Mae'r Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol ym Mhrifysgol Georgetown yn ceisio Cyfarwyddwr Ysgoloriaeth ac Addysgeg Ymgysylltiedig

Cyfarwyddwr Ysgoloriaeth ac Addysgeg Ymgysylltiedig - Canolfan Cyfiawnder Cymdeithasol

cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais

Fel rhan o brifysgol Gatholig a Jeswit hynaf y wlad, mae'r Canolfan Cyfiawnder Cymdeithasol (CSJ) yn animeiddio gwerthoedd a chenhadaeth Jeswit Prifysgol Georgetown trwy ei gwaith ym maes ymchwil, addysgu a gwasanaeth. Mae cydran o'r gwaith yn cynnwys cadw at genhadaeth Prifysgol Georgetown i addysgu pobl i fod yn ddysgwyr gydol oes myfyriol ac yn gyfranogwyr cyfrifol a gweithredol mewn bywyd a gwasanaeth dinesig i eraill ac yn gyson â hunaniaeth Gatholig a Jeswit y brifysgol a'i hymrwymiad sefydliadol i ddilyn cyfiawnder a'r cyffredin. da.

Mae Cyfarwyddwr Ysgoloriaeth ac Addysgeg Ymgysylltiedig yn goruchwylio ac yn arwain pileri gwaith ac addysgu CSJ a'r portffolio rhaglennu cysylltiedig gan ddefnyddio ein haddysgeg ddewisol: trochi, deialog a dysgu yn y gymuned. Mae'r Cyfarwyddwr yn gweithio'n uniongyrchol gyda chyfadran a staff amrywiol i ragweld a gweithredu prosiectau ymchwil yn y gymuned gyda dulliau methodolegol cyfranogi. Mae'r Cyfarwyddwr yn gwasanaethu ar dîm arweinyddiaeth y Ganolfan ac mae ganddo bresenoldeb gweladwy a lleisiol ar y campws gan fod y CSJ yn cefnogi ymrwymiad y Brifysgol i ysgolheictod ymgysylltiedig ac addysgeg ar gyfer newid cymdeithasol. Daw'r swydd hon â theitl Athro Ymchwil Gynorthwyol cysylltiedig am dymor 3 blynedd, tymor adnewyddadwy 3 blynedd yn seiliedig ar record ragorol o weithgaredd ymchwil, gan gynnwys cyhoeddiadau ysgolheigaidd, a adolygwyd gan gymheiriaid a chyflwyniadau mewn cynadleddau academaidd.

Yn adrodd i Gyfarwyddwr Gweithredol CSJ a Chymrawd Uwch Gyfadran CSJ, yr Cyfarwyddwr Ysgoloriaeth ac Addysgeg Ymgysylltiedig sydd â chyfrifoldebau sy'n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

Ysgoloriaeth Ymgysylltiedig (Ymchwil)

 • Yn arwain ac yn goruchwylio gweithgareddau ymchwil y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol sy'n ymgysylltu â'r gymuned ac yn y gymuned, gan gynnwys ymgynghori â chyfadran, staff, myfyrwyr, a phartneriaid cymunedol ynghylch cyfleoedd ymchwil posibl; cychwyn a / neu hwyluso partneriaethau academaidd-cymunedol gan ddefnyddio dulliau cyfranogi; ac mae'n gweithredu fel cyswllt CSJ ag unedau ymchwil y Brifysgol ac mae'n bresenoldeb gweladwy ar y campws wrth ddyfnhau ymrwymiad y Brifysgol i ysgolheictod ymgysylltiedig a chyhoeddus.
 • Yn cynghori myfyrwyr sy'n dilyn cyfleoedd ymchwil yn y gymuned; yn datblygu cyfleoedd addysgol i baratoi myfyrwyr ar gyfer cynigion prosiect ymchwil yn y gymuned a chyflwyniad IRB; yn hwyluso'r broses ar gyfer cymrodoriaethau ymchwil israddedig CSJ trwy dderbyn ac adolygu myfyrwyr yn flynyddol ceisiadau / cynigion, nodi a pharatoi aelodau pwyllgor adolygu, hwyluso cyfarfodydd adolygu, hysbysu ymgeiswyr, darparu cefnogaeth trwy gyfnod y rhaglen, a gweithio gydag ymchwilwyr myfyrwyr i gyflwyno eu hymchwil i'r gymuned GU ehangach.
 • Mae'n rheoli ffocysau a / neu brosiectau ymchwil parhaus sy'n gysylltiedig â chenhadaeth a chwmpas gwaith CSJ a disgwylir iddo gyhoeddi mewn allfeydd academaidd, a adolygir gan gymheiriaid, a chyflwyno mewn cynadleddau academaidd.
 • Nodi a chymhwyso at grantiau ymchwil, ymgynghori â chyfadran, staff, myfyrwyr, a phartneriaid cymunedol ynghylch cyfleoedd posibl; ac yn cymryd rhan mewn cymdeithasau proffesiynol perthnasol ac yn gweithredu fel adnodd deallusol ac academaidd i dîm CSJ.

Addysgeg / Addysgeg Ymgysylltiedig ar gyfer Newid Cymdeithasol

 • Yn goruchwylio portffolio’r Ganolfan o raglenni addysgu a dysgu arloesol a chynhwysol ar gyfer cyfadran a myfyrwyr, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i drochi, deialog, a dysgu yn y gymuned fel addysgeg ar gyfer newid cymdeithasol. (Mae trochi yn ymwneud â'r trochiadau 15+ a gynigir i fyfyrwyr, cyfadran a staff i ymgysylltu'n ddwfn â phartneriaid cymunedol mewn materion cyfiawnder cymdeithasol. Mae deialog yn ymwneud â'r dull a ffefrir gan CSJ o waith cyfiawnder hiliol ar y campws gyda myfyrwyr, cyfadran a staff yn y gymuned. mae dysgu'n cyfeirio at yr ymyriadau cwricwlaidd ar sail cenhadaeth sy'n cefnogi anghenion yn y gymuned a dysgu yn yr ystafell ddosbarth ar yr un pryd.)
 • Yn cynorthwyo'r Cyfarwyddwr Gweithredol i greu a gweithredu rhaglen Ysgoloriaeth Ymgysylltiedig fisol ar gyfer y garfan Interniaid Graddedigion Cyfiawnder (JGI).
 • Yn gweithredu fel ymgynghorydd, partner, ffrind beirniadol, ac arbenigwr addysgeg yn nysgu a defnyddio cyfadran Georgetown o addysgeg ar gyfer newid cymdeithasol, dulliau wedi'u trwytho â chyfiawnder cymdeithasol, a mathau eraill o addysgu a dysgu ymgysylltiedig.

Goruchwylio

 • Yn goruchwylio pileri “Ymchwil ac Addysgu” y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol, sy'n cynnwys goruchwyliaeth uniongyrchol 3 aelod o'r tîm proffesiynol amser llawn sy'n defnyddio addysgeg ymgysylltiedig amrywiol ar gyfer newid cymdeithasol, gan gynnwys trochi, deialog a dysgu yn y gymuned.
 • Goruchwylio'n uniongyrchol un Intern Graddedig Cyfiawnder (JGI) (gweithiwr graddedig ar lefel Meistr) ac yn cefnogi'n anuniongyrchol y JGIs a neilltuwyd i 4 adroddiad uniongyrchol y swydd hon; ac yn cynnal diwylliant goruchwylio cefnogol “cyffyrddiad uchel” CSJ sy'n blaenoriaethu twf a ffynnu person llawn aelodau tîm proffesiynol, JGIs, ac arweinwyr myfyrwyr.

Cymwysterau

 • Ph.D.
 • O leiaf 5-7 mlynedd o brofiad mewn lleoliad addysg uwch (gall orgyffwrdd ag addysg ôl-raddedig rhywun)
 • Profiad o weithio gyda myfyrwyr coleg a gwirfoddolwyr, ynghyd â chynefindra â diwylliant prifysgol
 • Profiad amlwg yn arwain gweithgareddau dysgu trwy brofiad, gan gynnwys cynefindra â chynnwys, logistaidd a ffactorau risg
 • Hanes cryf ac ymrwymiad i ysgolheictod ymgysylltiedig a / neu ymchwil yn seiliedig ar eiriolaeth, addysgeg ar gyfer newid cymdeithasol, a phrofiad addysg uwch wedi'i lywio gan genhadaeth
 • Mae ymrwymiad i amrywiaeth, cynhwysiant a gwaith cyfiawnder yn gweithio yn ei yrfa hyd yma a gyda chynlluniau i aros yn gyfredol yn yr ymrwymiadau hyn
 • Profiad o ddylunio a datblygu deunyddiau addysgu a dysgu sy'n canoli newid cymdeithasol
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac i drin tasgau cymhleth lluosog ar yr un pryd.
 • Profiad a chysur sylweddol yn cyfathrebu ag ystod eang o etholwyr, gan gynnwys cyfadran, staff, uwch arweinyddiaeth, myfyrwyr, Jeswitiaid, a phartneriaid cymunedol
 • Profiad amlwg yn llywio cyd-destunau sy'n seiliedig ar ffydd a'r gallu i gyfathrebu o fewn y cyd-destunau hynny â amrywiol / rhyng-ffydd / di-ffydd etholwyr
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar cryf a sgiliau hwyluso grŵp
 • Profiad amlwg a chysur gyda goruchwyliaeth
 • Arddangosiad clir o gymhwyso lens ecwiti i waith o ddydd i ddydd
 • Hanes amlwg o ganoli cymunedau ymylol
 • Profiad amlwg yn creu partneriaethau strategol ar draws adrannau a rhanddeiliaid
 • Rheolwr prosiect galluog ac arweinydd tîm, sy'n gallu olrhain cynnydd a chwrdd â therfynau amser, adeiladu consensws, ysgogi eraill, dal eu hunain ac eraill yn atebol a chwblhau prosiectau tymor hir ar raddfa fawr mewn pryd

Cymwysterau dewisol

 • Rhuglder gyda meddalwedd rheoli dysgu - ee, Cynfas
 • Cyfrannwr at neu gynhyrchydd ysgoloriaeth mewn maes perthnasol
 • Profiad o ddysgu ar wybodaeth coleg ar Addysgeg Ignatian neu brofiad mewn Addysg Jeswit ar lefel coleg
 • Gwybodaeth ymarferol o dirwedd fyd-eang Rhwydwaith Addysgol yr Jesuitiaid
 • Gwybodaeth ymarferol o dirwedd sefydliadol yn y gymuned yn Washington, DC a thirwedd fyd-eang y rhwydwaith Addysg Jeswit fyd-eang

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...