Dyfyniadau a Memes Addysg Heddwch

Croeso i'n Cyfeiriadur Dyfyniadau a Memes!

Mae'r cyfeirlyfr hwn yn gasgliad wedi'i olygu o ddyfyniadau anodedig o safbwyntiau ar theori, ymarfer, polisi ac addysgeg mewn addysg heddwch. Dyluniwyd y cyfeiriadur fel adnodd llyfryddiaethol cyffredinol yn ogystal ag offeryn i'w ddefnyddio mewn hyfforddiant athrawon mewn addysg heddwch. Ategir pob dyfynbris gan feme artistig yr ydym yn eich annog i'w lawrlwytho a'i ledaenu trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Oes gennych chi ddyfynbris ysbrydoledig ac ystyrlon yr hoffech chi ei weld yn cael ei gynnwys? Rydym yn eich gwahodd ac yn eich annog i gyflwyno dyfynbrisiau i'n helpu i ehangu ein cyfeirlyfr.

Cyflwyno'ch dyfynbrisiau gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma.

Beth yw meme?

Beth yw meme? Yn y byd sydd ohoni mae'r meme wedi dod i'r amlwg fel arf mynegiant pwerus i ledaenu syniadau (ar ffurf lluniau neu fideos) yn llafar dros y cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw'r meme yn gysyniad newydd. Fe’i cyflwynwyd gyntaf gan Richard Dawkins yn “The Selfish Gene” (1976). Er bod y genyn yn cael ei ddeall fel uned sylfaenol esblygiad biolegol, y meme yw prif uned esblygiad cymdeithasol-ddiwylliannol. Yn nhermau esblygiadol cymdeithasol-ddiwylliannol rydym yn archwilio cyfraniad arteffactau cymdeithasol a diwylliannol i newid. Felly, dysgu cymdeithasol gellir ei ddeall fel analog diwylliannol trosglwyddo genetig.

Felly pam mae hyn i gyd yn ffwdan am memes? Credwn fod angen i addysg esblygu ar gyfer posibiliadau heddwch a goroesiad planedol. Mae addysg heddwch yn darparu map ffordd beirniadol, damcaniaethol ac addysgeg ar gyfer y chwyldro hwnnw. Yn anffodus, nid yw cysyniadau allweddol addysg heddwch yn cael eu cylchredeg ymhlith y brif ffrwd. Rydym yn eich annog i'n helpu yn yr ymdrech esblygiadol hon trwy ledaenu'r memes hyn ymhell ac agos.

Mae'r cyfeirlyfr hwn yn brosiect mewn partneriaeth â myfyrwyr Peace Master yn y Universitat Jaime I..


I gyrchu'r cofnod llawn, anodedig (ac i lawrlwytho'r meme) cliciwch ar enw'r awdur neu'r ddelwedd.

Yn arddangos 1 - 30 o 89

Awdur (au): Douglas Allen

Llwytho Ffeiliau

“Cryfder mwyaf addysg heddwch Gandhi: mesurau ataliol ar gyfer y newidiadau hirdymor graddol sy’n angenrheidiol ar gyfer nodi a thrawsnewid achosion sylfaenol a phenderfynyddion achosol sy’n ein cadw’n gaeth mewn cylchoedd trais cynyddol.”

Llwytho Ffeiliau

"Gadewch i ni weithio ar ein gallu mewnol i adeiladu heddwch trwy drawsnewid trais i fod yn drais, adeiladu cymuned, cydweithredu mewn lles cyffredin, cyfathrebu'n bendant a pharchu syniadau a meddyliau eich gilydd. Gan wneud hynny yn eich bywyd bob dydd byddwch yn a model o adeiladu heddwch, athro heddwch trwy eich gweithredoedd trwy hyrwyddo Hawliau Dynol, trwy ymddiried ynoch chi'ch hun ac eraill o'ch cwmpas. "

Yn y pen draw, nid dod o hyd i atebion diffiniol yw addysg heddwch feirniadol, ond yn hytrach gadael i bob cwestiwn newydd gynhyrchu ffurfiau a phrosesau ymholi newydd.

Awdur (au): Monisha Bajaj

Llwytho Ffeiliau

“Ar gyfer addysgwyr heddwch beirniadol, rhaid datblygu cwricwla sy’n berthnasol yn lleol ynghylch materion hawliau dynol a chyfiawnder gyda’r nod o feithrin dadansoddiadau cyfranogwyr o anghydraddoldebau strwythurol ac ymdeimlad o asiantaeth wrth weithredu i fynd i’r afael â’r materion hyn.”

Awdur (au): Monisha Bajaj

Llwytho Ffeiliau

“Gellir ac y dylid symbylu potensial trawsnewidiol addysg heddwch i ddenu dysgwyr ar waith tuag at fwy o degwch a chyfiawnder cymdeithasol trwy ystyried y realiti cymdeithasol a gwleidyddol mwy sy'n strwythuro, yn cyfyngu ac yn galluogi ymchwil ac ymarfer yn y maes.”

Awdur (au): Monisha Bajaj

Llwytho Ffeiliau

“Mae hawliau dynol yn fframwaith naturiol ar gyfer addysg heddwch, ond mae eu trin fel rhai statig yn hytrach na deinamig, ac weithiau’n groes i’w gilydd, yn anwybyddu eu cymhlethdod.”

Awdur (au): Tauheedah Baker

Llwytho Ffeiliau

“Mae ceisio datgymalu anghydbwysedd pŵer sy’n cyfreithloni gweithredoedd trais hiliol, heb fynd i’r afael â’r arferion ystafell ddosbarth hynny a’r hierarchaethau hiliol yn ein cwricwla, yn parhau hiliaeth systemig. Dim ond addysgeg drawsnewidiol, wedi'i seilio ar gyfiawnder hiliol, fydd yn caniatáu inni wireddu ein delfrydau o amrywiaeth a chynwysoldeb. "

Awdur (au): Tauheedah Baker

Llwytho Ffeiliau

“Os ydym am weld cymdeithas fwy cymdeithasol gyfiawn i bawb, rhaid i ni ddadwneud hiliaeth yn gyntaf. Rhaid i ni ddechrau yn yr ystafell ddosbarth, a rhaid i athrawon yn wir ddysgu newid y byd. ”

Awdur (au): Cécile Barbeito

  • Llwytho Ffeiliau

"Mae cydnabod agweddau cadarnhaol gwrthdaro yn awgrymu newid persbectif dwys: mae'n cynnwys gwerthfawrogi gwahaniaethau, mwynhau dadleuon, a chofleidio cymhlethdod."

Mae addysgeg feirniadol yn parhau i fod yn cwestiynu sut mae cysylltiadau pŵer yn gweithredu wrth adeiladu gwybodaeth a sut y gall athrawon a myfyrwyr ddod yn gyfryngau democrataidd trawsnewidiol sy'n dysgu mynd i'r afael ag anghyfiawnder, rhagfarn, a strwythurau cymdeithasol anghyfartal.

Awdur (au): Boo Augusto

Llwytho Ffeiliau

“Mae theatr yn fath o wybodaeth; dylai a gall hefyd fod yn fodd i drawsnewid cymdeithas. Gall theatr ein helpu ni i adeiladu ein dyfodol, yn hytrach nag aros amdani yn unig. ”

Awdur (au): Elise M. Boulding

Llwytho Ffeiliau

"Dydyn ni byth yn mynd i gael perthnasoedd parchus a pharchus gyda'r blaned - a pholisïau synhwyrol am yr hyn rydyn ni'n ei roi yn yr awyr, y pridd, y dŵr - os na fydd plant ifanc iawn yn dechrau dysgu am y pethau hyn yn llythrennol yn eu tai, iardiau cefn, strydoedd ac ysgolion. Mae angen i ni gael bodau dynol sy'n ganolog y ffordd honno o'u hatgofion cynharaf. "

Awdur (au): Clogfeini Elise

Rhaid annog pobl i ddelweddu, eu haddysgu i arfer gallu sydd ganddyn nhw yn wir ond nad ydyn nhw wedi arfer ei ddefnyddio mewn ffordd ddisgybledig. Mae'r rhwystrau i ddelweddu yn gorwedd yn rhannol yn ein sefydliadau cymdeithasol, gan gynnwys ysgolion, sy'n annog pobl i beidio â delweddu oherwydd ei fod yn arwain at ddelweddu dewisiadau amgen sy'n herio'r trefniadau cymdeithasol presennol.

Awdur (au): Clogfeini Elise

Llwytho Ffeiliau

“Sut mae unrhyw un byth yn dysgu peth newydd go iawn? Gan fod iwtopias yn ddiffiniad yn 'newydd,' 'ddim eto,' 'eraill,' bydd bodau dynol yn gallu gweithredu ynddynt mewn ffyrdd nad ydyn nhw'n ein taflu yn ôl i'r hen drefn dim ond os ydyn ni'n talu digon o sylw i'r dysgu. Mae meddwl yn ddoeth am y trawsnewid ymwybyddiaeth a ddymunir fel proses hanesyddol anochel yn tynnu ein sylw oddi wrth astudio’r disgyblaethau anodd a fydd yn gwneud trawsnewid yn bosibl. ”

Llwytho Ffeiliau

“Mae cydran gyfranogol y broses dysgu heddwch hefyd yn arfer o ryddid ei hun, ac yn praxis lle mae myfyrio a gweithredu yn digwydd.”

Llwytho Ffeiliau

"Ni fydd addysg heddwch yn unig yn cyflawni'r newidiadau sy'n angenrheidiol ar gyfer heddwch: mae'n paratoi dysgwyr i gyflawni newid."

Awdur (au): Paco Cascón

Llwytho Ffeiliau

"Bydd atal ar y lefel addysgol yn golygu ymyrryd yn y gwrthdaro pan fydd ar ei gamau cynharaf iawn, heb aros iddo ddatblygu'n argyfwng."

"La profción a nivel educationativo va a suntasar intervenir en el gwrthdaroto cuando está en sus primeros estadios, sin esperar a que llegue la fase de argyfwng."

Awdur (au): Paco Cascón

Llwytho Ffeiliau

"Yn y ganrif newydd, mae dysgu datrys gwrthdaro mewn ffordd gyfiawn a di-drais yn her fawr, ac yn un na all addysgwyr heddwch ei osgoi, ac na fyddem yn dymuno ei wneud."

"En el nuevo siglo, aprender a resolver gwrthdaroos de manera justa y novio- lenta es todo un reto que la educationación para la paz no puede ni quiere soslayar."

Awdur (au): Paco Cascón

Llwytho Ffeiliau

"Mae addysgu ar gyfer gwrthdaro yn golygu dysgu dadansoddi a datrys gwrthdaro ar y lefel ficro (gwrthdaro rhyngbersonol yn ein hamgylchedd personol: ystafell ddosbarth, cartref, cymdogaeth, ac ati) ac ar y lefel macro (gwrthdaro cymdeithasol a rhyngwladol, ymhlith eraill)."

"Mae Educar para el gwrthdaro i supone yn apelio at analizarlos y resolverlos, tanto a nivel micro (los gwrthdaroos interpersonales en nuestros ámbitos más cercanos: clase, casa, barrio, ...), como a nivel macro (coinos sociales, internacionales, ... ). "

Awdur (au): John dewey

Llwytho Ffeiliau

"Nid yw'r gred bod pob addysg wirioneddol yn digwydd trwy brofiad yn golygu bod pob profiad yn wirioneddol nac yr un mor addysgiadol."

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

"Mae cydwybod felly'n awgrymu eglurhad cyson o'r hyn sy'n parhau i fod yn gudd ynom wrth inni symud o gwmpas y byd, er nad ydym o reidrwydd yn ystyried y byd fel gwrthrych ein myfyrdod beirniadol."

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

"Dim ond deialog, sy'n gofyn am feddwl beirniadol, sydd hefyd yn gallu cynhyrchu meddwl beirniadol. Heb ddeialog nid oes unrhyw gyfathrebu, a heb gyfathrebu nid oes gwir addysg."

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Ar wahân i ymholi, ar wahân i’r praxis, ni all unigolion fod yn wirioneddol ddynol. Dim ond trwy ddyfeisio ac ail-ddyfeisio y daw gwybodaeth i'r amlwg, trwy'r ymholiad aflonydd, diamynedd, parhaus, gobeithiol y mae bodau dynol yn ei ddilyn yn y byd, gyda'r byd, a gyda'i gilydd. ”

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

"conscientização" yn ôl cyfieithydd Freire, "mae'r term cydwybodolização yn cyfeirio at ddysgu canfod gwrthddywediadau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd, ac i weithredu yn erbyn elfennau gormesol realiti."

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Nid yw rhyddhad dilys - y broses o ddyneiddio - yn flaendal arall i’w wneud mewn dynion. Mae rhyddhad yn praxis: gweithred a myfyrdod dynion a menywod ar eu byd er mwyn ei drawsnewid. Ni all y rhai sydd wir wedi ymrwymo i achos rhyddhad dderbyn y cysyniad mecanistig o ymwybyddiaeth fel llong wag i'w llenwi, nid defnyddio dulliau dominiad bancio (propaganda, sloganau - dyddodion) yn enw rhyddhad. ”

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Nid yr athro yn unig yw’r athro bellach, ond un sydd ei hun yn cael ei ddysgu mewn deialog gyda’r myfyrwyr, sydd yn ei dro wrth gael ei ddysgu hefyd yn dysgu. Maen nhw'n dod yn gyfrifol ar y cyd am broses lle mae pawb yn tyfu. ”

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Mae addysg felly’n cael ei hail-lunio’n gyson yn y praxis. Er mwyn bod, rhaid iddo ddod. Mae ei “hyd” (yn ystyr Bergsonaidd y gair) i'w gael yn y cydadwaith rhwng sefydlogrwydd a newid y gwrthwyneb. ”

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Mae unrhyw sefyllfa lle mae rhai unigolion yn atal eraill rhag cymryd rhan yn y broses ymchwilio yn un o drais. Nid yw'r dulliau a ddefnyddir yn bwysig; i ddieithrio bodau dynol o’u penderfyniadau eu hunain yw eu newid yn wrthrychau. ”

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Y rhinwedd olaf, os yn bosibl, yw’r gallu i garu myfyrwyr, er gwaethaf popeth. Nid wyf yn golygu math o gariad meddal neu felys, ond i'r gwrthwyneb cariad cariad cadarnhaol iawn, cariad sy'n derbyn, cariad at fyfyrwyr sy'n ein gwthio i fynd y tu hwnt, sy'n ein gwneud ni'n fwy a mwy cyfrifol am ein tasg. "

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

"Rwy'n ei ystyried yn ansawdd neu'n rhinwedd bwysig deall gwahaniad amhosibl addysgu a dysgu. Dylai athrawon fod yn ymwybodol bob dydd eu bod yn dod i'r ysgol i ddysgu ac nid i ddysgu yn unig. Fel hyn nid athrawon yn unig ydyn ni ond dysgwyr athrawon. Mae'n wirioneddol amhosibl dysgu heb ddysgu yn ogystal â dysgu heb addysgu. "

Sgroliwch i'r brig