Darlith Flynyddol Nelson Mandela 2020 Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres XNUMX

(Wedi'i ymateb o: Sefydliad Nelson Mandela, Gorffennaf 18, 2020)

Cyflwyniad y Golygyddion.  Mae contract cymdeithasol newydd arfaethedig Guterres a'i awgrym i fynd ar drywydd Bargen Newydd Fyd-eang sy'n gofyn am “ailddosbarthu pŵer, cyfoeth a chyfleoedd” yn atgoffa rhywun o swyddi eraill yn ein Cysylltiadau Corona cyfres yn galw am “normal newydd.” Aiff yr Ysgrifennydd Cyffredinol ymlaen i awgrymu “rhaid i fodel newydd ar gyfer llywodraethu byd-eang fod yn seiliedig ar gyfranogiad llawn, cynhwysol a chyfartal mewn sefydliadau byd-eang.” Rydym yn annog addysgwyr heddwch i ddilyn arweiniad Guterres ac i ddatblygu ymholiadau i archwilio posibiliadau llywodraethu byd-eang trugarog ymhellach.

Dyma'r trawsgrifiad llawn o araith Darlith Flynyddol 2020 Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, Nelson Mandela XNUMX. Cyfres Darlithoedd Blynyddol Nelson Mandela, menter gan y Sefydliad Nelson Mandela, yn gwahodd pobl amlwg i yrru dadl ar faterion cymdeithasol arwyddocaol.

Mynd i'r afael â'r Pandemig Anghydraddoldeb: Contract Cymdeithasol Newydd ar gyfer Cyfnod Newydd

Efrog Newydd, 18 Gorffennaf 2020

Ardderchowgrwydd, gwesteion o fri, ffrindiau,

Mae'n fraint ymuno â chi i anrhydeddu Nelson Mandela, arweinydd byd-eang anghyffredin, eiriolwr, a model rôl.

Diolch i Sefydliad Nelson Mandela am y cyfle hwn a chymeradwyaf eu gwaith i gadw ei weledigaeth yn fyw. Ac anfonaf fy nghydymdeimlad dwysaf at deulu Mandela, ac at lywodraeth a phobl De Affrica, ar farwolaeth anamserol y Llysgennad Zindzi Mandela yn gynharach yr wythnos hon. Boed iddi orffwys mewn heddwch.

Bûm yn ddigon ffodus i gwrdd â Nelson Mandela sawl gwaith. Nid anghofiaf byth ei ddoethineb, ei benderfyniad a'i dosturi, a ddisgleiriodd ym mhopeth a ddywedodd ac a wnaeth.

Fis Awst diwethaf, yn fy ngwyliau, ymwelais â chell Madiba yn Ynys Robben. Sefais yno, gan edrych trwy'r bariau, yn wylaidd eto gan ei gryfder meddyliol enfawr a'i ddewrder anghyraeddadwy. Treuliodd Nelson Mandela 27 mlynedd yn y carchar, 18 ohonyn nhw yn ynys Robben. Ond ni adawodd erioed i'r profiad hwn ei ddiffinio na'i fywyd.

Cododd Nelson Mandela uwch ei garcharorion i ryddhau miliynau o Dde Affrica a dod yn ysbrydoliaeth fyd-eang ac yn eicon modern.

Ymroddodd ei fywyd i frwydro yn erbyn yr anghydraddoldeb sydd wedi cyrraedd cyfrannau argyfwng ledled y byd yn ystod y degawdau diwethaf - ac mae hynny'n fygythiad cynyddol i'n dyfodol.

Mae COVID-19 yn tynnu sylw at yr anghyfiawnder hwn.

Heddiw, ar ben-blwydd Madiba, byddaf yn siarad am sut y gallwn fynd i’r afael â’r llu o linynnau a haenau anghydraddoldeb sy’n atgyfnerthu ei gilydd, cyn iddynt ddinistrio ein heconomïau a’n cymdeithasau.

Annwyl gyfeillion,

Mae'r byd mewn cythrwfl. Mae economïau ar drai.

Rydyn ni wedi cael ein dwyn i'n pengliniau - gan firws microsgopig.

Mae'r pandemig wedi dangos breuder ein byd.

Mae wedi gosod risgiau noeth yr ydym wedi'u hanwybyddu ers degawdau: systemau iechyd annigonol; bylchau mewn amddiffyn cymdeithasol; anghydraddoldebau strwythurol; diraddio amgylcheddol; argyfwng yr hinsawdd.

Mae rhanbarthau cyfan a oedd yn gwneud cynnydd ar ddileu tlodi ac culhau anghydraddoldeb wedi cael eu gosod yn ôl flynyddoedd, mewn ychydig fisoedd.

Y firws sy'n peri'r risg fwyaf i'r rhai mwyaf agored i niwed: y rhai sy'n byw mewn tlodi, pobl hŷn, a phobl ag anableddau a chyflyrau sydd eisoes yn bodoli.

Mae gweithwyr iechyd ar y rheng flaen, gyda mwy na 4,000 wedi'u heintio yn Ne Affrica yn unig. Rwy'n talu teyrnged iddyn nhw.

Mewn rhai gwledydd, mae anghydraddoldebau iechyd yn cael eu chwyddo fel nid yn unig ysbytai preifat, ond mae busnesau a hyd yn oed unigolion yn celcio offer gwerthfawr sydd ei angen ar frys i bawb - enghraifft drasig o anghydraddoldeb mewn ysbytai cyhoeddus.

Mae cwymp economaidd y pandemig yn effeithio ar y rhai sy'n gweithio yn yr economi anffurfiol; busnesau bach a chanolig eu maint; a phobl â chyfrifoldebau gofalu, sy'n fenywod yn bennaf.

Rydym yn wynebu'r dirwasgiad byd-eang dyfnaf ers yr Ail Ryfel Byd, a'r cwymp ehangaf mewn incwm er 1870.

Gellid gwthio can miliwn yn fwy o bobl i dlodi eithafol. Gallem weld newyn o gyfrannau hanesyddol.

Mae COVID-19 wedi cael ei gyffelybu i belydr-X, gan ddatgelu toriadau ym sgerbwd bregus y cymdeithasau rydyn ni wedi'u hadeiladu.

Mae'n datgelu diffygion ac anwireddau ym mhobman:

Y celwydd y gall marchnadoedd rhydd ddarparu gofal iechyd i bawb;

Y ffuglen nad yw gwaith gofal di-dâl yn waith;

Y twyll ein bod yn byw mewn byd ôl-hiliol;

Y myth ein bod ni i gyd yn yr un cwch.

Oherwydd er ein bod ni i gyd yn arnofio ar yr un môr, mae'n amlwg bod rhai ohonom ni mewn superyachts tra bod eraill yn glynu wrth y malurion arnofiol.

Annwyl gyfeillion,

Mae anghydraddoldeb yn diffinio ein hamser.

Mae mwy na 70 y cant o bobl y byd yn byw gydag incwm cynyddol ac anghydraddoldeb cyfoeth. Mae'r 26 o bobl gyfoethocaf y byd yn dal cymaint o gyfoeth â hanner y boblogaeth fyd-eang.

Ond nid incwm, tâl a chyfoeth yw'r unig fesurau anghydraddoldeb. Mae siawns pobl mewn bywyd yn dibynnu ar eu rhyw, teulu a chefndir ethnig, hil, p'un a oes ganddynt anabledd ai peidio, a ffactorau eraill. Mae anghydraddoldebau lluosog yn croestorri ac yn atgyfnerthu ei gilydd ar draws y cenedlaethau. Mae bywydau a disgwyliadau miliynau o bobl yn dibynnu i raddau helaeth ar eu hamgylchiadau adeg eu genedigaeth.

Yn y modd hwn, mae anghydraddoldeb yn gweithio yn erbyn datblygiad dynol - i bawb. Rydyn ni i gyd yn dioddef ei ganlyniadau.

Dywedir wrthym weithiau bod llanw cynyddol o dwf economaidd yn codi pob cwch.

Ond mewn gwirionedd, mae anghydraddoldeb cynyddol yn suddo pob cwch.

Mae lefelau uchel o anghydraddoldeb yn gysylltiedig ag ansefydlogrwydd economaidd, llygredd, argyfyngau ariannol, mwy o droseddu ac iechyd corfforol a meddyliol gwael.

Mae gwahaniaethu, cam-drin a diffyg mynediad at gyfiawnder yn diffinio anghydraddoldeb i lawer, yn enwedig pobl frodorol, ymfudwyr, ffoaduriaid a lleiafrifoedd o bob math. Mae anghydraddoldebau o'r fath yn ymosodiad uniongyrchol ar hawliau dynol.

Felly mae mynd i'r afael ag anghydraddoldeb wedi bod yn rym trwy gydol hanes dros gyfiawnder cymdeithasol, hawliau llafur a chydraddoldeb rhywiol.

Gweledigaeth ac addewid y Cenhedloedd Unedig yw nad yw bwyd, gofal iechyd, dŵr a glanweithdra, addysg, gwaith gweddus a nawdd cymdeithasol yn nwyddau i'w gwerthu i'r rhai sy'n gallu eu fforddio, ond yn hawliau dynol sylfaenol y mae gennym ni i gyd hawl iddynt.

Rydym yn gweithio i leihau anghydraddoldeb, bob dydd, ym mhobman.

Mewn gwledydd sy'n datblygu a gwledydd datblygedig fel ei gilydd, rydym yn mynd ar drywydd ac yn cefnogi polisïau yn systematig i newid y ddeinameg pŵer sy'n sail i anghydraddoldeb ar lefel unigol, cymdeithasol a byd-eang.

Mae'r weledigaeth honno mor bwysig heddiw ag yr oedd 75 mlynedd yn ôl.

Mae wrth wraidd Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, ein glasbrint cytunedig ar gyfer heddwch a ffyniant ar blaned iach, a'i ddal yn SDG 10: lleihau anghydraddoldeb o fewn a rhwng gwledydd.

Annwyl gyfeillion,

Hyd yn oed cyn y pandemig COVID-19, roedd llawer o bobl ledled y byd yn deall bod anghydraddoldeb yn tanseilio eu cyfleoedd a'u cyfleoedd bywyd.

Gwelsant fyd allan o gydbwysedd.

Roeddent yn teimlo eu bod yn cael eu gadael ar ôl.

Gwelsant bolisïau economaidd yn sianelu adnoddau i fyny i'r ychydig freintiedig.

Aeth miliynau o bobl o bob cyfandir i'r strydoedd i leisio'u barn.

Roedd anghydraddoldebau uchel a chynyddol yn ffactor cyffredin.

Mae'r dicter sy'n bwydo dau symudiad cymdeithasol diweddar yn adlewyrchu dadrithiad llwyr â'r status quo.

Mae menywod ym mhobman wedi galw amser ar un o'r enghreifftiau mwyaf egnïol o anghydraddoldeb rhwng y rhywiau: trais a gyflawnir gan ddynion pwerus yn erbyn menywod sy'n ceisio gwneud eu swyddi yn syml.

Ac mae'r mudiad gwrth-hiliaeth sydd wedi lledu o'r Unol Daleithiau ledled y byd yn dilyn lladd George Floyd yn un arwydd arall bod pobl wedi cael digon:

Digon o anghydraddoldeb a gwahaniaethu sy'n trin pobl fel troseddwyr ar sail lliw eu croen;

Digon o'r hiliaeth strwythurol a'r anghyfiawnder systematig sy'n gwadu eu hawliau dynol sylfaenol i bobl.

Mae'r symudiadau hyn yn tynnu sylw at ddwy o ffynonellau hanesyddol anghydraddoldeb yn ein byd: gwladychiaeth a phatriarchaeth.

Gosododd y Gogledd Byd-eang, yn enwedig fy nghyfandir fy hun yn Ewrop, reolaeth drefedigaethol ar lawer o'r De Byd-eang am ganrifoedd, trwy drais a gorfodaeth.

Creodd gwladychiaeth anghydraddoldeb enfawr o fewn a rhwng gwledydd, gan gynnwys drygau'r fasnach gaethweision Trawsatlantig a'r drefn apartheid yma yn Ne Affrica.

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, seiliwyd creu'r Cenhedloedd Unedig ar gonsensws byd-eang newydd ynghylch cydraddoldeb ac urddas dynol.

Ac ysgubodd ton o ddadwaddoliad y byd.

Ond gadewch inni beidio â twyllo ein hunain.

Mae etifeddiaeth gwladychiaeth yn dal i atseinio.

Gwelwn hyn mewn anghyfiawnder economaidd a chymdeithasol, cynnydd troseddau casineb a senoffobia; dyfalbarhad hiliaeth sefydliadol a goruchafiaeth wen.

Rydym yn gweld hyn yn y system fasnach fyd-eang. Mae economïau a wladychwyd mewn mwy o berygl o gael eu cloi i mewn i gynhyrchu deunyddiau crai a nwyddau technoleg isel - math newydd o wladychiaeth.

Ac rydym yn gweld hyn mewn cysylltiadau pŵer byd-eang.

Mae Affrica wedi dioddef yn ddwbl. Yn gyntaf, fel targed y prosiect trefedigaethol. Yn ail, mae gwledydd Affrica wedi'u tangynrychioli yn y sefydliadau rhyngwladol a gafodd eu creu ar ôl yr Ail Ryfel Byd, cyn i'r mwyafrif ohonyn nhw ennill annibyniaeth.

Mae'r cenhedloedd a ddaeth i'r brig fwy na saith degawd yn ôl wedi gwrthod ystyried y diwygiadau sydd eu hangen i newid cysylltiadau pŵer mewn sefydliadau rhyngwladol. Mae'r cyfansoddiad a'r hawliau pleidleisio yng Nghyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig a byrddau system Bretton Woods yn achos o bwynt.

Mae anghydraddoldeb yn dechrau ar y brig: mewn sefydliadau byd-eang. Rhaid mynd i'r afael ag anghydraddoldeb trwy eu diwygio.

A pheidiwch ag anghofio ffynhonnell anghydraddoldeb wych arall yn ein byd: milenia o batriarchaeth.

Rydym yn byw mewn byd lle mae dynion yn bennaf, gyda diwylliant lle mae dynion yn bennaf.

Ymhobman, mae menywod yn waeth eu byd na dynion, dim ond oherwydd eu bod yn fenywod. Anghydraddoldeb a gwahaniaethu yw'r norm. Mae trais yn erbyn menywod, gan gynnwys femicide, ar lefelau epidemig.

Ac yn fyd-eang, mae menywod yn dal i gael eu heithrio o swyddi uwch mewn llywodraethau ac ar fyrddau corfforaethol. Mae llai nag un o bob 10 arweinydd byd yn fenyw.

Mae anghydraddoldeb rhywiol yn niweidio pawb oherwydd ei fod yn ein hatal rhag elwa ar ddeallusrwydd a phrofiad dynoliaeth i gyd.

Dyma pam, fel ffeministaidd balch, rwyf wedi gwneud cydraddoldeb rhywiol yn brif flaenoriaeth, ac mae cydraddoldeb rhywiol bellach yn realiti yn swyddi gorau'r Cenhedloedd Unedig. Rwy’n annog arweinwyr o bob math i wneud yr un peth. Ac rwy'n falch o gyhoeddi mai Siya Kolisi o Dde Affrica yw ein llysgennad byd-eang newydd ym menter Sbotolau y Cenhedloedd Unedig a'r Undeb Ewropeaidd, gan ddenu dynion eraill i frwydro yn erbyn ffrewyll fyd-eang trais yn erbyn menywod a merched.

Annwyl gyfeillion,

Mae'r degawdau diwethaf wedi creu tensiynau a thueddiadau newydd.

Mae globaleiddio a newid technolegol wedi hybu enillion enfawr mewn incwm a ffyniant.

Mae mwy na biliwn o bobl wedi symud allan o dlodi eithafol.

Ond mae ehangu masnach a chynnydd technolegol hefyd wedi cyfrannu at newid digynsail yn nosbarthiad incwm.

Rhwng 1980 a 2016, cipiodd 1 y cant cyfoethocaf y byd 27 y cant o gyfanswm y twf cronnus mewn incwm.

Mae gweithwyr â sgiliau isel yn wynebu ymosodiad o dechnolegau newydd, awtomeiddio, gwrthbwyso gweithgynhyrchu a thranc sefydliadau llafur.

Mae consesiynau treth, osgoi treth ac osgoi talu treth yn parhau i fod yn eang. Mae cyfraddau treth gorfforaethol wedi gostwng.

Mae hyn wedi lleihau adnoddau i fuddsoddi yn yr union wasanaethau a all leihau anghydraddoldeb: amddiffyn cymdeithasol, addysg, gofal iechyd.

Ac mae cenhedlaeth newydd o anghydraddoldebau yn mynd y tu hwnt i incwm a chyfoeth i gwmpasu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn y byd sydd ohoni.

Mae gwahaniaethau dwfn yn dechrau cyn genedigaeth, ac yn diffinio bywydau - a marwolaethau cynnar.

Mae mwy na 50 y cant o bobl 20 oed mewn gwledydd sydd â datblygiad dynol uchel iawn mewn addysg uwch. Mewn gwledydd datblygiad dynol isel, y ffigur hwnnw yw tri y cant.

Hyd yn oed yn fwy syfrdanol: mae tua 17 y cant o'r plant a anwyd 20 mlynedd yn ôl mewn gwledydd â datblygiad dynol isel eisoes wedi marw.

Annwyl gyfeillion,

Gan edrych i'r dyfodol, bydd dau shifft seismig yn siapio'r 21ain ganrif: argyfwng yr hinsawdd, a thrawsnewid digidol. Gallai'r ddau ehangu anghydraddoldebau hyd yn oed ymhellach.

Mae rhai o'r datblygiadau yn y canolfannau technoleg ac arloesi heddiw yn destun pryder difrifol.

Mae'r diwydiant technoleg lle mae dynion yn drwm iawn nid yn unig yn colli allan ar hanner arbenigedd a safbwyntiau'r byd. Mae hefyd yn defnyddio algorithmau a allai atal gwahaniaethu ar sail rhyw a hil ymhellach.

Mae'r rhaniad digidol yn atgyfnerthu rhaniadau cymdeithasol ac economaidd, o lythrennedd i ofal iechyd, o drefol i wledig, o ysgolion meithrin i goleg.

Yn 2019, defnyddiodd tua 87 y cant o bobl mewn gwledydd datblygedig y rhyngrwyd, o'i gymharu â dim ond 19 y cant yn y gwledydd lleiaf datblygedig.

Rydyn ni mewn perygl o gael byd dau gyflymder.

Ar yr un pryd, erbyn 2050, bydd cyflymu newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar filiynau o bobl trwy ddiffyg maeth, malaria a chlefydau eraill, ymfudo a digwyddiadau tywydd eithafol.

Mae hyn yn creu bygythiadau difrifol i gydraddoldeb a chyfiawnder rhwng cenedlaethau. Mae protestwyr hinsawdd ifanc heddiw ar reng flaen y frwydr yn erbyn anghydraddoldeb.

Y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan aflonyddwch yn yr hinsawdd a wnaeth y lleiaf i gyfrannu at wresogi byd-eang.

Bydd yr economi werdd yn ffynhonnell ffyniant a chyflogaeth newydd. Ond gadewch inni beidio ag anghofio y bydd rhai pobl yn colli eu swyddi, yn enwedig yng nghrwynau rhwd ôl-ddiwydiannol ein byd.

A dyma pam rydyn ni'n galw nid yn unig am weithredu yn yr hinsawdd, ond cyfiawnder hinsawdd.

Rhaid i arweinwyr gwleidyddol godi eu huchelgais, rhaid i fusnesau godi eu golygon, a rhaid i bobl ym mhobman godi eu lleisiau. Mae yna ffordd well, a rhaid inni ei chymryd.

Annwyl gyfeillion,

Mae effeithiau cyrydol lefelau anghydraddoldeb heddiw yn glir. Dywedir wrthym weithiau fod y codi…

Mae hyder mewn sefydliadau ac arweinwyr yn erydu. Mae'r nifer sy'n pleidleisio wedi gostwng 10 y cant ar gyfartaledd ledled y byd ers dechrau'r 1990au.

Ac mae pobl sy'n teimlo ar yr ymylon yn agored i ddadleuon sy'n beio'u hanffawd ar eraill, yn enwedig y rhai sy'n edrych neu'n ymddwyn yn wahanol.

Ond ni fydd poblogrwydd, cenedlaetholdeb, eithafiaeth, hiliaeth a bwch dihangol ond yn creu anghydraddoldebau a rhaniadau newydd o fewn a rhwng cymunedau; rhwng gwledydd, rhwng ethnigrwydd, rhwng crefyddau.

Annwyl gyfeillion,

Mae COVID-19 yn drasiedi ddynol. Ond mae hefyd wedi creu cyfle cenhedlaeth.

Cyfle i adeiladu byd mwy cyfartal a chynaliadwy yn ôl.

Rhaid i'r ymateb i'r pandemig, ac i'r anniddigrwydd eang a'i rhagflaenodd, fod yn seiliedig ar Gontract Cymdeithasol Newydd a Bargen Fyd-eang Newydd sy'n creu cyfle cyfartal i bawb, ac yn parchu hawliau a rhyddid pawb.

Dyma'r unig ffordd y byddwn yn cwrdd â nodau Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, Cytundeb Paris ac Agenda Weithredu Addis Ababa, cytundebau sy'n mynd i'r afael yn union â'r methiannau sy'n cael eu hamlygu a'u hecsbloetio gan y pandemig.

Bydd Contract Cymdeithasol Newydd yn galluogi pobl ifanc i fyw mewn urddas; bydd yn sicrhau bod gan fenywod yr un rhagolygon a chyfleoedd â dynion; a bydd yn amddiffyn y sâl, y bregus, a'r lleiafrifoedd o bob math.

Mae Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Chytundeb Paris yn dangos y ffordd ymlaen. Mae'r 17 Nod Datblygu Cynaliadwy yn mynd i'r afael yn union â'r methiannau sy'n cael eu hamlygu a'u hecsbloetio gan y pandemig.

Rhaid i addysg a thechnoleg ddigidol fod yn ddau alluogwr a chyfartalwr gwych.

Fel y dywedodd Nelson Mandela, a dyfynnaf, “Addysg yw’r arf mwyaf pwerus y gallwn ei ddefnyddio i newid y byd.” Fel bob amser, dywedodd ef gyntaf.

Addysg yw'r arf mwyaf pwerus y gallwn ei ddefnyddio i newid y byd

Rhaid i lywodraethau flaenoriaethu mynediad cyfartal, o ddysgu cynnar i addysg gydol oes.

Mae niwrowyddoniaeth yn dweud wrthym fod addysg cyn-ysgol yn newid bywydau unigolion ac yn dod â buddion enfawr i gymunedau a chymdeithasau.

Felly pan fydd y plant cyfoethocaf saith gwaith yn fwy tebygol na'r tlotaf o fynychu cyn-ysgol, nid yw'n syndod bod anghydraddoldeb yn rhyng-genhedlaeth.

Er mwyn darparu addysg o safon i bawb, mae angen i ni fwy na dyblu gwariant ar addysg mewn gwledydd incwm isel a chanolig erbyn 2030 i $ 3- triliwn y flwyddyn.

O fewn cenhedlaeth, gallai pob plentyn mewn gwledydd incwm isel a chanolig gael mynediad i addysg o safon ar bob lefel.

Mae hyn yn bosibl. Mae'n rhaid i ni benderfynu ei wneud.

Ac wrth i dechnoleg drawsnewid ein byd, nid yw dysgu ffeithiau a sgiliau yn ddigon. Mae angen i lywodraethau flaenoriaethu buddsoddiad mewn llythrennedd digidol a seilwaith.

Bydd dysgu sut i ddysgu, addasu a chymryd sgiliau newydd yn hanfodol.

Bydd y chwyldro digidol a deallusrwydd artiffisial yn newid natur gwaith, a'r berthynas rhwng gwaith, hamdden a gweithgareddau eraill, na allwn hyd yn oed ddychmygu rhai ohonynt heddiw.

Mae'r Map Ffordd ar gyfer Cydweithrediad Digidol, a lansiwyd yn y Cenhedloedd Unedig y mis diwethaf, yn hyrwyddo gweledigaeth o ddyfodol digidol cynhwysol, cynaliadwy trwy gysylltu'r pedwar biliwn o bobl sy'n weddill â'r Rhyngrwyd erbyn 2030.

Mae’r Cenhedloedd Unedig hefyd wedi lansio “Giga”, prosiect uchelgeisiol i gael pob ysgol yn y byd ar-lein.

Gall technoleg roi hwb i'r adferiad o COVID-19 a chyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Annwyl gyfeillion,

Mae bylchau cynyddol mewn ymddiriedaeth rhwng pobl, sefydliadau ac arweinwyr yn bygwth pob un ohonom.

Mae pobl eisiau systemau cymdeithasol ac economaidd sy'n gweithio i bawb. Maent am i'w hawliau dynol a'u rhyddid sylfaenol gael eu parchu. Maen nhw eisiau dweud eu dweud mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau.

Rhaid i'r Contract Cymdeithasol Newydd rhwng llywodraethau, pobl, cymdeithas sifil, busnesau a mwy integreiddio cyflogaeth, datblygu cynaliadwy a diogelu cymdeithasol, yn seiliedig ar hawliau cyfartal a chyfleoedd i bawb.

Gall polisïau'r farchnad lafur, ynghyd â deialog adeiladol rhwng cyflogwyr a chynrychiolwyr llafur, wella cyflog ac amodau gwaith.

Mae cynrychiolaeth llafur hefyd yn hanfodol i reoli'r heriau sy'n gysylltiedig â swyddi gan dechnoleg a thrawsnewid strwythurol - gan gynnwys y trawsnewid i economi werdd.

Mae gan y mudiad Llafur hanes balch o ymladd anghydraddoldeb a gweithio dros hawliau ac urddas pawb.

Mae'n hanfodol integreiddio'r sector anffurfiol yn raddol i fframweithiau amddiffyn cymdeithasol.

Mae byd sy'n newid yn gofyn am genhedlaeth newydd o bolisïau amddiffyn cymdeithasol gyda rhwydi diogelwch newydd, gan gynnwys Cwmpas Iechyd Cyffredinol a'r posibilrwydd o Incwm Sylfaenol Cyffredinol.

Mae sefydlu isafswm o ddiogelwch cymdeithasol, a gwrthdroi tanfuddsoddi cronig mewn gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys addysg, gofal iechyd, a mynediad i'r rhyngrwyd yn hanfodol.

Ond nid yw hyn yn ddigon i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau sydd wedi hen ymwreiddio.

Mae arnom angen rhaglenni gweithredu cadarnhaol a pholisïau wedi'u targedu i fynd i'r afael â nhw ac unioni h….

Dim ond mentrau wedi'u targedu y gellir gwrthdroi anghydraddoldebau hanesyddol o ran rhyw, hil neu ethnigrwydd, sydd wedi'u hatgyfnerthu gan normau cymdeithasol.

Mae gan bolisïau trethiant ac ailddosbarthu rôl hefyd yn y Contract Cymdeithasol Newydd. Rhaid i bawb - unigolion a chorfforaethau - dalu eu cyfran deg.

Mewn rhai gwledydd, mae lle i drethi sy'n cydnabod bod y cyfoethog a'r rhai sydd â chysylltiad da wedi elwa'n aruthrol o'r wladwriaeth, ac oddi wrth eu cyd-ddinasyddion.

Dylai llywodraethau hefyd symud y baich treth o gyflogresi i garbon.

Bydd trethu carbon yn hytrach na phobl yn cynyddu allbwn a chyflogaeth, gan leihau allyriadau ar yr un pryd.

Rhaid inni dorri'r cylch dieflig o lygredd, sy'n achos ac yn effaith anghydraddoldeb. Mae llygredd yn lleihau ac yn gwastraffu'r arian sydd ar gael ar gyfer amddiffyn cymdeithasol; mae'n gwanhau normau cymdeithasol a rheolaeth y gyfraith.

Ac mae ymladd llygredd yn dibynnu ar atebolrwydd. Y warant fwyaf o atebolrwydd yw cymdeithas sifil fywiog, gan gynnwys cyfryngau annibynnol am ddim a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol cyfrifol sy'n annog trafodaeth iach.

Annwyl gyfeillion,

Er mwyn i'r Contract Cymdeithasol Newydd hwn fod yn bosibl, rhaid iddo fynd law yn llaw â Bargen Newydd Fyd-eang.

Gadewch i ni wynebu ffeithiau. Nid yw'r system wleidyddol ac economaidd fyd-eang yn cyflawni nwyddau cyhoeddus byd-eang beirniadol: iechyd y cyhoedd, gweithredu yn yr hinsawdd, datblygu cynaliadwy, heddwch.

Mae pandemig COVID-19 wedi dod â'r datgysylltiad trasig rhwng hunan-les a'r budd cyffredin adref; a'r bylchau enfawr mewn strwythurau llywodraethu a fframweithiau moesegol.

Er mwyn cau'r bylchau hyn, a gwneud y Contract Cymdeithasol Newydd yn bosibl, mae angen Bargen Newydd Fyd-eang arnom: ailddosbarthu pŵer, cyfoeth a chyfleoedd.

Rhaid i fodel newydd ar gyfer llywodraethu byd-eang fod yn seiliedig ar gyfranogiad llawn, cynhwysol a chyfartal mewn sefydliadau byd-eang.

Heb hynny, rydym yn wynebu anghydraddoldebau a bylchau ehangach fyth mewn undod - fel y rhai a welwn heddiw yn yr ymateb byd-eang tameidiog i bandemig COVID-19.

Buddsoddir gwledydd datblygedig yn gryf yn eu goroesiad eu hunain yn wyneb y pandemig. Ond maent wedi methu â darparu'r gefnogaeth sydd ei hangen i helpu'r byd sy'n datblygu trwy'r amseroedd peryglus hyn.

Mae Bargen Fyd-eang Newydd, wedi'i seilio ar globaleiddio teg, ar hawliau ac urddas pob bod dynol, ar fyw mewn cydbwysedd â natur, ar ystyried hawliau cenedlaethau'r dyfodol, ac ar lwyddiant a fesurir yn nhermau dynol yn hytrach nag economaidd. y ffordd orau i newid hyn.

Mae'r broses ymgynghori fyd-eang tua 75 mlynedd ers sefydlu'r Cenhedloedd Unedig wedi nodi'n glir bod pobl eisiau system lywodraethu fyd-eang sy'n cyflawni ar eu cyfer.

Rhaid i'r byd sy'n datblygu gael llais llawer cryfach wrth wneud penderfyniadau byd-eang.

Mae arnom hefyd angen system fasnachu amlochrog fwy cynhwysol a chytbwys sy'n galluogi gwledydd sy'n datblygu i symud cadwyni gwerth byd-eang.

Rhaid atal llifoedd ariannol anghyfreithlon, gwyngalchu arian ac osgoi talu treth. Mae consensws byd-eang i ddod â hafanau treth i ben yn hanfodol.

Rhaid inni weithio gyda'n gilydd i integreiddio egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth wneud penderfyniadau ariannol. Rhaid i farchnadoedd ariannol fod yn bartneriaid llawn wrth symud llif adnoddau i ffwrdd o'r brown a'r llwyd i'r grîn, y cynaliadwy a'r teg.

Rhaid i ddiwygio'r bensaernïaeth ddyled a mynediad at gredyd fforddiadwy greu gofod cyllidol i symud buddsoddiad i'r un cyfeiriad.

Annwyl gyfeillion,

Dywedodd Nelson Mandela: “Un o heriau ein hamser… yw ailsefydlu yn ymwybyddiaeth ein pobl yr ymdeimlad hwnnw o undod dynol, o fod yn y byd dros ein gilydd ac oherwydd a thrwy eraill.”

Mae pandemig COVID-19 wedi atgyfnerthu'r neges hon yn gryfach nag erioed.

Rydyn ni'n perthyn i'n gilydd.

Rydyn ni'n sefyll gyda'n gilydd, neu rydyn ni'n cwympo ar wahân.

Heddiw, mewn gwrthdystiadau dros gydraddoldeb hiliol… mewn ymgyrchoedd yn erbyn lleferydd casineb… ym mrwydrau pobl yn hawlio eu hawliau ac yn sefyll i fyny dros genedlaethau’r dyfodol… gwelwn ddechreuad mudiad newydd.

Mae'r mudiad hwn yn gwrthod anghydraddoldeb a rhaniad, ac yn uno pobl ifanc, cymdeithas sifil, y sector preifat, dinasoedd, rhanbarthau ac eraill y tu ôl i bolisïau ar gyfer heddwch, ein planed, cyfiawnder a hawliau dynol i bawb. Mae eisoes yn gwneud gwahaniaeth.

Nawr yw'r amser i arweinwyr byd-eang benderfynu:

A fyddwn yn ildio i anhrefn, rhaniad ac anghydraddoldeb?

Neu a fyddwn ni'n cywiro camweddau'r gorffennol ac yn symud ymlaen gyda'n gilydd, er budd pawb?

Rydym ar y blaen. Ond rydyn ni'n gwybod ar ba ochr o hanes rydyn ni.

Diolch yn fawr.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig