Mae UMass Boston yn chwilio am athro cynorthwyol gydag arbenigedd mewn cyfiawnder cymdeithasol ac arweinyddiaeth wrth-hiliol mewn ysgolion trefol

(Wedi'i ymateb o: Prifysgol Massachusetts Boston. Hydref 14, 2020)

Yr Athro Cynorthwyol

Rhif swydd: 506549
Math o Swydd: Cyfadran Llawn Amser
Campws: UMass Boston
Adran: Arweinyddiaeth mewn Addysg
Dyddiad agor: Amser Golau Dydd y Dwyrain
Ceisiadau'n cau:

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais

Swydd Disgrifiad

Mae'r Coleg Addysg a Datblygiad Dynol (CEHD) ym Mhrifysgol Massachusetts Boston yn gwahodd ceisiadau am athro cynorthwyol trac deiliadaeth Addysg Drefol, Arweinyddiaeth ac Astudiaethau Polisi yn yr Adran Arweinyddiaeth mewn Addysg i ddechrau Medi 1, 2021. Mae'r ymgeisydd llwyddiannus bydd arbenigedd ymchwil ac addysgu mewn arweinyddiaeth addysg drefol cyn-K i 12 gydag arbenigedd mewn arweinyddiaeth cyfiawnder cymdeithasol ac arweinyddiaeth wrth-hiliol mewn ysgolion trefol, yn enwedig yng nghyd-destun yr UD.

Mae'r gyfadran yn gyfrifol am addysgu, ymchwil a gwasanaeth sy'n gwella cenhadaeth CEHD sy'n ymgysylltu â'r gymuned. Ymhlith y cyfrifoldebau mae: 1) cynnal agenda ymchwil weithredol sy'n gwneud cyfraniadau sylweddol i faes arweinyddiaeth addysg drefol; 2) dysgu cyrsiau lefel graddedig yn y rhaglen Addysg Drefol, Arweinyddiaeth a Pholisi ac yn y rhaglen meistr mewn Arweinyddiaeth Addysgol / CAGS; 3) cynghori myfyrwyr doethuriaeth a gwasanaethu ar bwyllgorau traethawd hir; 4) a chyfrannu at wasanaeth sy'n gysylltiedig â chenhadaeth drefol y brifysgol. Bydd y swydd gyfadran hon hefyd yn aelod cyfadran cyswllt â Sefydliad Trotter William Monroe ar gyfer Astudio Diwylliant Du. Ni fydd y cysylltiad hwn yn gysylltiedig â deiliadaeth a dyrchafiad ond mae'n gyfle i gydweithio ar ymchwil a gweithgareddau eraill gyda'r Sefydliad Trotter.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar ddoethuriaeth haeddiannol mewn addysg neu faes cysylltiedig (a ddyfarnwyd cyn 9/1/2021); cofnod o, neu botensial ar gyfer addysgu graddedig effeithiol; a phrofiad a / neu ymrwymiad i weithio mewn amgylchedd myfyrwyr, cyfadran a staff amrywiol a'i feithrin. Dylai fod gan ymgeiswyr beth profiad o weithio mewn lleoliadau addysgol trefol cyn-K i 12; dangos profiad o gynnal ymchwil sydd â ffocws penodol ar gyfiawnder hiliol / cymdeithasol ac a all fod yn fodel o sut y gall ymchwil hwyluso newid mewn addysg. Dylent fod yn barod iawn i bontio theori, ymchwil ac ymarfer ac arwain myfyrwyr doethuriaeth wrth ddylunio a chynnal y math hwn o ysgolheictod integredig. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy'n dangos gallu i gynnal ymchwil gan ddefnyddio dulliau cymysg a / neu ddulliau meintiol beirniadol. Dylai ymgeiswyr hefyd ddangos potensial ar gyfer cyllid grant allanol ar gyfer ymchwil.

Mae'r Adran Arweinyddiaeth mewn Addysg yn darparu amgylchedd deinamig i fyfyrwyr cyfadran a graddedigion gymryd rhan mewn ymchwil a gydnabyddir yn genedlaethol, yn enwedig mewn meysydd sy'n ymwneud â materion ecwiti, diwygio ysgolion, newid sefydliadol mewn cyn-K i 12 ac addysg uwch, polisi addysg, arweinyddiaeth. , a chyd-destun cymdeithasol addysg drefol ac uwch o safbwyntiau lleol, gwladwriaethol, cenedlaethol a byd-eang. Mae'r cwricwlwm yn canolbwyntio ar baratoi cyn-K i 12 arweinydd ac ysgolhaig ysgol drefol sydd wedi ymrwymo i faethu, hwyluso a rheoli newid mewn lleoliadau amrywiol, ac ar baratoi ac ardystio gweinyddwyr. Mae'r Adran yn gartref i ddwy raglen ddoethuriaeth: Addysg Uwch ac Addysg Drefol, Arweinyddiaeth ac Astudiaethau Polisi. Mae'r ddwy raglen yn cynnig y PhD a'r EdD ac yn cofrestru gweithwyr proffesiynol amser llawn sy'n gweithio gyda chefndiroedd a lleoliadau gwaith amrywiol. Mae'r adran hefyd yn gartref i raglen M.Ed./CAGS mewn Arweinyddiaeth Addysgol a rhaglen israddedig newydd mewn Arweinyddiaeth a Gweinyddiaeth Chwaraeon. Mae pob rhaglen i raddedigion yn seiliedig ar garfan. Mae'r rhaglenni'n uchel eu parch yn y rhanbarth a'r genedl am ddatblygu arweinwyr ym maes cyn-K i 12 ac addysg uwch yn llwyddiannus. Mae'r gyfadran wedi datblygu cwricwla cryf ym mhob rhaglen; maent yn ymchwilwyr gweithredol y mae eu hysgolheictod wedi denu sylw cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae gan yr adran a CEHD ddiddordeb arbennig mewn ymgeiswyr sydd ag ymgysylltiad parhaus â chymunedau lliw. Anogir ysgolheigion lliw yn gryf i wneud cais.

Cyfarwyddiadau ymgeisio:

I wneud cais, cyflwynwch y deunyddiau canlynol ar-lein yn:

  • llythyr o ddiddordeb sydd: 1) yn disgrifio agenda ymchwil yr ymgeisydd; 2) yn egluro sut mae ymchwil ac ysgolheictod yr ymgeisydd yn cyfrannu at arweinyddiaeth cyfiawnder cymdeithasol ac arweinyddiaeth wrth-hiliol ym maes addysg drefol; a 3) yn nodi sut mae athroniaeth addysgu'r ymgeisydd yn cyd-fynd â rhaglen ddoethuriaeth sy'n canolbwyntio ar ymarferwyr a chenhadaeth y Coleg a'r Brifysgol.
  • curriculum vitae cyfredol;
  • o leiaf dau sampl o ysgolheictod a gyhoeddir mewn lleoliadau academaidd fel cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid, llyfrau academaidd, a thrafodion cynadleddau, neu arteffactau ysgolheigaidd ar ffurf adroddiadau, cyhoeddiadau digidol, post blog, briffiau polisi, ymhlith cynhyrchion eraill;
  • enwau a gwybodaeth gyswllt ar gyfer tri geirda academaidd.

Gellir cyfeirio ymholiadau am y swydd at Patricia Krueger-Henney (Patricia.Krueger@umb.edu)

Bydd yr adolygiad cais yn cychwyn ar Hydref 31ain ac yn parhau nes bod y swydd wedi'i llenwi.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig