Mae UNESCO yn hyfforddi athrawon mewn Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy (EPSD) ym Myanmar

(Wedi'i ymateb o: UNESCO. Tachwedd 13, 2023.)

By Emily De

“Nid rhywbeth i’w ddysgu yn y pen draw yw Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy, ond rhywbeth i fyw ag ef.”

Hyfforddwr EPSD UNESCO

Mewn dim ond 14 mis—neu ers mis Medi 2022—mae 174 o addysgwyr, athrawon dan hyfforddiant, datblygwyr cwricwlwm, a gweinyddwyr ysgolion (dros 70% ohonynt yn fenywod) wedi cwblhau hyfforddiant meithrin gallu mewn Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy (EPSD), a gynhaliwyd. gan Swyddfa Antena UNESCO yn Yangon. Mae’r nifer drawiadol honno, hyd yma, yn adlewyrchu un o egwyddorion allweddol UNESCO: wrth feithrin byd mwy cynaliadwy a heddychlon drwy addysg, mae athrawon yn chwarae rhan ganolog. Gyda hyn mewn golwg, nod hyfforddiant EPSD UNESCO yw cefnogi athrawon i godi eu hymwybyddiaeth o'r pwnc, ac i adeiladu cymwyseddau athrawon ac ymarferwyr addysgol mewn EPSD ym Myanmar. 

Mae pum modiwl ar-lein y cwrs hunan-gyflymder yn darparu adnoddau ac arweiniad allweddol ar yr hyn sy'n diffinio EPSD, beth yw cymwyseddau EPSD, pam a sut i integreiddio gwersi heddwch a chynaliadwyedd a gweithgareddau allgyrsiol mewn cwricwla, a sut i weithredu ymagwedd 'ysgol gyfan' . Roedd y sesiynau hyfforddi hefyd yn rhoi cyfleoedd i gyfranogwyr gyfnewid gwybodaeth a syniadau gyda'r hyfforddwr a'u cyd-ddysgwyr, ac i dderbyn adborth uniongyrchol gan yr hyfforddwr ar eu haseiniadau.

Ar ôl cwblhau'r cwrs a derbyn eu tystysgrif, rhoddwyd cyfle i athrawon gyfoethogi eu profiad a chymryd rhan mewn dysgu dyfnach fyth trwy hyfforddiant rhithwir neu bersonol gan arbenigwr EPSD UNESCO.

Mae'r hyfforddiant yn pwysleisio rôl ysgolion wrth hyrwyddo arferion da a gwasanaethu fel amgylcheddau dysgu ar gyfer cynaliadwyedd. Wrth siarad am gymhwysiad posibl y wybodaeth a gafodd o’i hyfforddiant, dywedodd athro o ysgol gymunedol o Kayah State,

“Rwy’n addysgu fy myfyrwyr ar arferion cyfrifol fel ailddefnyddio dalennau gwag, diffodd goleuadau pan nad oes eu hangen, a meithrin gwahanu gwastraff ailgylchadwy a chompostiadwy., Rwyf hefyd yn defnyddio dulliau sy’n cwmpasu dysgu seiliedig ar brosiectau, astudiaethau maes, a dysgu gwasanaeth i eu hyfforddi fel asiant cydweithredol a chyfrifol ar gyfer eu cymuned.”

Wrth i EPSD feithrin gweithrediad sy'n berthnasol yn lleol ac yn ddiwylliannol briodol, mae'n annog athrawon i roi ystyriaeth fanwl i'w hamodau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol lleol, yn ogystal â'r potensial ar gyfer ymrwymiad a chyfranogiad eu cymuned. Nododd athro dan hyfforddiant a ymunodd â'r hyfforddiant personol yn Yangon,

“Peth newydd rydw i wedi'i ddysgu o'r gweithdy EPSD hwn yw'r Dull Ysgol Gyfan. Dysgais fod yn rhaid i’r cynnwys fod yn berthnasol i’r cyd-destun lleol er mwyn i fyfyrwyr allu ymarfer yr hyn y maent yn ei ddysgu mewn bywyd bob dydd. Rhaid i'r ysgol fod nid yn unig i fyfyrwyr, ond hefyd i'w cymdeithas. Mewn gweithgareddau ysgol, gall cymdeithas gymryd rhan mewn rhai rhannau. Rhaid i gymdeithas ei hun hefyd fod yn ysgol i fyfyrwyr fel y gallant ddysgu'n hawdd sut i arbed dŵr glaw, sut i ailgylchu pethau, ac ati. Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr athro’r cwrs hwn am gysylltu sut y gall cynlluniau addysgu effeithio ar fywydau myfyrwyr, a bywyd y genedl.”

Tystiodd pennaeth o ysgol fynachaidd o Adran Ayeyarwady hefyd sut y bydd yn cymhwyso EPSD yn ei hysgol, gan nodi, 

“Byddaf yn trefnu hyfforddiant cysylltiedig ag EPSD ar gyfer gweinyddwyr ysgolion ac athrawon a byddaf yn annog ymarfer pedair piler EPSD - yr amgylchedd, cymdeithas, economeg a diwylliant - yn ein haddysgu dyddiol ac arferion cysylltiedig mewn ysgolion.”

Mae trawsnewid y ffordd y mae rhywun yn meddwl ac yn gweithredu yn rhan annatod o'r daith tuag at fyd cynaliadwy, ac mae athrawon yn chwarae rhan hanfodol wrth annog y cymwyseddau sydd eu hangen i gyrraedd yno. Mae UNESCO yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi athrawon ac addysgwyr lleol i adeiladu ar eu galluoedd presennol, a gwella eu datblygiad EPSD proffesiynol yn barhaus. Mae hyfforddiant EPSD wedi galluogi athrawon i gael sylfaen gadarn mewn cynaliadwyedd i ddelio â newidiadau cyson y byd trwy helpu athrawon i roi i’w myfyrwyr y wybodaeth, y sgiliau, a’r gwerthoedd sydd eu hangen arnynt i gyflawni cynaliadwyedd, ac i ysbrydoli dysgwyr ifanc i weithredu, fel rhywbeth real. 'asiantau newid', yn eu bywydau bob dydd. 

I gael mynediad i adnoddau EPSD a chyrsiau ar-lein, ewch i'r Llwyfan Athrawon Myanmar UNESCO.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig