Mae'r Brifysgol dros Heddwch yn chwilio am Athro Cynorthwyol mewn Addysg Heddwch

Teitl y Swydd: Yr Athro Cynorthwyol
Enw'r Adran: Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro
Goruchwyliwr y Swydd: Pennaeth yr Adran
Lleoliad y Swydd: Costa Rica - Pencadlys
Hyd yr apwyntiad: Blwyddyn (adnewyddadwy)

Am y Brifysgol dros Heddwch

I gael disgrifiad manwl o'r cyrsiau a rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni academaidd, ewch i:  http://www.upeace.org/academic

Datganiad o Gymwysterau

Cymwysterau Hanfodol ar gyfer y Swydd:

 1. Ph.D. mewn Addysg Heddwch. Byddai gradd doethuriaeth mewn Astudiaethau Heddwch yn cael ei hystyried dim ond os yw'r ymgeisydd yn dangos profiad perthnasol mewn Addysg Heddwch (addysgeg heddwch ac arferion).
 2. Profiad addysgu ar lefel prifysgol mewn Addysg Heddwch, Dinasyddiaeth Fyd-eang, Astudiaethau Gwrthdaro a Heddwch a Rhyw
 3. Y gallu i addysgu ar lefel raddedig
 4. Gwybodaeth am System y Cenhedloedd Unedig
 5. Y gallu i gynnal ymchwil
 6. Rhuglder yn Saesneg a Sbaeneg. Mae gwybodaeth o iaith arall yn gaffaeliad dymunol
 7. Profiad o hwyluso grwpiau amlddiwylliannol

 Gwybodaeth

 1. Rhaid i'r athro fod yn wybodus am Addysg Heddwch, Rhyw ac Astudiaethau Heddwch
 2. Y gallu i ymwneud ag un neu fwy o themâu dethol a meysydd a gwmpesir mewn cyrsiau mewn rhaglenni UPEACE eraill;
 3. Mae gwybodaeth mewn sawl maes o Addysg Heddwch yn arbennig o bwysig gan gynnwys Damcaniaethau ac Arferion (addysgeg, dulliau adferol, sgiliau, a methodolegau dysgu emosiynol-gymdeithasol sydd eu hangen mewn lleoliadau addysgol).
 4. Rhaid bod yn gyfarwydd â chysyniadau Rhyw mewn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro a'r cysylltiadau hanfodol rhwng cynhwysiant, cyfiawnder ac adeiladu heddwch parhaus.
 5. Rhaid meddu ar wybodaeth ddamcaniaethol a gweithredol o brif ffrydio Rhywedd, damcaniaethau ffeministaidd a damcaniaethau dad-drefedigaethol

Galluoedd a Sgiliau

 1. Sgiliau cynghori ac addysgu, gan gynnwys methodolegau cyfranogol a dulliau arloesol eraill
 2. Sgiliau rhwydweithio
 3. Galluoedd goruchwylio thesis a thraethodau hir
 4. Sgiliau cyfrifiadurol (sgiliau amlgyfrwng yn ddymunol)

Addasrwydd Personol

 1. Sgiliau rheoli perthnasoedd rhyngbersonol a gwaith tîm cydweithredol
 2. Synnwyr cryf o werthoedd a moeseg, yn gyson â mandad y Brifysgol
 3. Profiad mewn lleoliadau amlddiwylliannol neu drawsddiwylliannol gydag amrywiaeth eang o boblogaethau myfyrwyr a staff

Swydd Disgrifiad

Cyfrifoldebau Cyffredinol ar gyfer y Swydd:

Bydd yr Athro yn cydweithio â staff eraill yn yr Adran:

 1. Datblygu ac addysgu deuddeg credyd mewn rhaglenni academaidd
 2. Cydweithio â chyfadran UPEACE arall yn ôl yr angen i ddatblygu a chyflwyno rhaglen academaidd ehangach UPEACE
 3. Cefnogi gweithgareddau adrannol eraill
 4. Cydlynu'r Rhaglen Addysg Heddwch gyda chyfrifoldeb cyffredinol gan ymgynghori â Phennaeth yr Adran.
 5. Cefnogwch y rhaglen Addysg Heddwch a myfyrwyr

Cyfrifoldebau Penodol ar gyfer y Swydd:

Mewn swydd llawn amser:

 1. Cefnogi Pennaeth yr Adran yn ôl yr angen wrth ddatblygu rhaglen a gweithgareddau academaidd eraill yr adran megis gwasanaethu mewn gwahanol bwyllgorau academaidd.
 2. Dysgu 12 credyd o dan nawdd y rhaglenni Addysg Heddwch, Rhywedd ac Adeiladu Heddwch ac mewn cydweithrediad â rhaglenni ac adrannau prifysgol eraill.
 3. Opsiwn i ddysgu cyrsiau ar y rhaglen ar-lein
 4. Cymryd rhan yn natblygiad polisi a rheoliadau academaidd a sicrhau ansawdd cynnwys academaidd UPEACE
 5. Cynghori myfyrwyr ar eu materion academaidd a materion eraill
 6. Goruchwylio chwe myfyriwr ar draethodau ymchwil a chwe interniaeth neu brosiect capfaen.
 7. Cynnal ymchwil sy'n gyson â chenhadaeth a mandad UPEACE
 8. Cyfrannu at gynllunio a gweithredu gweithgareddau allgymorth.
 9. Cyfrannu at gymuned UPEACE trwy ddatblygu a gweithredu gweithgareddau a digwyddiadau academaidd creadigol ac atyniadol
 10. Ysgrifennwch o leiaf un erthygl neu bennod llyfr y flwyddyn a gyhoeddir yn ddelfrydol mewn cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid
 11. Gweithredu fel arholwr ar gyfer Ph.D. arholiad(au) a ddylid cyflwyno traethodau ymchwil sy'n ymwneud ag Addysg Heddwch / Rhyw / Astudiaethau Heddwch

Bydd y cynnig cyflog terfynol yn cael ei wneud ar sail cymwysterau a phrofiad. Yr ystod cyflog ar gyfer blwyddyn gyntaf Athro Cynorthwyol yw UD$2,800-UD$3,400 y mis. Mae cyflog wedi'i eithrio rhag treth yn unol â statws cenhadaeth ryngwladol ar gyfer aelodau staff rhyngwladol.

I Ymgeisio

Cyflwynwch (1) eich CV, (2) llythyr eglurhaol yn egluro eich diddordeb yn y swydd, a sut y bydd eich diddordebau addysgu ac ymchwil yn cyfrannu at yr adran a chymuned UPEACE, a (3) gwybodaeth gyswllt ar gyfer tri geirda. Cysylltir â'ch tystlythyrau dim ond os cewch eich dewis yn y rownd derfynol. Dylid anfon eich cais mewn fformat electronig i'r e-bost canlynol yn unig: jobshr@upeace.org. cyfeiriwch at y pwnc i Swydd #4900.

Daw'r cyfnod ar gyfer cyflwyno deunyddiau cais i ben 15 2022 Gorffennaf. Ar ddiwedd y cyfnod ymgeisio, bydd y bwrdd dethol yn adolygu pob cais ac yn cysylltu â'r ymgeiswyr hynny a fydd yn parhau i gam nesaf y broses ddethol yn unig. Cysylltir â'r ymgeiswyr hyn ar y rhestr fer o'r blaen 1 2022 Awst.

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais, ewch i: https://www.upeace.org/files/HR/Position%204900-Assistant%20Professor%20Peace%20Education.pdf

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig