#racism

Mae Grwpiau Ffydd yn Galw Moeseg Seciwlar i Alw am Weithredu Ddinesig yn erbyn Trais a Achosir gan Gasineb

Mae datganiadau Canolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd a Bend the Arc, dau brif grŵp ffydd, mewn ymateb i gyflafan trosedd casineb hiliol Buffalo a gymerodd fywydau deg ac a anafwyd tri arall, pob un ond un o Americanwyr Affricanaidd, yn gadael ymateb crefyddol “meddyliau a gweddïau” i eraill, wrth iddyn nhw, fel dinasyddion, leisio galwadau moesegol ac ymarferol iawn i weithredu, sydd oll yn parchu’n llawn yr egwyddor o “wahanu eglwys a gwladwriaeth.” Mae'r ddau ddatganiad yn gwneud pwyntiau o bryder sylfaenol i bob dinesydd, a thrwy hynny, i addysg heddwch fel modd o ddysgu tuag at gymryd rhan mewn gweithredoedd o gyfrifoldeb dinesig.

Pwy sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan yr Ysgol i Biblinell Carchar?

Sut gall addysgwyr ddod â'r biblinell ysgol i garchar i ben? Y cam cyntaf yw ystyried dull amgen o ddisgyblu ysgolion. Mae rhaglen Doethuriaeth mewn Addysg Polisi ac Arweinyddiaeth Prifysgol America wedi datblygu canllaw cryno ac ffeithlun ar gyfer dysgu pellach.

Efelychiad dysgu bwlch cyfoeth hiliol

Mae Bread for the World yn darparu efelychiad fel offeryn rhyngweithiol sy'n helpu pobl i ddeall y cysylltiadau rhwng tegwch hiliol, newyn, tlodi a chyfoeth.

Materion Theatr Ddu

Ychydig o gynulleidfaoedd sy'n gyfarwydd â thrysorfa theatr gynnar Du, sydd wedi'i hepgor i raddau helaeth o'n hetifeddiaeth ddiwylliannol genedlaethol. Dylai astudiaethau heddwch ac addysg heddwch herio'r hepgoriad hwn fel y mae'n gwneud anghyfiawnderau eraill.

Gwreiddiau Dwfn America y Saethiadau Atlanta

Mae'r OpEd hwn o'r New York Times yn dangos mai cydgyfeiriant gormesau a ddioddefir gan y rhai sy'n dwyn beichiau mwyaf trais systemig a strwythurol yw'r rhai mwyaf agored i drais corfforol lluosog, gan gynnwys llofruddiaeth. Mae'n galw addysgwyr heddwch i ymwybyddiaeth o'r cydgyfeiriant fel sylfaen ar gyfer ymchwiliad i'r her o ddyfeisio profiadau dysgu i oleuo'r agweddau niweidiol a'r gwerthoedd gwahaniaethol sy'n hwyluso trais ymddygiadol a chynnal y strwythurau.

Addysg Heddwch, nid Addysg Wladgarol

Mae galwad Trump am “addysg wladgarol” yn beryglus. Yn lle, mae angen addysg heddwch ar ein hysgolion i helpu i ymgodymu â'r foment hon o gyfrif ag anghydraddoldeb hiliol a mathau eraill o anghydraddoldeb mewn ffordd wirioneddol gynhwysol.

Datgymalu Hiliaeth Systemig Yn Cychwyn Mewn Ysgolion

Nid yw addysgu gwrth-hiliol yn newydd, ond mae wedi codi stêm yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gydag addysgwyr ledled y byd yn ffurfio cydweithrediadau addysgwyr gwrth-hiliol. Ac mae'n ymddangos yn fwy brys bellach, gan fod COVID-19 wedi datgelu anghydraddoldebau cymdeithasol a hiliol dwfn.

Sgroliwch i'r brig