Addysgu tuag at Ddiddymu Niwclear: Wythnos Ddiarfogi 2018

WYTHNOS DARPARU - HYDREF 24-30, 2018

Addysgu tuag at Ddiddymu Niwclear

 Rhai awgrymiadau gan Betty Reardon

Galwyd amdano gyntaf ym 1978 yn y Dogfen Derfynol o gyntaf y Cenhedloedd Unedig Sesiwn Arbennig ar Ddiarfogi, Wythnos diarfogi yn dechrau ar ben-blwydd sefydlu'r Cenhedloedd Unedig. Mae'n amser i addysgwyr heddwch fynd i'r afael â'r problemau a'r posibiliadau sy'n codi wrth ymdrechu tuag at yr hyn y cyfeiriodd Elise Boulding ato fel “byd heb arfau.” Fel cyfraniad yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch at nodau’r wythnos, rydym yn cynnig deunyddiau i gychwyn trafodaeth ar ddileu arfau niwclear, ac ystyried ysgrifennu “hanes newydd.”

 “…. rydym yn bachu ar y cyfle hwn i ysgrifennu hanes newydd. ”
-Ambassador Patricia O'Brien, Cenhadaeth Barhaol Iwerddon i'r Cenhedloedd Unedig, Mawrth, 2017 yn sesiwn agoriadol y gynhadledd negyddu cytundebau a waharddodd arfau niwclear.

Mae byd sydd wedi ei ddiarfogi mewn heddwch wedi bod yn weledigaeth ysbrydoledig ac yn obaith ysgogol ers amser maith, ond yn nod gwleidyddol gwirioneddol athronwyr, gweithredwyr a gwladweinwyr (sic), y cynlluniodd llawer ohonynt y drefn fyd-eang ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Fodd bynnag, fe wnaeth y gorchymyn hwnnw atal y weledigaeth ac am ddegawdau fe israddiodd unrhyw drafodaeth ymarferol o'r nod i gyrion “delfrydiaeth” o blaid y realaeth wleidyddol sy'n dal i'w rheoli. Wrth edrych arno o safbwynt rhywedd datgelir bod safbwynt y byd o realaeth wleidyddol sy'n rhesymoli rhyfel a militariaeth yn batriarchaidd yn y bôn. Mae sylfaen batriarchaidd y drefn ryngwladol wedi cael ei herio ers amser maith gan ffeministiaid ac yn fwy diweddar gan lawer yn yr heddwch ledled y byd trwy fudiad diarfogi.

Mae wedi bod yn unigolion ymroddedig, cymdeithas sifil a sefydliadau heddwch, yn aml mewn cydweithrediad â rhai o asiantaethau arbenigol y Cenhedloedd Unedig sydd wedi cadw'r gobaith am ddiarfogi'n fyw, gan weithio'n ddiflino tuag at wireddu nod eithaf system ddiogelwch fyd-eang ddiarfogi sefydlog. Trwy holl ddegawdau realaeth parhaodd mudiad pobl i ymdrechu tuag at weledigaeth byd a lywodraethir gan sefydliadau a ddyluniwyd i gynnal heddwch a chyflawni gofynion diogelwch dynol. Prif amcan ar y ffordd at y nod hwnnw yw diddymu arfau niwclear y mae'r Cytundeb Gwahardd Prawf Niwclear 1963 (NTBT) yn gam sylweddol. Ar Orffennaf 7, 2017 gyrrodd “We the pobloedd” y Cenhedloedd Unedig i fabwysiadu Y Cytuniad ar Wahardd Arfau Niwclear, cam enfawr tuag at y nod hwnnw a'r weledigaeth eithaf o heddwch trwy ddadrithiad cyffredinol a chyflawn fel y'i mynegwyd gan y Pab John XXIII a'r Arlywydd John F. Kennedy mewn datganiadau ychydig cyn mabwysiadu'r NTBT (gweler hefyd “Gadewch inni Archwilio Ein Agwedd Tuag at Heddwch” a gyhoeddwyd yma ar Hydref 13, 2018). Nid oedd y cytundeb hwnnw i raddau helaeth oherwydd cynnull menywod a chymdeithas sifil i fynnu byd mwy diogel, llai llygredig, mwy heddychlon.

Wrth arsylwi ar y Wythnos Ddiarfogi'r Cenhedloedd Unedig (Hydref 24-30), gan anrhydeddu dycnwch a chyflawniadau'r Cenhedloedd Unedig a chymdeithas sifil fyd-eang, rydym yn cynnig dyfyniadau o ddeunydd addysgu a thrafod a awgrymir o gyfrifo cydweithrediad y gymdeithas sifil / y Cenhedloedd Unedig a gynhyrchodd y cytundeb. Cyfrif Ray Acheson o broses y cytuniad yw'r un bennod newydd a gyfrannwyd at ail argraffiad a ryddhawyd yn ddiweddar o The Gender Imperative: Diogelwch Cenedlaethol yn erbyn Diogelwch Dynol (cliciwch yma am fanylion llyfr). Rhagflaenir y dyfyniadau gan sylwebaeth y golygyddion (Reardon a Hans) ac yna awgrymiadau ar gyfer myfyrio, trafod a gweithredu ar y materion a godwyd ym mhennod Ray. Ychwanegwyd ymholiad ychwanegol at yr un a gyflwynir yn y llyfr. Ei ymholiadau yw agor trafodaeth ar faterion mwy diweddar sydd bellach yn wynebu'r mudiad rhyngwladol i ddileu arfau niwclear.

Detholion o Bennod 18 o Y Gorfodol Rhyw

Yn yr erthygl hon mae Acheson yn goleuo'r frwydr ffyrnig y mae'r rhai sydd ar frig y patriarchaeth fyd-eang, y pwerau niwclear, yn atal gwahardd arfau niwclear ... eu hunain a [rhai] yr holl genhedloedd eraill. …. maent yn ofni y gallai diddymu arfau niwclear arwain at ddiddymu'r holl arfau tramgwyddus ac yn y pen draw at y diarfogi cyffredinol a chyflawn a fyddai'n sylfaen i system ddiogelwch ddynol wirioneddol gyda gradd ddigynsail o ddemocratiaeth fyd-eang.

Mae nod heddwch trwy ddiarfogi cyffredinol a llwyr wedi cael ei arddel gan Gynghrair Ryngwladol y Merched dros Heddwch a Rhyddid (WILPF) ers amser maith. Cynrychiolodd Ray Acheson WILPF ymhlith y grwpiau cymdeithas sifil a weithiodd gydag aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig i ddrafftio a mabwysiadu'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear. Chwaraeodd menywod o lawer o sefydliadau ran hanfodol yn y broses a arweiniwyd gan yr Ymgyrch Ryngwladol i Ddiddymu Arfau Niwclear (ICAN,) Llawryfog Heddwch Nobel 2017…

Patriarchaeth a'r bom: gwahardd arfau niwclear yn erbyn gwrthwynebiad gwrywdod milwrol

Gan Ray Acheson

Ray Acheson.

Ar 27 Mawrth, diwrnod cyntaf trafodaethau’r Cenhedloedd Unedig i wahardd arfau niwclear, agorodd llysgennad yr Unol Daleithiau i’r Cenhedloedd Unedig, Nikki Haley, ei chynhadledd i’r wasg (Democratiaeth Nawr, 2017) yn gwrthwynebu negodi cytundeb yn gwahardd arfau niwclear, gan nodi, “Yn gyntaf a yn anad dim dwi'n fam, dwi'n wraig, rwy'n ferch. " Ac, “fel mam, fel merch, does dim byd rydw i eisiau mwy i'm teulu na byd heb arfau niwclear. Ond mae'n rhaid i ni fod yn realistig”(Ychwanegwyd pwyslais). …

Mae datganiadau’r Llysgennad Haley wedi’u gwreiddio’n ddwfn mewn patriarchaeth. Mae hi’n nodi’r awydd am ddiarfogi â’i gwreigiaeth, ond yn cysylltu ei hawydd i “amddiffyn” ei theulu â’r “rheidrwydd” o gadw arfau niwclear ar gyfer y dyfodol amhenodol. Mae'r gwrthwynebiadau i wahardd arfau niwclear wrth wraidd patriarchaidd a hiliol. Mae sawl un wedi arsylwi gwladychiaeth (Egeland, 2016) a hiliaeth (Intondi, 2017) y gwrthwynebiad i'r cytundeb gwahardd. Llai archwiliedig yw ei sylfeini rhywiaethol, wedi'i wreiddio mewn strwythurau pŵer patriarchaidd a gwrywdod militaraidd.

Mae sawl dimensiwn i'r cysylltiad rhwng pŵer patriarchaidd a gwrywdod militaraidd sy'n cyfrannu at arwyddocâd a chymhlethdod y cyswllt. Mae “pwysau hollbresennol rhyw” (Cohn, 1987) trwy gydol y ddisgwrs arfau niwclear gyfan a chysylltiad arfau niwclear â gwrywdod a ddisgrifiwyd yn bendant gan Carol Cohn yn ei gwaith arloesol ar rywedd mewn disgwrs arfau niwclear. Mae'r disgwrs yn gwadu profiad byw menywod o'r arfau a ddyfynnwyd gan rai sy'n mynd ar drywydd diddymu niwclear ac yn honni monopoli ar realaeth, hy gwadu canfyddiad eraill o realiti. Mae gwadu o'r fath yn nodweddiadol o berthnasoedd patriarchaeth, a chamdriniol yn seicolegol. Mae’n ceisio cyfiawnhau a chysylltu gwrthwynebiad i’r gwaharddiad â “gwreigiaeth” neu “roi gofal,” fel yng nghynhadledd i’r wasg protest Haley. Mae'r holl ddimensiynau cymhleth hyn yn bwysig i'w harchwilio a'u datgelu er mwyn cyflawni'r nod o wahardd a dileu arfau niwclear, ac i oresgyn y normau patriarchaidd sy'n gwrthwynebu diddymu ar hyn o bryd.

Er gwaethaf yr wrthblaid gadarn a fynegwyd gan Haley ac a adleisiwyd gan y taleithiau arfog niwclear pwerus eraill, mabwysiadodd y gynhadledd gytundeb yn gwahardd arfau niwclear ar Orffennaf 7, 2017. Cyflawnwyd y garreg filltir hon yn y frwydr hir i wahardd yr arfau trwy broses a oedd yn cynnwys yr anferth mwyafrif o lywodraethau'r byd, sefydliadau rhyngwladol a chymdeithas sifil - gan gynnwys sefydliadau heddwch menywod - ar ôl degawdau o ymdrech. Cymerodd dros 130 o lywodraethau (Ymgyrch Ryngwladol i Ddiddymu Arfau Niwclear, 2017) ran yn y gynhadledd, tra bod absenoldeb y taleithiau arfog niwclear a'u cynghreiriaid sy'n cefnogi arfau niwclear yn dangos eu gwrthwynebiad. Mae'r llywodraethau absennol yn parhau i ystyried “buddion diogelwch” arfau niwclear. Yn wyneb tystiolaeth ysgubol o ganlyniadau dyngarol ac amgylcheddol trychinebus defnyddio arfau niwclear, (Fihn ed., 2013) effeithiau amgylcheddol dinistriol eu profi a'u cynhyrchu, a risgiau cynyddol eu tanio damweiniol neu fwriadol, maent yn dal i fodoli gwadu bod diogelwch dynol yn cael ei wasanaethu'n well gan y ffaith bod mwyafrif gwledydd y byd eisoes wedi gwrthod arfau niwclear yn llwyr. …

Fel y dywedodd y Llysgennad Patricia O'Brien o Iwerddon ar ddiwrnod agoriadol y trafodaethau ar y cytuniad ym mis Mawrth 2017, “Nid ydym yn ysgrifennu cytundeb newydd ac ategol yn unig yma, rydym yn bachu ar y cyfle i ysgrifennu hanes newydd, ac wrth wneud hynny i creu dyfodol newydd, mwy sefydlog, mwy diogel a mwy cyfartal i bawb (Cenhadaeth Barhaol Iwerddon, 2017). ”

Dyma graidd y cytundeb gwahardd. Fe’i trafodwyd ar sail dewrder a gobaith, yn hytrach nag ofn ac anghydraddoldeb. Roedd yn achos o wladwriaethau a chymdeithas sifil yn dod at ei gilydd i sefyll i fyny i rym a thrais, i ddweud wrth y pwerau niwclear, “digon, rydyn ni'n mynd i grefft byd gwahanol, p'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio."

Mae newid yn digwydd pan fydd yr “anghysur o wneud rhywbeth newydd yn dod yn llai na chadw pethau’r un peth,” meddai’r Llysgennad O’Brien (Cenhadaeth Barhaol Iwerddon, 2017). Mae'r cytundeb hwn eisoes yn gwneud gwladwriaethau arfog niwclear a niwclear-ddibynnol yn fwyfwy anghyfforddus. Bydd y broses o ddatblygu’r cytundeb hwn, ynghyd â’i fabwysiadu a’i ddod i rym, yn cael effaith drawsnewidiol ar bolisïau ac arferion arfau niwclear. Mae eisoes yn cael effaith drawsnewidiol ar gysylltiadau rhyngwladol a'r Cenhedloedd Unedig (Acheson, 2017b). Gallai deall a rhoi sylw i'r ddeinameg rhywedd sy'n gysylltiedig â cheisio diddymu niwclear, hefyd gyfrannu at fynd y tu hwnt i batriarchaeth ac at symud tuag at system diogelwch dynol hyfyw. Dim ond mater o'r ymdrech a'r gofal rydyn ni'n ei roi ynddo.

Detholiad o'r Ymchwiliad i'r Bennod fel y'i Cyflwynir yn y Llyfr

 • Mae Acheson yn canolbwyntio ar y disgwrs niwclear “ar sail rhyw”. Gan fod ffeministiaid wedi sensiteiddio llawer i iaith rywiaethol, sut y gallem wneud yr un peth ag iaith filitariaeth a'r iaith rywiaethol-filitarydd sy'n cyflyru trafodaeth ar bolisi arfau a diogelwch?
 • Roedd meddwl “realaidd” yn chwarae llawer yn y gwrthwynebiad i'r cytundeb. Ym mha ffyrdd y gall gweithredwyr diogelwch dynol ffeministaidd [ac eraill] ymgysylltu â realwyr?
 • Pam fod y pwerau niwclear mor wrthwynebus i'r ddisgwrs “ddyngarol” a enillodd dros y 130 aelod-wladwriaeth a gefnogodd y cytundeb?
 • Sut y gallem gymhwyso dealltwriaeth o'r gwrthwynebiad hwnnw i ddeialog gyda'r pwerau niwclear?
 • Sut gallai’r bartneriaeth rhwng aelod-wladwriaethau a chymdeithas sifil barhau mewn ymdrechion i ddod â’r cytundeb “i rym”?
 • Pa debygrwydd y gellir ei ddirnad rhwng polisi ataliaeth a thrais rhyw fel ffordd o gynnal patriarchaeth militaraidd?

Awgrymiadau Ychwanegol ar gyfer Ymholi a Gweithredu ar gyfer Dosbarthiadau Uwchradd Hŷn, Cyrsiau Israddedig a Grwpiau Astudio Oedolion

Mae'r ymholiadau isod yn tybio bod gan y trafodwyr rywfaint o wybodaeth am faterion arfau niwclear cyfredol a'u bod wedi darllen y dyfyniadau uchod. Tra bod yr ymholiadau neu'r dyfyniadau yn mynd i'r afael ag achosion Iran a Corea, dylid cynnwys y sefyllfaoedd hynny hefyd wrth astudio'r problemau niwclear cyfoes.

 Awgrymwn fod athrawon a hwyluswyr yn darllen trwy'r ymholiad cyfan, yn gwneud eu myfyrdodau eu hunain i bennu faint a pha rannau o'r ymholiad a allai fod yn ddefnyddiol at ddibenion eu grŵp dysgu penodol.

 Bwriad yr ymchwiliad hwn yw ysgogi ystyriaeth o'r rhwystrau a'r posibiliadau lluosog sy'n ffurfio'r broblem fel y'i datgelir ym mhennod Acheson a rhai o'r tueddiadau cyfredol sy'n peri rhwystrau newydd i ddileu arfau niwclear. Rydym hefyd yn tybio bod “ysgrifennu hanes newydd” yn galw am feddwl o'r newydd. Rydym yn ceisio datblygu meddwl myfyriol sy'n gyfrifol yn ddinesig ym mhob dysgwr, er mwyn eu galluogi a'u hannog i ymgysylltu'n weithredol â'r materion; er mwyn deall ods llethol, y gellir ac y cymerwyd camau tuag at heddwch, mae ein nodau'n wynebu rhwystrau cymhleth a brawychus, ond nid ydynt yn amhosibl. 

Gan fod y swydd GCPE hon yn cael ei chyfansoddi mae'r adroddiad cyfryngau bod yr Unol Daleithiau wedi cyhoeddi ei bwriad i ymwrthod â'r Lluoedd Niwclear Canolradd Cytunwyd ar y Cytundeb ym 1986 gan Arlywydd yr UD Ronald Reagan a'r Undeb Sofietaidd, y Cadeirydd Mikhail Gorbachev, gan nodi bod Rwsia wedi torri'r blynyddoedd diwethaf fel y rhesymeg. Mae sylwebyddion, fodd bynnag, yn awgrymu bod pryderon strategol yr Unol Daleithiau am China yn fwy tebygol y cymhelliant.

 • Beth allai ymwrthod â'r cytundeb hwn ei olygu i ddyfodol y Cytundeb Gwahardd Niwclear?
 • Sut y gallai'r gwladwriaethau llofnodol a'r mudiad diarfogi barhau i ymdrechu tuag at y cytundeb yn dod i rym fel cyfraith ryngwladol, gan rwymo pob gwladwriaeth? A yw hynny'n dal i fod yn nod ddymunol a dichonadwy i'r rheini sy'n gweithio i sicrhau heddwch byd a diogelwch dynol byd-eang? Pa gamau gweithredu amgen tuag at y nod y gallent eu hystyried? Sut y gallent asesu a dewis o blith y dewisiadau amgen y rhai sy'n addo bod yn fwyaf effeithiol? (Gellir sicrhau bod ffyrdd o gynnal yr asesiad hwn yn yr ystafell ddosbarth ar gael gan GCPE ar gais.)
 • A allwch chi ragweld cytundeb tebyg erioed yn cael ei drafod, ei ddrafftio a'i gyhoeddi gan benaethiaid gwladwriaeth yr UD a Tsieineaidd? A fyddai'n gam gwirioneddol tuag at ddileu niwclear? Beth allai wneud iddo ymddangos yn angenrheidiol i'r ddwy lywodraeth? Sut gallai cymdeithas sifil hwyluso trafodaeth o'r fath?

Mewn adolygiad o waith Derek Leebart Byrfyfyr Fawr (The New York Times, Hydref 21, 2018, Book Review, P. 18) Wrth gyfeirio at gynghrair NATO yn arsylwi y gallai’r Arlywydd Trump “fynd â bwyell i’r gyfres o sefydliadau gwleidyddol, masnach ac ariannol a luniwyd yn ffit dros y degawdau…. ” fel mae rhethreg yr Arlywydd yn awgrymu. Efallai y bydd yr arsylwi “ffasiynol ffit” hefyd yn datgelu nad oedd y drefn fyd-eang a adeiladwyd yn sgil yr Ail Ryfel Byd wedi rhagweld difrifoldeb ac amrywiaeth y straen a fyddai’n ei brofi.

 • Wrth ichi edrych ar y byd pa ddigwyddiadau, argyfyngau a thueddiadau y mae'n rhaid i ni eu hystyried os ydym fel Llysgennad O'Brien yn honni ysgrifennu “hanes newydd”? Pa rwystrau y gellir eu hwynebu? Pa gyfleoedd allai ddod? Sut y gallai'r mudiad diarfogi “ffasiwnio'n fwriadol” cyfleoedd o'r fath a dilyn y newidiadau y maent yn eu cynnig? A allwch chi feddwl am unrhyw beth y gallech chi ei wneud? Gyda phwy a thuag at ba ddiwedd y gallech chi gychwyn ar gamau o'r fath?
 • Beth allai fod yn senario “hanes newydd?” Gwnewch gronoleg o ddigwyddiadau a allai arwain at ddod i'r Cytundeb Gwahardd Niwclear i rym yn y degawd nesaf. Gan ddechrau gyda heddiw, beth ydych chi'n meddwl fyddai'n gorfod digwydd i ddileu arfau niwclear erbyn 2030? Ar gyfer pob digwyddiad yn y gronoleg, ystyriwch y newidiadau y byddai'n rhaid iddynt ddigwydd i wneud iddo ddigwydd. Nesaf, myfyriwch ar y newidiadau mewn meddwl ac mewn disgwrs cyhoeddus a allai arwain at y newidiadau hynny. Pa ystyriaeth y dylid ei rhoi i ryw, i'r dibyniaeth ar ddiogelwch militaraidd, i faterion cyfiawnder economaidd a chymdeithasol ac i oroesiad y blaned? Hynny yw, sut y gallai newidiadau yn ein ffordd o feddwl gyfrannu at gyflawni gorchymyn byd sy'n ddiogel yn ddynol? (Y Datganiad ar y Cyd ar Ryw a diarfogi a gyflwynwyd i Bwyllgor Cyntaf Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Ddiarfogi a Diogelwch Rhyngwladol ar Hydref 17, 2018 gallai helpu i hwyluso'r ymchwiliad hwn. Efallai y bydd trafodwyr hefyd yn ystyried a fyddent yn cynghori sefydliadau i lofnodi'r datganiad a rhoi rhesymau dros eu priod benderfyniadau.)
 • Efallai y bydd rhai am ragflaenu’r ysgrifen “hanes newydd” hon gyda chasgliad o gronoleg y cytuniadau amrywiol ar arfau niwclear a drafodwyd rhwng 1963 a 2017. Mae testunau, dyddiadau a chrynodebau ar gael ar y we.
 •  Cyhoeddodd cynhadledd ddiweddar gan y Cenhedloedd Unedig fod “Byd arall yn bosibl.” Beth sy'n rhaid i ni ei wneud i'w wneud yn debygol? Beth sy'n rhaid i ni ei ddysgu i'n galluogi ni i'w wneud?

-Betty Reardon, Hydref 2018

1 Trackback / Pingback

 1. Addysgu am Gadw Heddwch a Systemau Diogelwch Amgen - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Ymunwch â'r drafodaeth ...