Mae UNESCO MGIEP yn cyflwyno cwrs trochi a phrofiadol ar Pandemics

MGIEP UNESCO wedi datblygu cwrs ar-lein rhyngweithiol, hunangyfeiriedig ar Pandemics.

Mae'r cwrs trochi a phrofiadol pedwar modiwl hwn ar blatfform dysgu sy'n cydymffurfio â GDPR MGIEP, FramerSpace, yn darparu profiad dysgu unigryw ar bandemig i unrhyw un dros 13 oed. Gan ddefnyddio fideos, gemau, podlediadau, trafodaethau a straeon, mae'r cwrs hwn yn darparu gwybodaeth hanfodol ar bandemig wrth chwalu chwedlau cyffredin a darparu gweithgareddau sy'n adeiladu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol, tuag at ddatblygu cymdeithasau heddychlon a chynaliadwy, yn unol â'r SDG 4.7.

Trosolwg o'r Modiwlau Cwrs

Modiwl 1 - Pawb Am Pandemig: Mae'r modiwl cyntaf yn cyflwyno dysgwyr i bwnc Pandemics ac yn canolbwyntio ar y gwahanol gysyniadau a materion sy'n gysylltiedig â'r pwnc. Bydd dysgwyr yn ymgymryd â thaith fywiog i fyd epidemigau a phandemigau, eu hanes, eu hachosion ac ymateb y gymuned fyd-eang i argyfwng COVID-19.

Modiwl 2 - Olrhain gwybodaeth anghywir, sibrydion a newyddion ffug - Mewn oes pan mae gennym fynediad hawdd at wybodaeth, mae'n anodd dweud pa wybodaeth a ddefnyddiwn sy'n wir a beth sydd ddim. Yn enwedig ar adegau o argyfwng iechyd byd-eang, gall llu o wybodaeth ragfarnllyd ac afresymol gael eu rhannu â'r cyhoedd, gan achosi dryswch, panig a straen diangen. Mae'r modiwl hwn yn rhoi trosolwg i ddysgwyr o sut mae rhai ffeithiau'n cael eu cam-gynrychioli yn y cyfryngau poblogaidd, yn ogystal â chyffyrddiadau â rhai chwedlau cyffredin o amgylch y COVID-19, ac yn diffinio sut y gellir nodi neu fynd i'r afael â chwedlau o'r fath.

Modiwl 3 - Rydyn ni yn hyn gyda'n gilydd - Mae Modiwl 3 yn canolbwyntio ar effaith argyfwng iechyd byd-eang ar y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Mae'r modiwl hefyd yn cyffwrdd â sut y gall grwpiau penodol o bobl ddod yn ddioddefwyr camwybodaeth, newyddion ffug a thuedd. Ymhellach, mae'r modiwl yn tynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau dysgu cymdeithasol ac emosiynol fel cydweithredu, empathi a thosturi ar adegau o argyfwng.

Modiwl 4 - Beth yw fy nghyfrifoldebau personol a chymdeithasol: Mae'r modiwl hwn yn tynnu sylw at ein cyfrifoldebau personol a chymdeithasol yn ystod argyfwng ac yn nodi'r hyn y gallwn ei wneud; o ofalu am 'hunan' i 'ofal' cymdeithasol. Mae'r modiwl yn cyflwyno dysgwyr i nifer o gamau y gallant eu cymryd, yn ystod 'cloi i lawr' neu fel arall.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...