Wcráin: datganiad o bryder, camau gweithredu a awgrymir tuag at heddwch sefydlog, ac apêl i fyfyrwyr

(Llun trwy Pixabay)

Wcráin: Datganiad o Bryder, Camau a Awgrymir tuag at Heddwch Sefydlog, ac Apêl i Fyfyrwyr

Mae’r datganiad hwn a’r apêl gan Dîm Eiriolaeth Affganistan Athrawon Columbia wedi’u hanfon at Bwyllgorau Materion Tramor Cyngres yr Unol Daleithiau, yn eu hatgoffa o argyfyngau dyngarol lluosog y byd, a’r angen i fynd i’r afael â nhw o safbwynt ein dynoliaeth gyffredin, gan roi gwerth cyfartal ar bob aelod o y teulu dynol.

Yn y gobaith y bydd yr ymosodedd hwn yn erbyn yr Wcrain yn cael ei gydnabod fel ymosodiad ar y ddynoliaeth gyfan, ac y bydd y gwersi a ddysgwyd ohono yn helpu i'n harwain tuag at y nod o heddwch byd-eang parhaol, mae'r datganiad yn cynnwys strategaethau a awgrymir i wrthsefyll yr ymosodiad wrth symud tuag at y newidiadau systemig sydd eu hangen i gyrraedd y nod.

Maent yn apelio ar eu cyd-fyfyrwyr i ymwneud â hyn a phob argyfwng o'r fath mewn modd tebyg, gan edrych tuag at ddyfodol o heddwch tra'n eiriol dros gamau pendant i gwrdd â'r argyfyngau presennol.

Rydym ni, Tîm Eiriolaeth Afghanistan TCCU, mewn undod â phobl yr Wcrain, yn honni bod argyfwng dyngarol yn taro un person yn taro pawb. Wrth i ni ymdrechu i ymgodymu â’r trychinebau y mae degawdau o ryfel wedi ymweld â nhw ar bobl Afghanistan, rydym yn galaru am y trychinebau dynol sydd bellach yn cael eu dioddef yn yr Wcrain ac yn gwadu’r ymddygiad ymosodol sy’n eu gosod.

Pres. Mae ymosodiad Putin ar yr Wcrain yn drosedd yn erbyn dynoliaeth ac yn drasiedi ddyngarol o gyfrannedd enfawr. Mae’r drosedd adfeiliedig ac amlwg hon o gyfraith ddyngarol ryngwladol wedi gwthio gwrthdaro a dioddefaint ar bobl Wcrain a Rwseg, tra’n cynyddu’r risg bosibl o ddifrod niwclear i gymuned gyfan y byd.

Fel cymdeithas fyd-eang, rydym yn agosach nag erioed o'r blaen. Mae ein rhyng-gysylltiad, a amlygir trwy gyfryngau cymdeithasol a gedwir yng nghledr ein dwylo, yn dod â ni i mewn i fywydau ein gilydd mewn ffyrdd dwys ac uniongyrchol. Rydyn ni gyda phobl Wcrain a Rwseg wrth iddyn nhw ddioddef tynged a osodwyd gan ychydig barus. Rydyn ni gyda phobl yr Wcrain a Rwseg wrth iddyn nhw ddioddef erchyllterau er mwyn cydgrynhoi pŵer yn nwylo llywodraeth lygredig a sglerotig.

Mae gweithredoedd Putin eisoes wedi arwain at argyfwng dyngarol trychinebus yn yr Wcrain a Rwsia. Os bydd y gymuned ryngwladol yn caniatáu i'r gwrthdaro arfog presennol barhau, bydd heddwch a sefydlogrwydd y byd yn parhau i fod yn beryglus yn y fantol. Gyda materion dirdynnol fel yr argyfwng hinsawdd a thlodi eithafol yn bygwth ein bodolaeth barhaus, mae ailgyfeirio ein hegni tuag at leihad rhyfel gwag, yn tynnu amser ac adnoddau gwerthfawr oddi ar ein hymdrechion ar y cyd i adeiladu dyfodol cynaliadwy.

Am y rhesymau hyn, galwn ar y gymuned ryngwladol i gefnogi a dwysau trafodaethau heddwch a chymorth dyngarol i ddefnyddio pob dull anfilwrol posibl i ddod â goresgyniad Rwseg ar yr Wcráin i ben ac i ddal yr Arlywydd Putin – ynghyd â swyddogion Rwsiaidd eraill sy’n cyd-gyfrifol – yn droseddol gyfrifol am y gweithredoedd hyn o drais yn erbyn dynolryw.

Gyda'r pwrpas o ddod â'r dioddefaint dynol presennol yn yr Wcrain a Rwsia i ben, a chyda'r nodau hirdymor o oresgyn newid yn yr hinsawdd, adeiladu sylfeini cyfreithiol ar gyfer cynnal heddwch cyfiawn, cryfhau sefydliadau sy'n gyfrifol am wneud amodau heddwch, diddymu arfau niwclear a gan ddod â phob rhyfel i ben, cynigiwn ac apeliwn am gefnogaeth i’r canlynol:

  1. Ehangu embargos ar olew Rwseg i wanhau gallu Rwsia i wneud rhyfel, ac fel cam tuag at leihau newid hinsawdd trwy ddatblygu dewisiadau amgen i danwydd ffosil.
  2. Cefnogi ymdrechion i sefydlu cyfrifoldeb troseddol o dan gyfraith ryngwladol; dod â chyhuddiadau troseddol o hil-laddiad yn erbyn yr Arlywydd Vladimir Putin yn y Llys Troseddol Rhyngwladol a chyhuddiadau o ymosodedd yn erbyn gwladwriaeth bresennol Rwseg yn y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol, a thrwy hynny gryfhau cyfraith ryngwladol fel offeryn cyfiawnder byd-eang a dewis arall yn lle rhyfel.
  3. Galw ar yr Unol Daleithiau, Rwsia a phob gwladwriaeth niwclear i ddatgan “Dim Defnydd Cyntaf” fel modd i dawelu’r bygythiad niwclear presennol ac fel cam tuag at ddileu arfau niwclear, gyda galwad am gadarnhau Cytundeb 2017 ar y Gwaharddiadau o Arfau Niwclear gan bob gwladwriaeth niwclear er mwyn cael gwared ar arfau niwclear.
  4. Galw ar y Cenhedloedd Unedig, o dan arweiniad yr Ysgrifennydd Cyffredinol i ymyrryd i roi terfyn ar yr ymladd sy’n galw am gadoediad ar unwaith; gweithredu cytundebau McCloy-Zorin ym 1962, gan ymrwymo'r Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd bryd hynny i gyflawni diarfogi cyffredinol a chyflawn o dan gyfraith ryngwladol; ymhellach, i gymryd y camau perthnasol tuag at ddileu rhyfel a restrir yn Agenda'r Hâg dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr 21ain Ganrif, a fabwysiadwyd gan y Cenhedloedd Unedig ym 1998, y bwriadwyd camau gweithredu o'r fath i adfer corff y byd i fynd ar drywydd egnïol ei brif genhadaeth " i osgoi ffrewyll rhyfel.”
  5. Cynnull trafodaethau rhwng menywod sy'n cynrychioli cymdeithas sifil yn Rwsia a'r Wcráin i ddatblygu cynigion heddwch o safbwyntiau pobl, gan ddarparu safbwyntiau anwladwriaethol ar gyfer cynllunio heddwch yn ymarferol; Mynnu cynrychiolaeth gyfartal o fenywod mewn trafodaethau rhyng-wladwriaethol ffurfiol i gyflawni Penderfyniad 1325 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch; Cydnabod rolau hanfodol menywod yn y sefyllfa ddiogelwch bresennol yn yr Wcrain. Bwriad gweithredoedd o'r fath yw sefydlu cydraddoldeb rhywiol fel y norm fel sylfaen ar gyfer cyflawni a chynnal heddwch cyfiawn a sefydlog.

Rydym yn galw ar ein cyd-fyfyrwyr a’n holl ddinasyddion byd-eang i weithio tuag at y camau hyn a chamau eraill i drawsnewid bygythiadau o ddifodiant niwclear a rhyfel byd yn gyfle i gychwyn prosesau i achub ein planed a’n gwaredu rhag y dinistr a achosir gan ryfel ac arfau. Ni allwn mwyach ganiatáu i ddulliau rhyfel a thrais anacronistaidd ddominyddu’r dirwedd wleidyddol er budd ychydig, gan roi baich aruthrol ar y llu.

Yn enw’r ddynoliaeth gyffredin yr ydym yn ei rhannu â phawb, erfyniwn ar arweinwyr cenedlaethol i ddefnyddio pob modd sy’n agored iddynt, i ddod â’r gelyniaeth i ben ac i drafod heddwch cyfiawn a dichonadwy. Rydym yn annog y Cenhedloedd Unedig i wynebu’r rhwystrau presennol, gan gymryd camau i sicrhau bod yr holl ddarpariaethau siarter perthnasol ar gyfer setliadau heddychlon yn cael eu gweithredu. Rydym yn galw ar bawb yn y gymdeithas sifil fyd-eang, i gyflawni ein cyfrifoldebau fel dinasyddion y byd i gefnogi'r camau hyn a chamau eraill tuag at heddwch, gan ymuno mewn ymdrechion i leddfu argyfyngau dyngarol yr Wcráin ac Afghanistan a phob argyfwng o'r fath a ddioddefir bellach gan filiynau o'n teulu dynol. .

Mewn cydraddoldeb,

Stella Hwang
Ye Huang
Jessica B. Terbrueggen
Betty Reardon

Rhestr llofnod yn y broses

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

1 Trackback / Pingback

  1. Dim mwy o ryfeloedd a gwaharddiad ar arfau niwclear - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Ymunwch â'r drafodaeth ...