diogelwch #human

“Y Realiti Niwclear Newydd”

Mae Robin Wright yn mynd i’r afael â “Y Realiti Niwclear Newydd” trwy alw am yr angen i “ddyfeisio pensaernïaeth diogelwch newydd neu fwy sefydlog - gyda chytundebau, offer gwirio, goruchwylio a gorfodi - i ddisodli'r modelau erydu a sefydlwyd ar ôl i'r rhyfel mawr diwethaf yn Ewrop ddod i ben. , saith deg saith mlynedd yn ôl.”

Galwad Diwrnod Arbennig y Ddaear am gyfraniadau i gyfrol sy'n ailddiffinio diogelwch byd-eang o safbwynt ffeministaidd

Bydd yr ailddiffiniad o ddiogelwch a wneir yn y gyfrol hon yn canolbwyntio ar y Ddaear yn ei harchwiliadau cysyniadol a'i roi mewn cyd-destun o fewn bygythiad dirfodol yr argyfwng hinsawdd. Rhagdybiaeth waelodol o'r archwiliadau yw bod yn rhaid inni newid ein ffordd o feddwl yn ddirfawr, am bob agwedd ar ddiogelwch; yn gyntaf ac yn bennaf, am ein planed a sut mae'r rhywogaeth ddynol yn perthyn iddi. Disgwylir cynigion ar 1 Mehefin.

Galwad am Gyfraniadau at Gyfrol sy'n Ailddiffinio Diogelwch, “Safbwyntiau Ffeministiaid ar Ddiogelwch Byd-eang: Mynd i'r Afael ag Argyfyngau Presennol Cydgyfeiriol”

Bydd y casgliad hwn yn archwilio safbwyntiau diogelwch ffeministaidd a strategaethau newid posibl i drawsnewid y system ddiogelwch fyd-eang o wrthdaro / argyfwng endemig i ddiogelwch dynol sefydlog sy'n gyson yn seiliedig ar iechyd ecolegol ac asiantaeth a chyfrifoldeb dynol. Disgwylir cynigion ar 15 Mai.

Gorffen rhyfel, adeiladu heddwch

Mae Ray Acheson yn dadlau, er mwyn wynebu’r argyfyngau cymhlethu yn yr Wcrain, bod yn rhaid i ryfel a phroffidioldeb rhyfel ddod i ben, fod yn rhaid diddymu arfau niwclear, a rhaid inni wynebu’r byd rhyfel sydd wedi’i adeiladu’n fwriadol ar draul heddwch, cyfiawnder, a goroesiad.

Deg pwynt ar yr Wcrain o safbwynt polisi heddwch

Mae Werner Wintersteiner yn dadlau mai heddwch yw'r unig opsiwn yn yr Wcrain hyd yn oed ar ôl ymosodiad Rwseg. Gan adeiladu ar ei ddadansoddiad, mae'r GCPE yn gwahodd darllenwyr i ystyried y persbectif ymchwil heddwch, i archwilio'r hyn sydd ar goll o'r disgwrs presennol, ac i ystyried y newidiadau system hynny y gallai fod angen eu gwneud er mwyn sicrhau setliad heddwch cyfiawn.

Mae Cymdeithas Sifil yn Parhau i Alw Cymuned y Byd i Weithredu ar Afghanistan

Wrth i dynged Afghanistan syrthio i afael tynhau’r Taliban, mae’r Gymdeithas Sifil Ryngwladol yn parhau i alw am weithredu i liniaru dioddefaint dynol a chadw’r posibiliadau ar gyfer heddwch yn fyw. Rydym yn annog pob aelod o'r GCPE i ddod o hyd i weithred neu gamau i alw ar eu llywodraethau eu hunain a chynrychiolwyr y Cenhedloedd Unedig i fynd i'r afael ag achos hawliau dynol a heddwch yn Afghanistan.

Gwahoddiad i ieuenctid gymryd rhan yn Arolwg Heddwch a Diogelwch Ysgol Myfyrwyr yr UD

Mae'r ymchwilydd Cheryl Lynn Duckworth yn chwilio am fyfyrwyr ysgolion cyhoeddus yr Unol Daleithiau (14-20 oed) a hoffai rannu eu barn ar bolisïau heddwch a diogelwch eu hysgolion ar gyfer arolwg cenedlaethol sy'n cyfrannu at astudiaeth sy'n cymhwyso lens diogelwch dynol i ddeall a mynd i’r afael â gwrthdaro a thrais mewn ysgolion. Mae hyn yn cynnwys polisïau fel ymarferion saethu gweithredol, defnyddio swyddogion adnoddau ysgolion (heddlu) mewn ysgolion, athrawon arfog, rhaglenni gwrth-fwlio a chyfryngu / cwnsela cymheiriaid.  

Ymdrechu am Ddiogelwch Dynol Wrth Ddiweddu Rhyfeloedd Am Byth

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn annog y gymuned addysg heddwch i ymchwilio i delerau tynnu heddluoedd yn ôl o Afghanistan a fyddai mor foesegol ac adeiladol â phosibl. Rydym yn gweld ymholiad o'r fath fel cam cyntaf tuag at ddylunio strategaeth drosglwyddo gynhwysfawr ac effeithiol o system filwrol i ddiogelwch dynol.

Arfau neu Les

Mae'r Rhwydwaith Byd-eang o Women Peacebuilders yn lansio ymgyrch i leihau gwariant ar arfau: “Tuag at Ddiogelwch Dynol; Symud Ffocws Diogelwch Cenedlaethol o'r Wladwriaeth i'r Bobl. ” Mae eu cynnig yn galw am ddargyfeirio gwariant milwrol tuag at yr agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch.

Sgroliwch i'r brig