Gwobr TGCh mewn addysg UNESCO: Galwad am enwebiadau sy'n agored i brosiectau sy'n creu synergeddau rhwng dysgu digidol ac addysg werdd

(Wedi'i ymateb o: UNESCO. Rhagfyr 7, 2023)

Thema rhifyn 2023 yw “Dysgu digidol ar gyfer addysg gwyrdd”

Mae adroddiadau Gwobr UNESCO Brenin Hamad Bin Isa Al-Khalifa am ddefnyddio TGCh mewn addysg yn awr yn derbyn ceisiadau ac enwebiadau. Thema rhifyn 2023 yw “Dysgu digidol ar gyfer addysg werdd".

Mae dysgu digidol, gyda’i botensial i ehangu mynediad a gwella ansawdd dysgu, yn cynnig llwybr ar gyfer cyflwyno cwricwla ac addysgeg i arfogi dysgwyr â’r wybodaeth, y sgiliau, y gwerthoedd a’r agweddau ar y newid yn yr hinsawdd a chymryd camau yn yr hinsawdd.

Yn benodol, nod rhifyn 2023 o’r Wobr yw arddangos prosiectau sy’n dylunio ac yn defnyddio technolegau digidol, yn briodol ac yn foesegol, i greu profiadau dysgu cynhwysol ac atyniadol sy’n canolbwyntio ar bwnc hollbwysig newid yn yr hinsawdd.

Mae’n blaenoriaethu prosiectau dysgu digidol sydd wedi’u seilio ar asesu anghenion trwyadl tra’n rhoi ystyriaeth ddyledus i natur parth-benodol addysg hinsawdd, diddordebau dysgwyr, a chyd-destunau lleol. Er mwyn gwireddu potensial llawn dysgu digidol, dylid hefyd addasu methodolegau pedagogaidd i ddiwallu anghenion addysg hinsawdd a meithrin gweithredoedd hinsawdd ymhlith dysgwyr.

Trwy annog synergeddau rhwng dysgu digidol cyhoeddus ac addysg werdd, a thrwy arddangos arferion gorau yn y maes hwn, mae’r rhifyn hwn o’r Wobr hefyd yn mynd i’r afael â sawl maes blaenoriaeth a nodwyd yn yr Uwchgynhadledd Trawsnewid Addysg a gynhaliwyd yn 2022.

Bydd dau enillydd yn cael eu dewis gan Gyfarwyddwr Cyffredinol UNESCO yn seiliedig ar argymhellion Rheithgor rhyngwladol, a bydd pob enillydd yn derbyn gwobr o US$ 25,000, diploma, a chydnabyddiaeth ryngwladol yn ystod seremoni wobrwyo i'w chynnal ym Mhencadlys UNESCO.

Pwy all wneud cais?

Unrhyw unigolyn, sefydliad, neu gorff anllywodraethol (NGO) sydd â phrosiect parhaus sefydledig (o leiaf am flwyddyn) sy'n berthnasol i thema benodol y flwyddyn h.y. dysgu digidol ar gyfer addysg gwyrddu.

Sut i wneud cais?

Er mwyn i'r cais gael ei ystyried, dylai gael ei enwebu gan y naill neu'r llall Comisiwn Cenedlaethol Aelod-wladwriaeth UNESCO neu NGO mewn partneriaeth swyddogol ag UNESCO.

Anogir pob ymgeisydd i gysylltu â'r corff anllywodraethol neu'r Comisiwn Cenedlaethol cyn y broses ymgeisio. Ni fydd hunan-enwebiadau yn cael eu derbyn.

Gwahoddir llywodraethau Aelod-wladwriaethau UNESCO yn ogystal â chyrff anllywodraethol mewn partneriaeth swyddogol ag UNESCO i gael hyd at dri phrosiect sy'n cyd-fynd â thema 2023 ac sy'n bodloni'r meini prawf dethol ac yn eu henwebu.

Mae manylion y broses ddethol a cheisiadau i'w gweld ar y Tudalen we gwobrau.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 5 Chwefror 2024 (hanner nos, amser Paris).

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ictprize@unesco.org

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 meddwl am “Gwobr TGCh mewn addysg UNESCO: Galwad am enwebiadau sy’n agored i brosiectau sy’n creu synergeddau rhwng dysgu digidol ac addysg gwyrddu”

 1. Surya Nath Prasad

  Rydyn ni i gyd yn llawn ecoleg neu wedi'i wneud o ecoleg. Elfennau ecolegol, sef. daear, aer, dŵr, tân a gofod ym mhob dyn a menyw angen yr un elfennau ecolegol y tu allan i fwyd i dyfu'n annatod ac yn gytûn. Mae'r pum elfen hyn mewn ffurf wasgaredig yn y bydysawd, ond mae'r pum elfen hyn ar ffurf gyfunol ym mhob dyn a menyw ym mhobman heb unrhyw wahaniaethu. Dyna pam y gelwir ef neu hi yn fydysawd bach. Felly mae gwybodaeth ac ymarfer gwastadol o elfennau ecolegol y tu mewn i'r bodau dynol a thu allan yn y bydysawd yn hanfodol i bob math o bobl ym mhobman ar gyfer eu bywydau iach a heddychlon. Dywed Athro Astudiaethau Amgylcheddol yng Ngholeg Oberlin Orr, “Yr hyn sydd ar goll yng nghwricwlwm y celfyddydau rhyddfrydol yw nid cyfrifiaduron, ond bwyd; nid gwyddoniaeth, ond dwfr; nid economeg mohoni, ond bywyd gwyllt.” Am ragor o fanylion, efallai y cyfeiriwch at fy Araith Arlywyddol:

  Anerchiad Arlywyddol
  Addysg ar gyfer yr Amgylchedd a Heddwch
  (Briff)
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - TRANSCEND Gwasanaeth y Cyfryngau
  https://www.transcend.org/…/addysg-i-amgylchedd…/
  Anerchiad Arlywyddol y Gyngres Ewro-Asiaidd, Giresun, Twrci ar 2 Awst 1997
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden, Ebrill 1998
  Wedi'i ddosbarthu gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau (ERIC)
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig