Dyfyniadau a Memes Addysg Heddwch

Croeso i'n Cyfeiriadur Dyfyniadau a Memes!

Mae'r cyfeiriadur hwn yn gasgliad wedi'i olygu o ddyfyniadau anodedig o safbwyntiau ar theori, ymarfer, polisi ac addysgeg mewn addysg heddwch. Mae'r cyfeiriadur wedi'i gynllunio fel adnodd llyfryddol cyffredinol yn ogystal ag arf i'w ddefnyddio wrth hyfforddi athrawon mewn addysg heddwch. Ategir pob dyfyniad gan feme artistig yr ydym yn eich annog i'w lawrlwytho a'i ledaenu trwy gyfryngau cymdeithasol. A oes gennych chi ddyfyniad ysbrydoledig ac ystyrlon yr hoffech chi ei weld yn cael ei gynnwys? Rydym yn eich gwahodd a'ch annog i gyflwyno dyfynbrisiau i'n helpu i ehangu ein cyfeiriadur. Cyflwyno'ch dyfynbrisiau gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma.

I gael mynediad at y cofnod llawn, anodedig (ac i lawrlwytho'r meme) cliciwch ar enw neu ddelwedd yr awdur.

Yn arddangos 1 - 30 o 90

Awdur (au): Douglas Allen

Llwytho Ffeiliau

“Cryfder mwyaf addysg heddwch Gandhi: mesurau ataliol ar gyfer y newidiadau hirdymor graddol sy’n angenrheidiol ar gyfer nodi a thrawsnewid achosion sylfaenol a phenderfynyddion achosol sy’n ein cadw’n gaeth mewn cylchoedd trais cynyddol.”

Llwytho Ffeiliau

"Gadewch i ni weithio ar ein gallu mewnol i adeiladu heddwch trwy drawsnewid trais i fod yn drais, adeiladu cymuned, cydweithredu mewn lles cyffredin, cyfathrebu'n bendant a pharchu syniadau a meddyliau eich gilydd. Gan wneud hynny yn eich bywyd bob dydd byddwch yn a model o adeiladu heddwch, athro heddwch trwy eich gweithredoedd trwy hyrwyddo Hawliau Dynol, trwy ymddiried ynoch chi'ch hun ac eraill o'ch cwmpas. "

Yn y pen draw, nid dod o hyd i atebion diffiniol yw addysg heddwch feirniadol, ond yn hytrach gadael i bob cwestiwn newydd gynhyrchu ffurfiau a phrosesau ymholi newydd.

Awdur (au): Monisha Bajaj

Llwytho Ffeiliau

“Mae hawliau dynol yn fframwaith naturiol ar gyfer addysg heddwch, ond mae eu trin fel rhai statig yn hytrach na deinamig, ac weithiau’n groes i’w gilydd, yn anwybyddu eu cymhlethdod.”

Awdur (au): Monisha Bajaj

Llwytho Ffeiliau

“Gellir ac y dylid symbylu potensial trawsnewidiol addysg heddwch i ddenu dysgwyr ar waith tuag at fwy o degwch a chyfiawnder cymdeithasol trwy ystyried y realiti cymdeithasol a gwleidyddol mwy sy'n strwythuro, yn cyfyngu ac yn galluogi ymchwil ac ymarfer yn y maes.”

Awdur (au): Monisha Bajaj

Llwytho Ffeiliau

“Ar gyfer addysgwyr heddwch beirniadol, rhaid datblygu cwricwla sy’n berthnasol yn lleol ynghylch materion hawliau dynol a chyfiawnder gyda’r nod o feithrin dadansoddiadau cyfranogwyr o anghydraddoldebau strwythurol ac ymdeimlad o asiantaeth wrth weithredu i fynd i’r afael â’r materion hyn.”

Awdur (au): Tauheedah Baker

Llwytho Ffeiliau

“Os ydym am weld cymdeithas fwy cymdeithasol gyfiawn i bawb, rhaid i ni ddadwneud hiliaeth yn gyntaf. Rhaid i ni ddechrau yn yr ystafell ddosbarth, a rhaid i athrawon yn wir ddysgu newid y byd. ”

Awdur (au): Tauheedah Baker

Llwytho Ffeiliau

“Mae ceisio datgymalu anghydbwysedd pŵer sy’n cyfreithloni gweithredoedd trais hiliol, heb fynd i’r afael â’r arferion ystafell ddosbarth hynny a’r hierarchaethau hiliol yn ein cwricwla, yn parhau hiliaeth systemig. Dim ond addysgeg drawsnewidiol, wedi'i seilio ar gyfiawnder hiliol, fydd yn caniatáu inni wireddu ein delfrydau o amrywiaeth a chynwysoldeb. "

Awdur (au): Cécile Barbeito

Llwytho Ffeiliau

"Mae cydnabod agweddau cadarnhaol gwrthdaro yn awgrymu newid persbectif dwys: mae'n cynnwys gwerthfawrogi gwahaniaethau, mwynhau dadleuon, a chofleidio cymhlethdod."

Mae addysgeg feirniadol yn parhau i fod yn cwestiynu sut mae cysylltiadau pŵer yn gweithredu wrth adeiladu gwybodaeth a sut y gall athrawon a myfyrwyr ddod yn gyfryngau democrataidd trawsnewidiol sy'n dysgu mynd i'r afael ag anghyfiawnder, rhagfarn, a strwythurau cymdeithasol anghyfartal.

Awdur (au): Boo Augusto

Llwytho Ffeiliau

“Mae theatr yn fath o wybodaeth; dylai a gall hefyd fod yn fodd i drawsnewid cymdeithas. Gall theatr ein helpu ni i adeiladu ein dyfodol, yn hytrach nag aros amdani yn unig. ”

Awdur (au): Clogfeini Elise

Llwytho Ffeiliau

“Sut mae unrhyw un byth yn dysgu peth newydd go iawn? Gan fod iwtopias yn ddiffiniad yn 'newydd,' 'ddim eto,' 'eraill,' bydd bodau dynol yn gallu gweithredu ynddynt mewn ffyrdd nad ydyn nhw'n ein taflu yn ôl i'r hen drefn dim ond os ydyn ni'n talu digon o sylw i'r dysgu. Mae meddwl yn ddoeth am y trawsnewid ymwybyddiaeth a ddymunir fel proses hanesyddol anochel yn tynnu ein sylw oddi wrth astudio’r disgyblaethau anodd a fydd yn gwneud trawsnewid yn bosibl. ”

Awdur (au): Elise M. Boulding

Llwytho Ffeiliau

"Dydyn ni byth yn mynd i gael perthnasoedd parchus a pharchus gyda'r blaned - a pholisïau synhwyrol am yr hyn rydyn ni'n ei roi yn yr awyr, y pridd, y dŵr - os na fydd plant ifanc iawn yn dechrau dysgu am y pethau hyn yn llythrennol yn eu tai, iardiau cefn, strydoedd ac ysgolion. Mae angen i ni gael bodau dynol sy'n ganolog y ffordd honno o'u hatgofion cynharaf. "

Awdur (au): Clogfeini Elise

Rhaid annog pobl i ddelweddu, eu haddysgu i arfer gallu sydd ganddyn nhw yn wir ond nad ydyn nhw wedi arfer ei ddefnyddio mewn ffordd ddisgybledig. Mae'r rhwystrau i ddelweddu yn gorwedd yn rhannol yn ein sefydliadau cymdeithasol, gan gynnwys ysgolion, sy'n annog pobl i beidio â delweddu oherwydd ei fod yn arwain at ddelweddu dewisiadau amgen sy'n herio'r trefniadau cymdeithasol presennol.

Llwytho Ffeiliau

“Mae cydran gyfranogol y broses dysgu heddwch hefyd yn arfer o ryddid ei hun, ac yn praxis lle mae myfyrio a gweithredu yn digwydd.”

Llwytho Ffeiliau

"Ni fydd addysg heddwch yn unig yn cyflawni'r newidiadau sy'n angenrheidiol ar gyfer heddwch: mae'n paratoi dysgwyr i gyflawni newid."

Awdur (au): Candice Carter

Mae heddwch yn berfformiad... Mae'n golygu prosesau gwybyddol, synhwyraidd, ysbrydol a chorfforol sy'n cael eu gwneud yn bwrpasol i gael cyflwr heddwch. Nid yw llawer o'r prosesau hyn yn weithredoedd bob dydd “normal”, yn enwedig fel ymatebion i wrthdaro. I'r gwrthwyneb, maent yn aml yn cynnwys newid meddyliau ac ymddygiadau sydd wedi'u cydnabod, eu dadansoddi a'u hargymell fel camau tuag at heddwch. Gan fod heddwch yn berfformiad o ryngweithio pwrpasol nad yw'n cael ei addysgu'n eang mewn addysg ffurfiol mewn ysgolion modern, mae profiadau theatraidd mewn mannau eraill wedi galluogi cyfarwyddyd o'r fath. Mae dysgu trwy ymwneud â theatr a dawns, yn enwedig yn eu modelau cymhwysol, wedi darparu cyfarwyddyd perfformio angenrheidiol.

Awdur (au): Paco Cascón

Llwytho Ffeiliau

"Mae addysgu ar gyfer gwrthdaro yn golygu dysgu dadansoddi a datrys gwrthdaro ar y lefel ficro (gwrthdaro rhyngbersonol yn ein hamgylchedd personol: ystafell ddosbarth, cartref, cymdogaeth, ac ati) ac ar y lefel macro (gwrthdaro cymdeithasol a rhyngwladol, ymhlith eraill)."

"Mae Educar para el gwrthdaro i supone yn apelio at analizarlos y resolverlos, tanto a nivel micro (los gwrthdaroos interpersonales en nuestros ámbitos más cercanos: clase, casa, barrio, ...), como a nivel macro (coinos sociales, internacionales, ... ). "

Awdur (au): Paco Cascón

Llwytho Ffeiliau

"Yn y ganrif newydd, mae dysgu datrys gwrthdaro mewn ffordd gyfiawn a di-drais yn her fawr, ac yn un na all addysgwyr heddwch ei osgoi, ac na fyddem yn dymuno ei wneud."

"En el nuevo siglo, aprender a resolver gwrthdaroos de manera justa y novio- lenta es todo un reto que la educationación para la paz no puede ni quiere soslayar."

Awdur (au): Paco Cascón

Llwytho Ffeiliau

"Bydd atal ar y lefel addysgol yn golygu ymyrryd yn y gwrthdaro pan fydd ar ei gamau cynharaf iawn, heb aros iddo ddatblygu'n argyfwng."

"La profción a nivel educationativo va a suntasar intervenir en el gwrthdaroto cuando está en sus primeros estadios, sin esperar a que llegue la fase de argyfwng."

Awdur (au): John dewey

Llwytho Ffeiliau

"Nid yw'r gred bod pob addysg wirioneddol yn digwydd trwy brofiad yn golygu bod pob profiad yn wirioneddol nac yr un mor addysgiadol."

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Nid yr athro yn unig yw’r athro bellach, ond un sydd ei hun yn cael ei ddysgu mewn deialog gyda’r myfyrwyr, sydd yn ei dro wrth gael ei ddysgu hefyd yn dysgu. Maen nhw'n dod yn gyfrifol ar y cyd am broses lle mae pawb yn tyfu. ”

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Y sail ar gyfer darllen beirniadol mewn plant ifanc yw eu chwilfrydedd. Unwaith eto, dylai dysgu plant i ddarllen ac ysgrifennu fod yn ddigwyddiad artistig. Yn lle, mae llawer o athrawon yn trawsnewid y profiadau hyn yn ddigwyddiad technegol, yn rhywbeth heb emosiynau, heb ddyfais, heb greadigrwydd - ond gydag ailadrodd. Mae llawer o athrawon yn gweithio'n fiwrocrataidd pan ddylent weithio'n artistig. Mae dysgu plant sut i ddarllen geiriau yn y byd yn rhywbeth na ellir ei roi y tu mewn i raglen mewn gwirionedd. Fel rheol, mae plant yn byw yn ddychmygus vis-a-vis realiti, ond gallant deimlo'n euog os ydynt yn darllen fel hyn o fewn rhaglen ddarllen dechnegol, fiwrocrataidd ac yn y pen draw gallant roi'r gorau i'w darllen dychmygus, beirniadol ar gyfer proses ymddygiad. ”

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

"Rydw i bob amser yn dweud wrth y myfyrwyr rydw i'n gweithio gyda nhw, 'Nid yw darllen yn cerdded ar y geiriau; mae'n gafael yn yr enaid ohonyn nhw.'"

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Os ydyn ni’n meddwl am addysg fel gweithred o wybod, yna mae a wnelo darllen â gwybod. Ni ellir esbonio'r weithred o ddarllen fel darllen geiriau yn unig gan fod pob gweithred o ddarllen geiriau yn awgrymu darlleniad blaenorol o'r byd ac ailddarlleniad dilynol o'r byd. Mae symudiad parhaol yn ôl ac ymlaen rhwng realiti "darllen" a darllen geiriau - y gair llafar hefyd yw ein darlleniad o'r byd. Gallwn fynd ymhellach, fodd bynnag, a dweud bod darllen y byd nid yn unig yn cael ei ragflaenu gan ddarllen y byd, ond hefyd gan fath penodol o'i ysgrifennu neu ei ailysgrifennu. Hynny yw, ei drawsnewid trwy weithredu ymarferol yn ymwybodol. I mi, mae'r symudiad deinamig hwn yn ganolog i lythrennedd. "

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

"Rwy'n ei ystyried yn ansawdd neu'n rhinwedd bwysig deall gwahaniad amhosibl addysgu a dysgu. Dylai athrawon fod yn ymwybodol bob dydd eu bod yn dod i'r ysgol i ddysgu ac nid i ddysgu yn unig. Fel hyn nid athrawon yn unig ydyn ni ond dysgwyr athrawon. Mae'n wirioneddol amhosibl dysgu heb ddysgu yn ogystal â dysgu heb addysgu. "

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Y rhinwedd olaf, os yn bosibl, yw’r gallu i garu myfyrwyr, er gwaethaf popeth. Nid wyf yn golygu math o gariad meddal neu felys, ond i'r gwrthwyneb cariad cariad cadarnhaol iawn, cariad sy'n derbyn, cariad at fyfyrwyr sy'n ein gwthio i fynd y tu hwnt, sy'n ein gwneud ni'n fwy a mwy cyfrifol am ein tasg. "

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Mae unrhyw sefyllfa lle mae rhai unigolion yn atal eraill rhag cymryd rhan yn y broses ymchwilio yn un o drais. Nid yw'r dulliau a ddefnyddir yn bwysig; i ddieithrio bodau dynol o’u penderfyniadau eu hunain yw eu newid yn wrthrychau. ”

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Mae addysg felly’n cael ei hail-lunio’n gyson yn y praxis. Er mwyn bod, rhaid iddo ddod. Mae ei “hyd” (yn ystyr Bergsonaidd y gair) i'w gael yn y cydadwaith rhwng sefydlogrwydd a newid y gwrthwyneb. ”

Awdur (au): Paulo Freire

Llwytho Ffeiliau

“Nid yw rhyddhad dilys - y broses o ddyneiddio - yn flaendal arall i’w wneud mewn dynion. Mae rhyddhad yn praxis: gweithred a myfyrdod dynion a menywod ar eu byd er mwyn ei drawsnewid. Ni all y rhai sydd wir wedi ymrwymo i achos rhyddhad dderbyn y cysyniad mecanistig o ymwybyddiaeth fel llong wag i'w llenwi, nid defnyddio dulliau dominiad bancio (propaganda, sloganau - dyddodion) yn enw rhyddhad. ”

Sgroliwch i'r brig