diddymu #nuclear

Mae “Y Cyfnod Niwclear Newydd” yn gyfres wythnos o swyddi (Mehefin 2022) gyda'r bwriad o fod yn gyflwyniad i addysg tuag at ddileu arfau niwclear, ac i ysbrydoli addysgwyr heddwch i fynd i'r afael â'r brys am fudiad cymdeithas sifil o'r newydd ar gyfer y diddymu arfau niwclear. Mae'r gyfres yn coffau ac yn myfyrio ar y 40th pen-blwydd yr amlygiad gwrth-ryfel ac arfau unigol mwyaf yn hanes mudiad heddwch yr 20fed ganrif, yr orymdaith 1 miliwn o bobl dros ddileu arfau niwclear a gynhaliwyd yn Central Park yn Ninas Efrog Newydd ar Fehefin 12, 1982.

Rydym yn argymell adolygu'r swyddi yn eu trefn gan eu bod wedi'u strwythuro fel dilyniant dysgu:

  1. Blwyddyn Arall, Doler Arall: Myfyrdodau Rhagarweiniol ar Fehefin 12fed a Diddymu Niwclear
  2. Yr Oes Niwclear Newydd: Hanfodol Addysg Heddwch ar gyfer Mudiad Cymdeithas Sifil
  3. Mae Arfau Niwclear yn Anghyfreithlon: Cytundeb 2017
  4. Arfau Niwclear a Rhyfel Wcráin: Datganiad o Bryder
  5. Y Realiti Niwclear Newydd”
  6. “Troi Ofn yn Weithred”: Sgwrs gyda Cora Weiss
  7. Coffâd ac Ymrwymiad: Dogfennu Mehefin 12, 1982 fel Gŵyl am Oes

Yn ogystal â'r gyfres “Y Cyfnod Niwclear Newydd”, fe welwch isod hefyd archif estynedig o swyddi ar ddileu niwclear sy'n addas i'w mabwysiadu at ddibenion dysgu heddwch.

90 eiliad tan hanner nos

Mae'n 90 eiliad tan hanner nos. Rydym yn nes at fin rhyfel niwclear nag ar unrhyw adeg ers y defnydd cyntaf a'r unig ddefnydd o arfau niwclear yn 1945. Er bod y rhan fwyaf o bobl resymol yn deall yr angen i ddileu'r arfau hyn, ychydig o swyddogion sydd wedi bod yn fodlon awgrymu dileu fel cam cyntaf. Yn ffodus, mae yna lais o reswm mewn clymblaid ar lawr gwlad sy'n tyfu: mae'r mudiad Back from the Brink hwn yn cefnogi dileu arfau niwclear trwy broses wedi'i negodi, sy'n gyfyngedig i amser, gyda'r mesurau rhagofalus synnwyr cyffredin sy'n angenrheidiol yn ystod y broses i atal rhyfel niwclear.

Yr hyn yr wyf yn ei wybod am fywyd dynol fel peiriant chwythu niwclear

Mae Mary Dickson yn oroeswr o brofion arfau niwclear. Dros y degawdau ers y profion cyntaf ar safle prawf Nevada, mae dioddefwyr profion niwclear wedi dioddef marwolaeth, hyd oes cyfyngedig, a bywydau poen ac anabledd corfforol. Dickson yn ceisio atebolrwydd a iawndal i ddioddefwyr eraill, ffactorau i'w hystyried wrth asesu moeseg polisi niwclear.

Bygythiadau niwclear, diogelwch cyffredin a diarfogi (Seland Newydd)

Ym 1986 mabwysiadodd llywodraeth Seland Newydd ganllawiau Astudiaethau Heddwch er mwyn cyflwyno addysg heddwch i gwricwlwm yr ysgol. Y flwyddyn ganlynol, mabwysiadodd y senedd ddeddfwriaeth yn gwahardd arfau niwclear - gan gadarnhau symudiad tuag at bolisi tramor cyffredin yn seiliedig ar ddiogelwch i mewn i bolisi. Yn yr erthygl hon, mae Alyn Ware yn coffáu 35 mlynedd ers y ddeddfwriaeth ddi-niwclear, yn amlygu'r cysylltiad rhwng addysg heddwch a'r newid mewn polisi diogelwch, ac yn argymell camau pellach i'r llywodraeth a Seland Newydd i helpu i ddileu arfau niwclear yn fyd-eang.

Mae Pentyrru Niwclear yn cael ei Wahardd gan y Cytundeb Gwahardd Niwclear

Dylai addysgwyr heddwch sy'n delio ag unrhyw faterion diarfogi fod yn gyfarwydd â Sefydliad Ymchwil Heddwch Stockholm (SIPRI) a'i waith uchel ei barch ar ystod eang o faterion yn ymwneud ag arfau ac arfau. Bydd y rhai sy'n mynd i'r afael â phroblemau arfau niwclear a'r symudiad i'w dileu yn gweld bod ymchwil SIPRI ar bentyrru stoc wedi'i bostio yma ddeunydd dysgu defnyddiol.

Coffâd ac Ymrwymiad: Dogfennu Mehefin 12, 1982 fel Gŵyl am Oes

Mae “In Our Hands,” ffilm gan Robert Richter, yn dogfennu’r llawenydd a’r ymwybyddiaeth a nodweddai’r 12 Mehefin, 1982 Mawrth ar gyfer diddymu niwclear; llawenydd wedi'i achosi gan yr egni positif anferth a oedd gan y gorymdeithwyr, ac ymwybyddiaeth o'r gwirioneddau amlwg fel y'u mynegwyd gan gynifer a gafodd eu cyfweld gan y gwneuthurwr ffilmiau. Cyflwynir y ffilm yma i gefnogi dysgu heddwch a myfyrio i gefnogi gweithredu ar gyfer dyfodol y mudiad diddymu niwclear.

Cofio Mehefin 12, 1982: Symposiwm Byd-eang

Ymunwch â Peace Action New York State a chlymblaid o sefydliadau heddwch wrth i ni goffáu 40 mlynedd ers gorymdaith heddwch fwyaf hanes yr Unol Daleithiau: Gorymdeithio a Rali Gwrth-Niwclear Mehefin 12fed, 1982.
Cofrestrwch nawr i ymuno â'r symposiwm rhithwir ddydd Sul yma, Mehefin 12fed, o 12pm-4pm.

“Troi Ofn yn Weithred”: Sgwrs gyda Cora Weiss

Roedd y cynnull ar gyfer diddymu arfau niwclear ar 12 Mehefin, 1982 yn ymarfer i droi ofn yn weithred. Mae'r sgwrs hon gyda Cora Weiss, Robert Richter, a Jim Anderson yn ailymweld â gorymdaith a rali NYC o 1 miliwn o bobl ac yn archwilio beth wnaeth y cynnull yn bosibl a chyfeiriadau'r mudiad diddymu niwclear yn y dyfodol.

“Y Realiti Niwclear Newydd”

Mae Robin Wright yn mynd i’r afael â “Y Realiti Niwclear Newydd” trwy alw am yr angen i “ddyfeisio pensaernïaeth diogelwch newydd neu fwy sefydlog - gyda chytundebau, offer gwirio, goruchwylio a gorfodi - i ddisodli'r modelau erydu a sefydlwyd ar ôl i'r rhyfel mawr diwethaf yn Ewrop ddod i ben. , saith deg saith mlynedd yn ôl.”

Arfau Niwclear a Rhyfel Wcráin: Datganiad o Bryder

Mae Sefydliad Heddwch yr Oes Niwclear yn cefnogi’r alwad am fudiad cymdeithas sifil ar raddfa eang ar gyfer diddymu niwclear ac yn cyflwyno cynnig i gynnull tribiwnlys cymdeithas sifil i fynd i’r afael â throseddau cyfraith ryngwladol a ddiystyrwyd gan wladwriaethau â meddiant niwclear. Rydym yn annog addysgwyr heddwch i ddarllen y datganiad i gefnogi ymchwiliad i botensial tribiwnlys cymdeithas sifil.

Sgroliwch i'r brig