Anogwyd y Cenhedloedd Unedig i Ddatgan Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang

(Wedi'i ymateb o: InDepthNews. Medi 21, 2021)

Gan y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury

Yn dilyn mae testun Prif Anerchiad Anerchiad y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury, cyn Is-Ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig a Sylfaenydd The Global Movement for The Culture of Peace (GMCoP), yng Nghynhadledd Flynyddol Gyntaf y Diwrnod Addysg Heddwch a drefnwyd fwy neu lai gan Sefydliad Unity a Rhwydwaith Addysg Heddwch.

NEW YORK (IDN) - Diolch i Bill McCarthy, Llywydd a Sylfaenydd Sefydliad Undod a Chadeirydd y Gynhadledd Diwrnod Addysg Heddwch flynyddol gyntaf hon a'r Rhwydwaith Addysg Heddwch am drefnu'r gynhadledd gyda'r amcan rhagorol o gael y Cenhedloedd Unedig i ddatgan Heddwch Rhyngwladol. Diwrnod Addysg. Rwy'n credu y byddai'n well pe bai'n cael ei alw'n Ddiwrnod Addysg Heddwch Byd-eang.

Mae'n anrhydedd i mi gael fy ngwahodd i siarad yn y gynhadledd fel y prif siaradwr agoriadol ar bwnc sy'n agos iawn at fy nghalon a fy mhersona.

Fel y dywedais ar sawl achlysur, mae profiad fy mywyd wedi fy nysgu i werthfawrogi heddwch a chydraddoldeb fel cydrannau hanfodol ein bodolaeth. Mae'r rheini'n rhyddhau grymoedd cadarnhaol da sydd eu hangen cymaint ar gyfer cynnydd dynol.

Mae heddwch yn rhan annatod o fodolaeth ddynol - ym mhopeth a wnawn, ym mhopeth a ddywedwn ac ym mhob meddwl sydd gennym, mae lle i heddwch. Ni ddylem ynysu heddwch fel rhywbeth ar wahân neu'n bell. Mae'n bwysig sylweddoli bod absenoldeb heddwch yn dileu'r cyfleoedd sydd eu hangen arnom i wella ein hunain, i baratoi ein hunain, i rymuso ein hunain i wynebu heriau ein bywydau, yn unigol ac ar y cyd.

Am ddau ddegawd a hanner, bûm yn canolbwyntio ar hyrwyddo diwylliant heddwch sy'n anelu at wneud heddwch a di-drais yn rhan o'n hunan ein hunain, ein personoliaeth ein hunain - yn rhan o'n bodolaeth fel bod dynol. A bydd hyn yn grymuso ein hunain i gyfrannu'n fwy effeithiol i ddod â heddwch mewnol yn ogystal â heddwch allanol.

Dyma graidd dimensiwn hunan-drawsnewidiol fy eiriolaeth ledled y byd ac ar gyfer pob oedran, gyda phwyslais arbennig ar fenywod, ieuenctid a phlant. Mae'r sylweddoliad hwn bellach wedi dod yn fwy perthnasol yng nghanol y militariaeth a'r militaroli sy'n cynyddu o hyd ac sy'n dinistrio ein planed a'n pobl.

Cynhaliwyd y Gyngres Ryngwladol ar Heddwch ym Meddyliau Dynion yn Yamoussoukro, Côte d’Ivoire / Ivory Coast ym 1989 a drefnwyd gan UNESCO o dan arweinyddiaeth ddoeth a deinamig fy annwyl gyfaill Federico Maer Zaragoza, yna Cyfarwyddwr Cyffredinol UNESCO sy'n ymuno â hyn. cynhadledd hefyd fel prif siaradwr. Roedd yn gasgliad pwysig i roi hwb a phroffil i'r cysyniad o ddiwylliant heddwch gyda'r nod o hyrwyddo newid mewn gwerthoedd ac ymddygiadau.

Ar 13 Medi 1999, 22 mlynedd yn ôl yr wythnos diwethaf, mabwysiadodd y Cenhedloedd Unedig y Datganiad a’r Rhaglen Weithredu ar Ddiwylliant Heddwch, dogfen goffa sy’n mynd y tu hwnt i ffiniau, diwylliannau, cymdeithasau a chenhedloedd.

Roedd yn anrhydedd imi Gadeirio’r trafodaethau naw mis o hyd a arweiniodd at fabwysiadu’r ddogfen gosod normau hanesyddol hon gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Mae'r ddogfen honno'n honni bod set o werthoedd, dulliau ymddygiad a ffyrdd o fyw yn gynhenid ​​yn niwylliant heddwch.

Mae agwedd sylweddol ar y neges hanfodol fel y'i mynegir yn nogfennau'r Cenhedloedd Unedig yn honni i bob pwrpas bod “diwylliant heddwch yn broses o drawsnewid unigol, ar y cyd a sefydliadol ...” Mae 'trawsnewid' o'r perthnasedd allweddol yma.

Hanfod diwylliant heddwch yw ei neges o gynhwysiant a chydsafiad byd-eang.

Mae'n sylfaenol cofio bod diwylliant heddwch yn gofyn am newid ein calonnau, newid ein meddylfryd. Gellir ei fewnoli trwy ffyrdd syml o fyw, newid ein hymddygiad ein hunain, newid sut rydyn ni'n uniaethu â'n gilydd, newid sut rydyn ni'n cysylltu ag undod dynoliaeth. Hanfod diwylliant heddwch yw ei neges o gynhwysiant a chydsafiad byd-eang.

Mae Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig yn ei nod datblygu cynaliadwy (SDGs) rhif 4.7 yn cynnwys, ymhlith eraill, hyrwyddo diwylliant o heddwch a di-drais ynghyd â dinasyddiaeth fyd-eang fel rhan o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i hyrwyddo cynaliadwy. datblygu.

Mae hefyd yn galw ar y gymuned ryngwladol i sicrhau bod pob dysgwr yn caffael y rheini erbyn y flwyddyn 2030. Gan gadw hynny mewn ffocws, thema Fforwm Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn 2019 yn arsylwi 20 mlynedd ers sefydlu diwylliant heddwch yn y Cenhedloedd Unedig oedd “Y Diwylliant Heddwch - Grymuso a Thrawsnewid y Ddynoliaeth ”gan anelu at agenda flaengar ac ysbrydoledig am yr ugain mlynedd nesaf.

Yn fy nghyflwyniad i gyhoeddiad 2008 “Addysg Heddwch: Llwybr i Ddiwylliant Heddwch”, Ysgrifennais, “Gan fod Maria Montessori wedi mynegi mor briodol, mae’r rhai sydd eisiau ffordd dreisgar o fyw, yn paratoi pobl ifanc ar gyfer hynny; ond mae’r rhai, sydd eisiau heddwch wedi esgeuluso eu plant ifanc a’u glasoed ac yn y ffordd honno yn methu â’u trefnu ar gyfer heddwch. ”

Yn UNICEF, diffinnir addysg heddwch yn gryno iawn fel “y broses o hyrwyddo’r wybodaeth, y sgiliau, yr agweddau a’r gwerthoedd sydd eu hangen i sicrhau newid ymddygiad a fydd yn galluogi plant, ieuenctid ac oedolion i atal gwrthdaro a thrais, yn agored ac yn strwythurol; datrys gwrthdaro yn heddychlon; ac i greu'r amodau sy'n ffafriol i heddwch, p'un ai ar lefelau rhyngbersonol, rhyng-grŵp, cenedlaethol neu ryngwladol ".

Mae angen derbyn addysg heddwch ym mhob rhan o'r byd, ym mhob cymdeithas a gwlad fel elfen hanfodol wrth greu'r diwylliant heddwch.

Mae angen derbyn addysg heddwch ym mhob rhan o'r byd, ym mhob cymdeithas a gwlad fel elfen hanfodol wrth greu'r diwylliant heddwch. Mae'n haeddu addysg hollol wahanol— “un nad yw'n gogoneddu rhyfel ond sy'n addysgu am heddwch, di-drais a chydweithrediad rhyngwladol.” Mae angen y sgiliau a'r wybodaeth arnyn nhw i greu a meithrin heddwch i'w hunain, yn ogystal ag i'r byd maen nhw'n perthyn iddo.

Ni fu erioed yn bwysicach inni ddysgu am y byd a deall ei amrywiaeth. Mae'r dasg o addysgu plant a phobl ifanc i ddod o hyd i ddulliau di-ymosodol i uniaethu â'i gilydd o'r pwys mwyaf.

Mae angen i bob sefydliad addysgol gynnig cyfleoedd sy'n paratoi'r myfyrwyr nid yn unig i fyw bywydau boddhaus ond hefyd i fod yn ddinasyddion cyfrifol, ymwybodol a chynhyrchiol y byd. Ar gyfer hynny, mae angen i addysgwyr gyflwyno cwricwla cyfannol a grymusol sy'n meithrin diwylliant o heddwch ym mhob meddwl ifanc.

Yn wir, dylid galw hyn yn fwy priodol “Addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang”. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg heddwch systematig, fwriadol a systematig sy'n arwain y ffordd at ddiwylliant heddwch.

Pe bai modd cymharu ein meddyliau â chyfrifiadur, yna mae addysg yn darparu'r feddalwedd i “ailgychwyn” ein blaenoriaethau a'n gweithredoedd i ffwrdd o drais, tuag at ddiwylliant heddwch. Yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch wedi parhau i gyfrannu mewn ffordd ystyrlon tuag at yr amcan hwn a rhaid iddo dderbyn ein cefnogaeth barhaus.

Pe bai modd cymharu ein meddyliau â chyfrifiadur, yna mae addysg yn darparu’r feddalwedd i “ailgychwyn” ein blaenoriaethau a’n gweithredoedd i ffwrdd o drais, tuag at ddiwylliant heddwch. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch wedi parhau i gyfrannu mewn ffordd ystyrlon tuag at yr amcan hwn a rhaid iddo dderbyn ein cefnogaeth barhaus.

Ar gyfer hyn, credaf fod plentyndod cynnar yn rhoi cyfle unigryw inni hau hadau trosglwyddo o ddiwylliant rhyfel i ddiwylliant heddwch. Mae'r digwyddiadau y mae plentyn yn eu profi yn gynnar mewn bywyd, yr addysg y mae'r plentyn hwn yn ei dderbyn, a'r gweithgareddau cymunedol a'r meddylfryd cymdeithasol-ddiwylliannol y mae plentyn yn ymgolli ynddo i gyd yn cyfrannu at sut mae gwerthoedd, agweddau, traddodiadau, dulliau ymddygiad, a ffyrdd o fyw. datblygu.

Mae angen i ni ddefnyddio'r cyfle hwn i feithrin yr elfennau sydd eu hangen ar bob unigolyn i ddod yn asiantau heddwch a di-drais o fywyd cynnar.

Gan gysylltu rôl unigolion ag amcanion byd-eang ehangach, cadarnhaodd Dr. Martin Luther King Junior “Nid yw unigolyn wedi dechrau byw nes y gall godi uwchlaw cyfyngiadau cul ei bryderon unigolyddol i bryderon ehangach yr holl ddynoliaeth.” Mae Rhaglen Weithredu'r Cenhedloedd Unedig ar Ddiwylliant Heddwch yn rhoi sylw arbennig i'r agwedd hon ar hunan-drawsnewid unigolyn.

Yn y cyd-destun hwn, byddwn yn ailadrodd bod gan fenywod yn benodol ran fawr i'w chwarae wrth hyrwyddo diwylliant heddwch yn ein cymdeithasau sy'n destun trais, a thrwy hynny ddod â heddwch a chymod parhaol i mewn. Mae cydraddoldeb menywod yn gwneud ein planed yn ddiogel. Credaf yn gryf y byddai heddwch cynaliadwy yn parhau i'n hallgáu oni bai bod menywod yn ymwneud â hyrwyddo diwylliant heddwch ar lefelau cyfartal â dynion.

Dylem gofio bob amser, heb heddwch, bod datblygiad yn amhosibl, a heb ddatblygiad, nid yw heddwch yn gyraeddadwy, ond heb fenywod, nid yw heddwch na datblygiad yn bosibl.

Mae'r gwaith dros heddwch yn broses barhaus ac rwy'n argyhoeddedig mai diwylliant heddwch yw'r cyfrwng mwyaf hanfodol ar gyfer gwireddu nodau ac amcanion y Cenhedloedd Unedig yn yr unfed ganrif ar hugain.

Gadewch imi gloi trwy annog pob un ohonoch yn daer o ddifrif bod angen i ni annog y bobl ifanc i fod yn nhw eu hunain, i adeiladu eu cymeriad eu hunain, eu personoliaeth eu hunain, sydd wedi'i wreiddio â dealltwriaeth, goddefgarwch a pharch at amrywiaeth ac mewn undod â gweddill dynoliaeth. .

Mae angen i ni gyfleu hynny i'r bobl ifanc. Dyma'r lleiafswm y gallwn ei wneud fel oedolion. Fe ddylen ni wneud popeth i'w grymuso yn yr ystyr go iawn, ac mae grymuso o'r fath yn mynd i aros gyda nhw am oes. Dyna arwyddocâd Diwylliant Heddwch. Nid yw'n rhywbeth dros dro fel datrys gwrthdaro mewn un ardal neu rhwng cymunedau heb drawsnewid a grymuso pobl i gynnal heddwch.

Gadewch inni-ie, pob un ohonom-cofleidio diwylliant heddwch er lles dynoliaeth, ar gyfer cynaliadwyedd ein planed ac ar gyfer gwneud ein byd yn lle gwell i fyw ynddo. 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 meddwl ar “Anogwyd y Cenhedloedd Unedig i ddatgan Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang”

  1. Pingback: Addysg Heddwch: Blwyddyn mewn Adolygiad a Myfyrio (2021) - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig