#Datblygu cynaliadwy

Diwrnod i Fyfyrio ar Addysg Heddwch ac Argyfwng y Ddaear

Mae'r amgylchedd, ynghyd ag arfau niwclear, bellach yn ymddangos fel bygythiad dirfodol i oroesiad dynolryw. Gobeithiwn y bydd addysgwyr heddwch yn arsylwi Diwrnod Amgylchedd y Byd trwy fyfyrio ar sut mae'r mater hwn yn berthnasol i gwricwla ac addysgeg eu priod ddulliau o addysg heddwch ac yn effeithio arnynt.

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin)

“Mae’r rhyfel yn yr Wcrain yn bygwth nid yn unig datblygiad cynaliadwy, ond goroesiad dynoliaeth. Rydym yn galw ar yr holl genhedloedd, gan weithredu yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig, i roi diplomyddiaeth i wasanaeth dynoliaeth trwy ddod â'r rhyfel i ben trwy drafodaethau cyn i'r rhyfel ddod â ni i gyd i ben.” – Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy

Labordy Atebion Byd-eang 2021

Mae Global Solutions Lab 2021 ar-lein pythefnos (Mehefin 13-26) yn canolbwyntio ar ddatblygu atebion strategol ar gyfer cyrraedd Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Chwaraeon: Cyflymydd byd-eang heddwch a datblygu cynaliadwy i bawb

Gall chwaraeon a gweithgaredd corfforol helpu i liniaru effaith y pandemig COVID-19 ar iechyd a lles pobl. Gall buddsoddi mewn rhaglenni a pholisïau chwaraeon adeiladu gwytnwch byd-eang i ddelio â sioc fyd-eang yn y dyfodol. Mae adroddiad diweddar gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn manylu ar sut.

Dinasyddiaeth Fyd-eang ar gyfer Ieuenctid

Mae'r Rhwydwaith Byd-eang ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn cynnal trafodaeth banel ar Hydref 15 i glywed safbwyntiau amrywiol ar sut y gall ieuenctid fel dinasyddion byd-eang gyfrannu'n ystyrlon at gyrhaeddiad y SDGs.

Labordy Atebion Byd-eang 2020

Bydd 2020 “Global Solutions Lab: Newid Hinsawdd, Datblygu a Dylunio Cynaliadwy ar gyfer Dileu Tlodi erbyn 2030” yn digwydd Mehefin 21-29 yn y Cenhedloedd Unedig, NY a Choleg Chestnut Hill, Philadelphia, PA.

Maniffesto ar gyfer normalrwydd newydd

Yn y Cysylltiad Corona hwn, rydym yn cyflwyno The Maniffesto for a New Normality, ymgyrch gan Gyngor Ymchwil Heddwch America Ladin (CLAIP), a'i bwrpas yw cynhyrchu llif o farn feirniadol am normalrwydd cyn y pandemig. Nod yr ymgyrch hon hefyd yw ysgogi ymrwymiad dinasyddion i adeiladu cyfranogiad normalrwydd newydd cyfiawn ac angenrheidiol trwy ymwybyddiaeth a myfyrio ar y cyd.

Sgroliwch i'r brig