Addysgu am Systemau Cadw Heddwch a Diogelwch Amgen

Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Addysg Heddwch: Enghreifftiau o Waith Betty Reardon (Post # 2)

“… I achub cenedlaethau olynol o ffrewyll rhyfel sydd ddwywaith yn ystod ein hoes wedi dod â thristwch di-baid i ddynolryw…” -Rhagymadrodd i Siarter y Cenhedloedd Unedig, 1945

Cyflwyniad y Golygydd

Yr erthygl hon gan Betty Reardon yw’r ail mewn cyfres o swyddi sy’n cefnogi ein hymgyrch “$ 90k for 90” sy’n anrhydeddu 90 Betty Reardonth blwyddyn o fywyd ac yn ceisio creu dyfodol cynaliadwy i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch.  Darllenwch am yr ymgyrch yma. Mae'r gyfres hon o erthyglau yn archwilio 6 degawd Betty o ddysgu heddwch trwy dri chylch o 90 diwrnod; pob cylch yn cyflwyno ffocws arbennig o'i gwaith, a amlygwyd trwy rannu adnoddau dethol o archifau Betty. Medi - Tachwedd 2018 yn lansio cylch 1, yn cynnwys ymdrechion Betty o'r 1960au trwy'r '70au yn canolbwyntio ar ddatblygu addysg heddwch i ysgolion. Mae'r gyfres hon hefyd yn ategu'r flodeugerdd Betty A. Reardon: Arloeswr mewn Addysg dros Heddwch a Hawliau Dynol, cyfrol 26 yn SpringerBriefs on Pioneers in Science and Practice (2015). Gall y flodeugerdd honno fod prynu yma.

Yn yr ail swydd hon, mae Betty yn gwneud sylwadau ar Cadw heddwch, uned gwricwlaidd yn y gyfres ysgolion uwchradd ar Trefn Persbectifau yn y Byd a gyhoeddwyd gan Random House ym 1973. Mae sylwebaeth Betty yma yn canolbwyntio ar ddau ddyfyniad sy'n archwilio dulliau o gadw heddwch a diogelwch amgen. Mae Betty hefyd wedi llunio ymholiadau newydd i'w haddasu i ystafelloedd dosbarth cyfredol.

Rydym yn postio’r sylwadau a’r dyfyniadau hyn ar drothwy canmlwyddiant “Diwrnod y Cadoediad,” a oedd yn nodi diwedd yr ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf (Tachwedd 100, 11). Roedd y “Rhyfel i Ddiwedd pob Rhyfel” yn addewid ffug fel y gwelwyd gan ddyfalbarhad rhyfeloedd mawr trwy gydol yr 1918th ac i mewn i'r 21st ganrif. Mae gennym lawer i'w ddysgu o'r drasiedi hon o hyd, a'n gobaith yw bod gweledigaeth ysbrydoledig ac ymarferol Betty ar ei chyfer Addysgu am Systemau Cadw Heddwch a Diogelwch Amgen a allai ein helpu yn y siwrnai honno.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y post cyntaf yn y gyfres hon, “Gadewch inni Archwilio Ein Agwedd tuag at Heddwch. "

[icon name = "download" class = "" unprefixed_class = ""] [icon name = "file-pdf-o" class = "" unprefixed_class = ""] Dadlwythwch y dyfyniadau o Gadw Heddwch yma.

 

Cyflwyniad

Gan Betty Reardon

Rydym bellach yn byw mewn byd lle nad yw rhyfel mewn sawl ffurf newydd bellach yn gymaint o “ffrewyll” gyfnodol â realiti gwleidyddol cronig, mor anochel â’r annwyd cyffredin. Mae anochel rhyfel fel un a roddir o'r cyflwr dynol, cred sydd wedi'i mewnblannu yn ddwfn trwy flynyddoedd o brofiad hanesyddol wedi bod, efallai'r rhwystr mawr sy'n rhwystro'r rhai sy'n ymdrechu i ddyfeisio a sefydlu rhyw fath o heddwch cynaliadwy. Mae'n fixe idee ym “meddyliau dynion,” y brif broblem a arweiniodd at sefydlu UNESCO, sy'n ymroddedig i adeiladu “sylfeini heddwch” yn y meddwl dynol trwy addysg. Ymgymerwyd â'r un dasg hon gan y rhai a ddaeth yn sylfaenwyr camau cyntaf addysg heddwch ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Gwnaethpwyd y dasg yn fwy brawychus gan ail argyhoeddiad eang fod rhyfel yn offeryn angenrheidiol ac effeithiol ar gyfer amddiffyn a gwireddu buddiannau cenedlaethol. Mae’r argyhoeddiad hwn wrth wraidd realaeth wleidyddol sy’n diystyru meddwl amgen sy’n herio ei ragdybiaethau sylfaenol megis anochel ac effeithiolrwydd rhyfel, gan fynnu bod dewisiadau amgen yn “iwtopaidd” ac yn anghyraeddadwy. (Gwel y swydd ddiweddar GCPE gan nodi realaeth wleidyddol fel ffynhonnell y gwrthwynebiad i gytundeb gwaharddiad niwclear 2017.) Mae asesiad difrifol o ddewisiadau amgen yn cael ei gymhlethu ymhellach gan gyfnewidioldeb yr amgylchiadau rhyngwladol sy'n newid yn barhaus lle mae eiriolwyr heddwch ac addysgwyr yn wynebu rhyfel a'r meddwl sy'n ei barhad. Yn yr amseroedd penodol hyn mae'n ymddangos eu bod yn newid gyda mwy o gymhlethdod, mwy o gyflymder ac anrhagweladwy nag yr ydym wedi'i wybod o'r blaen. Fodd bynnag, rydym o'r farn bod dysgu perthnasol, mewn gwirionedd, i'w gael o orffennol sy'n ymddangos yn wahanol iawn i'n un ni.

Dyluniwyd y dyfyniadau a gynigiwn yn y swydd gyntaf hon ym mis Tachwedd a ddewiswyd o'r cwricwla a ddyfeisiwyd yn negawdau'r 60au a'r 70au o dan y rhagdybiaeth o fyd sy'n newid, ond nid ar gyfradd newid fel yr ydym yn ei brofi nawr. Ac eto mae'r broblem y maent yn mynd i'r afael â hi yn aros yr un peth yn y bôn, os yw'n fwy cymhleth, cyfnewidiol a difrifol. Arhoswn hyd heddiw gan drais gwleidyddol a gwrthdaro arfog mwy angheuol a disynnwyr.

Betty Reardon gyda'r Athro Earl Johnson yng nghynhadledd flynyddol 1973 Cyngor Astudiaethau Cymdeithasol Wisconsin.

Deilliodd astudiaethau trefn y byd o dybiaeth mai craidd y rhyfel broblemus yw annigonolrwydd sefydliadau atal trais a datrys gwrthdaro yn y system ryngwladol. Ei safbwynt cwricwlaidd oedd dyfodol yn ogystal â gwerthoedd wedi'u gogwyddo i ysgogi meddwl am sefydliadau amgen posibl a gwell, a'r prosesau y gallent gael eu cysyniadu a'u dylunio drwyddynt. Cyfeiriwyd y dysgu a fwriadwyd tuag at amcanion a ddyluniwyd i ysgogi meddwl o'r fath tuag at: hogi sgiliau rhagweld a rhagamcanu “dyfodol a ffefrir,” nifer o ddewisiadau amgen posibl ar gyfer trawsnewid sefydliadol y system ryngwladol.

Byddai'r rhagamcanion yn cael eu llywio a'u hasesu gan werth dynodedig heddwch (a ddiffinnir yn ddiweddarach fel “heddwch negyddol,” diwedd ar wrthdaro arfog) er mwyn pennu effeithiolrwydd posibl a chysondeb gwerth yr amrywiol ddewisiadau amgen fel offerynnau i atal rhyfel, lleihau. ac atal trais gwleidyddol. Wrth i'r maes ddatblygu, ychwanegwyd at y broblem ganolog gan broblemau yn ymwneud â rhwystredigaeth gwerthoedd eraill a gyflwynwyd i astudiaethau urdd y byd gan ysgolheigion o'r de byd-eang. (Roedd y gwerthoedd hyn yn ffurfio sylwedd yr hyn a ddaeth i gael ei ddeall fel “heddwch cadarnhaol,” sicrwydd cyfiawnder cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac ecolegol.) Roedd y cwricwla hefyd yn anelu at eglurder cysyniadol yn y prosesau o wneud diagnosis o'r problemau a thaflunio atebion posibl yn y dylunio sefydliadau amgen, felly roedd y deunyddiau'n diffinio'r cysyniadau sylfaenol yn benodol ac yn cynnig offer gweledol i ddangos cydrannau sefydliadol systemau amgen. Adroddwyd astudiaethau achos, hanesyddol a damcaniaethol, fel yr argyfyngau y gellir profi'r modelau amgen yn eu herbyn.

Yn gynnar yn y 1970au cyhoeddodd y Sefydliad Sefydliad y Byd mewn cydweithrediad â Random House ddwy set o unedau cwricwlwm ysgolion uwchradd, Trefn Persbectifau yn y Byd ar gyfer freshman a sophomores a Argyfwng yn Nhrefn y Byd ar gyfer plant iau a hŷn. Fe'u cynlluniwyd i'w defnyddio mewn astudiaethau cymdeithasol, addysg dinasyddiaeth, a'r cyrsiau sydd newydd ddod i'r amlwg mewn addysg fyd-eang. Roedd addysg gymdeithasol uwchradd yn dod yn y blynyddoedd hynny i ymgorffori sylwedd a ddewiswyd o ysgolheictod y gwyddorau cymdeithasol, yn enwedig gwyddoniaeth wleidyddol a chysylltiadau rhyngwladol. Ceisiodd y ddwy gyfres drwytho astudiaethau trefn fyd-eang i'r sylwedd hwnnw. Fe wnaethant geisio gwneud hynny trwy drosi cysyniadau a dulliau'r maes yn dermau y gellid eu gwneud yn hygyrch i fyfyrwyr 14 i 18 oed. Daw'r dyfyniadau isod o uned gwricwlwm a fwriadwyd ar gyfer pobl ifanc 14 ac 16 oed. Fe agorodd gyda senario “ffilm gyffro” am fygythiad niwclear gyda'r bwriad o ennyn diddordeb a dychymyg y myfyrwyr. Disgwylir i'r uned gyfan fod ar gael trwy'r GCPE. Yma wedi'u cynnwys, mae'r dyfyniadau sampl a ddewiswyd, sylwebaeth ac ymholiad ychwanegol yn seiliedig ar yr uned gyntaf yn y Safbwyntiau ar Orchymyn y Byd cyfres:

Cadw heddwch

Sylwebaeth Gyfoes

Yr uned gyntaf hon yn y Persbectifau yng Nghyfres Trefn y Byd Ceisiodd gyflwyno addysgeg urdd y byd o asesu datrysiadau amgen lluosog i broblem rhyfel o fewn persbectif dyfodol a gwerthoedd. Amlinellir y gweithdrefnau ymholi ac addysgu sylfaenol yn yr uned ei hun. Dyfeisiwyd y broses ystafell ddosbarth wirioneddol trwy ddysgeidiaeth arddangos, dros gyfnod o ddwy flynedd mewn cyfres o weithdai paratoi athrawon a drefnwyd gan IWO ac mewn nifer o gonfensiynau astudiaethau cymdeithasol y wladwriaeth. Roedd cyfranogiad athrawon yn hanfodol i'r broses, fel yr oedd theori wedi'i haddasu o addysg gymdeithasol ac ymchwil o safon fyd-eang. Roedd fy nghyd-olygyddion yn athro addysg gymdeithasol, Jack Fraenkel, golygydd cyfres, ac athrawes ysgol uwchradd iau, Margaret Carter. (Cafodd hefyd ei brofi'n uniongyrchol yn ifanc yn ei arddegau mewn darlleniad beirniadol gan nith 14 oed ar y pryd.)

Dewiswyd dyfyniadau o'r uned hon i'w postio yn y gyfres hon i ddangos ymdrechion i drosi theori heddwch a realiti gwleidyddol yn gwricwla ystafell ddosbarth. Roeddem yn credu bod hyd yn oed yr athrawon mwyaf creadigol, weithiau angen canllawiau a gweithdrefnau i hwyluso eu defnydd o syniadau a deunyddiau newydd ac unigryw. Ond roeddem hefyd yn credu na ddylid rhoi pecynnau cwricwlwm “fformiwla” i athrawon heb ddarparu eu sail ddamcaniaethol sylfaenol a'u rhesymeg addysg. Gwnaethom honni bod yn rhaid i gwricwla da fod yn seiliedig ar y ddau, ac y dylai'r ddau fod yn sail i gwricwla a ddatblygwyd gan athrawon, bob amser y mwyaf perthnasol i'w grwpiau penodol o fyfyrwyr.

Yn amlwg, mae trefn y byd wedi newid yn sylweddol er 1972. Felly, hefyd ein hystafelloedd dosbarth. Nid oedd y cwricwlwm na'r addysgu eto'n “sensitif i ryw” nac yn “ymwybodol yn ecolegol” iawn a dim ond yn dechrau canolbwyntio ar y myfyriwr. Mae myfyrwyr yn ysgolion llawer o wledydd yn anfeidrol fwy amrywiol na myfyrwyr y blynyddoedd hynny. Mae myfyrwyr ysgolion uwchradd heddiw yn dra gwahanol yn gymdeithasol ac yn ddatblygiadol, yn cael eu ffurfio i raddau helaeth gan fyd o sgriniau, “cyfryngau cymdeithasol” ac ar hap yn ogystal â thrais systematig. Ac eto, mae angen dirfawr am offer dehongli yn nhrefn y byd presennol a phobl ifanc heddiw, a'r gallu i ddehongli a dadansoddi'r hyn y mae'n rhaid ei wynebu. Mae ar aelodau o gymdeithas y byd yn gyffredinol a'r ifanc yn benodol angen y dysgu sylfaenol sy'n ofynnol i baratoi ar gyfer ymgysylltu'n effeithiol yn y prosesau gwleidyddol a chymdeithasol a allai sicrhau dyfodol a ffefrir. I'r perwyl hwnnw, datblygu'r gallu i ganfod ac asesu dewisiadau amgen lluosog, gan ryddhau meddyliau ifanc o'r gymdeithas dewisiadau deuaidd ac, yn rhy aml, mae'r cwricwla yn eu gosod; ac mae perffeithio'r sgiliau o nodi a diffinio gwerthoedd sylfaenol cymdeithas fyd-eang a ffefrir yn y dyfodol yn dal i fod yn berthnasol, hyd yn oed nodau addysg hanfodol.

Efallai na fydd yr uned hon yn gallu cael ei haddasu i'r nodau hynny ar hyn o bryd, ond mae GCPE yn gobeithio y gallai annog athrawon dosbarth a'r rhai sy'n eu paratoi i ddyfeisio cwricwla a allai gyflawni'r nodau o fewn trefn y byd heddiw sy'n herio ieuenctid heddiw. Gyda'r posibilrwydd hwnnw mewn golwg, mae'r ymholiad canlynol yn cael ei ofyn i'w ddefnyddio gan addysgwyr sy'n ceisio cyflwyno astudiaeth o systemau diogelwch amgen i'w haddysgu:

Nodyn: Mae corff o lenyddiaeth ar gadw heddwch a systemau diogelwch amgen. O'r corff hwnnw rydym yn awgrymu dau gyhoeddiad diweddar ar gyfer athrawon sy'n ceisio cefndir mwy sylweddol i hwyluso dysgu myfyrwyr yn well:

  1. System Diogelwch Byd-eang: Dewis Amgen i Ryfel (Rhifyn 2018-19), a gyhoeddwyd gan World BEYOND War, a'r platfform dysgu ar-lein cyflenwol Astudiwch Ryfel Dim Mwy, dyluniwyd gan Tony Jenkins, Golygydd a Chydlynydd GCPE.
  2. Gweithrediadau Heddwch y Cenhedloedd Unedig mewn Gorchymyn Byd-eang sy'n Newid. Cedric de Coning a Mateja Peters, gol, Palgrave McMillan, 2018, ISBN 978-3-319-99105-4.

Dyfyniadau o Cadw heddwch

[icon name = "download" class = "" unprefixed_class = ""] [icon name = "file-pdf-o" class = "" unprefixed_class = ""] Dadlwythwch y dyfyniadau o Cadw heddwch ewch yma.

Ymholiad Newydd

Gofynnir y cwestiynau a'r ymholiadau canlynol i awgrymu proses ymholi gyffredinol. Disgwyliwn y bydd athrawon yn eu haddasu a'u gwella fel sy'n gweddu i'w priod sefyllfaoedd addysgu. Tybir gwybodaeth am faterion cyfredol mewn rhyfel a thrais. Gall yr holl sgriniau y mae pobl ifanc yn rhoi cymaint o'u sylw iddynt ddarparu'r wybodaeth sylfaenol. Dylid annog adolygiad beirniadol feirniadol o'r holl ffynonellau.

Pa sefydliadau a pholisïau newydd sydd wedi dod i'r amlwg ers y 1970au a allai gyfrannu at system ddiogelwch fyd-eang fwy heddychlon a chyfiawn? (Wrth drafod y cwestiwn hwn, dylai'r Llys Troseddol Rhyngwladol fod ymhlith y datblygiadau newydd a ystyriwyd) Pa swyddogaethau maen nhw'n eu cyflawni a fyddai felly'n cyfrannu? A ydyn nhw'n effeithiol wrth gyflawni'r swyddogaethau hynny? Sut allech chi eu newid neu ddisgrifio dewisiadau amgen iddyn nhw? A allwch chi ragweld newidiadau yn strwythurau a swyddogaethau'r Cenhedloedd Unedig presennol a fyddai, yn eich barn chi, yn ei gwneud hi'n fwy abl i “osgoi [sgwrio rhyfel”? "

A oeddem i asesu perthnasedd y modelau a ddisgrifir yn ein hamseroedd ein hunain Cadw heddwch neu unrhyw fodelau newydd o systemau diogelwch amgen (h.y., cynigion Rhyfel y Byd FELLY neu fodelau ymatebion myfyrwyr i'r ymholiad olaf yn y paragraff uchod,) pa wrthdaro cyfoes a / neu dueddiadau problemus y gallem eu defnyddio fel achosion “prawf”?

A allem ddyfeisio achos damcaniaethol yn y dyfodol yn seiliedig ar dueddiadau cyfredol sy'n bygwth mynd heb eu gwirio? A allem ddefnyddio'r senario hwn i brofi effeithiolrwydd a dymunoldeb y gwahanol fodelau sydd wrth law (gan gynnwys y rhai a nodir yn y paragraff uchod)? Sut allech chi asesu gallu pob un i atal canlyniadau negyddol unrhyw un neu bob un o'r tueddiadau rydych chi wedi'u nodi?

A allem ddylunio efelychiad i actio'r prawf, i gael teimlad o sut y gallai pobl ymddwyn yn wyneb y broblem a sut y gellid defnyddio'r model?

Nodyn Diwedd: Os ydych chi'n ceisio neu'n addasu unrhyw ran o'r deunydd hwn, rhowch wybod i GCPE sut mae'n mynd. 

- Betty A. Reardon, Tachwedd 2018

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

6 meddwl ar “Dysgu am Gadw Heddwch a Systemau Diogelwch Amgen”

  1. Pingback: Y Gyfraith fel Offeryn Heddwch: "Troseddwyr Rhyfel: Dioddefwyr Rhyfel" - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  2. Pingback: 9 Rhodd Mae Addysg Heddwch yn Rhoi Trwy'r Flwyddyn (a nodyn o ddiolch gan Betty Reardon)! - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  3. Pingback: “Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol” - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  4. Pingback: Militariaeth a Rhywiaeth: Dylanwadau ar Addysg ar gyfer Rhyfel - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  5. Pingback: Betty Reardon: "Myfyrio ar y Barricades" - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  6. Pingback: Neges Arbennig gan Betty Reardon: diweddariad ar yr Ymgyrch $ 90K ar gyfer 90 - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig