Mae USAID yn ceisio Arbenigwr Dysgu Cymdeithasol ac Emosiynol COVID-19

cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais

Mae pandemig COVID-19 a'r argyfwng sy'n deillio o hyn wedi nodi rôl rhaglenni addysg, o'r cyfnod cyn-cynradd i addysg uwch, wrth ddarparu normalrwydd, trefn arferol, sefydlogrwydd a chysylltiad i ddysgwyr ac addysgwyr. Wrth i wledydd ledled y byd baratoi i ailgychwyn addysg a hyfforddiant wyneb yn wyneb, mewn fformatau cyfunol, neu'n gyfan gwbl o bell, mae angen cynigion neu arweiniad clir ar y sector addysg ar y ffordd orau i ddylunio a darparu rhaglenni neu ymyriadau sy'n gwella canlyniadau cymdeithasol ac emosiynol neu tyfu / datblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol neu feddal yn deg ac ar raddfa. Am y rheswm hwn, mae diogelwch, lles seicogymdeithasol, a datblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol / meddal wedi cael eu blaenoriaethu yng Nghynllun Gweithredol COVID y Swyddfa Addysg.

Trwy Dexis Consulting Group, mae Swyddfa Addysg USAID yn chwilio am Arbenigwr Dysgu Cymdeithasol ac Emosiynol tymor byr i ddatblygu arweiniad technegol, offer ac adnoddau amserol a pherthnasol sy'n cefnogi'r defnydd effeithiol ac effeithlon o gymorth USAID yn y sector addysg yn ystod y COVID. -19 pandemig, o'r cyfnod cyn-cynradd i addysg uwch, gan gynnwys y gweithlu ieuenctid. Bydd y swydd yn eistedd ar dîm Addysg mewn Argyfwng a Gwrthdaro (EiCC) y Swyddfa.

Cyfrifoldebau

Mae gan y Swyddfa Addysg gynllun gweithredol COVID-19 gyda phedwar canlyniad, ac un ohonynt yw sicrhau diogelwch, lles, a sgiliau cymdeithasol ac emosiynol dysgwyr, addysgwyr, a'u rhai sy'n rhoi gofal er mwyn lliniaru yn erbyn colli mynediad teg iddo. addysg o safon a cholli / bacio canlyniadau dysgu. Er mwyn bod yn ymatebol i anghenion Cenadaethau USAID a phartneriaid, rydym yn ceisio llogi arbenigwr a all awdur neu gyfrannu at amrywiaeth o gynhyrchion gwybodaeth (briffiau, blogiau, papurau arfer gorau, crynodebau tystiolaeth).

Ymhlith y pethau y gellir eu cyflawni mae:

  • 3-6 briff, papurau arfer gorau, blogiau, neu bapurau polisi ar amrywiaeth o bynciau
  • Cyfrannu at adolygu a mireinio'r canllaw gweithredu ar integreiddio dysgu cymdeithasol ac emosiynol i raglenni darllen gradd gynnar
  • Galwadau wythnosol gyda'r goruchwyliwr i olrhain cynnydd

Cymwysterau

Gofynion Isafswm:

  • Mae angen gradd ar lefel graddedig mewn addysg ryngwladol, seicoleg ddatblygiadol, seicoleg glinigol, gwaith cymdeithasol, iechyd meddwl neu faes cysylltiedig arall.
  • Dangos gallu i ddrafftio cynhyrchion sy'n seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael ar gyfer cynulleidfa polisi, ymarferydd neu roddwr.
  • Mae angen gwybodaeth gref am dueddiadau, disgwrs, materion polisi a phrofiad technegol mewn dysgu cymdeithasol ac emosiynol neu'r sgiliau meddal.
  • Mae angen o leiaf dwy (2) flynedd o brofiad proffesiynol perthnasol.
  • Mae'n well gennych fod yn gyfarwydd â gweithrediadau, gweithdrefnau a pholisïau USAID mewn gwybodaeth fel rheoli prosiectau, caffael, adrodd, cyfathrebu, monitro a gwerthuso.
  • Sgiliau uwch mewn MS Word, Excel, Google Apps a chynhyrchion a chymwysiadau eraill

Ydych chi'n chwilio am gwmni sy'n cynnig aseiniadau rhaglen ystyrlon a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau ac arbenigedd proffesiynol? Yn Dexis, mae gan staff y pŵer i fod yn rhan o'r broses benderfynu a chydweithio â chydweithwyr a rheolwyr ar draws y cwmni i fodloni ein cleientiaid. Rydym yn creu tryloywder yn ein gweithrediadau gyda'n cleientiaid a'n gweithwyr; ac rydym yn cynnig cyfleoedd i'n pobl dyfu a herio eu hunain mewn ffyrdd ystyrlon. Mae Dexis yn dilyn cyfarwyddeb fusnes “dod o hyd i ffordd neu wneud ffordd”, ac rydym yn paratoi'r ffordd ar gyfer datrysiadau rheoli arloesol ym meysydd datblygu a chymorth diogelwch byd-eang ledled y byd. Fel un o weithwyr Dexis cewch eich herio, eich grymuso a'ch mentora. Dyna sut mae Dexis yn mynd “i gyd i mewn.” Sut y byddwch chi?

Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy'n cwrdd â'r meini prawf uchod y cysylltir â nhw am gyfweliad.

Am Dexis

Ydych chi'n angerddol am yrru rhaglenni sy'n canolbwyntio ar gymorth tramor? Ydych chi am fod yn rhan o sefydliad sy'n cynnig aseiniadau a chyfleoedd ystyrlon i ehangu eich sgiliau a'ch arbenigedd? Yn Dexis, byddwch chi'n profi diwylliant corfforaethol o gynhwysiant, tegwch ac ymddiriedaeth. Byddwch yn cael y modd a'r fentoriaeth sydd eu hangen i lwyddo, a bydd eich creadigrwydd yn cael ei wobrwyo.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig