yn fwy rhagweithiol, pe byddent yn cael eu hunain mewn sefyllfa debyg.

Roedd dysgu am ymyrraeth gwrthwynebwyr wedi cymell ac atseinio gyda mi yn ddwfn, yn enwedig fy atgoffa o Hadith, neu ddysgeidiaeth broffwydol yn Islam: “Pwy bynnag ohonoch sy'n gweld drygioni, gadewch iddo ei newid gyda'i law; ac os nad yw'n gallu gwneud hynny, yna gyda'i dafod; ac os nad yw’n gallu gwneud hynny, yna gyda’i galon - a dyna wannaf y ffydd. ” Mae'r “llaw” yn yr Hadith hwn yn cyfeirio at weithredu i newid yn gorfforol neu ddadwneud anghyfiawnder (gyda'r doethineb proffwydol o fynd i'r afael â sefyllfaoedd â nonviolence); byddai'r “tafod” yn golygu defnyddio'ch llais i alw anghyfiawnder; ac mae “calon” yn cyfeirio at eich bwriad, a byddai'n golygu cymryd y digwyddiad (hyd yn oed os mai dim ond gwrthwynebydd nad yw'n ymyrryd sy'n dyst iddo) fel atgoffa i beidio â lluosogi anghyfiawnder o'r fath ymhellach, dysgu ohono, ac ymdrechu i fod yn well.

Rhagoriaeth, neu “ehsan” yw gwneud y tri mewn cytgord. Wrth sefyll i fyny yn erbyn anghyfiawnder, bwriad, neu “niyyah,” mae elfen bwysig arall, gan y dylai'r canoli fod tuag at y rhai sy'n cael eu cam-drin / eu gormesu, yn hytrach na cheisio gogoniant neu arwriaeth. Atgoffir hyn trwy Hadith arall: “Mae gwobr gweithredoedd yn dibynnu ar y bwriadau a bydd pawb yn cael y wobr yn ôl yr hyn y mae wedi’i fwriadu.”

Gall yr hyn y mae eraill yn ei wneud yn y pen draw fod y tu hwnt i'n rheolaeth, ac eto mae'r ffordd yr ydym yn dewis ymateb ymhell o fewn ein gallu. Nid oes gwrthdaro na datgysylltiad rhwng arferion ffydd a bywyd bob dydd. Mae'r weithred o jihad, neu ymdrechu, yn bodoli bob dydd: wrth fynd i weithio, hyrwyddo ein hastudiaethau, creu teulu iach, a hyd yn oed mewn ymyrraeth gan wrthwynebwyr. Yn yr holl weithgareddau hyn, gallwn ymdrechu i wella ansawdd bywyd i ni'n hunain ac i eraill o'n cwmpas. Fel y mae'r ddysgeidiaeth hon yn awgrymu, yn groes i ddarluniau wedi'u cam-gynrychioli yng nghyfryngau'r Gorllewin, mae gan fy nhraddodiad crefyddol lawer o ddoethineb i'w gynnig ynglŷn â sut i wrthsefyll casineb ac adeiladu heddwch.

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...