UNESCO yn chwilio am Gyfarwyddwr gweledigaethol ar gyfer Sefydliad Addysg Heddwch a Datblygu Cynaliadwy Mahatma Gandhi

Hyd y contract: 2 flynedd, adnewyddadwy (Tymor uchaf o chwe (6) blynedd)
Recriwtio yn agored i: Ymgeiswyr mewnol ac allanol
Dyddiad Cau Cais (Amser Canol nos Paris): 31-IONAWR-2023

Ewch i UNESCO am ragor o wybodaeth ac i wneud cais

TROSOLWG O SWYDDOGAETHAU'R SWYDD

Mae UNESCO, fel yr asiantaeth arweiniol ar gyfer Nod Datblygu Cynaliadwy 4 ar Addysg Gynhwysol o Ansawdd, ar hyn o bryd yn chwilio am Gyfarwyddwr gweledigaethol rhagweithiol ar gyfer Sefydliad Addysg Heddwch a Datblygu Cynaliadwy Mahatma Gandhi (MGIEP). Bydd yr ymgeisydd cywir yn arweinydd, yn gallu meithrin ymddiriedaeth trwy ymagwedd gynhwysol, ac yn ysbrydoli eraill.

Mae Sefydliad Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy Mahatma Gandhi (MGIEP) yn Sefydliad addysg arbenigol UNESCO. Nod y Sefydliad yw hyrwyddo datblygiad galluoedd sefydliadol rhanbarthol, isranbarthol a chenedlaethol mewn addysg ar gyfer heddwch a datblygu cynaliadwy, a chwrdd ag anghenion ymchwil a meithrin gallu cysylltiedig gwledydd sy'n datblygu a gwledydd sy'n trosglwyddo, gyda ffocws arbennig ar Asia a'r Môr Tawel. rhanbarth.

Dan arweiniad Bwrdd Llywodraethol yr Athrofa, ac o dan oruchwyliaeth uniongyrchol y Cyfarwyddwr Cyffredinol Cynorthwyol dros Addysg, mae Cyfarwyddwr MGIEP yn gyfrifol am arweinyddiaeth yr Athrofa yn ogystal ag am gynllunio, gweithredu ac adrodd ar ei Rhaglen a'i Chyllideb. Bydd ef/hi yn paratoi Rhaglen Ddrafft a Chyllideb flynyddol yr Athrofa i’w chyflwyno i’r Bwrdd Llywodraethol ac, o’i chymeradwyo, yn llunio cynllun gweithgareddau manwl, yn cyfarwyddo eu gweithrediad, ac yn adrodd ar gynnydd a chanlyniadau, yn ogystal ag ysgogi ac ysbrydoli’r Staff yr Athrofa.

Disgrifiad Hir

Yn benodol, bydd y periglor yn:

  • Darparu arweinyddiaeth ddeallusol, strategol a gweithredol i'r Sefydliad wrth geisio cyflawni ei phrif nodau.
  • Datblygu strategaethau a gweithgareddau i gryfhau cydweithredu ym meysydd addysg ar gyfer heddwch, Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC), ac Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang (GCED), a hwyluso cyfraniad y Sefydliad i'r disgwrs ar ddyfodol addysg.
  • Rheoli a dylunio mecanweithiau gweithredol a/neu gynlluniau gweithredu, sydd eu hangen i gefnogi a sicrhau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gweithrediadau'r Athrofa, yn ogystal â gweithredu, monitro a gwerthuso rhaglenni'r Athrofa.
  • Cynnal cydweithrediad agos â Swyddfa UNESCO yn New Delhi, awdurdodau cenedlaethol, asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig, banciau datblygu, sefydliadau dwyochrog, sefydliadau anllywodraethol, sefydliadau academaidd, a phartneriaid eraill, er mwyn gweithredu rhaglenni MGIEP yn effeithiol.
  • Sicrhau cydweithrediad agos â Sector Addysg UNESCO a sectorau eraill, swyddfeydd maes, sefydliadau arbenigol UNESCO, ac unedau gwasanaeth dan sylw.
  • Trefnu, rheoli a chydlynu adnoddau ar gyfer rhaglenni'r Athrofa.
  • Cynnal a rheoli staff brwdfrydig ac effeithiol.
Ewch i UNESCO am ragor o wybodaeth ac i wneud cais
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig