polisi #educational

polisi ac eiriolaeth addysgol

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael)

Ar Fai 20, 2024, cyd-gynhaliwyd gweminar rhithwir ar “Drawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti” gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a NISSEM. Aeth y gweminar i’r afael â’r potensial ar gyfer gweithredu Argymhelliad arloesol 2023 ar Addysg dros Heddwch, Hawliau Dynol a Datblygu Cynaliadwy a fabwysiadwyd gan holl Aelod-wladwriaethau UNESCO ym mis Tachwedd 2023.

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael) Darllen Mwy »

Addysg heddwch yn yr 21ain ganrif: strategaeth hanfodol ar gyfer adeiladu heddwch parhaol

Mae'r adroddiad UNESCO hwn yn amlygu rôl hanfodol addysg wrth gynnal y sefydliadau, y normau a'r safonau sy'n helpu i reoli gwrthdaro yn adeiladol ac atal trais, a chynnal heddwch. Er bod gan addysg dros heddwch hanes hir fel arf a strategaeth ar gyfer atal a thrawsnewid gwrthdaro treisgar, mae'r trosolwg hwn yn ceisio cynyddu ei arwyddocâd fel arf hanfodol o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig, yn ogystal â gyda chenedl-wladwriaethau, ac actorion anwladwriaethol.

Addysg heddwch yn yr 21ain ganrif: strategaeth hanfodol ar gyfer adeiladu heddwch parhaol Darllen Mwy »

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia

La mesa técnica de construcción de paz a convivencia escolar es un esfuerzo de un trabajo en equipo liderado por docentes orientadores de la ciudad de Ibagué, Colombia, mediante propuestas de proyectos en beneficio de las instituciones educativas del la la ciudad de la ciudad de Ibagué, Colombia, canolrif ar gyfer sefydliadau addysgiadol cymdeithasol. La mesa ha realizado en estos de funcionamiento una cartografía social , estado del art , applicativo web para los docentes escióndo guías didácticas en sus asignaturas , a documento lineamientos de política publica and la recolección of the history of the history of Wales en las instituciones educativas de la ciudad.

(Tabl Technegol: Taith Gwaith Tîm dros Heddwch yn Ninas Ibague, Colombia) Mae'r tabl technegol ar gyfer adeiladu heddwch a chydfodolaeth ysgolion yn ymdrech tîm a arweinir gan athrawon arweiniol o ddinas Ibagué, Colombia, trwy gynigion prosiect er budd sefydliadau addysgol yn canolbwyntio ar gryfhau cyfalaf cymdeithasol y ddinas. Yn y blynyddoedd hyn o weithredu, mae'r tabl wedi cynnal cartograffeg gymdeithasol, o'r radd flaenaf, cymhwysiad gwe i athrawon weithredu canllawiau addysgu yn eu pynciau, dogfen o ganllawiau polisi cyhoeddus a chasgliad o straeon bywyd am ystumiau heddwch sy'n digwydd yn sefydliadau addysgol y ddinas.

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia Darllen Mwy »

Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024: Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol

Bydd y chweched Diwrnod Addysg Rhyngwladol yn cael ei ddathlu ar 24 Ionawr 2024 o dan y thema “dysgu ar gyfer heddwch parhaol”. Mae ymrwymiad gweithredol i heddwch yn bwysicach heddiw nag erioed ac mae addysg yn ganolog i'r ymdrech hon. Rhaid i ddysgu ar gyfer heddwch fod yn drawsnewidiol, a helpu i rymuso dysgwyr â'r wybodaeth, y gwerthoedd, yr agweddau a'r sgiliau a'r ymddygiadau angenrheidiol i ddod yn asiantau heddwch yn eu cymunedau.

Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024: Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol Darllen Mwy »

Datrys Cywilydd America: Cofleidio Addysg Heddwch Yn ystod Rhyfeloedd Ysgolion

Mae deddfwriaeth ddiweddar wedi arwain at wrthdaro mewn sefydliadau addysgol, gan atal trafodaethau ar amrywiaeth a hyrwyddo trais diwylliannol a strwythurol. Gall mynd i'r afael â'r materion hyn trwy addysg heddwch drawsnewid ysgolion yn ofodau o oleuedigaeth, dealltwriaeth, a heddwch, gan bwysleisio parch a chydweithio ar draws diwylliannau.

Datrys Cywilydd America: Cofleidio Addysg Heddwch Yn ystod Rhyfeloedd Ysgolion Darllen Mwy »

Diwygio Argymhelliad 1974: Aelod-wladwriaethau UNESCO yn dod i gonsensws

Ar 12 Gorffennaf, cytunodd Aelod-wladwriaethau UNESCO ar destun diwygiedig Argymhelliad 1974 ynghylch addysg ar gyfer dealltwriaeth ryngwladol, cydweithredu a heddwch ac addysg yn ymwneud â hawliau dynol a rhyddid sylfaenol. Mae’r ddogfen ryngwladol hon yn darparu map ffordd clir ar gyfer sut y dylai addysg esblygu yn yr unfed ganrif ar hugain i gyfrannu yn wyneb bygythiadau a heriau cyfoes.  

Diwygio Argymhelliad 1974: Aelod-wladwriaethau UNESCO yn dod i gonsensws Darllen Mwy »

Beth all addysg yn bendant (ac yn realistig) ei wneud i liniaru bygythiadau cyfoes a meithrin heddwch parhaol?

Mae'r papur gwyn hwn a gyflwynir gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn rhoi trosolwg o rôl a photensial addysg heddwch ar gyfer mynd i'r afael â bygythiadau a heriau byd-eang cyfoes ac newydd i heddwch. Wrth wneud hynny, mae’n rhoi trosolwg o fygythiadau cyfoes; yn amlinellu sylfeini ymagwedd drawsnewidiol effeithiol at addysg; adolygu'r dystiolaeth o effeithiolrwydd y dulliau hyn; ac yn archwilio sut y gallai'r mewnwelediadau a'r dystiolaeth hyn lunio dyfodol maes addysg heddwch.

Beth all addysg yn bendant (ac yn realistig) ei wneud i liniaru bygythiadau cyfoes a meithrin heddwch parhaol? Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig