#milwreiddio

Mordwyo'r Rhyfel ar Gaza

Mae’r papur briffio hwn, a baratowyd gan ein partneriaid yn y Fenter Atal Rhyfel, wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n ceisio eiriol dros ateb heddychlon ac an-filwrol i’r rhyfel yn Gaza. Mae'r papur briffio hefyd yn arbennig o berthnasol i addysgwyr heddwch gan ei fod yn sefydlu sawl ymholiad, wedi'u fframio fel “problemau,” y gellir adeiladu dysgu beirniadol trwyddynt i archwilio'r drafodaeth gyfredol ar y rhyfel.

Mordwyo'r Rhyfel ar Gaza Darllen Mwy »

Firws “cenedlaetholdeb argyfwng”

Dadleua Werner Wintersteiner fod argyfwng Corona yn datgelu bod globaleiddio hyd yma wedi dod â chyd-ddibyniaeth heb gydsafiad. Mae'r firws yn ymledu yn fyd-eang, a bydd angen ymdrech fyd-eang i frwydro yn erbyn, ond mae'r taleithiau'n ymateb gyda gweledigaeth twnnel cenedlaethol. Mewn cyferbyniad, byddai persbectif o ddinasyddiaeth fyd-eang yn briodol i'r argyfwng byd-eang.

Firws “cenedlaetholdeb argyfwng” Darllen Mwy »

Militariaeth a'r Ifanc: Cydgynulliad Ieuenctid yn y Gyngres Diarfogi yn Berlin

“Mewn sawl ffordd mae’r byd rydyn ni’n byw ynddo yn anghyfiawn ac yn annynol, yn enwedig tuag at bobl ifanc. Mae ein model cymdeithasol wedi'i sefydlu ar dwf economaidd diderfyn, y defnydd helaeth o adnoddau naturiol, y goruchafiaeth o gyfalaf, strwythurau dominyddiaeth, patriarchaeth, cystadleuaeth, trais, gwrthdaro, gwrthdaro a rhyfel. Mae cyfalafiaeth a militariaeth yn atgyfnerthu eu hunain, gan ddinistrio bywoliaeth pob bod.” Dyna sut mae drafft y Datganiad ar gyfer Demilitarization ac Ieuenctid yn dechrau, a ddatblygwyd yn y cyfarfodydd paratoi ar gyfer Cydgynulliad Ieuenctid y Gyngres Diarfogi sy'n dechrau yn Berlin ddiwedd mis Medi 2016.

Militariaeth a'r Ifanc: Cydgynulliad Ieuenctid yn y Gyngres Diarfogi yn Berlin Darllen Mwy »

Integreiddio Safbwyntiau Addysgol yng Nghyngres y Byd y Biwro Heddwch Rhyngwladol 2016

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn cydweithredu â'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) ac yn partneru gyda'r Biwro Heddwch Rhyngwladol (IPB) i ddatblygu llinyn addysg heddwch arbennig ar wariant milwrol a chymdeithasol yng Nghyngres y Byd IPB 2016. Y thema ar gyfer y Gyngres yw ““ Diarfogi! Am Hinsawdd Heddwch - Creu Agenda Weithredu. ” Nod Cyngres y Byd IPB 2016 yw dod â mater gwariant milwrol, a ystyrir yn aml fel cwestiwn technegol, i mewn i'r ddadl gyhoeddus eang a chryfhau ein cymuned fyd-eang o actifiaeth ynghylch diarfogi a demilitarization. Gellir gwella atebion i heriau byd-eang enfawr newyn, swyddi a newid yn yr hinsawdd yn sylweddol trwy gamau diarfogi go iawn - camau y mae angen eu llunio'n glir a'u rhoi mewn realiti gwleidyddol.

Bwriad cyfranogiad IIPE a GCPE yw integreiddio safbwyntiau addysgol, gan gynnwys strategaethau dysgu ffurfiol ac anffurfiol, cyhoeddus a chymunedol, i'r argymhellion polisi a gweithredu dinasyddion a gynhyrchir yn y Gyngres. Mae IIPE a GCPE hefyd yn annog addysgwyr i gymryd rhan yn y Gyngres i ddysgu o brofiad a safbwyntiau cymheiriaid actifydd a lluniwr polisi.

Integreiddio Safbwyntiau Addysgol yng Nghyngres y Byd y Biwro Heddwch Rhyngwladol 2016 Darllen Mwy »

Fe wnaeth siarad ag High Schoolers About the Truth of War Helped Me Deal gyda Fy Nhrawma rhag Bod yn Filwr

Mae Rory Fanning, cyn-filwr milwrol, yn siarad ag uchel ddisgyblion am wirionedd rhyfel. Os yw merch yn ei harddegau yn mynd i arwyddo i ladd a marw dros achos neu hyd yn oed yr addewid o fywyd gwell, yna'r peth lleiaf y dylai ef neu hi ei wybod yw'r da, y drwg a'r hyll am y swydd. Mae Fanning hefyd yn nodi, mewn byd heb ddrafft, bod piblinell ysgol-i-filwrol JROTC yn achubiaeth i ryfel parhaol Washington ar draws y Dwyrain Canol Mwyaf a rhannau o Affrica. Dim ond oherwydd bod plant fel y rhai y siaradwyd â nhw yn yr ychydig ystafelloedd dosbarth y mae wedi ymweld â nhw yn parhau i wirfoddoli y mae ei wrthdaro diderfyn yn bosibl. Mae'r gwleidyddion a byrddau'r ysgolion, dro ar ôl tro, yn honni bod eu systemau ysgol wedi torri. Dim arian ar gyfer llyfrau, cyflogau athrawon a phensiynau, cinio iach. Ac eto, yn 2015, gwariodd llywodraeth yr UD $ 598 biliwn ar y fyddin, mwy na hanner ei chyfanswm cyllideb ddewisol, a bron i 10 gwaith yr hyn a wariodd ar addysg.

Fe wnaeth siarad ag High Schoolers About the Truth of War Helped Me Deal gyda Fy Nhrawma rhag Bod yn Filwr Darllen Mwy »

Talk Nation Radio: Seth Kershner ar yr Ymgyrch i Ddileu Ysgolion yr Unol Daleithiau

Mae Seth Kershner yn awdur ac ymchwilydd y mae ei waith wedi ymddangos mewn siopau fel In These Times, Sojourners, ac Rethinking Schools. Ef yw cyd-awdur (gyda Scott Harding) “Gwrth-Recriwtio a’r Ymgyrch i Ddamilitareiddio Ysgolion Cyhoeddus”. Dyma’r llyfr cyntaf i ddadansoddi’r mudiad gwrth-recriwtio ar lawr gwlad sydd wedi bodoli ers mwy na phedwar degawd. Yn ddiweddar mae wedi bod yn defnyddio’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i gael gwell dealltwriaeth o raddau militariaeth yn ysgolion yr Unol Daleithiau, gan gael cannoedd o dudalennau o ddogfennau yn y broses. Yr hydref diwethaf fe rannodd ef a Scott Harding rai o'r canfyddiadau hyn mewn op-ed ar gyfer yr Wythnos Addysg.

Talk Nation Radio: Seth Kershner ar yr Ymgyrch i Ddileu Ysgolion yr Unol Daleithiau Darllen Mwy »

Mewn gwersylloedd jyngl, mae gwrthryfelwyr Colombia yn cymryd gwersi heddwch

Yn eu gwersylloedd jyngl cudd, arferai gwrthryfelwyr Marcsaidd Colombia ddysgu sut i ymladd. Nawr mae eu harweinwyr yn ceisio eu dysgu sut i beidio. Maen nhw'n dal i gario'r reifflau a'r machetes maen nhw wedi'u defnyddio ers hanner canrif yn eu rhyfel yn erbyn llywodraeth Colombia. Ond nawr mae milwyr Lluoedd Arfog Chwyldroadol Colombia (FARC) yn eistedd i lawr ar gyfer dosbarthiadau ar sut y bydd bywyd ar ôl iddyn nhw osod eu harfau i lawr.
Miloedd o filltiroedd i ffwrdd mewn sgyrsiau a gynhaliwyd gan Cuba, mae eu comandwyr yn negodi cytundeb heddwch y maen nhw'n gobeithio ei arwyddo gyda Bogota ym mis Mawrth. Yn y cyfamser, yma yn y jyngl, mae milwr FARC, Tomas, 37, yn gweithredu fel hyfforddwr, gan egluro i'w gyd-recriwtiaid yr hyn sydd yn y fantol.

Mewn gwersylloedd jyngl, mae gwrthryfelwyr Colombia yn cymryd gwersi heddwch Darllen Mwy »

Sut i Wrthdroi Recriwtio a De-Militaru Ysgolion

Mae recriwtwyr milwrol yr Unol Daleithiau yn addysgu mewn ystafelloedd dosbarth ysgolion cyhoeddus, yn gwneud cyflwyniadau yn ystod dyddiau gyrfa ysgol, yn cydlynu ag unedau JROTC mewn ysgolion uwchradd ac ysgolion canol ac yn gyffredinol yn dilyn yr hyn maen nhw'n ei alw'n “treiddiad llwyr i'r farchnad” a “pherchnogaeth ysgol.” Ond mae gwrth-recriwtwyr ledled yr Unol Daleithiau yn gwneud eu cyflwyniadau eu hunain mewn ysgolion, yn dosbarthu eu gwybodaeth eu hunain, yn picedu gorsafoedd recriwtio, ac yn gweithio trwy lysoedd a deddfwrfeydd i leihau mynediad milwrol i fyfyrwyr ac i atal profion milwrol neu rannu canlyniadau profion â y fyddin heb ganiatâd myfyrwyr. Mae'r frwydr hon dros galonnau a meddyliau wedi cael llwyddiannau mawr a gallai ledaenu os bydd mwy yn dilyn esiampl y gwrth-recriwtio.

Sut i Wrthdroi Recriwtio a De-Militaru Ysgolion Darllen Mwy »

Pam fod fy Kindergartner yn cael ei baratoi ar gyfer y fyddin yn yr ysgol?

Mae'r erthygl hon gan Sarah Gray, a gyhoeddwyd ar Truthout, yn dadlau bod ymdrechion recriwtio milwrol, p'un a ydynt yn gymdeithasol neu'n cael eu noddi'n uniongyrchol gan fyddin yr Unol Daleithiau, yn cyrraedd plant mor ifanc â'r ysgol gynradd, gan eu cymell i feddwl am ryfel a milwrio mor cŵl a chyffrous, heb unrhyw drafodaeth o y trawma a'r farwolaeth a ddaw yn eu sgil.

Pam fod fy Kindergartner yn cael ei baratoi ar gyfer y fyddin yn yr ysgol? Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig