Uwchgynhadledd Addysg y Cenhedloedd Unedig: Cyfle i Greu Llywodraethu Byd-eang o'r Gwaelod

(Wedi'i ymateb o: Asiantaeth Newyddion Gwasanaeth Rhwng y Wasg. Awst 10, 2022)

By Simone Galiberti

KATHMANDU, Nepal, Awst 10 2022 (IPS) —Y dyfodol uwchgynhadledd ar Addysg, sy’n rhan o agenda uchelgeisiol Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, yn gallu dod ag atebolrwydd a chyfranogiad i’r ffyrdd anochel newydd y bydd addysg yn cael ei chyflwyno yn y dyfodol.

Gyda thymheredd crasboeth, fflamau heb eu rheoli a llifogydd yn dinistrio ein planed, mae miliynau o bobl yn sylweddoli ein bod ni i gyd yn mynd i dalu pris uchel am ddiffyg gweithredu ar yr hinsawdd.

Mae'r argyfwng hinsawdd presennol yn gwaethygu ymhellach yr argyfwng arall sy'n dal i effeithio ar bob un ohonom, argyfwng iechyd cyhoeddus a ddatgelwyd yn llawn gan bandemig Covid.

Ynghanol y senario dywyll hon, ni all y gymuned ryngwladol ildio ei dyletswyddau nid yn unig i gryfhau’r system addysg fyd-eang ond hefyd ei rhwymedigaeth foesol i’w hailfeddwl a’i hail-ddychmygu.

Er ei bod yn hawdd beirniadu’r Cenhedloedd Unedig fel system nad yw’n gallu mynd i’r afael yn effeithiol â’r heriau amlddimensiwn hyn, ni allwn ond canmol yr Ysgrifennydd Cyffredinol Antonio Guterres am ei weledigaeth bell-ddall sydd wedi’i chynnwys yn ei lasbrint byd-eang, Ein Hagenda Gyffredin.

Mae'n ddatganiad beiddgar sy'n cynnwys cynigion lluosog gan gynnwys y nod uchelgeisiol o ailddyfeisio'r addysg fyd-eang.

Yn y cyd-destun hwn, ac ym mis Medi, bydd y Cenhedloedd Unedig yn cynnal y fforwm pwysicaf i drafod sut y gall addysg ddod i'r amlwg fel yr edefyn a all arfogi dinasyddion y byd â'r offer cywir i ffynnu mewn planed wirioneddol gynaliadwy a theg.

Mae adroddiadau Uwchgynhadledd Trawsnewid Addysg, y bwriedir ei gynnal yn y Cenhedloedd Unedig ar Fedi 19, fel ymdrech ar ei phen ei hun tra bwriedir iddo fod yn ddechrau sesiwn taflu syniadau uchelgeisiol byd-eang. Mae hefyd yn benllanw nifer o ddigwyddiadau mawr eraill yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn 2015 y Datganiad Incheon a Fframwaith Gweithredu darparu'r weledigaeth ar gyfer gweithredu SDG 4, y nod cynaliadwy byd-eang sy'n canolbwyntio ar addysg gynhwysol ac o ansawdd.

Gwyddom pa mor greulon yw'r effeithiau o'r pandemig ar ddysgwyr ledled y byd yn enwedig mewn gwledydd sy'n datblygu a gwledydd sy'n dod i'r amlwg.

Yn wyneb yr heriau hyn, gyda'r penawdau byd-eang yn canolbwyntio ar yr argyfwng iechyd cyhoeddus a'r ymdrechion ofer i negodi cytundeb newid hinsawdd arloesol yn COP 26, ychydig a sylwodd fod y gymuned ryngwladol wedi ceisio gweithredu.

Ym mis Tachwedd 2021, ymgasglodd ym Mharis ar gyfer a Segment Lefel Uchel Cyfarfod Addysg Fyd-eang a gynhelir gan UNESCO a Llywodraeth Ffrainc. Y canlyniad oedd y Datganiad Paris bod adeiladu ar waith uwchgynhadledd flaenorol, y Sesiwn anghyffredin o'r Cyfarfod Addysg Fyd-eang (2020 GEM), a gynhaliwyd ym mis Hydref 2020, wedi darparu galwad glir am fwy o ariannu a system gydweithredu amlochrog fyd-eang gryfach.

Ni ddylai’r ffaith bod ein sylw’n canolbwyntio’n llwyr ar argyfyngau dirfodol eraill ein hatal rhag myfyrio ar y modd y cafodd digwyddiadau o’r fath eu hesgeuluso gan gyfryngau’r byd ac, o ganlyniad, cyn lleied o drafod am ddyfodol addysg a ddigwyddodd.

Nid yn unig yr wyf yn sôn am drafodaethau ymhlith gweithwyr proffesiynol ar lawr gwlad ond hefyd am ddadl sy’n cynnwys athrawon a myfyrwyr fel ei gilydd. Bydd yr Uwchgynhadledd Trawsnewid Addysg sydd ar ddod yn ceisio gwrthdroi’r diffyg sylw hwn a’r ymgysylltiad gwan cyffredinol ymhlith y bobl.

Mae adroddiadau Ysgrifenyddiaeth o’r digwyddiad, a gynhelir gan UNESCO, un o’r asiantaethau o fewn system y Cenhedloedd Unedig sydd heb gefnogaeth ariannol ond sy’n dal i fod yn werth gwirioneddol am arian, yn ceisio ei orau i alluogi sgwrs fyd-eang ar sut y dylai dyfodol addysg fod.

Yn yr union gyd-destun hwn y mae UNESCO wedi sefydlu canolbwynt gwybodaeth a thrafod rhyngweithiol, yr hyn a elwir yn Hyb a fydd, gobeithio, yn dod yn llwyfan byd-eang parhaol ar gyfer trafod addysg yn fyd-eang.

Dychmygwch fath o agora dinesig lle gall arbenigwyr, myfyrwyr, rhieni, llunwyr polisi fel ei gilydd rannu eu harferion gorau a mynegi eu barn ar sut i fynd ar drywydd y penderfyniadau a fydd yn cael eu gwneud ym mis Medi.

Mae hefyd yn hynod gadarnhaol bod a Digwyddiad cyn yr Uwchgynhadledd ddiwedd Mehefin ym Mharis, gosododd seiliau ar gyfer cynulliad mis Medi yn enwedig oherwydd bod ieuenctid hefyd yn cael cyfle i siarad a rhannu eu barn.

Nid dyma'r tro cyntaf i ieuenctid gymryd rhan, ond cyfranogiad llawn y Swyddfa Llysgennad yr Ysgrifennydd Cyffredinol ar Ieuenctid wrth baratoi’r Uwchgynhadledd Trawsnewid Addysg fod yn drobwynt, gan symud o ymgysylltiadau syml a thocenistaidd i bŵer a rennir go iawn gyda’r ieuenctid.

Dyna pam mae bodolaeth penodol proses wrth baratoi’r uwchgynhadledd, sy’n canolbwyntio ar ieuenctid, yn hynod o bwysig ac i’w groesawu nid yn unig oherwydd y bydd yn cynhyrchu datganiad arbennig ond oherwydd y gallai o bosibl ddod yn ofod lle gall lleisiau a barn pobl ifanc gael eu clywed yn barhaol.

Peidiwn ag anghofio bod y paratoadau parhaus wedi bod yn allweddol i adfywio canlyniadau'r “Ail-ddychmygu ein Dyfodol Gyda'n Gilydd: Cytundeb Cymdeithasol Newydd ar gyfer Addysg” a ddatblygwyd dros ddwy flynedd gan y Comisiwn Rhyngwladol ar Ddyfodol Addysg, corff a gadeirir gan yr Arlywydd Sahle-Work Zewde o Ethiopia, ac a gyhoeddwyd yn 2021.

Mae'n wirioneddol drawsnewidiol oherwydd bod y teitl ei hun yn cyd-fynd â gweledigaeth uchelgeisiol yr Ysgrifennydd Cyffredinol Guterres i sefydlu a cytundeb cymdeithasol newydd.

Mae gwir angen i gontract cymdeithasol newydd ym maes addysg ailfeddwl am y meysydd dysgu a'i nodau sefydledig ond sydd bellach wedi dyddio. Yn ôl yr adroddiad hwn, dylai dysgu ddod yn arf cyfannol i greu asiantaeth bersonol a datblygiad cynaliadwy a chyfiawn.

Er enghraifft, ni ddylai addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy ac addysg gydol oes ynghyd â dinasyddiaeth fyd-eang gael ei hystyried fel rhywbeth “braf” ond mae'n feichus yn ychwanegu ymlaen.

Mae’n rhaid i heriau heddiw, mae’r adroddiad yn esbonio, ganolbwyntio ar “ailddyfeisio addysg” a rhaid i’r wybodaeth y mae’n ei darparu gael ei “hangori mewn cyfiawnder cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.”

Yn ddoeth, mae Guterres yn bwriadu i'r uwchgynhadledd ym mis Medi fod yn fan cychwyn ar gyfer sgwrs lawer hirach a fydd yn adeiladu ar y mewnwelediadau a'r wybodaeth a ddaeth i'r amlwg yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf hyn.

Bydd llywodraethu’r system addysg fyd-eang hefyd yn ganolog a gyda hyn, bydd gennym gyfle i ddod o hyd i ffyrdd creadigol, ffyrdd y gellir eu dychmygu ychydig flynyddoedd yn ôl, o gynnwys pobl, yn enwedig y bobl ifanc.

Waeth beth fo'r ymdrechion sydd ar waith yn awr i greu ymwybyddiaeth a chyfranogiad ar gyfer yr uwchgynhadledd, ni waeth pa mor gynhwysol fydd y Broses Ieuenctid, mae'r ffaith bod cryn dipyn yn dal i fod cyn creu mannau lle gall pobl ar lawr gwlad gymryd rhan wirioneddol.

Nid oes digon yn ymwybodol o fodolaeth a Mecanwaith Cydweithredu Addysg Fyd-eang dan arweiniad y SDG4-Addysg 2030 Pwyllgor Llywio Lefel Uchel mae hynny hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr ieuenctid ac athrawon a chyrff anllywodraethol.

Er nad oes amheuaeth bod fformat cynhwysol o'r fath yn arloesol ynddo'i hun, mae'r heriau sydd o'n blaen yn gofyn am drefniant llawer mwy hygyrch a chyfannol.

Roedd bodolaeth mecanwaith atebolrwydd byd-eang yn un o'r pwyntiau allweddol a drafodwyd ac a ddaeth i'r amlwg yn yr Ymgynghoriadau Ieuenctid yn ystod y Cyn-Uwchgynhadledd ym Mharis.

Mae angen mwy o welededd ar y Pwyllgor Llywio Lefel Uchel nid yn unig oherwydd ei nod “gwleidyddol” o ysgogi sylw byd-eang a bywiogi a dylanwadu ar arweinwyr byd-eang fel y gall addysg ddod yn flaenoriaeth fyd-eang ar yr un lefelau o weithredu hinsawdd ac iechyd y cyhoedd.

Dylai hefyd gael cynrychiolaeth gryfach o bobl ifanc, athrawon a chyrff anllywodraethol a gall esblygu i fod yn fforwm parhaol go iawn ar gyfer trafodaethau a hyd yn oed gwneud penderfyniadau.

Er mor anodd yw dychmygu llywodraethu byd-eang newydd ar gyfer addysg, yr hyn sydd ei angen arnom yw gofod, rhithwir ac sydd wedi'i hen sefydlu'n ffurfiol fel sefydliad, lle nid yn unig arbenigwyr a chynrychiolwyr llywodraethau sy'n casglu ac yn penderfynu.

Lle ar gyfer atebolrwydd ond hefyd ar gyfer mwy o gyfranogiad.

Mae cryn dipyn eto cyn dod i gonsensws ar sut y bydd addysg yn edrych yn y blynyddoedd i ddod ond nid oes amheuaeth bod yn rhaid gwneud penderfyniadau beiddgar hefyd i ail-ddychmygu ei llywodraethu.

Gall yr Uwchgynhadledd Trawsnewid Addysg gyhoeddi dechrau cyfnod newydd.

Bydd gan y cyfryngau rôl arbennig i’w chwarae: nid yn unig ar adrodd ar yr uwchgynhadledd a’i datblygiadau dilynol ond hefyd ar gyfer rhoi lleisiau i’r ieuenctid a chyflwyno’r syniadau mwyaf blaengar a ddylai ddiffinio sut y bydd addysg yn siapio’r cyfnod newydd hwn.

Simone Galiberti yw Cyd-sylfaenydd ENGAGE, corff anllywodraethol nid-er-elw yn Nepal. Mae'n ysgrifennu ar wirfoddoli, cynhwysiant cymdeithasol, datblygiad ieuenctid ac integreiddio rhanbarthol fel peiriant i wella bywydau pobl.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig