Deg pwynt ar yr Wcrain o safbwynt polisi heddwch

Archwilio Safbwyntiau Lluosog o Drasiedi Wcráin: Sefydlu Sylfeini ar gyfer Ymchwiliad Addysg Heddwch

Ar hyn o bryd mae addysgwyr heddwch yn wynebu amrywiaeth syfrdanol o safbwyntiau a dadansoddiadau er mwyn llunio ymholiad o onestrwydd gwleidyddol ac addysgegol. Mae'r erthygl hon yn un o nifer y byddwn yn eu postio yn ystod yr wythnosau nesaf i gefnogi addysgwyr heddwch i feddwl ac addysgu am ymddygiad ymosodol Rwseg yn erbyn yr Wcrain a'r llwybrau posibl i'w ddatrys.

Daw un ymholiad y gellir ei godi o’r egwyddor hirsefydlog o osgoi deuoliaeth syml o blaid archwilio dewisiadau amgen lluosog, mewn fframiau dadansoddi ac argymhellion polisi a chamau gweithredu. “Beth sydd ar goll o’r disgwrs presennol,” yn gwestiwn i'w godi, wrth i addysgwyr heddwch adolygu'r amrywiaeth eang o ddehongliadau a gwaharddebau ar beth i'w wneud am yr Wcrain. Un ymateb, sy'n deillio o'r rhagdybiaeth na ddylai gweithredoedd a rhyngweithiadau gael eu cyfyngu i asesu moeseg ac effeithiolrwydd ymddygiadau dim ond yr actorion sy'n ymwneud yn uniongyrchol â nhw, ond hefyd eu gweld o fewn y system wleidyddol neu ddiogelwch y cymerir y camau â hi, gan annog rhai camau gweithredu, atal eraill. “Sut,” gofynnwn, “mae’r system yn cyfyngu neu’n hwyluso gweithredoedd penodol.” “Pa newidiadau i’r system a allai fod eu hangen i alluogi cyflawni’r nod o setliad heddwch cyfiawn?” Byddem yn dadlau bod yr holl ymholiadau hyn yn hanfodol ar gyfer ymchwiliad cyfannol, systemig i'r argyfwng hwn ac argyfyngau tebyg. Mae'r erthygl hon, a ysgrifennwyd gan Werner Wintersteiner, yn cynnig persbectif ymchwil heddwch ar y gwrthdaro ac yn galw ar yr holl actorion (gan gynnwys, ac yn enwedig addysgwyr heddwch) i archwilio eu rhagdybiaethau eu hunain am y gwrthdaro a phatrymau diogelwch amrywiol.

Hyd yn oed ar ôl ymosodiad Rwseg: heddwch yw'r unig opsiwn

(Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Almaeneg: Wiener Zeitung, Chwefror 26, 2022.)

gan Werner Wintersteiner*

1Roeddem ni ymchwilwyr heddwch yn anghywir. Roeddem yn meddwl bod Putin am sicrhau'n barhaol y tiriogaethau a feddiannwyd gan wrthryfelwyr yn nwyrain yr Wcrain ac efallai eu hatodi'n swyddogol, gyda bygythiadau ac argyfyngau rhyfel. Fodd bynnag, mae'n debyg, mae eisiau mwy. Mae'n gwadu hawl Wcráin i fod yn wladwriaeth annibynnol ac yn galw'r goresgyniad milwrol yn weithred o ddad-filwreiddio a dadnazification o'r wlad, hynny yw, ei fod am ddinistrio'r seilwaith milwrol cyfan a dymchwel y llywodraeth.

2Mae mudiad heddwch y Gorllewin wedi rhybuddio yn erbyn rhesymeg rhyfel trychinebus argyfwng yr Wcráin ac wedi tynnu sylw at y ffaith bod gan y Gorllewin hefyd ei ran yn y cynnydd. Fodd bynnag, mae'n debyg ei fod wedi canolbwyntio'n ormodol ar gamgymeriadau ei hochr ei hun, yn enwedig ar ehangiad enfawr NATO ar ôl 1989, a dorrodd addewid de facto i'r Undeb Sofietaidd a oedd yn chwalu ac yr oedd yn rhaid i Rwsia ei ganfod fel bygythiad. Heb ei gwneud yn glir, roeddem yn meddwl pe bai'r polisi hwn yn cael ei gywiro, y byddai Rwsia yn fodlon a byddai tensiynau'n lleddfu. Roedd y galw cadarn am niwtraliaeth Wcráin hefyd yn seiliedig ar y rhesymu hwn, ond ni chafodd ei fabwysiadu gan bolisi'r Gorllewin. Mae'n debyg nad oedd y rhesymiad hwn o'n heiddo ni ond yn rhannol gywir hefyd. Nawr mae'n rhaid i ni ddod i'r casgliad: byddai Putin wedyn wedi cael un esgus llai sylweddol dros ei oresgyniad, ond nid yw'n sicr o gwbl na fyddai'r goresgyniad wedi'i gyfiawnhau â dadleuon eraill.

3Mae'n edrych fel pe bai Putin, y chwaraewr gwyddbwyll, wedi darganfod bwlch yn amddiffynfeydd y gelyn, a gwnaeth ecsbloetio oerfel iâ. Roedd yn gwybod na fyddai unrhyw un yn amddiffyn yr Wcrain yn filwrol ac roedd yn gwybod am aneffeithiolrwydd cymharol sancsiynau ar ôl annexation Crimea. Felly mae realaeth wleidyddol fel model esboniadol, yn anffodus, yn profi ei werth, o leiaf ar yr olwg gyntaf ac os bydd rhywun yn edrych ar y gwrthdaro yn y tymor byr. Serch hynny, mae gan y gwrthdaro sawl dimensiwn ac ni ellir ei leihau i gêm gwyddbwyll.

4Mae’n drawiadol cyn lleied y mae’r cyfryngau a’r arbenigwyr gwleidyddol wedi cynnwys y dimensiwn hanesyddol, yn enwedig nid digwyddiadau’r Ail Ryfel Byd a’r cyfnod yn syth ar ôl y rhyfel gyda’r brwydrau gwaedlyd rhwng yr Undeb Sofietaidd ac UPA yr Wcrain (1943-1947). Wrth wneud hynny, mae Putin yn siarad yn gyson am ddigwyddiadau hanesyddol, ac yn dychmygu ei hun fel tsar newydd yn cywiro “camgymeriadau’r comiwnyddion,” ac yn cyfreithloni ei ymddygiad ymosodol fel gwrth-ffasgiaeth, yn nhraddodiad y frwydr yn erbyn yr UPA. Yma daw'n amlwg cyn lleied o help yw strategaeth datrys gwrthdaro ffurfiol, sydd yn y pen draw yn rhagdybio budd cyffredin yr actorion i ddatrys y gwrthdaro ac yn ymatal rhag cymryd i ystyriaeth y clwyfau seico-hanesyddol cymhleth, honiadau, diddordebau, dymuniadau ac, felly i siarad. , dymuniadau cydadferol. Yn lle drysu ynghylch seicoleg Putin, mae'n well gennym ni astudio'r hanes y mae'n ei alw'n gyson. Yn fwy penodol, mae angen inni edrych ar faint o ddigwyddiadau hanesyddol sy’n llywio teimladau cyfunol a byd-olwg y presennol, ond hefyd faint o wleidyddion sy’n llwglyd ar bŵer sy’n fodlon trin y teimladau hyn ac offerynoli’r safbwyntiau hyn o’r byd i roi’r ymddangosiad o gyfreithlondeb i’w gwleidyddol. nodau.

5Mae pob rhyfel yn creu ffeithiau newydd. Un o'r ffeithiau hyn yw y bydd llais heddychiaeth Ewropeaidd yn mynd yn dawelach, y bydd rheoli gwrthdaro sifil yn cael ei ystyried yn anfri, y bydd y rhai sydd wedi bod yn galw ers tro am ailarfogi Ewropeaidd yn cael eu clywed yn llawer mwy [nodyn y golygydd: y mae'r Almaen eisoes wedi gweithredu ar ei gyfer, gan addo €100 biliwn mewn gwariant milwrol cynyddol]. Rydym yn gweld bod yr atgyrch dall hwn i ymladd yn ôl eisoes wedi atafaelu hyd yn oed pobl a oedd yn cyfrif eu hunain ymhlith y garfan heddwch. Rhaid peidio â defnyddio dadl Putin nad oedd ganddo unrhyw ddewis arall - datganiad nodweddiadol o'r holl gynheswyr - i'r gwrthwyneb. I'r gwrthwyneb, credwn hynny ni ddylai diwedd heddwch fod yn ddiwedd ar bolisi heddwch, fel y mae datganiad gan gymuned ymchwil heddwch yr Almaen yn ei roi. Y peth cyntaf y dylid ei wneud yn glir yw bod opsiynau heddychlon ystyrlon, hyd yn oed os na ellir disgwyl iddynt ddod â thrais i ben yn y tymor byr a dadwneud y camweddau a wnaethpwyd.

6 Rhaid gwahardd goresgyniad Rwseg ym mhob corff rhyngwladol, gan ddechrau gyda'r Cenhedloedd Unedig. Mae sesiwn frys o Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn awdurdod moesol pwysig, ond mae yna lu o sefydliadau rhyngwladol. Mae'r gwrthdaro hwn hefyd nid yn unig yn wrthdaro rhwng arweinwyr y wladwriaeth, ond hefyd rhwng cymdeithasau. Mae'n bwysig sut mae barn y cyhoedd yn meddwl - hefyd yn Rwsia. Dylai pleidiau gwleidyddol a sefydliadau cymdeithas sifil wrthod y goresgyniad, ond ar yr un pryd yn cadw cysylltiad â sefydliadau a sefydliadau yn Rwsia, hyd yn oed os yw'n hysbys cyn lleied o le ar gyfer symudiadau sydd ganddynt.

7Mae pob gwrthdaro sy'n gwaethygu, a rhyfel, yn arbennig, yn arwain at gefnu ar feddwl cymhleth o blaid symleiddio a delweddau clir o ffrindiau a gelynion. Mewn cyferbyniad, rhaid i ni fynnu taflu goleuni ar holl hanes a deinameg y gwrthdaro hwn, sy'n aml yn golygu canolbwyntio nid ar y naill neu'r llall, ond ar y ddau-a. Rhaid i un felly gondemnio'r goresgyniad Rwseg ac ar yr un pryd yn cyfaddef Rwsia "buddiannau diogelwch cyfreithlon," sydd, fodd bynnag, dim ond yn cael eu concretized mewn deialog gyda'r cyfatebol a gwireddu drwy ddulliau heddychlon. Rhaid cefnogi ffrynt (Gorllewinol) condemniad diplomyddol a sancsiynau economaidd yn erbyn Rwsia ac ar yr un pryd beirniadu'r ffaith bod y Gorllewin hefyd wedi caniatáu i'r gwrthdaro waethygu.

8Mae'r gwrthdaro yn aml yn cael ei gymharu â'r Rhyfel Oer. Yn union fel ymgais i oresgyn cyfyngder y Rhyfel Oer a'r “trap diogelwch” y datblygwyd offerynnau megis cyfyngiadau arfau a'r system diogelwch ar y cyd (diogelwch heb ataliaeth). Bwriad offer o'r fath oedd cymryd i ystyriaeth anghenion pob ochr, lleihau tensiynau, ac arwain at ostyngiad cyffredinol mewn arfau. Arweiniodd y broses hon o detente at y Cynhadledd ar Ddiogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (CSCE) ac yn y pen draw wrth greu'r Sefydliad ar gyfer Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE). Bellach mae'r sefyllfa yn llawer mwy cymhleth - ond ni fydd unrhyw ffordd arall yn y pen draw na defnyddio'r offerynnau hyn eto.  

9Rhaid inni beidio â chredu y bydd llwyddiannau milwrol Putin yn sicrhau ei rym yn barhaol. Mae'n wir na fydd y sancsiynau economaidd, er gwaethaf eu swyddogaeth foesol, yn cael llawer o effaith mewn termau realpolitik, yn enwedig gan fod cist ryfel Rwsia wedi'i llenwi'n llawer gwell nag yr oedd pan orchfygodd y Crimea yn 2014, ac mae eu cynghrair â Tsieina hefyd wedi dod yn llawer agosach. . Serch hynny, mae anghyfiawnder y rhyfel newydd hwn yn ddatganiad moesol o fethdaliad, sydd yn y tymor hir yn tanseilio cyfreithlondeb pŵer Putin yng ngolwg poblogaeth Rwseg hefyd. Dyma beth mae'n rhaid i ni weithio tuag ato.

10Felly, yn lle arfau Gorllewinol, mae angen menter heddwch Gorllewinol. Mae'n anodd credu y bydd y ddwy blaid yn dod allan o'r trychineb heb gyfryngwr. Gall y fenter hon ddod o daleithiau niwtral Awstria, y Ffindir, Sweden ac Iwerddon. Rhaid iddo gynnig persbectif i'r ddwy ochr, ar delerau diogelwch, economaidd, a 'moesol'. Rhaid parchu urddas pob plaid. Mae hon, wrth gwrs, yn dasg anodd iawn yn wyneb yr ymladd ffyrnig. Rhaid ymgyrraedd at bensaernïaeth heddwch a diogelwch pan-Ewropeaidd gan gynnwys Rwsia – rhywbeth a gafodd ei esgeuluso’n droseddol ar ôl 1989. Yma, hefyd mae’n rhaid i’r Gorllewin arfer hunanfeirniadaeth. Ni ellir sicrhau diogelwch a ffyniant yn erbyn ei gilydd, dim ond gyda'i gilydd. Rhaid deall diogelwch cyffredin fel diogelwch dynol.

Yn lle ras arfau newydd, mae angen diarfogi arnom er mwyn casglu cryfderau ar gyfer ymdrechion ar y cyd i atal y trychineb hinsawdd ac i feistroli'r pandemig. Mae gennym ni broblemau cyffredin, dim ond gyda'n gilydd y gallwn ni eu goresgyn. Fel y dywed y Dalai Lama yn ei ddatganiad ar y rhyfel yn yr Wcrain: “Mae ein byd wedi dod mor gyd-ddibynnol fel bod gwrthdaro treisgar rhwng dwy wlad yn anochel yn effeithio ar weddill y byd. Mae rhyfel yn hen ffasiwn – di-drais yw'r unig ffordd. Mae angen inni ddatblygu ymdeimlad o undod dynoliaeth trwy ystyried bodau dynol eraill fel brodyr a chwiorydd. Dyma sut y byddwn yn adeiladu byd mwy heddychlon” (Hindustan Times, Chwefror 28, 2022).

*Mae'r Athro (ret.) Werner Wintersteiner, Ph.D., sydd wedi cyfrannu ers amser maith i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, yn ymchwilydd heddwch ac yn addysgwr heddwch o Awstria.  

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

3 meddwl ar “Deg pwynt ar yr Wcrain o safbwynt polisi heddwch”

  1. Gracias por este artículo, por la iniciativa. La considero muy, llawer o angenrheidrwydd.
    Hay que alimentar el punto de vista pacífico, revisar acciones y dedicar recursos económicos al fortalecimiento de los elementos diversos que contribuyan a la paz.

  2. Diolch i Werner Wintersteiner.
    Dyma'r erthygl orau i mi ei darllen ar y sefyllfa. Byddaf yn cymhwyso eich meddyliau yn fy ngweithredoedd fel Rotariad lle mae heddwch yn gonglfaen ein cenhadaeth fyd-eang. Tra fy mod yn byw yn yr Unol Daleithiau, mae gan Rotary International dros 1,400,000 o aelodau ledled y byd. Rydym yn cefnogi cyd-Rotariaid yn yr Wcrain gyda chymorth dyngarol. Rydyn ni'n ceisio defnyddio gwerthoedd, egwyddorion a dulliau'r Rotari ar gyfer heddwch byd-eang fel rydyn ni i gyd yn ei wneud yn ein ffyrdd ein hunain. Rydym yn ymarferwyr, yn addysgwyr, yn gyfryngwyr ac yn eiriolwyr dros heddwch. Diolch eto i'r holl adeiladwyr heddwch.

  3. Mae hwn yn fewnwelediad diddorol i'r gwrthdaro Wcráin-Rwsia. Credaf, heblaw bod y byd yn codi'n unsain yn erbyn y lladdfa yn yr Wcrain, y bydd dinistrio'r Wcráin yn dod yn graith foesol dragwyddol arnom ni i gyd.

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig