Effaith Trump: Effaith Ymgyrch yr Arlywyddiaeth ar Ysgolion Ein Cenedl

Effaith Trump: Effaith Ymgyrch yr Arlywyddiaeth ar Ysgolion Ein Cenedl

Goddefgarwch Addysgu

(Erthygl wreiddiol: Goddefgarwch Addysgu, Ebrill 13 2016)

Donald Trump yn siarad â chefnogwyr mewn rali ymgyrchu yn Arena South Point yn Las Vegas, Nevada. (Llun: Gage Skidmore)
Donald Trump yn siarad â chefnogwyr mewn rali ymgyrchu yn Arena South Point yn Las Vegas, Nevada. (Llun: Gage Skidmore)

Nodyn y golygydd: Sefydliad nonpartisan yw Teaching Tolerance ac nid yw'n cymeradwyo ymgeiswyr gwleidyddol nac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau etholiadol.

Rhwng Mawrth 23 ac Ebrill 2, 2016, cynhaliodd Teaching Tolerance arolwg o oddeutu 2,000 o athrawon, gan ofyn iddynt sut roedd yr ymgyrch arlywyddol yn effeithio ar eu myfyrwyr a'u haddysgu. Mae synthesis o ganlyniadau ein harolwg yn cynnwys yr adroddiad hwn: Effaith Trump: Effaith Ymgyrch yr Arlywyddiaeth ar Ysgolion Ein Cenedl.

Roedd y canlyniadau'n dangos bod yr ymgyrch yn cael effaith negyddol aruthrol ar blant ysgol ledled y wlad, gan gynhyrchu lefel frawychus o ofn a phryder ymysg plant o liw a thensiynau tensiwn hiliol ac ethnig yn yr ystafell ddosbarth. Mae llawer o fyfyrwyr yn poeni am gael eu halltudio. Mae llawer o addysgwyr yn ofni dysgu am yr etholiad o gwbl. Nododd athrawon hefyd gynnydd ym mwlio, aflonyddu a bygwth myfyrwyr y mae eu hiliau, eu crefyddau neu eu cenedligrwydd wedi bod yn dargedau geiriol ymgeiswyr.

“Rydyn ni'n poeni'n fawr am lefel yr ofn ymhlith plant lleiafrifol sy'n teimlo dan fygythiad gan rethreg yr ymgyrch atodol a'r bwlio maen nhw'n dod ar ei draws yn yr ysgol,” meddai Llywydd Canolfan Gyfraith Tlodi Deheuol, Richard Cohen. “Rydyn ni wedi gweld Donald Trump yn ymddwyn fel plentyn 12 oed, a nawr rydyn ni’n gweld plant 12 oed yn ymddwyn fel Donald Trump.”

Nid oedd yr arolwg ar-lein yn wyddonol, ond mae'n darparu ffynhonnell gyfoethog o wybodaeth am effaith yr etholiad eleni ar ystafelloedd dosbarth y wlad. Mae'r data, gan gynnwys sylwadau 5,000 gan addysgwyr, yn dangos problem annifyr ledled y wlad, un sy'n arbennig o ddifrifol mewn ysgolion sydd â chrynodiadau uchel o blant lleiafrifol.

  • Dywedodd mwy na dwy ran o dair o’r athrawon fod myfyrwyr - mewnfudwyr yn bennaf, plant mewnfudwyr a Mwslemiaid - wedi mynegi pryderon neu ofnau ynghylch yr hyn a allai ddigwydd iddynt hwy neu i’w teuluoedd ar ôl yr etholiad.
  • Mae mwy na hanner wedi gweld cynnydd mewn disgwrs wleidyddol anghwrtais.
  • Mae mwy na thraean wedi gweld cynnydd mewn teimlad gwrth-Fwslimaidd neu wrth-fewnfudwyr.
  • Mae mwy na 40 y cant yn betrusgar i ddysgu am yr etholiad.

Er na nododd yr arolwg ymgeiswyr, soniodd mwy na 1,000 o sylwadau am Donald Trump yn ôl ei enw. Mewn cyferbyniad, roedd cyfanswm o lai na 200 yn cynnwys yr enwau Ted Cruz, Bernie Sanders neu Hillary Clinton. Roedd mwy na 500 o sylwadau yn cynnwys y geiriau ofn, ofn, ofn,yn bryderus or dychryn i ddisgrifio effaith yr ymgyrch ar fyfyrwyr lleiafrifol.

Yn y cyfamser, mae addysgwyr yn ddryslyd ac yn gwrthdaro ynghylch beth i'w wneud. Maent yn adrodd eu bod wedi eu stymio gan yr angen i aros yn amhleidiol ond yn cael ei aflonyddu gan y pryder yn eu hystafelloedd dosbarth a'r gwersi y gallai plant fod yn eu hamsugno o'r ymgyrch hon.

“Mae ysgolion yn darganfod bod eu gwaith gwrth-fwlio yn cael ei brofi ac, mewn sawl man, yn cwympo’n ddarnau,” meddai’r Cyfarwyddwr Goddefgarwch Addysgu, Maureen Costello, awdur yr adroddiad. “Mae'n ymddangos bod y mwyafrif o athrawon yn teimlo bod angen iddyn nhw wneud dewis rhwng addysgu am yr etholiad neu amddiffyn eu plant. Mewn ysgolion elfennol, mae hanner wedi penderfynu ei osgoi. Mewn ysgolion canol ac uwchradd, rydyn ni'n gweld mwy sydd wedi penderfynu, am y tro cyntaf, i beidio â bod yn niwtral. ”

Mae'n amhosibl mesur yr effaith hirdymor ar les plant, eu hymddygiad neu eu haddysg ddinesig. Mae rhai athrawon yn adrodd bod eu myfyrwyr yn cymryd rhan fawr yn y broses wleidyddol ac yn ymddiddori ynddo. Mae eraill yn poeni bod yr etholiad yn eu gwneud yn “llai ymddiried yn y llywodraeth” neu'n “elyniaethus i safbwyntiau gwrthwynebol,” neu fod plant yn “colli parch at y broses wleidyddol.”

Mae Addysgu Goddefgarwch yn annog addysgwyr i beidio â rhoi'r gorau i'w haddysgu am yr etholiad, i ddefnyddio achosion o anghwrteisi fel eiliadau addysgu, ac i gefnogi plant sy'n cael eu brifo, eu drysu neu eu dychryn gan yr hyn maen nhw'n ei glywed gan yr ymgeiswyr. Os ydych chi'n addysgwr sy'n ansicr sut i ddysgu am rethreg yr etholiad neu adfer dinesig yn eich ysgol, rydym yn eich annog i ddarllen ein canllaw, Disgwrs Sifil yn yr Ystafell Ddosbarth. Rydym hefyd yn defnyddio canlyniadau'r arolwg i ddatblygu a llunio'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i ddysgu am yr etholiad. Gwyliwch ein wythnosol cylchlythyr,Facebook ac Twitter am ddiweddariadau.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig