Mae athrawon, arweinwyr ieuenctid ac addysg yn galw am gamau pendant i sicrhau addysg drawsnewidiol i bawb

“Rhaid i addysg baratoi dysgwyr i lywio dyfodol ansicr a’u helpu i greu byd mwy heddychlon, cyfiawn a chynaliadwy. Ond i wneud hyn, rhaid trawsnewid addysg ei hun. ”

(Wedi'i ymateb o: UNESCO. Rhagfyr 6, 2021)

Roedd addysg sy'n arfogi pob dysgwr â'r wybodaeth, y sgiliau, y gwerthoedd a'r agweddau i ofalu am ei gilydd a'r blaned ac yn gweithredu ar gyfer y dyfodol yng nghanol y 5ed Fforwm UNESCO ar addysg drawsnewidiol ar gyfer datblygu cynaliadwy, dinasyddiaeth fyd-eang, iechyd a lles.

Rhwng 29 Tachwedd a 1 Rhagfyr 2021, UNESCO a APCEIU cynullodd dros 1600 o arbenigwyr ac ymarferwyr yn y Fforwm rhithwir a gynhaliwyd gan Weinyddiaethau Addysg a Materion Tramor Gweriniaeth Korea.

“Dylai addysg chwarae rôl adeiladu heddwch ym meddyliau dynion a menywod cenedlaethau’r dyfodol a meithrin dinasyddion aeddfed sydd â synnwyr o gyfrifoldeb tuag at yr heriau byd-eang yr ydym yn eu hwynebu heddiw,” meddai Ms Eun-hae Yoo, Dirprwy Brif Weinidog a Gweinidog Dywedodd Addysg, Gweriniaeth Korea yn agoriad y Fforwm.

Wedi'i lansio yn y Fforwm, mae'r Mae Athrawon yn Cael Eu Dweud dangosodd adroddiad, er bod mwyafrif helaeth yr athrawon yn ystyried bod y themâu sy'n gysylltiedig â datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yn bwysig, nid yw bron i chwarter yn teimlo'n barod i'w haddysgu.

Canfu’r arolwg byd-eang o 58,000 o athrawon a gynhaliwyd gan UNESCO ac Education International, er bod gan 81% o athrawon ddiddordeb mewn dysgu mwy am y themâu, nid oedd cyfleoedd hyfforddi ar gael bob amser ac mae hanner yr ymatebwyr yn wynebu heriau wrth addysgu cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang, yn nodweddiadol oherwydd eu bod ddim yn gyfarwydd ag addysgeg addas.

Roedd y trafodaethau tridiau yn cynnwys ffyrdd o newid y bwlch hwn, ynghyd â chanolbwyntio ar sut i newid polisi, asesu a monitro i gyflawni Targed Nod 4.7 addysg drawsnewidiol a Datblygu Cynaliadwy.

“Rhaid i addysg baratoi dysgwyr i lywio dyfodol ansicr a’u helpu i greu byd mwy heddychlon, cyfiawn a chynaliadwy. Ond i wneud hyn, rhaid trawsnewid addysg ei hun, ”meddai Stefania Giannini, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cynorthwyol Addysg UNESCO.

Amlygwyd yr angen am ddysgu gydol oes, mynediad cyfartal i addysg drawsnewidiol, ynghyd â rôl hanfodol ieuenctid fel cyd-grewyr eu haddysg eu hunain ledled y Fforwm.

“Rydyn ni’n trawsnewid addysg i symud y pŵer. Mae dynameg pŵer mewn ysgolion fel arfer yn gwyro yn erbyn myfyrwyr, yn enwedig gyda dull o'r brig i lawr ac agweddau hierarchaidd mewn ysgolion a gweinyddiaeth. ”

“Rydyn ni’n trawsnewid addysg i symud y pŵer. Mae dynameg pŵer mewn ysgolion fel arfer yn gwyro yn erbyn myfyrwyr, yn enwedig gyda dull o'r brig i lawr ac agweddau hierarchaidd mewn ysgolion a gweinyddiaeth, ”meddai Shamah Bulungis, Cyd-gadeirydd Transform Education.

Roedd rhai o'r heriau a'r rhwystrau a drafodwyd trwy gydol y tridiau yn cynnwys diwylliant o brofi lleihäwr; safbwyntiau hen ffasiwn o natur a phwrpas addysg; gweithredu gwasgaredig, ansystematig ar lefel gwlad; cydnabyddiaeth annigonol o bwysigrwydd addysg oedolion ac addysg anffurfiol; ac ychydig o gonsensws ar beth i'w fesur wrth olrhain cynnydd.

Trafododd y sesiwn lawn olaf grynodeb o argymhellion y Fforwm:

  1. Datblygu polisïau sy'n cefnogi integreiddio addysg drawsnewidiol ar draws y sector addysg
  2. Addysg Brif Ffrwd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang ac iechyd a lles ar draws y cwricwlwm cyfan
  3. Gwella'r ysgol gyfan a'u hehangu i ddulliau cymunedol cyfan
  4. Buddsoddwch mewn athrawon ar bob lefel
  5. Gadewch i fyfyrwyr, athrawon a rhanddeiliaid eraill gyd-greu addysgeg, deunyddiau a mecanweithiau monitro
  6. Datblygu ac ehangu mecanweithiau monitro hawdd eu defnyddio sy'n helpu gwledydd i werthuso eu cynnydd, gan osod targedau clir.

Gellir gwylio sesiynau cyhoeddus y Fforwm yn ôl ar a rhestr chwarae YouTube bwrpasol, sy'n cynnwys toreth o arferion da, marcwyr cynnydd, dulliau o fonitro a phrif ffrydio addysg drawsnewidiol i ysbrydoli llunwyr polisi, addysgwyr, ieuenctid ac eraill sydd â diddordeb mewn trawsnewid addysg.

“Rwy’n gobeithio y bydd y momentwm ar gyfer Addysg Drawsnewidiol a gynhyrchir yn y Fforwm hwn yn cael ei gadw a’i gynnal yn y blynyddoedd nesaf,” meddai Mr Hyun Mook Lim, Cyfarwyddwr APCEIU yn seremoni gloi’r Fforwm.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig