Heddychwr o Wcráin Yurii Sheliazhenko ar sut i gefnogi achos heddwch

Mae'r ohebiaeth ganlynol rhwng Yurii Sheliazhenko, ysgrifennydd Gweithredol Mudiad Heddychol Wcreineg, a Werner Wintersteiner, aelod hirhoedlog o'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, yn amlygu pwysigrwydd addysg heddwch i oresgyn ofn a chasineb, cofleidio atebion di-drais, a chefnogi'r datblygiad o ddiwylliant(au) heddwch.

Yn ogystal â'r ohebiaeth bersonol hon, rydym yn postio isod Democracy Now! cyfweliad â Yurii Sheliazhenko (Mawrth 1, 2022) a fideo youtube (Mawrth 6, 2022) lle mae Yurii yn archwilio problem trefn fyd-eang filwrol a sut y bydd persbectif o lywodraethu byd-eang di-drais mewn byd yn y dyfodol heb fyddinoedd a ffiniau yn helpu i gwaethygu gwrthdaro Rwsia-Wcráin a Dwyrain-Gorllewin yn bygwth apocalypse niwclear.

Tair ffordd sut i helpu achos heddwch

Heb fuddsoddiadau mewn datblygu diwylliant heddwch ac addysg heddwch ar gyfer dinasyddiaeth ni fyddwn yn cyflawni heddwch gwirioneddol.

Gan Yurii Sheliazhenko

(Gohebiaeth bersonol â Werner Wintersteiner, Mawrth 12, 2022)

Mae tair ffordd i helpu achos heddwch dan y fath amgylchiadau. Yn gyntaf, dylem ddweud y gwir, nad oes unrhyw ffordd dreisgar i heddwch, bod gan yr argyfwng presennol hanes hir o gamymddwyn ar bob ochr ac agweddau pellach fel ni'r angylion yn gallu gwneud beth bynnag a ddymunwn ac y dylai'r cythreuliaid ddioddef oherwydd bydd eu hylltra yn arwain at gynnydd pellach, dylai peidio ag eithrio apocalypse niwclear, a dweud y gwir helpu pob ochr i dawelu a thrafod heddwch. Bydd gwirionedd a chariad yn uno'r Dwyrain a'r Gorllewin. Mae'r gwirionedd yn gyffredinol yn uno pobl oherwydd ei natur anwrthgyferbyniol, tra bod celwyddau'n gwrth-ddweud eu hunain a synnwyr cyffredin yn ceisio ein rhannu a'n rheoli.

Ail ffordd i gyfranu at achos hedd : dylech helpu’r anghenus, dioddefwyr rhyfel, ffoaduriaid a phobl sydd wedi’u dadleoli, yn ogystal â gwrthwynebwyr cydwybodol i wasanaeth milwrol. Sicrhau gwacáu pob sifiliaid o feysydd brwydrau trefol heb wahaniaethu ar sail rhyw, hil, oedran, ar bob sail warchodedig. Rhowch i asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig neu sefydliadau eraill sy'n helpu pobl, fel y Groes Goch, neu wirfoddolwyr sy'n gweithio ar lawr gwlad, mae llawer o elusennau bach, gallwch ddod o hyd iddynt mewn grwpiau rhwydweithio cymdeithasol lleol ar-lein ar lwyfannau poblogaidd, ond byddwch yn ofalus bod y rhan fwyaf ohonynt yn helpu i’r lluoedd arfog, felly gwiriwch eu gweithgareddau a sicrhewch nad ydych yn rhoi am arfau a mwy o dywallt gwaed ac uwchgyfeirio.

Mae angen addysg heddwch ar bobl ac mae angen gobaith arnynt i oresgyn ofn a chasineb a chofleidio atebion di-drais.

Ac yn drydydd, yn olaf ond nid yn lleiaf, mae angen addysg heddwch ar bobl ac angen gobaith i oresgyn ofn a chasineb a chroesawu atebion di-drais. Mae diwylliant heddwch annatblygedig, addysg filitaraidd sy'n cynhyrchu conscripts braidd yn ufudd na dinasyddion creadigol a phleidleiswyr cyfrifol yn broblem gyffredin yn yr Wcrain, Rwsia a'r holl wledydd ôl-Sofietaidd. Heb fuddsoddiadau mewn datblygu diwylliant heddwch ac addysg heddwch ar gyfer dinasyddiaeth ni fyddwn yn cyflawni heddwch gwirioneddol.

Rwy'n gobeithio, gyda chymorth pawb yn y byd sy'n dweud y gwir wrth y pŵer, yn mynnu rhoi'r gorau i saethu a dechrau siarad, gan gynorthwyo'r rhai sydd ei angen a buddsoddi yn y diwylliant heddwch ac addysg ar gyfer dinasyddiaeth ddi-drais, y gallem gyda'n gilydd adeiladu gwell byd heb fyddinoedd a ffiniau. Byd lle mae Gwirionedd a Chariad yn bwerau gwych, yn cofleidio'r Dwyrain a'r Gorllewin.

Yurii Sheliazhenko, Ph.D. (Cyfraith), +380973179326, ysgrifennydd gweithredol, aelod o Fwrdd Mudiad Heddychol Wcreineg, Swyddfa Ewropeaidd ar gyfer Gwrthwynebiad Cydwybodol (Brwsel, Gwlad Belg); Aelod o Fwrdd y Cyfarwyddwyr, World BEYOND War (Charlottesville, VA, Unol Daleithiau); Darlithydd a Chydymaith Ymchwil, Prifysgol KROK (Kyiv, Wcráin); LL.M., B.Math, Meistr Cyfryngu a Rheoli Gwrthdaro

Mae Putin, Biden a Zelenskyy, yn cymryd trafodaethau heddwch o ddifrif!

(Gwyliwch ar Youtube)

Wrth siarad yn Kyiv o dan beledu Rwseg, mae Yurii Sheliazhenko yn esbonio sut y bydd persbectif o lywodraethu byd-eang di-drais mewn byd yn y dyfodol heb fyddinoedd a ffiniau yn helpu i ddad-ddwysáu gwrthdaro rhwng Rwsia-Wcráin a Dwyrain-Gorllewin sy'n bygwth apocalypse niwclear. Dylai cymdeithas sifil fyd-eang alw i drafodaethau ewyllys da ar heddwch cynaliadwy rhwng: yr Arlywydd Biden yn eirioli arweinyddiaeth yr Unol Daleithiau yn y drefn ryngwladol a sefydlwyd gan gynghrair filwrol democratiaethau Gorllewinol, yn cefnogi Wcráin ac yn mynnu gwneud i Rwsia dalu am ymosodiadau ar yr Wcrain a'i theyrngarwch i'r Gorllewin; Yr Arlywydd Zelenskyy yn dadlau o blaid dewis yr Wcráin rhwng Ewro-Iwerydd, ei sofraniaeth dros Donbass a Crimea, rhoi’r gorau i gysylltiadau â Rwsia a’i chosb yn dilyn am imperialaeth a throseddau rhyfel; a'r Arlywydd Putin yn eirioli pryderon amryfaledd a diogelwch Rwseg yn y rhanbarth ôl-Sofietaidd, gan fynnu dad-filwreiddio a dadnatsio'r Wcráin, gan gynnwys peidio ag alinio â chynghreiriau milwrol, absenoldeb arfau niwclear, cydnabod sofraniaeth Rwseg dros y Crimea ac annibyniaeth Gweriniaethau Pobl Donetsk a Luhansk, yn ogystal â pheidio â gwahaniaethu rhwng pobl a diwylliant Rwseg yn yr Wcrain a chosbi'r asgellwyr pell wrth-Rwsiaidd. Dylid datrys gwrthddywediadau dwfn yn y safbwyntiau hyn mewn trafodaethau egwyddorol ar sail buddiannau, gwerthoedd ac anghenion pobl y Ddaear. I gynorthwyo’r broses heddwch, rwy’n cynnig creu comisiwn cyhoeddus annibynnol o arbenigwyr ar gyfer datrysiad heddychlon i’r argyfwng yn yr Wcrain a’r cyffiniau.

Heddychwr Wcreineg yn Kyiv: Militareiddio Di-hid yn Arwain at y Rhyfel Hwn. Rhaid i Bob Ochr Ailymrwymo i Heddwch

(Wedi'i ymateb o: Democratiaeth Nawr! Mawrth 1, 2022)

Trawsgrifiad

Mae hwn yn drawsgrifiad brys. Efallai na fydd copi yn ei ffurf derfynol.

AMY DYN DDA: Mae ymosodiad Rwsiaidd ar yr Wcrain wedi cyrraedd ei chweched diwrnod, gyda Rwsia yn cynyddu ei peledu. Mae delweddau lloeren yn dangos hyd at gonfoi 40 milltir o gerbydau arfog Rwsiaidd, tanciau a magnelau yn mynd i Kyiv, prifddinas Wcráin. Yn gynharach heddiw, fe darodd taflegryn Rwsiaidd un o adeiladau’r llywodraeth yn Kharkiv, gan achosi ffrwydrad enfawr yn ail ddinas fwyaf yr Wcrain. Mae ardaloedd sifil yn Kharkiv hefyd wedi cael eu sielio. Dywedodd awdurdodau’r Wcrain hefyd fod mwy na 70 o filwyr o’r Wcrain wedi’u lladd yn ninas ddwyreiniol Okhtyrka ar ôl streic taflegrau Rwsiaidd ar ganolfan filwrol.

Ddydd Llun, fe gynhaliodd Wcráin a Rwsia bum awr o sgyrsiau ger ffin Belarus, ond ni ddaethpwyd i gytundeb. Mae disgwyl i'r ddwy ochr gyfarfod eto yn y dyddiau nesaf. Mae Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelensky, wedi galw am barth dim-hedfan dros yr Wcrain, ond mae’r Unol Daleithiau a’i chynghreiriaid wedi diystyru’r syniad, gan ddweud y gallai arwain at ryfel ehangach.

Mae Wcráin a grwpiau hawliau dynol hefyd wedi cyhuddo Rwsia o dargedu sifiliaid gyda bomiau clwstwr a thermobarig. Y bomiau gwactod fel y'u gelwir yw'r ffrwydron an-niwclear mwyaf pwerus a ddefnyddir mewn rhyfela. Mae Rwsia wedi gwadu targedu sifiliaid neu seilwaith sifil. Yn y cyfamser, mae'r Llys Troseddol Rhyngwladol wedi cyhoeddi cynlluniau i ymchwilio i droseddau rhyfel yn yr Wcrain.

Yn y Cenhedloedd Unedig, cynhaliodd y Cynulliad Cyffredinol gyfarfod brys ddydd Llun i drafod yr argyfwng. Dyma Lysgennad Wcráin, Sergiy Kyslytsya.

SERGIY KYSLYTSYA: Os na fydd Wcráin yn goroesi, ni fydd heddwch rhyngwladol yn goroesi. Os na fydd Wcráin yn goroesi, ni fydd y Cenhedloedd Unedig yn goroesi. Peidiwch â rhithiau. Os na fydd yr Wcráin yn goroesi, ni allwn synnu os bydd democratiaeth yn methu nesaf. Nawr gallwn achub Wcráin, achub y Cenhedloedd Unedig, achub democratiaeth ac amddiffyn y gwerthoedd rydyn ni'n credu ynddynt.

AMY DYN DDA: Ac ychydig cyn i ni fynd i ddarlledu, anerchodd Llywydd Wcreineg Volodymyr Zelensky Senedd Ewrop trwy fideo. O'r diwedd, rhoddodd y Senedd gymeradwyaeth sefydlog iddo.

Rydyn ni'n mynd nawr i Kyiv, lle mae Yurii Sheliazhenko yn ymuno â ni. Ef yw ysgrifennydd gweithredol y Mudiad Heddychol Wcreineg ac aelod o fwrdd y Swyddfa Ewropeaidd ar gyfer Gwrthwynebu Cydwybodol. Mae Yurii hefyd yn aelod o fwrdd cyfarwyddwyr World TU HWNT Rhyfel a chydymaith ymchwil yn Krec Prifysgol yn Kyiv.

Yurii Sheliazhenko, croeso yn ôl i Democratiaeth Now! Buom yn siarad â chi ychydig cyn y goresgyniad Rwseg. A allwch chi siarad am yr hyn sy'n digwydd ar lawr gwlad ar hyn o bryd a'r hyn yr ydych yn galw amdano fel heddychwr?

YURII SHELIAZHENKO: Diwrnod da. Diolch am newyddiaduraeth gytbwys a rhoi sylw i brotest heddwch fel rhan o boenau a nwydau rhyfel.

Aeth gwleidyddiaeth filwrol rhwng y Dwyrain a'r Gorllewin yn rhy bell, gyda gweithrediadau milwrol di-hid, NATO ehangu, goresgyniad Rwseg i'r Wcráin a bygythiadau niwclear i'r byd, militareiddio'r Wcráin, gan eithrio Rwsia o sefydliadau rhyngwladol a diarddel diplomyddion Rwsiaidd yn llythrennol yn gwthio Putin o ddiplomyddiaeth i waethygu rhyfel. Yn lle torri rhwymau olaf y ddynoliaeth allan o gynddaredd, mae arnom angen mwy nag erioed i gadw a chryfhau lleoliadau cyfathrebu a chydweithio rhwng holl bobl y Ddaear, ac mae gan bob ymdrech unigol o'r fath werth.

Ac mae'n siomedig mai cefnogaeth filwrol yn bennaf yw cefnogaeth Wcráin yn y Gorllewin a gosod sancsiynau economaidd poenus ar Rwsia, ac mae adrodd ar wrthdaro yn canolbwyntio ar ryfela a bron yn anwybyddu gwrthwynebiad di-drais i ryfel, oherwydd bod sifiliaid dewr Wcreineg yn newid arwyddion stryd ac yn rhwystro strydoedd a blocio tanciau, dim ond aros yn eu ffordd heb arfau, fel dynion tanciau, i atal y rhyfel. Er enghraifft, yn ninas Berdyansk a phentref Kulykіvka, trefnodd pobl ralïau heddwch ac argyhoeddi milwrol Rwseg i fynd allan. Rhybuddiodd mudiad heddwch am flynyddoedd y bydd militareiddio di-hid yn arwain at ryfel. Roedden ni'n iawn. Fe wnaethom baratoi llawer o bobl ar gyfer datrys anghydfod yn heddychlon neu ar gyfer gwrthwynebiad di-drais i ymddygiad ymosodol. Fe wnaethom gynnal hawliau dynol, rhwymedigaethau cyffredinol i helpu ffoaduriaid. Mae'n helpu nawr ac yn rhoi gobaith am ateb heddychlon, sy'n bodoli bob amser.

Dymunaf heddwch a hapusrwydd cyffredinol i bawb, dim rhyfeloedd heddiw ac am byth. Ond, yn anffodus, tra bod y rhan fwyaf o bobl, y rhan fwyaf o amser, yn y rhan fwyaf o leoedd, yn byw mewn heddwch, mae fy ninas hardd, sef Kyiv, prifddinas Wcráin, a dinasoedd Wcreineg eraill yn dargedau bomio Rwsiaidd. Ychydig cyn y cyfweliad hwn, clywais eto synau pell o ffrwydradau o ffenestri. Mae seirenau'n udo sawl gwaith yn ystod y dydd, yn para sawl diwrnod. Mae cannoedd o bobl yn cael eu lladd, gan gynnwys plant, oherwydd ymddygiad ymosodol Rwsiaidd. Mae miloedd yn cael eu hanafu. Mae cannoedd o filoedd o bobl yn cael eu dadleoli ac yn ceisio lloches dramor, yn ogystal â miliynau o bobl a ffoaduriaid sydd wedi'u dadleoli'n fewnol yn Rwsia ac yn Ewrop ar ôl wyth mlynedd o ryfel rhwng llywodraeth Wcrain a gwahanwyr a gefnogir gan Rwsia yn Donbas.

Mae pob dyn rhwng 18 a 60 oed yn cael ei gyfyngu o ran rhyddid i symud dramor ac yn cael ei alw i gymryd rhan mewn ymdrech rhyfel, heb eithriadau i wrthwynebwyr cydwybodol i wasanaeth milwrol a'r rhai sy'n ffoi rhag rhyfel hefyd. Beirniadodd War Resisters' International yn hallt y penderfyniad hwn gan lywodraeth Wcrain i wahardd pob dinesydd gwrywaidd rhwng 18 a 60 oed rhag gadael y wlad a mynnodd dynnu’r penderfyniadau hyn yn ôl.

Rwy'n edmygu ralïau gwrth-ryfel enfawr yn Rwsia, dinasyddion heddychlon dewr sy'n gwrthwynebu peiriant rhyfel Putin yn ddi-drais dan fygythiadau o arestio a chosbi. Mae ein ffrindiau, mudiad gwrthwynebiad cydwybodol yn Rwsia, hefyd yn aelodau o'r Swyddfa Ewropeaidd ar gyfer Gwrthwynebiad Cydwybodol, yn condemnio ymosodedd milwrol Rwseg ac yn galw ar Rwsia i atal y rhyfel, yn galw ar bob recriwt i wrthod gwasanaeth milwrol a gwneud cais am wasanaeth sifil arall neu hawlio eithriad ar feddygol tiroedd.

Ac mae ralïau heddwch ledled y byd i gefnogi heddwch yn yr Wcrain. Hanner miliwn o bobl Berlin mewn perygl o brotestio yn erbyn rhyfel. Mae gweithredoedd gwrth-ryfel yn yr Eidal, yn Ffrainc. Ymatebodd ein ffrindiau o Gensuikyo, Cyngor Japan yn Erbyn Bomiau Atomig a Hydrogen, i fygythiadau niwclear Putin gyda ralïau protest yn Hiroshima a Nagasaki. Rwy'n eich gwahodd i chwilio am ddigwyddiadau gwrth-ryfel rhyngwladol diweddar a'r Unol Daleithiau ar y wefan WorldBeyondWar.org, i gymryd rhan yn y diwrnod byd-eang o weithredu i atal y rhyfel yn yr Wcrain ar Fawrth 6 o dan slogan, “Byddinoedd Rwseg allan. Nac ydw NATO ehangu,” a drefnwyd gan CodePink a grwpiau heddwch eraill.

Mae'n drueni bod Rwsia a'r Wcráin hyd yn hyn wedi methu â thrafod cadoediad ac wedi methu hyd yn oed â chytuno ar goridorau dyngarol diogel ar gyfer gwacáu sifiliaid. Ni chyflawnodd trafodaethau rhwng yr Wcráin a Rwsia gadoediad. Mae angen statws niwtral yr Wcrain ar Putin, dadnazification, dad-filwreiddio Wcráin a chymeradwyaeth bod Crimea yn perthyn i Rwsia, sy'n groes i gyfraith ryngwladol. Ac efe a'i mynegodd i Macron. Felly, rydym yn ymwrthod â gofynion hyn Putin. Wcreineg dirprwyo ar drafodaethau yn barod i drafod dim ond cadoediad a milwyr Rwseg yn gadael Wcráin, oherwydd, wrth gwrs, materion cywirdeb tiriogaethol Wcráin. Hefyd, parhaodd yr Wcráin i danseilio Donetsk tra bod Rwsia wedi peledu Kharkiv a dinasoedd eraill. Yn y bôn, mae'r ddwy ochr, Wcráin a Rwsia, yn rhyfelgar ac nid ydynt yn barod i dawelu. Dylai Putin a Zelensky gymryd rhan mewn trafodaethau heddwch o ddifrif ac yn ddidwyll fel gwleidyddion cyfrifol a chynrychiolwyr y bobl, ar sail budd cyhoeddus cyffredin, yn lle ymladd am swyddi sy'n annibynnol ar ei gilydd. Gobeithio bod yna—

JUAN GONZÁLEZ: Wel, Yurii, Yurii Sheliazhenko, roeddwn i eisiau gofyn ichi—fe sonioch chi am yr Arlywydd Zelensky. Mae wedi cael ei ganmol gan lawer o gyfryngau'r Gorllewin fel arwr ers y goresgyniad. Beth yw eich asesiad o sut mae'r Arlywydd Zelensky wedi bod yn gweithredu yn yr argyfwng hwn?

YURII SHELIAZHENKO: Mae'r Arlywydd Zelensky wedi'i ildio'n llwyr i beiriant rhyfel. Mae'n mynd ar drywydd datrysiad milwrol, ac mae'n methu â galw Putin a gofyn yn uniongyrchol i atal y rhyfel.

Ac rwy'n gobeithio, gyda chymorth pawb yn y byd sy'n dweud y gwir wrth rym, yn mynnu rhoi'r gorau i saethu a dechrau siarad, gan gynorthwyo'r rhai sydd ei angen a buddsoddi yn y diwylliant heddwch ac addysg ar gyfer dinasyddiaeth ddi-drais, y gallem gyda'n gilydd adeiladu gwell byd heb fyddinoedd a ffiniau, byd lle mae gwirionedd a chariad yn bwerau mawr, yn cofleidio Dwyrain a Gorllewin. Credaf fod di-drais yn arf mwy effeithiol a blaengar ar gyfer llywodraethu byd-eang, cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae'r rhithdybiau ynghylch trais systemig a rhyfel fel ateb i bob problem, ateb gwyrthiol i bob problem gymdeithasol, yn ffug. Mae’n bosibl y bydd y sancsiynau y mae’r Gorllewin a’r Dwyrain yn eu gosod ar ei gilydd o ganlyniad i frwydr am reolaeth dros yr Wcrain rhwng yr Unol Daleithiau a Rwsia yn gwanhau ond ni fyddant yn hollti’r farchnad fyd-eang o syniadau, llafur, nwyddau a chyllid. Felly, mae'n anochel y bydd y farchnad fyd-eang yn dod o hyd i ffordd i fodloni ei hangen mewn llywodraeth fyd-eang. Y cwestiwn yw: Pa mor wâr a pha mor ddemocrataidd fydd llywodraeth fyd-eang y dyfodol?

Ac mae nod cynghreiriau milwrol i gynnal sofraniaeth absoliwt yn hyrwyddo despotiaeth yn hytrach na democratiaeth. Pryd NATO aelodau yn darparu cymorth milwrol i gefnogi sofraniaeth llywodraeth Wcrain, neu pan fydd Rwsia yn anfon milwyr i ymladd dros sofraniaeth hunan-gyhoeddedig ymwahanwyr Donetsk a Luhansk, dylech gofio bod sofraniaeth heb ei wirio yn golygu tywallt gwaed, a sofraniaeth yw - yn bendant nid yw sofraniaeth yn werth democrataidd. Daeth pob democratiaeth i'r amlwg o wrthwynebiad i sofraniaid gwaedlyd, yn unigol ac ar y cyd. Yr un bygythiad i ddemocratiaeth yw’r rhai sy’n elwa o ryfel yn y Gorllewin â llywodraethwyr awdurdodaidd y Dwyrain. Ac mae eu hymdrechion i rannu a rheoli'r Ddaear yn debyg yn eu hanfod. NATO gamu'n ôl o wrthdaro o amgylch Wcráin, wedi'i ddwysáu gan ei gefnogaeth i ymdrech rhyfel a dyheadau aelodaeth o lywodraeth Wcrain. Ac yn ddelfrydol, NATO diddymu neu drawsnewid yn gynghrair diarfogi yn lle cynghrair milwrol. Ac, wrth gwrs—

AMY DYN DDA: Gadewch imi ofyn rhywbeth ichi, Yurii. Rydym newydd gael y gair hwn i mewn. Wyddoch chi, mae Zelensky newydd annerch Senedd Ewrop trwy fideo. Fe wnaethon nhw roi cymeradwyaeth sefydlog iddo ar ôl, ac mae Senedd Ewrop newydd gymeradwyo cais yr Wcrain i ymuno â'r Undeb Ewropeaidd. Beth yw eich ymateb i hynny?

YURII SHELIAZHENKO: Rwy’n teimlo’n falch dros fy ngwlad ein bod wedi ymuno â chynghrair democratiaethau’r Gorllewin, yr Undeb Ewropeaidd, sy’n undeb heddychlon. Ac yr wyf yn gobeithio y bydd yr holl fyd yn y dyfodol yn undeb heddychlon. Ond, yn anffodus, Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â Wcráin, yn cael problem debyg o filitareiddio. Ac mae'n edrych fel Weinyddiaeth Heddwch dystopaidd yn nofel Orwell 1984, pan cyfleuster heddwch Ewropeaidd yn darparu cymorth milwrol i Wcráin, ond mae bron yn absennol cymorth i ateb di-drais i argyfwng presennol ac i demilitarization. Rwy'n gobeithio, wrth gwrs, Wcráin yn perthyn i Ewrop. Mae Wcráin yn wlad ddemocrataidd. Ac mae'n wych bod y cais Wcreineg i ymuno â'r Undeb Ewropeaidd yn cael ei gymeradwyo, ond credaf na ddylai'r cyfuniad hwn o Orllewin fod yn gydgrynhoi yn erbyn gelyn fel y'i gelwir, yn erbyn y Dwyrain. Dylai Dwyrain a Gorllewin ddod o hyd i'r cymod heddychlon a dylent fynd ar drywydd llywodraethu byd-eang, undod holl bobl y byd heb fyddinoedd a ffiniau. Ni ddylai'r cyfuniad hwn o'r Gorllewin arwain at ryfel yn erbyn y Dwyrain. Dylai'r Dwyrain a'r Gorllewin fod yn ffrindiau a byw'n heddychlon ac wedi'u dadfilwrio. Ac, wrth gwrs, mae’r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear yn un o leoliadau dad-filwreiddio llwyr y mae dirfawr angen amdanynt.

Wyddoch chi, nawr mae gennym ni broblem o lywodraethu hynafol yn seiliedig ar sofraniaeth gwladwriaethau. Pryd, er enghraifft - pan fydd yr Wcrain yn gwahardd llawer o ddinasyddion i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus sy'n siarad Rwsieg, mae'n ymddangos yn normal. Mae'n ymddangos fel sofraniaeth. Nid yw, wrth gwrs. Nid yw’n achos cyfiawn dros oresgyniad ac ymddygiad ymosodol milwrol, wrth gwrs, fel y mae Putin yn ei honni, ond nid yw’n iawn. Ac, wrth gwrs, dylai'r Gorllewin lawer o amser yn dweud i Wcráin bod hawliau dynol yn werth pwysig iawn, a rhyddid mynegiant, gan gynnwys hawliau ieithyddol, mater, a chynrychiolaeth o blaid-Rwseg pobl, Rwseg eu hiaith pobl mewn bywyd gwleidyddol yn peth pwysig. A bydd gormes diwylliant ein cymydog a'u gwasgariad yn yr Wcrain, wrth gwrs, yn cynhyrfu Kremlin. Ac mae'n cynddeiriog. Ac yn wir dylai'r argyfwng hwn gael ei waethygu, nid ei waethygu. Ac mae hyn yn wir yn ddiwrnod gwych pan gafodd Wcráin ei chydnabod na ddylai cenedl Ewropeaidd fod yn rhagarweiniad ar gyfer gwrthwynebiad, gwrthwynebiad milwrol, rhwng Ewrop a Rwsia. Ond rwy’n gobeithio y bydd Rwsia, hefyd, yn mynd allan gyda’u lluoedd milwrol o’r Wcráin ac yn ymuno hefyd â’r Undeb Ewropeaidd, a’r Undeb Ewropeaidd a Sefydliad Cydweithredu Shanghai a chynghreiriau rhanbarthol eraill, yr Undeb Affricanaidd ac yn y blaen, yn y dyfodol yn rhan o endid gwleidyddol byd-eang unedig, llywodraethu byd-eang, fel Immanuel Kant yn ei bamffled hardd, Heddwch Tragywyddol, a ragwelir, wyddoch chi? Cynllun gan Immanuel Kant ar gyfer —

JUAN GONZÁLEZ: Wel, Yurii, Yurii Sheliazhenko, roeddwn i eisiau gofyn ichi—o ran y mater o ddad-ddwysáu’r sefyllfa a cheisio sicrhau heddwch, mae’r Wcráin wedi gofyn am barth dim-hedfan dros ardaloedd penodol o’r Wcrain. Yn amlwg byddai’n rhaid i hynny gael ei orfodi gan filwriaethau’r Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau. Beth ydych chi'n ei deimlo am y mater hwn o alwad am barth dim-hedfan dros yr Wcrain?

YURII SHELIAZHENKO: Wel, parhad o'r llinell hon i uwchgyfeirio, i ymgysylltu Gorllewin cyfan, unedig mewn agwedd milwrol, i wrthwynebu Rwsia. Ac mae Putin eisoes wedi ymateb i hyn gyda bygythiadau niwclear, oherwydd ei fod yn cynhyrfu oherwydd ei fod, wrth gwrs, yn ofnus, yn ogystal â'n bod yn ofnus heddiw yn Kyiv, ac mae'r Gorllewin yn ofnus am y sefyllfa.

Nawr dylem aros yn dawel. Dylem feddwl yn rhesymegol. Dylem uno yn wir, ond nid uno i waethygu gwrthdaro a rhoi ymateb milwrol. Dylem uno i fynd ar drywydd datrysiad heddychlon o wrthdaro, trafodaethau rhwng Putin a Zelensky, arlywyddion Rwsia a Wcráin, rhwng Biden a Putin, rhwng yr Unol Daleithiau a Rwsia. Sgyrsiau heddwch a phethau am y dyfodol yw'r allwedd, oherwydd mae pobl yn dechrau rhyfel pan fyddant yn colli gobeithion yn y dyfodol. A heddiw mae angen adfywio gobeithion yn y dyfodol. Mae gennym ddiwylliant heddwch, sy'n dechrau datblygu ledled y byd. Ac mae gennym ni ddiwylliant hynafol, hynafol o drais, trais strwythurol, trais diwylliannol. Ac, wrth gwrs, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ceisio bod yn angylion neu'n gythreuliaid; maent yn crwydro rhwng diwylliant heddwch a diwylliant trais.

AMY DYN DDA: Yurii, cyn i ni fynd, roedden ni eisiau gofyn i chi, gan eich bod chi yn Kyiv, mae'r confoi milwrol ychydig y tu allan i Kyiv: A ydych chi'n bwriadu gadael, fel bod cymaint o Ukrainians wedi ceisio gadael ac wedi gadael, rhywbeth fel amcangyfrifon o hanner miliwn o Ukrainians dros y ffiniau i mewn i Wlad Pwyl, Romania a mannau eraill? Neu a ydych yn aros yn dawel?

YURII SHELIAZHENKO: Fel y dywedais, nid oes unrhyw goridorau dyngarol diogel y cytunwyd arnynt gan Rwsia a'r Wcráin ar gyfer gadael sifiliaid. Mae’n un o fethiannau yn y trafodaethau. Ac fel y dywedais, mae ein llywodraeth yn meddwl y dylai pob dyn gymryd rhan mewn ymdrechion rhyfel, ac yn amlwg yn torri hawl dynol i wrthwynebiad cydwybodol i wasanaeth milwrol. Felly, nid yw'n unrhyw ffordd i heddychwyr ffoi, ac arhosaf gyda'r Wcráin heddychlon yma, a gobeithio na fydd yr Wcráin heddychlon yn cael ei dinistrio gan y byd pegynol, militaraidd hwn.

AMY DYN DDA: Yurii Sheliazhenko, rydym am ddiolch yn fawr iawn i chi am fod gyda ni. Ydy, nid yw dynion rhwng 18 a 60 oed yn cael gadael yr Wcrain. Yurii yw ysgrifennydd gweithredol Mudiad Heddychol Wcreineg, aelod o fwrdd y Biwro Ewropeaidd dros Wrthwynebu Cydwybodol, sydd hefyd yn aelod o fwrdd cyfarwyddwyr World TU HWNT Cydymaith rhyfel ac ymchwil yn Krec Prifysgol yn Kyiv, Wcráin.

Wrth ddod, edrychwn ar wreiddiau'r argyfwng yn yr Wcrain. Bydd Andrew Cockburn o Harper's cylchgrawn ac athro Prifysgol Iâl Timothy Snyder. Arhoswch gyda ni.

[torri]

AMY DYN DDA: “Ceisiwch Gofio,” Harry Belafonte. Mae'n troi'n 95 oed heddiw. Penblwydd Hapus, Harry! Os ydych chi eisiau gweld ein cyfweliadau dros y blynyddoedd gyda Harry Belafonte, gallwch fynd i democracynow.org.

Mae cynnwys gwreiddiol y rhaglen hon wedi'i drwyddedu o dan a Attribution-Noncommercial-Dim Creative Commons deilliadol Gwaith 3.0 Unol Daleithiau License. Priodoli copïau cyfreithiol o'r gwaith hwn i democracynow.org. Fodd bynnag, mae'n bosib y bydd rhywfaint o'r gwaith (au) y mae'r rhaglen hon yn ymgorffori ynddi. Am ragor o wybodaeth neu ganiatâd ychwanegol, cysylltwch â ni.
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig