Mae 17eg Uwchgynhadledd Nobel yn pwysleisio addysg heddwch

Pan fydd Awduron Llawryfog Heddwch Nobel yn cwrdd.

Yr 17eg Uwchgynhadledd Nobel. Gwnewch eich marc am heddwch!

(Wedi'i ymateb o: Swyddfa Heddwch Rhyngwladol. Hydref 2019)

Gan Ingeborg Breines, Swyddfa Heddwch Rhyngwladol

Trefnwyd yr Uwchgynhadledd Nobel gyntaf 20 mlynedd yn ôl, a gychwynnwyd gan Mikhail Gorbachev gydag adnoddau o Wobr Heddwch Nobel, a enillodd yn 1990. Mae rhwyfwyr heddwch Nobel wedi cyfarfod bron bob blwyddyn ers hynny, i gryfhau eu hymgysylltiad dros heddwch, i drafod cwestiynau amserol. o ddiddordeb i heddwch y byd a gwneud awgrymiadau ar gyfer gweithredu. Gwnaed argymhellion cryf, yn anad dim mewn perthynas â di-drais, diarfogi niwclear a'r berthynas rhwng heddwch a'r amgylchedd. Gwel www.nobelpeacesummit.com. Mae'r cyfarfod lefel uchel hefyd yn rhoi cyfle i'r cyfranogwyr drafod eu prosiectau parhaus eu hunain a chreu dealltwriaeth, cydweithrediad a rhwydweithiau dyfnach.

Trefnwyd yr 17eg Uwchgynhadledd Nobel ym Mecsico, 19. - 22. Medi eleni gyda'r thema Gwnewch eich marc am heddwch. Cyfarfu 30 llawryf â 10 unigolyn ac 20 sefydliad. Cefais fy ngwahodd i siarad ar addysg heddwch, a oedd yn brif thema eleni, ond a ddaeth i ben hefyd yn cynrychioli IPB ers i Lisa Clark, a gymerodd yr awenau ar fy ôl fel cyd-lywydd IPB, y funud olaf orfod canslo ei chyfranogiad.

Gan fod y cyfarfod ym Merida ar benrhyn Yucatan, roedd yn naturiol bod sefyllfa Pobl Gynhenid ​​a'r hyn y gall y byd ei ddysgu ohonynt yn uchel ar yr agenda. Mae gan ryw 60% o drigolion Yucatan hynafiaid Maya-Indiaidd. Gyda’r hinsawdd a’r argyfwng amgylcheddol, efallai ein bod yn barod i wrando’n fwy gofalus ar hen ddoethineb Indiaidd Maya am y berthynas rhwng y Fam Ddaear a ni, a gweld y cysylltiadau agos a’r gyd-ddibyniaethau yr ydym wedi caniatáu i’n hunain eu hanwybyddu am lawer rhy hir? Roedd gwrando ar Rigoberta Menchu ​​Tum, llawryf heddwch Nobel ym 1992, yn siarad am dir cysegredig pobl Maya a gweld sut mae hi'n gweithredu ymhlith ei phobl ei hun gyda pharch dwfn, gofal, cariad ac anogaeth, ymhlith fy mhrofiadau cryfaf yn ystod yr uwchgynhadledd hon. Aethpwyd â ni hefyd i ymweld â phentrefi traddodiadol Maya a gweld eu pyramidiau rhyfeddol, rhai hyd at 3000 oed. Fe wnaeth Ysgrifenyddiaeth yr Uwchgynadleddau Nobel ein hatgoffa o Siarter y Ddaear, a ddatblygwyd gan Glwb Rhufain, yn anad dim gan yr Arlywydd Gorbachev, Maurice Strong a Maer Federico o UNEP ac UNESCO yn y drefn honno. Mae Siarter y Ddaear yn cyflwyno egwyddorion sylfaenol ar gyfer cymdeithas fyd-eang gyfiawn, gynaliadwy a heddychlon. Dylai barhau i'n hysbrydoli.

Mae Mecsico wedi bod ar flaen y gad o ran diarfogi niwclear. Cafodd y diplomydd Mecsicanaidd Alfonso Garcia Robles y Wobr Heddwch Nobel ym 1982 am ei ymdrechion diarfogi ynghyd ag Alva Myrdal. Roedd yn un o gychwynwyr cytundeb Tlateloco ym 1967 a sefydlodd America Ladin a'r Caribî fel parth di-arf niwclear. Diolchwyd ac anrhydeddwyd Mr Robles yn ystod y cyfarfod. A sut roedd yn teimlo'n dda bod mewn parth di-arf niwclear! Er mwyn i ni oroesi, dylai'r blaned fel y cyfryw ddod yn rhydd o arfau niwclear ar frys. Fe wnaeth Mecsico hefyd gynnal yr ail o'r cyfarfodydd mawr ar ganlyniadau dyngarol defnyddio arfau niwclear. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn Oslo a’r olaf yn Fienna ym mis Rhagfyr 2014, a arweiniodd at Gytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Wahardd Arfau Niwclear. Mae'r frwydr dros ddiarfogi niwclear yn parhau i fod yn ganolog i waith yr Uwchgynadleddau Nobel. Cytunwyd ar ddatganiad arbennig a'i integreiddio'n rhannol i ddatganiad terfynol Merida. Mae laureates Nobel yn annog llywodraethau i arwyddo a chadarnhau Cytundeb y Cenhedloedd Unedig.

Mae lefel y trais yn is yn Yucatan nag yng ngweddill y wlad, ond yn dal yn rhy uchel, yn enwedig trais yn erbyn menywod. Mae Yucatan, fel y wlad a'r rhanbarth mwy, hefyd yn cael trafferth gyda thlodi, anghydraddoldeb, diweithdra a system iechyd annigonol. Gwnaeth llywodraethwr Yucatan, Mauricio Vila Dosal, ymrwymiadau i gryfhau ei ymdrechion heddwch, yn ôl pob golwg gydag ymgysylltiad a brwdfrydedd mawr. Hefyd, anrhydeddodd Arlywydd Mecsico, Manuel Lopez Obrador, y cyfarfod gyda'i bresenoldeb. Atgoffwyd ef o'i ymrwymiad i sefydlu comisiwn i weithio ar atal trais. Cefais gyfarfod ffrwythlon gyda’r Gweinidog Addysg a gweinidog Materion Menywod Yucatan a’u staff ynghyd â Kailash Satyarthi, a enillodd Wobr Heddwch Nobel yn 2014 ynghyd â Malala Yousafzai. Cawsom gipolwg da ar heriau'r system ysgolion, yn anad dim mewn perthynas â thrais rhywiol a beichiogrwydd ymysg merched ysgol. Maent i gyd i ddechrau gydag addysg heddwch ar wahanol lefelau o'r system ysgolion. Roedd ganddyn nhw ddiddordeb ee yn offerynnau normadol perthnasol UNESCO, ym Mhrosiect Ysgolion Cysylltiedig UNESCO a phrosiect y gymdeithas sifil Ymgyrch Byd-eang ar gyfer Addysg Heddwch, a ddatblygwyd allan o Apêl yr ​​Hâg dros Heddwch.

Dros y blynyddoedd diwethaf, fe’i cenhedlwyd yn gynyddol bwysig cynnwys pobl ifanc mewn deialogau gyda’r Awduron Llawryfog Heddwch Nobel. Eleni cymerodd tua 1200 o fyfyrwyr ac athrawon ran, hanner ohonynt o Fecsico a'r hanner arall o wahanol wledydd. Roedd y myfyrwyr yn bresennol yn y sesiynau llawn ac yn trefnu labordai heddwch a gweithdai i ddyfnhau eu gwybodaeth ymhellach. Cyfarfûm â'r myfyrwyr yn y ddau banel llawn y cymerais ran ynddynt ar ddiarfogi niwclear ac ar addysg heddwch, Cariad pŵer neu bŵer cariad. A chyfrannais i weithdy ar y perygl niwclear, ynghyd â'r Cychod Heddwch. Datblygodd y myfyrwyr eu datganiad Ieuenctid eu hunain hefyd. Cefnogodd myfyrwyr a rhwyfwyr Nobel streic Ysgol Ddydd Gwener dros yr amgylchedd - a dyfodol. Yn seiliedig ar waith paratoadol a wnaed gan IPB, cefais “gyfarfod effaith newid strategol” ar heddwch a thechnoleg a gynullwyd gan Scott Cunningham a Lisa Short. Datblygwyd datganiad cenhadaeth gyda’r bwriad o ddatblygu “cyfnewidfa stoc gymunedol effaith gymdeithasol” i helpu i chwyddo lleisiau llawr gwlad er mwyn heddwch, gobeithio, i’w cyflwyno yn yr Uwchgynhadledd Nobel nesaf.

Ar ddiwrnod olaf yr Uwchgynhadledd, rhoddwyd sawl gwobr. Gwobr yr Uwchgynhadledd Heddwch aeth at y gantores a'r gweithredwr da Ricky Martin, a atebodd gyda sioe ffyrnig. Cyhoeddiad eleni ar laureates Nobel, Bod yn Nobel, a ddatblygwyd gan Livia Malcangio o Ysgrifenyddiaeth Barhaol yr Uwchgynhadledd, a roddwyd i bawb. Mae'r Ysgrifenyddiaeth gyfan, ac yn anad dim yr arlywydd, Ekaterina Zagladina, yn haeddu llawer o glod am iddi drefnu uwchgynhadledd fawr a llwyddiannus arall eto. Gadewais gyda gwybodaeth newydd ac ysbrydoliaeth newydd i barhau â'r gwaith dros heddwch, waeth pa mor anobeithiol y bydd yn teimlo o bryd i'w gilydd. Gobeithio y bydd y datganiad terfynol a'r ysfa gref i adeiladu diwylliant o heddwch yn ddefnyddiol hefyd i'r rhai nad oeddent yn bresennol ym Merida.

Ingeborg Breines
Sigerfjord, Norwy, Hydref 2019

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

sut 1

  1. Rwyf mor ddiolchgar i ddod o hyd i'r wefan hon a chodi fy llygaid i gae chwarae uwch. Rwy'n dymuno bod ein hysgolion lleol mewn cysylltiad â'r gwaith gwych rydych chi'n ei hyrwyddo. Os gall unrhyw un yn yr ysgolion estyn allan i https://www.pullmanschools.org/ i greu chwaer-brofiad ysgol, byddwn wrth fy modd yn rhoi help llaw.

Ymunwch â'r drafodaeth ...